Wutworja młodźinsku agenturu

Dienstag, 31. Mai 2016 geschrieben von:

Dobre konjunkturne wuwiće so tež w Hornjej Łužicy pozitiwnje na dźěłowe wiki wuskutkuje. Bjezdźěłnosć tu dale woteběra, a to we wšitkich starobnych­ skupinach.

Budyšin (CK/SN). Ličba bjezdźěłnych je w meji we wšitkich wotnožkach Budyskeje agentury za dźěło woteběrała. Na­jebać to je kwota bjezdźěłnych dale jara rozdźělna. W Radebergu wučinja wona 4,5 procentow, w Kamjencu pjeć. W zapadnych regionach dźěłozarjadniskeho wobwoda profituja dale wot dźěłowych poskitkow w sakskej stolicy. Porno tomu ma Zhorjelc z 12,5 procentami najwyšu kwotu bjezdźěłnosće cyłeje wuchodneje Sakskeje, na druhim městnje steji Běła Woda z 11,1 procentom. W starobnej skupinje młódšich hač 25 lět je 1 260 bjezdźěłnych registrowanych. W Zhorjelskim wokrjesu třećina z nich žane wotzamknjene powołanske wukubłanje nima. Tohodla su so dźěłowa agentura, jobcenter a Zhorjelski młodźinski zarjad 28. meje dojednali, wutworić młodźinsku dźěłowu agenturu. Tak chcedźa swoje­ poskitki walčkować a předewšěm potrjechenym młodym ludźom přistup k dźěłowym wikam abo k wukubłanju zmóžnić.

Kwota najniša

Dienstag, 31. Mai 2016 geschrieben von:

Budyšin (CK/SN). We wuchodnej Sakskej bě w meji 23 996 bjezdźěłnych, 1 311 mjenje (-5,2 procentow) hač w aprylu. Porno lońšej meji je to samo 3 538 ludźi mjenje. Kwota bjezdźěłnosće wučinja za cyły wobłuk Budyskeje agentury za dźěło 8,4 procenty. „To je najniša kwota wot spočatka 1990tych lět“, rjekny Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka tudyšeje agentury dźensa dopołdnja we wobłuku nowinarskeje rozmołwy. Bjezdźěłnosć je we wšěch starobnych skupinach woteběrała, pola młodych do 25 lět wo 31 na 1 260 (loni 1 467) a pola ludźi, staršich hač 50 lět, wo 671 na 11 196 (loni 12 735), runje tak pola dołhodobnje bjezdźěłnych wo 351 na 11 851 (loni 12 882).

Hišće loni bě w Hornjej Łužicy kwota 9,5 procentow. W meji je wjace ludźi dźěło dóstało, hač swój job zhubiło. To wotbłyšćuje wulku dynamiku na dźěłowych wikach, kaž Ilona Winge-Paul zwěsći. Ze 172 přistajenjemi su we wysoko- a hłu­bo­ko­twar­stwje najwjace registrowali. Slěduja šoferstwo wozydłow abo transportnych nastrojow, wutwarne powołanje, produkcija žiwidłow kaž tež předźěłanje metala a metalotwar.

Jenož kapka na horcy kamjeń

Dienstag, 31. Mai 2016 geschrieben von:

Zwjazkowy minister němskim ratarjam 100 milionow eurow přilubił

Berlin/Drježdźany/Zarěč (SN/BŠe). Spěšnu podpěru buram je zwjazkowy minis­ter za ratarstwo Christian Schmidt (CSU) wčera po mlokowym wjeršku w Berlinje přilubił. Woni maja drastisce spadnjenych płaćiznow za mloko dla 100 milionow eurow pomocnych srědkow dóstać. Konkretnu sumu pak chce minister hišće z financnym ministrom Wolfgangom Schäuble (CDU) wothłosować.

W Sakskej maja wšitke zawody hro­madźe pjeć milionow eurow dóstać. To pak je jenož kapka na horcy kamjeń. Znajmjeńša dwě miliardźe eurow byštej za ratarjow cyłeje Němskeje trěbnej byłoj. Sakski ratarski zwjazk kritizuje tuž připowědźene wolóženje buram wčera­wšeho mlokoweho wjerška jako přesnadne. „Tole žadyn zawod njewuchowa“, rjekny­ hłowny jednaćel zwjazka Manfred Uhlemann. Přiwšěm so burja spěšneje pomocy nadźijeja. Zwjazk ratarjow sej žada, zo měli hižo za dwaj měsacaj konkretne wuslědki předležeć. Wjele dlěje burja połoženje hižo njepřetraja.

