Za konkurencu njetrjebaja so chować

Donnerstag, 30. März 2017 geschrieben von:

Předewzaća wokrjesa maja podźěl na hospodarskim wuspěchu regiona

Jutře zahaja so 25. Kamjenske wiki pod hesłom „Hospodarstwo – informacija – region“

Hdyž jutře připołdnju jubilejne hospodarske wiki WIR w Kamjencu wotewru, njebudu serbscy rjemjeslnicy a přede­wzaćeljo zboka stać. Woni su hižo wjele lět swěrni wobdźělnicy přehladki wukonitosće wokrjesneho hospodarstwa.

Tež předewzaća ze susodneju krajow wobdźělene

Park błudźenkow je hospodarski faktor regiona

Donnerstag, 30. März 2017 geschrieben von:

Nalětnje słónco zemju wohrěwa a přiroda wotuća ze zymskeho spara. Najwjetši čas tuž tež za sobudźěłaćerjow Wochožanskeho parka błudźenkow nalětnje dźěła na płoninach zahajić.

Wochozy (AK/SN). Pjeć do šěsć tydźenjow je trěbnych, zo bychu we Wochožanskim parku błudźenkow cyłkownje ně­hdźe 130 družin lětnjeho wrjosa Calunia přitřihali, rozkładujetej sobudźěłaćerce parka Heike Michalk z Krynhelec a Erika Starke z Hamora. Wonej słušatej k 20 při­stajenym. Wosmjo z nich su krajinowi zahrodnicy. Tamni su z wobłuka turistiskeje informacije, zjawnostneho dźěła a zarjadnistwa, abo su domownicy.

Klaus Tschöke je park błudźenkow sobu wutworił. Do toho bě wón wjele lět pola Vattenfalla we wobłuku rekultiwowanje dźěłał. Dźensa je wón čestnohamtski jednaćel za personal a techniku w parku błudźenkow. „Pućiki po parku maja so wobstajnje přepruwować a wuporjedźeć“, wón rozkładuje. Cyłkownje ma park 7 000 metrow pućikow. „Ławki a dalše sedźenske městna dyrbimy prawidłownje reparować a płoty přehladać. Cyły park so nastajnosći přeměnja“, Klaus Tschöke rozłožuje.

Rumunska žnjowa pomocnica Erika Condrea pokazuje prěni lětuši hromak w nalětnim słóncu. Na dwanaćehektarskim polu błótowskeho ratarja Karla-Heinza Rickena w Zušowje pola Wětošowa su jón minjenu njedźelu žnjeć započeli. „Zažny termin žnjow smy z dwójnym tunlom docpěli. Na kóždej rynkaj přińdźe dalša folija, kotraž stara so wo přidatnu ćopłotu“, rozłožuje asistent jednaćelstwa Gernot Prowatschke. Foto: Peter Becker

Dźeń a kreatiwniše ideje za naš wšědny chlěb

Mittwoch, 29. März 2017 geschrieben von:

Fachowcy prawidłownje pruwuja, hač kwalita žadanjam wotpowěduje

Poskitk pjekarjow na družinach chlěba zdawa so dźeń a wjetši być. Nimo tradicionalnych z měšaneje muki dominuje dale a wjac družin z podźělom strowych zornjatkow a symjenjow, kaž chia abo sesam. Tež chlěby, pječene z muku starych abo nimale zabytych žitnych družin, wabja dale a wjace kupcow.

Hač pak wšě te chlěby słodźa a hač jich kwalita wysokim žadanjam pjekarskeho rjemjesła wotpowěduje, hodźi so jeno z fachowym pruwowanjom zwěsćić. A to čini prawidłownje tež Budyske zjednoćenstwo pjekarjow. Za to maja njewotwisneho fachowca, kiž pruwuje w nadawku centrale za škit přetrjebarjow. Michael­ Isensee je tajka připóznata kapacita w pjekarskim rjemjesle. Nimo chlěbow wón tež w dohodownym času wosuški pruwuje.

