Serbska firma nominowana

Donnerstag, 15. September 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN). Štó budźe lětsa z Hornjołužiskim mytom předewzaćela wuznamjenjeny, je jury wčera rozsudźiła. Šesćo předewzaćeljo z Budyskeho a třo ze Zhorjelskeho wokrjesa su nominowani, kaž Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) zdźěli. Mjez nimi je tež firma Rječka-Čornak z Kamjeneje.

Mjez jurorami su zastupjerjo Industrijoweje a rjemjeslniskeje komory Drježdźany, tamnišeje rjemjeslniskeje komory, sakskeho hospodarskeho spěchowanja, Budyskeje agentury za dźěło kaž tež MGO. Kriterije za kandidatow Hornjołužiskeho myta předewzaćela su profil firmy, wu- a dalekubłanje dorosta a sobudźěłaćerjow kaž tež angažement w regionje. „Njebě runje lochko, z nominowanych třoch dobyćerjow wuzwolić, wšako bychu sej wšitcy wuznamjenjenje zasłužili. Smy hižo rozsudźili. Štó pak Hornjołužiske myto předewzaćela dóstanje, hišće njepřeradźimy“, praji čłon jury a jednaćel MGO Olaf Franke. Wuznamjenjenje budźe 20. oktobra we wobłuku Budyskeho dnja předewzaćela.

Swójbna tradicija traje hižo 100 lět

Mittwoch, 14. September 2016 geschrieben von:

Składnostnje 100. róčnicy załoženja transportneje firmy přez Hórčana Jakuba­ Šustera, kotraž je mjeztym w štwórtej generaciji swój nadawkowy profil rozšěriła a změniła, móžeše minjenu­ sobotu mějićel firmy UBN Njeswačidło­ ze sydłom w Ralbicach Rafael­ Vcelich w swjedźenskim stanje wjace hač 150 hosći witać.

Ralbicy (aha/SN). Nimo něhdyšich a nětčišich sobudźěłaćerjow, přiwuznych a přećelow běchu na jubilejny swjedźeń tež firmownicy dróhotwarstwa, wotstronjenja zemskich a twarskich wotpadkow, keramikoweje industrije a twarstwa z připóznatymi a chwalobnymi wuprajenjemi přišli. Rafael Vcelich předstaji přihotowanu fotowu dokumentaciju a někotre originalne jězdźidła a dopomni na njelochke spočatki transportneje firmy, kotraž je swójbnu tradiciju hač do dźensnišeho zachowała.

Rjemjeslnicy so podźakuja

Mittwoch, 14. September 2016 geschrieben von:
Budyšin (SN). Wokrjesne rjemjeslnistwo Budyšin a jeho 650 zawodow chcedźa z wosebitej akciju „Dźakujemy so za Wašu dowěru do našeho rjemjesła“ klientow na so zwjazać a sej nowych zdobyć, a to w zwisku z cyłoněmskej imagowej kampanju. Zaměr je, kaž wokrjesne rjemjeslnistwo zdźěli, dowěru do fachowych zawodow zesylnić. Akcija zaběži na němskim dnju rjemjesła 17. septembra. Zawody dóstachu wobšěrnu mapu, kotraž wobsahuje nimo informaciskeho materiala a praktiskich pokiwow tež kartki, z kotrymiž móža so hač do 15. oktobra na dobyćerskej hrě wobdźělić. Dobyć móža koleso, kónc tydźenja w Berlinskim hotelu kaž tež něhdźe třiceći za rjemjeslnistwo typiskich mytow, kaž su to dobropisy za frizera, hodowne wosuški, alarmowe připrawy za kur, pakćiki z kołbasu atd. Dobyćerjam chcedźa 10. nowembra na wosebitym dnju strowoty myta přepo­dać. Partnerojo akcije su zawěsćernje a chorobne kasy Signal, Iduna, IKK classic kaž tež předewzaće MEWA Textil-Management.

Hospodarski centrum

Mittwoch, 14. September 2016 geschrieben von:
Grodk (SN). W ruskim regionje Kursk ma němsko-ruski hospodarski centrum nastać. Wón słuži łužiskim firmam jako wuchadźišćo za ruske wiki. Ruscy partnerojo pobychu tele dny w Grodku, zo bychu dalše zhromadne dźěło a natwar zarjadnišća rozjimali. Za projekt je ASG Spremberg GmbH/ Industriemanagement pjerowodźacy zrěčenski partner na němskej stronje, kaž město Grodk zdźěli.

Sprjewja trjeba wjace škita

Dienstag, 13. September 2016 geschrieben von:

Forum w Grodku ze škodami hórnistwa dla so zaběrał

Grodk (AK/SN). Něhdźe 8 000 kilogramow zerzawca Sprjewja wšědnje transportuje. Rěčna zawěra na sewjeru města Grodka skutkuje kaž wulke wotsadźenska žłobina, kaž přirodna čisćernja a zdobom jako škit Błótow.

„Rěčna zawěra ma so bóle škitać. By-li raz k wulkej wodźe dóšło, by wona hoberske wody a błóta mobilizowała, kotrež so potom do směra na Choćebuz wala.­ To je tikotaca bomba“, žadaše sej Winfried Böhmer, sobustaw akciskeho zwjazkarstwa „Jasna Sprjewja“, skutkowne naprawy za škit rěki a jeje zawěry.­ Wón słušeše k wjace hač sto wobdźělnikami wčerawšeho wobydlerskeho foruma na temu hórnistwowe škody. Na njón bě město Grodk do wjacegeneraciskeho centruma přeprosyło. „Prjedy hač móžemy přećiwo zerzawcej zakročić, dyrbimy pola přičin započeć“, Böhmer podšmórny.

Što wšo po kupnicach wozymy?