Na dobro našeho wobswěta

Freitag, 27. Mai 2016 geschrieben von:

Za popróšenje kćějatych rostlin a tak zdobom za zrawjenje płodow a wotpowědny wunošk ratarskich kaž tež zahrodowych kulturow su pčołki njeparujomne. Jich dźěło njemóžemy sej dosć wažić. Podobnje je to ze wšěmi insektami­, kotrež maja wulki wuznam za intaktne přirodne kołoběhi.

W minjenych lětdźesatkach je so ličba aktiwnych pčołarjow wosebje we wuchodnej Sakskej a w Liberecskim kraju susodneje Čěskeje chětro pomjeńšiła. Drastisce redukowało je so tuž tež popróšenje kćějatych rostlin z pomocu pčołkow. To bě přičina, zo započachu hižo lěta 2007 w Njeswačanskej přirodoškitnej staciji wo tym rozmyslować, kak móhli katastrofje z mjenje pčołkami abo samo bjez nich zadźěwać.

Katastrofje zadźěwać

Znamjo sadźić chcyli

Freitag, 27. Mai 2016 geschrieben von:

Wótšowaš (SN/BŠe). Absurdne powěsće dosćahnychu nas tele dny z delnjołužiskeho Wótšowaša (Atterwasch). Tam dyrbi so lěta 2013 njedowolena instalowana solarna připrawa z třěchi farskeho domu zhubić. To žada sej pomnikoškitny zarjad, kotryž je postajił připrawu hač do 31. meje wotstronić, hewak hrozy farskemu zarjadej pokuta 3 000 eurow. Fakt pak tež je, zo planuja Wótčowaš w zwisku z wuhlowej jamu Janšojce-sewjer tak a tak wotbagrować. „Připrawa njeměješe dom jeno z wobnowjomnej energiju zastarać, ale dyrbješe prěnjorjadnje znamjo přećiwo energijowopolitiskemu zničenju Wótšowaša być“, rěka w zjawnym lisće tamnišeje cyrkwinskeje rady braniborskemu ministerskemu prezidentej dr. Dietmarej Woidce (SPD) a krajnemu radźe wokrjesa Sprjewja-Nysa Haraldej Altekrügerej (CDU).

Cyrkwinska rada solarnu připrawu nětko wotstroni. Přiwšěm wostawa prašenje, hač je to woprawdźe trjeba. Pomnikoškitny zarjad njebě dźensa docpějomny. Tež na pisomne naprašowanje Serbskich Nowin njeje dotal reagował.

Naročny nadawk přewzała

Donnerstag, 26. Mai 2016 geschrieben von:

Wojerecy su powabne město. To njeje Franziska Tennhardt hakle spóznała, jako nastupi před połdra tydźenjom zastojnstwo hospodarskeje spěchowarki w tamnišim měšćanskim zarjadnistwje. We wobłuku studija rumoweho planowanja a managementa přirodnych resursow na Drježdźanskej techniskej uniwersiće bě so wona z městom hižo na ekskursiji zeznajomiła. „Sym postup začuwała. Wopušćiš-li dwórnišćo, sy hnydom w měsće. To skutkuje pozitiwne a nic tak, kaž by čas stejo wostał“, wuswětla wona.

29lětna młoda žona pochadźa z Grimmy blisko Lipska. Najprjedy studowaše w Jenje a po tym w Drježdźanach, hdźež studij z dwěmaj wotzamknjenjomaj mastera wotzamkny, dalše na polu hospodarskeje geografije. Na praktikumach w Ohiju (Columbia, USA), w Danskej a w Drježdźanskich wobchadnych zawodach přiswoji sej tójšto fachowych nazhonjenjow. Tam je so na přikład z aspektami mobility zaběrała. Z tejele wědy chce we Wojerecach čerpać. „Wšako generaciji praktikantow hižo njepřisłušam.“

Žadaja sej wot politikarjow skónčnje podpěru

Donnerstag, 26. Mai 2016 geschrieben von:

Drježdźany (SN/BŠe). „Kónc z niskimi płaćiznami za drohotne zežiwidła“, „Hdyž mrěje bur, mrěje kraj“ – to stej hesle mjez tymi, pod kotrymiž protestowachu ratarjo dźensa před Drježdźanskim krajnym sejmom. K demonstraciji namołwjał bě sakski burski zwjazk, a mnozy su sćěhowali. Z něhdźe 100 traktorami běchu ratarjo do stolicy Sakskeje přijěli, zo bychu na swoje dramatiske połoženje skedźbnili. Wuwiće na tudyšich a słaba konjunktura na mjezynarodnych wikach a sankcije přećiwo Ruskej su na tym wina, zo su mnohe ratarske zawody wohrožene. Hižo 18 měsacow woznamjenja tale situacija wulki ćišć za burow. To, štož su sej woni minjene 25 lět natwarili, hrozy spěšnje zaso rozpadnyć.

Impulsy za přichod zasadźić

Mittwoch, 25. Mai 2016 geschrieben von:

Srjedźostawscy předewzaćeljo, wědomostnicy a politikarjo so zešli

Biskopicy (JK/SN). Njebě to tónraz čerwjeny přestrjenc, po kotrymž dóstachu so wobdźělnicy wčerawšeho Srjedźostawskeho dnja wuchodneje Sakskeje a Hornjeje Łužicy na Butrowu horu pola Biskopic, ale zeleny. Póndźelne njewjedro bě telko łopjenow a hałžkow ze štomow zbiło, zo bě puć ke schadźowanišću pokryty z tołstej worštu štomoweje pychi.

Płaćizna njerozsudźa, ale hódnota

Dienstag, 24. Mai 2016 geschrieben von:

Koćina (UH/SN). Lětnje wjedro bě zawčerawšim runje prawe za wulke burske wiki na terenje Koćinskeho zawoda Krabatowy mlokowy swět. Tam bě składnosć, zbližić sej posłužby a wudźěłki něhdźe 70 direktnych zwičnjerjow z hornjołužiskeho regiona a tež wot druhdźe. Hač do pózd­njeho popołdnja bě nawal ludźi hoberski. To njezwjeseli jenož jednaćela mlokoweho swěta Tobiasa Kockerta, ale tež wobdźělenych akterow kaž Worklečanskeho rězniskeho mištra Gerata Wałdu. Pola njeho móžachu sej wopytowarjo čerstwje grilowanu twarožkowu praženu kołbasku słodźeć dać. „Tale najnowša specialita je w kooperaciji našeho rěznistwa a Koćinskeho ratar­s­keho zawoda nastała“, rěznik rozłoži. Za kołbasku­ wužiwaja hejdušny twarožk, dokelž tón tak spěšnje njeroz­běži a spožča kołbasce wosebity słód.

Zo móhli kupcy mnohostronskosć regionalnych wudźěłkow spóznać, wutworjeja mjez producentami syće, kotrež móža so na tajkich burskich wikach prezentować. „Njeńdźe wo to, prawje tunje wudźěłki poskićeć, ale ludźom hódnotu žiwidłow wuwědomić“, wuzběhny Tobias Kockert.

Nalada polěpšena

Dienstag, 24. Mai 2016 geschrieben von:

Budyšin/Drježdźany (SN/at). Rjemjeslniske zawody w Budyskim wokrjesu posudźuja swoje tuchwilne połoženje jako tak dobre, kaž bě wone hižo raz před pjeć lětami. Tole zwěsća nalětnja analyza konjunktury Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory. Kaž komora zdźěla, bilancuje 43 procentow woprašanych firmow tuchwilu dobre wobchodne połoženje, 51 proc. wuchadźa w přichodźe ze spomóžnych nadawkow a 37 proc. liči bórze ze stupacymi wobrotami.

We wobłuku Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory njeje Budyski region čerwjenu latarnju wotedać móhł, z wuslědkow naprašowanja pak su pozitiwne znamjenja wučitać. Byrnjež tam najwjetše straty nastupajo nadawki a wobrot byli, běchu pušćenja snadnuške. Woprašane firmy běchu přerěznje po 80 procentach wućežene, to je pjeć procentow wjace hač loni nalěto. Tež w Zhorjelskim wokrjesu su 80 proc. docpěli. Prezident komory dr. Jörg Dittrich rěči wo „najlěpšej nalětnjej naledźe po pjeć lětach“ w Budyskim regionje. Aktualne wuwiće pola Vattenfalla a Bombardiera jeho znjeměrnja. Tak so Dittrich praša, kak ma tam dale hić.

Anzeige