Test za nowe ideje

Komplikowane wužadanja

Montag, 27. März 2017 geschrieben von:

Mjenje milinarnjoweho wukona, mjenje wuhla. A mjenje wučomnikow?

Choćebuz (JoS/SN). Njewěstosć w Slepjanskej wosadźe kaž tež we wokolinje Wjelceje nastupajo wuwiće brunicoweju jamow Wochozy II a Wjelcej II dale traje. „Politiske a wičnohospodarske wuměnjenja kóždežkuli planowanje poćežuja“, rjekny personalny předstejićel LEAG dr. Michael von Bronk minjenu wutoru w swojej narěči składnostnje wuwjazanja 136 wučomnikow předewzaća w Choćebuzu. Połoženje, wot politiki zawinjene, twori njestabilitu. Rozsudne prašenje za LEAG je, kotre inwesticije ma zwoprawdźić. W tymle zmysle rozsudźi skónčnje politika w Němskej ze swojej poziciju k wudobywanju, zlěpšowanju a zmilinjenju brunicy wo přichodźe předewzaća. Dr. von Bronk zawěsći, zo nowy mějićel łužiskeje brunicy kruće k tomu steji, brunicu a milinarnje dale wuwiwać. „Tak widźane móžemy na wěsty přichod našeho předewzaća hladać. Pola Vattenfalla njeby to hižo zaručene było.“

Zhromadnje za rozrisanjemi pytać

Donnerstag, 23. März 2017 geschrieben von:

Lejno (SN/BŠe). Delegacija regionalneho burskeho zwjazka Budyšin-Kamjenc bě so hižo 10. měrca z politiskimi zastupjerjemi, zapósłančomaj zwjazkoweho sejma Marju Michałkowej (CDU) a Katharinu Landgraf (CDU) kaž tež parlamentariskim statnym sekeretarom w ministerstwje za ratar­stwo Peterom Bleserom (CDU), w Berlinskim zwjazkowym sejmje zetkała. Hłowna tema rozmołwy bě połoženje ratarskich zawodow Budyskeho wokrjesa. „Chcychmy naše starosće hnydom na prawym městnje w Berlinje zwuraznić“, wu­zběhny předsyda regionalneho burskeho zwjazka Stefan Triebs dźensa na informaciskim zarjadowanju w Lejnje.

W stolicy dźě tworja politiske rozsudy, kotrež tež za burow płaća. Runje wottam čakaja wone na wšelake wažne rozrisanja. Na přikład njeje dotal nowa směrnica za hnojenje jasna. Tež na rozsud nastupajo zaničowanski srědk glyfozat ratarjo čakaja. „Politikarjo měli z potrjechenymi za rozrisanjemi pytać“, Stefan Triebs podšmórny. Kriza wosebje plahowarnjow skotu njeje dawno hišće přewinjena. Přeco hišće su eksistency wohrožene.

Platforma wšelakim akteram

Mittwoch, 22. März 2017 geschrieben von:

7. łužiski klimowy a energijowy camp budźe tydźenske kolesowanje

Choćebuz (SN/at). Jako kolesowanje přewjedu lětuši 7. łužiski klimowy a energijowy camp. Předwidźany start je 21. meje w Choćebuzu. We wobłuku tydźenskeje tury chcedźa wobdźělnicy wšelake wsy a města Łužicy wopytać, zo bychu „na ničace­ sćěhi wudobywanja brunicy skedźbnjeli“, kaž w nowinskej zdźělence organizatorow rěka. Runje tak chcedźa turu w Choćebuzu zakónčić.

Z lońšeho łužiskeho klimoweho campa w Prožymje je mnohim Łužičanam hišće dotal tu njeznata forma protesta, wobsadźenje Čornopumpskeje milinarnje přez aktiwistow skupiny „Ende Gelände“ w njedobrym pomjatku. Porno tomu ma lětuši camp wobdźělnikam zmóžnić, so na městnje z wobydlerskimi iniciatiwami přećiwo nowym wuhlowym jamam zeznajomić a z nimi styki nawjazać. „Přejemy sej, zo ludźo z regiona sobu jědu a tak swoje stejišćo zwu­raznjeja“, rjekny Josephine Lauterbach, zamołwita organizaciskeho teama za styki z nowinarjemi.