Donnerstag, 08. September 2016 geschrieben von:

Přepytowanje Marburgskich wědomostnikow z wostrózbjacym wuslědkom

Nakupowanske wozyčki w kupnicach wužiwaja wšědnje syły ludźi. Přimadła tajkeho wozyčka njedótkaja so kupcy jenož wokomik, ale wulki čas nakupowanja. Mnozy činja to wšědnje wjacekróć – scyła wo tym njerozmyslujo, hač je wodźidło wozyčka čiste a kak strašne snano je so tajkeho přimać. Wozy dźě so jeno zrědka rjedźa a hygienisce čisća.

Wědomostnicy Marburgskeje uniwersity su přimadła nakupowanskich wo­zyčkow dokładnje přepytowali. A wuslědk wostrózbja: Nimo zbytkow nakupowanych tworow kaž zeleniny abo jogurta wozymy pluwanki, pót a fekalne bakterije po kupnicach. Tak su přimadła nakupowanskich wozow bóle zanjerodźene hač lifty, telefonowe budki abo nuzniki.

Z hygienu jednotliwca so wšitko započina

Donnerstag, 08. September 2016 geschrieben von:

Nakupowanske wozy bjez stracha wužiwać abo so na zjawnych městnach, kotrež ludźo často wopytuja, bjez starosćow pohibować zmóžnja jeničce wosobinska hygiena kóždeho jednotliwca. Zakładne prawidła hygieny abo hladanja ćěła wobkedźbować je wažny krok do tohole směra­. W mnohich wobłukach towaršnostneho žiwjenja scyła bjez krutych narokow abo žadanjow na wosobinsku kaž tež wobchadnu hygienu njeńdźe. Wosebje w strowotnistwje a w žiwidłowej industriji płaća krute předpisy za tam dźěłacych runje tak kaž za wotběhi wšěd­neho dnja.

Tež w zjawnym žiwjenju měło so na hygienu jednotliwca kaž tež towaršnosće dźeń a bóle kedźbować. Němska lěkarska towaršnosć je za to mnohe pokiwy wudała. Pozadk běchu wjacore pady přiběracych schorjenjow pobrachowaceje hygieny dla. Mamy sej wuwědomić, što je zakład strowoty a što nam zaruča bjezstarostne wužiwanje poskitkow wšědneho dnja. Přikład nakupowanskich wozow měł nas sensibilizować, zo so prašenjam hygieny wědomje přiwobroćimy.

Železniska čara – Delnjošleska magistrala – powjedźe z Hórnikec přez Pólsku hač do Ukrainy a – je-li chcyte – samo­ hač do Chiny. W oktobrje 2018 ma čara technisce wutwarjena być.

Tři kilometry železniskeje čary su nimale hotowe. Z Hórnikečanskeho dwórnišća wjedu kolije hač na přechod při Łazowskej přepinarni (Umspannwerk). „Tu pobrachuja jenož hišće šaltowarnja, zawěry a signalowe taflički. Fundamenty za to hižo steja, wujasnja diplomowy inženjer Ulrich Mölke, wot lěta 2005 projektny nawoda za Delnjošlesku magistralu. Wot jara wažneje přepinarnje zwostawa hišće 55 kilometrow hač k pólskej mjezy. „Łaz je jara dobre stejnišćo“, měni Ulrich Mölke, „produkujemy tu milinu za ćahi.“ Tuchwilu wotnošeja njedaloko Łazowskeje čary kart-jězdźidłow železniski nasyp, wutworjeny w 50tych lětach za čaru Wojerecy–Hórka Łazowskeje brunicoweje jamy dla. Nětko nastawa tam nowy nasyp, kotryž ma nošny a kruty być. Wosebje wodu ma wotdźeržeć.

Dalši flajer wo kolesowanju wudali

Dienstag, 06. September 2016 geschrieben von:

Towarstwo Serbski kulturny turizm je lětsa swoje třeće informaciske łopjeno wudało. Mjez druhim su tam wotběhi serbskorěčnych kursow we Wojerecach, Kulowje a Choćebuzu podate.

Slepo (SN/mwe). Nóc muzejow we łužiskej muzejowej krajinje słuša do wobłuka skutkowanja Serbskeho kulturneho turizma. Z teje přičiny je 10. september jako termin do noweho informaciskeho łopjena towarstwa zapisany. Přichodnu sobotu přeprošatej mjez cyłkownje 24 muzejemi wokrjesa Sprjewja-Nysa tež Dešnjanski domizniski a Zabrodski muzej jutrownych jejkow na wotměnjawy program.

Ličba rjemjeslnikow dale woteběrała

Dienstag, 06. September 2016 geschrieben von:

Budyšin (CS/SN). Wokrjesne rjemjeslnistwo je minjenu sobotu 56 wučomnikow Budyskeho wokrjesa wuwjazało a jim wuswědčenja přepodało. Ličba rjemjeslnikow pak je lětsa hišće mjeńša, loni bě jich hišće 59. Kaž wokrjesny rjemjeslniski mišter Frank Scholze rjekny, je delnje dno nětko docpěte, skedźbni pak na to, zo móže so połoženje jenož hišće polěpšić. Za běžne wukubłanske lěto su 246 nowych zrěčenjow podpisali. Přiwšěm je hišće sto swobodnych městnow.

Dale rjemjeslnistwo zwěsća, zo su teoretiske a praktiske znajomosće chětro rozdźělne. Tak njeje 30 procentow wšitkich wučomnikow swoje kónčne pruwowanje wobstało, pola mulerjow šesćo z dźewjećoch. Pjekarjo su wšitcy swoje pruwowanje wobstali. Najwjetši dźěl bywšich wučomnikow ma hižo wěste dźěłowe městno.

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi