Pokazuja, hdźe črij tłóči

Freitag, 15. September 2017 geschrieben von:
Iniciatiwa k wobmjezowanju wobstatka wjelkow we Łužicy je po dobrym puću, dopěć swój stajeny zaměr, nazběrać 12 000 podpismow pod peticiju. Jako je ju rěčnik iniciatiwy Jurij Lebza njedawno Njeswačanskim gmejnskim radźićelam předstajił, so pokaza, zo su wosebje komunalni politikarjo za tajke akcije dźakowni. Runje demokratija w našim kraju čerpa z iniciatiwow­ na bazy. A štó hewak, hdyž nic wobydlerjo našich městow a gmejnow wědźa, što so wšědnje stawa a hdźe jich črij tłóči. Runje nětko w horcej fazy wólbneho boja budźe rozsudźene, kak daloko zamóža jednori wobydlerjo našeho kraja demokratiju a politikarjow wobwliwować. Zakładne prawo wužiwać a wuprajić to, štož ludźi znjeměrnja – wosebje tež tam, hdźež to płody njese, w komunalnych gremijach našeho kraja –, je prawe a legitimne. Jan Kral

Lědma priwatne elektroawta

Donnerstag, 14. September 2017 geschrieben von:

Mnohim ludźom w Budyskim wokrjesu njeje tale forma mobility hišće žana opcija. To ma so změnić, žada sej nowa energijowa rozprawa.

Runje 45 elektriskich wozy­dłow je w Budyskim wokrjesu za priwatnikow přizjewjenych. Skromnu ličbu na dróze lědma pytnješ, rozłožuje nětko Birgit Weber. Jako přičiny za to mjenuje přirjadnica krajnoradneho zarjada pobrachowacu infrastrukturu na milinowych tankownjach kaž tež strach, zo awto daloko dosć njejězdźi. Nimo toho su wone wozydła jasnje dróše hač tajke ze zwučenym spalomotorom. To mnohich wottraša. Dołhi čas měješe zwjazkowe knježerstwo z widom na škit klimy zaměr, zo dóstanje hač do lěta 2020 milion elektriskich awtow na naše dróhi. Mjeztym ma samo zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) tónle narok za njerealistiski.

Nowa etapa w boju přećiwo brunej Sprjewi

Donnerstag, 14. September 2017 geschrieben von:

Hdyž přeprosy Grodkowski wodowy a wotpłóčkowy zaměrowy zwjazk hromadźe z Grodkowskim regionalnym zwjazkom NABU z.t. sobotu, 16. septembra, na 9. dźeń škita wody a přirody do wodarnje w Słomjenju (Slamen), budźe to znowa krajnu mjezu přesahowace zarjadowanje. Zajimcy přijědu z Błótow runje tak kaž ze sakskich gmejnow podłu Sprjewje, tak ze Sprjewineho Doła. Ale tež w Budyšinje je zajim specifiskich fachowych wobłukow mjeztym budźeny. Lětsa tema „Kak dale z brunej Sprjewju“ raz na oficialnym dnjowym porjedźe njesteji, minjene měsacy njeje wona tak w zjawnosći stała. To pak jenož tam. Na městnje a ze stron Łužiskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) wot lońšeho, jako přewjedźechu w Grodku poslednju wobydlersku zhromadźi­znu wo „brunej Sprjewi“, tójšto činja, zo bychu problem zežołtnjenja Sprjewje hižo při jeho nastaću do horšće dóstali.

Na sabotažu přihotowani być

Dienstag, 12. September 2017 geschrieben von:

Wěstotna firma Symantec warnuje před škodowanjom milinarnjow

Berlin (dpa/SN/MiR). Hižo lěta zwěsćeja wěstotni eksperća wobstajne pospyty, runje we wobłuku kritiskeje infrastruktury kaž pola milinarnjow, přiběracu sabotažu. Hackerojo spytaja tuchwilu we wulkim stilu za to trěbne informacije zběrać. Mnohe lěta hižo wuskuša aktiwna skupina hackerow milinarnje w zapadnych krajach Europy, w USA kaž tež w Turkowskej, zo móhli je sabotować. Tole zwěsćeja eksperća na polu informaciskeje techniki. Hackeram dźe wo to, do kompjuteroweje techniki so zadobyć a informacije zběrać. Tole zdźěla firma za wěstotnu software Symantec. Hackerojo su so hižo do syće 20 ameriskich a šěsć turkowskich předewzaćow zadobyli. Dale słušachu k škodowanym dodawarjo milinowej branši w Šwicarskej. Tež milinarnje w Němskej, Nižozemskej a Belgiskej njewostachu wot wuskušowanja­ přelutowane. Wuspěšne nadběhi pak dotal zwěsćene njejsu.

Drježdźany (dpa/K). Lěsy – dalokož njepřewostaja so přirodźe – su runja zahonam žita wupłód skutkowanja čłowjeka, kotryž dyrbi je tuž tohorunja wěcywustojnje wobdźěłać a hladać. To wobstaruja lěsnicy. Zo hodźało so tele naročne dźěło spjelnić, je po słowach prezidenta Sakskeho lěsnistwa prof. dr. Huberta Brauna „trěbne, tež za dalše porjadne wobhospodarjenje a prawe hladanje lěsow derje wukubłanych a angažowanych ekspertow zdobyć“.