Brunicowa politika rozsudźa wo přichodźe

Mittwoch, 22. März 2017 geschrieben von:

Choćebuz (JoS/SN). Wuwjazanje wučomnikow ma w stawiznach łužiskeho wuhla a energije lětdźesatki trajacu tradiciju. Łužiska energijowa a hórnistwowa towaršnosć LEAG z njej pokročuje. Tak je wčera 136 čerstwje dowukubłanych fachowcow swoje powołanske žiwjenje zahajiło. Na swjedźenskim akće na žurli hłowneho sydła LEAG w Choćebuzu su jich wuwjazali.

Młodźi fachowcy běchu w dualnym systemje wěsty a wysokokwalitny čas wukubłanja přešli. Dźak za to sposrědkowa LEAG wobdźělenym powołanskim centrumam, wukubłanskim partneram kaž tež mjeztym wjac hač tysac čestnohamtskim wukubłarjam na dźěłowych městnach. Z wuwjazanych nowych fachowcow přewozmje LEAG 127. K přewzaću telko wučomnikow bě so přede­wzaće ze zrěčenjom zawjazało a je tak dale zaměrnje spjelnja, rěkaše na wčerawšim swjedźenskim akće.

Piwarnju dale ponowjeja

Dienstag, 21. März 2017 geschrieben von:

Kulow (MFü/SN). Hnydom dwaj wulkej kranaj swědčeštej minjeny pjatk wo ­nowosćach na terenje Kulowskeje měšćanskeje piwarnje. Z nimaj manewrěrowachu nowej silej přez třěchu do produkciskeho twarjenja. Šěsć tonow ćežki nastroj je tři króć šěsć króć šěsć metrow wulki a wopřijima dwójce 25 tonow słoda (Malz). Ponowjenje přijimanja surowiznow, jich skadowanje a rjedźenje słoda k warjenju piwa je dźěl wobšěrneho ponowjenja produkciskeje připrawy tradiciskeho zawoda, kotryž je před lětomaj swój 75. firmowy jubilej swjećił a tak 661lětne piwowarske stawizny w Kulowje žiwe dźerži. Přichodny krok budźe, tak mjenowany warjenski dom ponowić. Dołhodobnje chcedźa piwowarske pro­cesy awtomatizować. Jeničce stara toł­černja (Schrotmühle) z lěta 1935 dale spušćomnje dźěła.

Přichodnje tež serbske wodźenja

Donnerstag, 16. März 2017 geschrieben von:

Wochožanski park błudźenkow ma so swójbam hišće přichileniši a mjezynarodniši stać kaž tež na wjace rěčow a kulturow wusměrjeny być. Chcedźa tam serbskorěčne wodźenja poskićeć.

Wochozy (AK/SN). „Chcemy sylnišo z partnerami regiona a za jeho mjezami hromadźe dźěłać.“ Tole podšmórny čestnohamtski předsyda spěchowanskeho towarstwa Łužiski park błudźenkow Wochozy Ulrich Klinkert wčera na wote­wrjenju lětušeje sezony. Zo móhli tam hornjoserbske wodźenja přewjesć, chcedźa dalekubłanja přihotować. Přistajeni parka maja wodźenja zawěsćić. Přichodnje měli tež informaciske łopjena w našej maćeršćinje k dispoziciji być. Zdobom chcedźa do programa turistiskeho centruma blisko Hamora prawidłownje serbskich wuměłcow zapřijeć. To započnje so 2. apryla ze swjedźenjom tulpow a narcisow“, Klinkert rozłoži. „Štyrjo profesionalni hudźbnicy Serbskeho ludoweho ansambla z Budyšina budu dźeń přewodźeć a wobohaćeć.“

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.