Mloko z awtomata tež w Budyšinje

Donnerstag, 01. Juni 2017 geschrieben von:
Čerstwe mloko poskića agrarne drustwo Hnašecy nětko tež w Budyšinje. Mlokowej awtomataj stejitej we wobchodźe Eisdealer napřećo NSLDź na Seminarskej, hdźež tale młoda swójba ze sprjewineho města rady po mloko chodźi, a w filiali Edeka Husarenhof. Tu poskićene mloko je pasteurizowane, to rěka 15 sekundow na 72 stopnjow wohrěwane. Za krótki puć wot producenta ke kupcam je ratarski zawod 100 000 eurow inwestował. Foto: SN/Maćij Bulank

Chětřišo na spalnišću

Mittwoch, 31. Mai 2017 geschrieben von:

Z wochłódnjenjom w minjenej nocy móža zamołwići za škit před lěsnymi wohenjemi jeno skrótka wodychnyć. Słónco so hižo pokazuje a hač do kónca tydźenja temperatury zaso postupja. Paralelnje k tomu zawěsće tež strach lěsneho wohenja přiběra. Za areale srjedźno- a delnjołužiskich chójninow móže to zahubne być. Mała čłowjeska lochkomyslnosć žno dosaha, a hižo po suchim lěsu płomjenja sapaja.

Při tym je derje z powołaneho erta zhonić, zo su wohnjowi wobornicy dźensa wo wjele chětřišo na spalnišću. To je mjenje wupłód moderneje techniki, ale tajki, zo je trěbna informacija prosće spěšnišo na prawym městnje. Dźakować ma so tež ludźom, kotřiž su w lěsu po puću. Z mobilnym telefonom informuja wuchowansku centralu wo nastawacym wohenju. W lětach do handyja su často hakle čorne mróčele nad lěsom signalizowali, zo so tam pali. A to bě přepozdźe. Axel Arlt

Su ličby wuprajiwe dosć?

Dienstag, 30. Mai 2017 geschrieben von:
Nimale wšědnje słyšiš w rozhłosu wo njezbožach abo wo zatykanej awtodróze A 4 mjez Drježdźanami a Zhorjelcom. Před lětami jězdźach hišće wšědnje na dźěło do sakskeje stolicy. Hižo tehdy bě wobchad na awtodróze wulke wužadanje. Zatykane jězdnje su mi čuwy hrubili. Hněw šoferow, kotřiž awtodróhu wužiwaja, móžu tuž derje­ zrozumić. Šěsćčarowy zwisk je nu­znje trěbny, kaž sej jón tež zapósłanc Sakskeho­ krajneho sejma Marko Šiman (CDU) žada. Po ličbach krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad pak njeje žaneje potrjeby. Tak měło hišće 30 000 wozydłow wšědnje wjac po awtodróze jězdźić, zo kapacita­ docpěta była. To je potajkim nimale podwojenje wobchada. Prašam so, štó je so ze směrnicu w praksy roze­stajał. Hižo nětko dźě so tam wšědnje wodnjo a w nocy wobchad kopi. To nje­trjebam žane ličby, mojej woči mi do­sahatej. Bianka Šeferowa

„Njeńdźe jenož wo ličby“

Montag, 29. Mai 2017 geschrieben von:

Łužiski klimowy a energijowy camp pućowaše minjeny tydźeń jako mobilny­ po wšelakich stacijach brunicoweho regiona. Wosebje w pomjatku wostachu wobdźělnikam rozmołwy z wobydlerjemi Miłoraza.

Choćebuz (SN/BŠe). Z blokadu před hłownym sydłom předewzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG) w Choćebuzu chcychu zawčerawšim łužiski camp zahajić. Zašlahanja centrale přez policiju dla pak njemóžachu aktiwisća akciju tak přewjesć, kaž běchu planowali. Přiwšěm su njedaloko centrale LEAG z čerwjenym bantom znamjo sadźili a na te wašnje pokazali, zo předewzaće hranicy překroča. Hłowne žadanje protesta bě, zo ma so koncern jasnje k přichodej Wjelčanskeje brunicoweje jamy wuprajić. Dotal njeje to hišće konkretnje činił. Hakle w lěće 2020 chce LEAG plany wozjewić.

Wo načasnym wikowanju

Mittwoch, 24. Mai 2017 geschrieben von:

Budyšin (SN). Načasne wikowanje je jedyn ze zaměrow Budyskeje citymana­gerki Gunhild Mimuß. Tohodla wabješe wona za wosebity seminar „Wot wopytowarja ke kupcej – wot kupca k fanej“. Wjace­ hač 70 zajimcow něhdźe 30 wobchodow z Budyšina je so za zarjadowanje 31. meje w tudyšej statnej studijnej akademiji přizjewiło. To je za Budyske wi­kowarstwo nahladna ličba. Hladajo na dale a wjac ludźi, kotřiž w interneće naku­puja, maja sej drobnowikowarjo sprjewineho města swoje móžnosće wuwědo­- mić. K tomu mjez druhim słuša, lěpšiny stejnišćow wuzběhnyć a je z wosebitej kwalitu serwisa zwjazać.