Dobrej dwě lěće po spektakularnym přeměstnjenju z Wochožanskeje do Rychwałdskeje brunicoweje jamy a po wobšěrnym ponowjenju je 3 000 tonow ćežki łopa­to­kolesowy bager 1571 zaso zasadźomny. Wot zawčerawšeho wón nětko swoje wšědne­ dźěło w Rychwałdskej jamje dale wukonja. Foto: LEAG/Volker Hänsel

Inwestuja do regiona

Dienstag, 05. September 2017 geschrieben von:

22. hornjołužiske předewzaćelske myto spožčili

Lubij (CS/SN). Mjeztym 22. raz bu Hornjołužiske předewzaćelske myto spožčene. Hladajo na přiležnosć su organizatorojo, Marketingowa towaršnoć Hornja Łužica-Delnja Šleska, mytowanje lětsa na Dnju Saksow w Lubiju přewjedli. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) w swojej narěči na to skedźbni, zo njebě w 90tych lětach samozrozumliwe w Hornjej Łužicy inwestować. Čas je so změnił. Ministerski prezident wobkrući, zo budźe statne knježerstwo regiony dale podpěrać, mjez druhim wězo tež Hornju Łužicu. „Móžemy jenož ramikowe wuměnjenja tworić, a te su za kóždy region jenake“, wón po­twjerdźi.

Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) zdźěli, zo bě so lětsa 16 předewzaćow wo myto požadało. Jury měješe tuž ćežki nadawk tři wuzwolić. Zhromadnje z Budyskim je Zhorjelski wokrjes nošer předewzaćelskeho myta.

Swój powołanski zaměr docpěł

Donnerstag, 31. August 2017 geschrieben von:

W časach, hdyž pyta wjele rjemjeslniskich zawodow za fachowym dorostom, su wosebje derje wukubłani młodźi ludźo wulce prašani. Jedyn z nich je 19lětny Johannes Jurš z Miłoćic, kiž bě kónc julija swoje wukubłanje jako blidar wuspěšnje zakónčił. Hižo poměrnje zahe wón wědźeše, zo chce raz do tohole powołanskeho směra hić a so z rjemjeslnikom stać. Tak je, wuchodźiwši 10. lětnik Worklečanskeje wyšeje šule, na powołansku šulu w Kamjencu šoł a je zhromadnje z dalšimaj wu­čomnikomaj w rjemjeslniskim zawodźe Lingeus w Ottendorfje-Okrilli praktiske wukubłanje zmištrował. Te njebě runjewon lochke, dokelž njemějachu wučomnicy spočatnje žanoho fachoweho wukubłarja za praktiske dźěło. Hakle w 3. wukubłanskim lěće móžachu so pod fachowym nawodom na blidarja wukmanić.

Ličba wučomnikow stabilna

Donnerstag, 31. August 2017 geschrieben von:

Lětsa je pruwowanska komisija Budyskeho blidarskeho zjednoćenstwa 14 rjemjeslniskich dźěłow posudźowała. Třinaćo su hnydom wobstali, na jednym dźěle ma so hišće raz dźěłać. Za klětuše pruwowanje hižo 26 přizjewjenjow předleži. „Hłubinu mało wučomnikow smy přewinyli, ličba je stabilna“, wjeseli so předsyda blidarskeho zjednoćenstwa Ulrich Lange. Nimo indiwiduelneho rjemjeslniskeho dźěła słuša hišće dźěłowa proba k wukubłanskemu pruwowanju. Tajka dyrbi so po krutych předpisach wotměć.

Mjez blidarskimi wučomnikami su tež jeći Budyskeho jastwa, kotrychž blidarske zjednoćenstwjo wukubłuje. SN

Image blidarstwa so přeměnja

Donnerstag, 31. August 2017 geschrieben von:

Młodźi fachowcy wuprudźeja dźeń a bóle indiwidualnosć powołanja

Blidarske zjednoćenstwo Budyšin wustaja w Kamjencu kóžde lěto kónčne dźěła swojich wučomnikow. Žadanja stupaja, a trend je skerje indiwidualnosć wudźěłkow.

Konrad Ibisch mjez ludźimi napadnje. Hižo wonkownje dokumentuje wón lubosć k njezwučenym kombinacijam materialijow, w prěnim rjedźe metal dominuje. A přiwšěm je so młody muž za powołanje blidarja rozsudźił. „Sym so tež hižo z powołanjom kowarja rozestajał, ale so skónčnje tola za blidarstwo rozsudźił, dokelž je drjewo rjany wudźěłk“, wuswětla młody fachowy dźěłaćer. A štó praji, zo so drjewo a metal njeznjesetej? Na wučomniskim dźěle Ibischa – pisanskim blidźe – njechowaja so metalowe wobbitki w pozadku, ale tworja z drjewom jako nošny element runohódnu jednotu.

Anzeige