Dalši termin zarjadowanja wo načasnym wikowanju je tež hižo kruće zaplanowany. Tak přewjedu zajimcy po lětnich prózdninach znowa dźěłarničku, hdźež chcedźa so z wikowanjom w přichodźe rozestajeć. K tomu wobhladaja sej wobdźělnicy přikłady. Wosebje pak dźe zarjadowarjam wo to, zo dóstanu Budyscy wikowarjo impulsy a ideje, kak móža po nowych pućach kročić.

Pytaja zaměrnje dźěłaćerjow

Mittwoch, 24. Mai 2017 geschrieben von:

Tež klětu chcedźa w Kamjenskej tworni baterijow młodostnych wukubłać

Kamjenc (SN/JaW). Twornja litiumo-inonowych baterijow Accumotive zaměrnje nowych dźěłaćerjow pyta. Hladajo na jeje tuchwilne rozšěrjenje z twarom dal­šeho zawodoweho dźěla z čimž pro­dukcisku pře­strjeń na něhdźe 80 000 m² zeštworja, w přichodnych lětach tež ličbu sobudźěłaćerjow w měsće wjac hač po­dwoja. „Hač do kónca dekady budźe Accumotive­ wjac hač tysac ludźom dźěłodawar“­, kaž firma wozjewi.

Domiznu njewopušćić

Dienstag, 23. Mai 2017 geschrieben von:
Nowa twornja baterijow je woprawdźe žohnowanje za łužiski region, kaž je to wčera sakski ministerski prezident Stanisław Tilich našemu wječornikej prajił. Štož stej Daimler a jeho dźowka Accumotive wot lěta 2010 w Kamjencu natwariłoj, je wšeje česće hódne. Tež hdyž stej ze zawrjenjom twornje Litec poražku poćerpjełoj. Runje tohodla mam za spomóžne, zo je šef koncerna Daimler Dieter Zetsche wčera wuraznje tež Kamjenskich sobudźěłaćerjow chwalił. Tole pohonja k dobrym wukonam a skruća zwjazanosć. Zdobom je rozšě­rjenje twornje wulka šansa mnohim ludźom we Łužicy. Lessingowe město stawa so tak z dale a wažnišim stejnišćom elektromo­bility, a region dobywa přede­wšěm na prestižu. Tele wuwiće zawěsće mnohich, tež serbskich młodostnych, pohnuwa domiznu njewopušćić a so tu za dobrym dźěłom rozhladować, w Kamjencu tajke bórze změja. Janek Wowčer

„Dołhe šwižne“ nětko na wikach

Donnerstag, 18. Mai 2017 geschrieben von:
W Kromolanskim Krügerec zahrodnistwje žněja nětko jara požadane zelene kórki. Sobudźěłaćerka Jeanette Urban ma zas a zaso swój koš pjelnić. Jenož na tele wašnje dóstawaja so tak mjenowane „dołhe šwižne“ cyle čerstwe na předawanske blido. Tež bohatosć kwětkow za balkon kupcow do zahrodnistwa wabi. Předewšěm pak je to sakska rostlina lěta, wonjaca begonija. Zdobom čakaja tež požadane zela a zeleninowe sadźenki na to, zo skónčnje do zahrodki přińdu. Foto: Joachim Rjela

Greenpeace dyrbi płaćić

Donnerstag, 18. Mai 2017 geschrieben von:

Choćebuz/Hamburg (SN/at). Powołanske jednanje wo ciwilnoprawniskich sćěhach wobsadźenja kolijow wuhloweje železnicy­ přez aktiwistow Greenpeace w septembrje 2013 we łužiskim rewěrje skónči so zawčerawšim na Braniborskim wyšim krajnym sudnistwje (OLG) z dojednanjom. Konfliktnej stronje, wobhospodarjer łužiskich jamow a milinarnjow LEAG a Greenpeace, stej so na to dojednałoj, zo zarunaja aktiwisća Greenpeace škodu 11 000 eurow. Zdobom wobmjezuje so zawjazk so wobsadźenja wzdać na připrawy wuhloweje železnicy w Braniborskej. OLG je wujasniło, zo ma prěnjotny wusud Choćebuskeho krajneho sudnistwa w dźělach za wopačny.

LEAG je jara spokojom z dojednanjom. „To płaći hladajo na to, zo dyrbi Greenpeace nětko tola škodu zapłaćić“, rjekny Berthold Stevens, nawoda prawniskeho wotrjada přede­wzaća. „Hdyž LEAG pjenjezy do strukturneje změny a do wróćo­twara brunicowych jamow tyka, da je 11 000 eurow derje zapołoženych“, zdźěli Anike Peters, zastupjerka Greenpeace.

Anzeige