W nowembrje mjenje bjezdźěłnych

Dienstag, 01. Dezember 2015 geschrieben von:

Wobmyslenje, zo ze zawjedźenjom minimalneje mzdy bjezdźěłnosć w Hornjej Łužicy přiběra, njeje so wobkrućiło. Tole zdźěli dźensa dopołdnja Thomas Berndt, direktor Budyskeje agentury za dźěło­, nowinarjam.

Budyšin (CK/SN). W nowembrje běchu posrědkowarjam agentury za dźěło w hor­njołužiskim regionje 3 104 socialneho zawěsćenja winowatostne městna k dispoziciji. To je 851 wjace hač w oktobrje a 690 wjace hač loni w samsnym času. Jeničce ličba minijobow je woteběrała. Cyłkownje posudźuje šef Budyskeje agentury Berndt dźěłowe wiki w Hornjej Łužicy „w robustnym dobrym połoženju“.

Tak je so ličba bjezdźěłnych w nowembrje dale pomjeńšiła. 24 923 žonow a muži bě bjez dźěła, 2 338 mjenje hač před poł lětom. Na naprawach za druhe dźěłowe wiki bě 32 401 wosoba wobdźělena, štož je wo tójšto mjenje hač před poł lětom. Za to je agentura za dźěło minjene měsacy nimale poł miliona eurow wjace hač loni za zarjadowansku pomoc a dalše přiražki wudała. 72 procentow wobdźělnikow měješe poł lěta po wotzamknjenju kwalifikacije krute dźěło. Tale­ kwota je jedna z najlěpšich po cyłej Sakskej.

Fachowcowsej zawěsćić

Dienstag, 01. Dezember 2015 geschrieben von:

Łužiske předewzaća spjelnjeja w dalokej měrje wočakowanja fachoweho dorosta­ a skića dobre wuměnjenja. To je so wčera tež na předewzaćelskej rozmołwje w Čornej Pumpje wobkrućiło.

Čorna Pumpa (JoS/SN). Na 8. předewzaćelsku rozmołwu w industrijnym parku Čorna Pumpa bě Hospodarska iniciatiwa Łužicy wčera wječor přeprosyła. Hesło zarjadowanja „Atraktiwitu předewzaća stopnjować – fachowcow sej zawěsćić“ podkładźechu zarjadowarjo z třomi přednoškami, kotrež so po wobsahu lědma rozeznawachu, ale temu wječora na jednore wašnje zjimachu: Štóž so z tematiku zaběra, dóńdźe po wšelakich pućach k samsnemu dopóznaću.

Wuskutk wjedra

Dienstag, 01. Dezember 2015 geschrieben von:

Budyšin (CK/SN). Ličba bjezdźěłnych we wuchodnej Sakskej je w nowembrje znowa woteběrała. Tuchwilu je 24 923 bjedźěłnych, 118 mjenje hač kónc oktobra. Wuwiće we wobłukach Zhorjelc, Lubij, Niska a Běła Woda wšak trendej njewotpowěduje. Někotrych pušćenjow w twar­stwje sezonalnych přičin dla je bjezdźěłnosć tam wjetša, byrnjež jeno snadnje. Na cyłkowne dźěłowe wiki regiona nimaja tele lokalne zjawy wliw.

Kwota bjezdźěłnosće wučinja dale 8,6 procentow. To je po słowach Thomasa Berndta, šefa Budyskeje agentury za dźěło, za nowember njezwučene. Kaž wón dźensa dopołdnja wozjewi, liča miłeho wjedra dla tež dale z pozitiwnym wuwićom na dźěłowych wikach. Thomas Berndt rěči wo „dobrym stawje. Zwólniwosć, předewšěm fachowe mocy přistajić, je mjez předewzaćelemi wulka. Moji sobudźěłaćerjo maja přistup k mnohim swobodnym městnam.“

Najwjace wotchadow z bjezdźěłnosće zwěsćichu za Hornju Łužicu minjeny měsac w běrowowych powołanjach. Nimo­ toho su so z nowopřistajenjemi na hodowne wikowanje nastajili.

Na demografisku změnu reagować

Montag, 30. November 2015 geschrieben von:

Wo tym, kak hodźała so demografiska změna na wsach Hornjeje Łužicy zmištrować, wuradźowachu wobdźělnicy fachoweje konferency minjeny pjatk w Budyskim Kamjentnym domje.

Budyšin (CS/SN). K zahajenju konferency předstajichu wuslědki projekta „Wuwićowe perspektiwy na wsy“. Ćežišćo přepytowanjow projekta bě prašenje, hač so přechod mjez šulu, wukubłanjom a powołanjom radźi. Za wuchodnu Saksku běchu spadnjeny niwow wukubłanja šulskich wotchadnikow zwěsćili. Byrnjež dale a wjac swobodnych wukubłanskich městnow było, njehodźi so kwalifikacija k žadanjam dźěłowych městnow.

Do dźěłarničkow – na nich mějachu so rozrisać wobchadźenje z pobrachowacymi fachowcami, centralna róla srjedźneho stawa a bój wo dorost – su tematiske přednoški trěbne nastorki dali.

Na dobro dźěła z dorostom

Montag, 30. November 2015 geschrieben von:

Dźesać lět lutowarnjowa załožba za Budyski wokrjes woznamjenja zaměrne spěchowanje předewšěm towarstwoweho skutkowanja z dorostom w komunach. To je swjedźenske zarjadowanje sobotu na žurli Budyskeho krajnoradneho zarjada nazornje wobswědčiło. Přeprošeni běchu zastupjerjo dotal 200 tak spěchowanych projektow.

Budyšin (SN/at). „Definowana regionalna bliskosć teritorija Budyskeho starowokrjesa bě před dźesać lětami mudry rozsud“, rozłoži Budyski krajny rada a předsyda zarjadniskeje rady tudyšeje wokrjesneje lutowarnje Michael Harig (CDU). 14. decembra 2005 załožichu lutowarnjowu załožbu za Budyski wokrjes.

Prěni spěchowany projekt bě lěta 2006 narunanski twar domu sportowcow w Barće. Najnaročniše předewzaće ze serbskeho wida je angažement tejele załožby w přihotach na Europeadu 2012 w Ra­dworju. Zo nasta z Radworskeho sportnišća „lutowarnjowa arena“, je sobu hłowna zasłužba Achima Buše. Wón njeje so prócy bojał a je zamołwitych załožby wo Radworskim projekće přeswědčił. Na to skedźbni na swjedźenskim zarjadowanju załožbowy předstejićel Dirk Albers.

W biosferowym rezerwaće wuspěšnje ratarić

Donnerstag, 26. November 2015 geschrieben von:

Ratarjo maja w biosferowym rezerwaće wosebite wočakowanja spjelnić. Za wuspěšne dźěło trjebaja woni dobre zakłady. Tele běchu wobsah wčerawšeho nazymskeho­ kolokwija w Stróži.

Stróža (SN/JK). Staw a dalše wuwiće kaž tež zakłady ratarstwa w biosferowym rezerwaće Horjołužiska hola a haty běchu wobsah nazymskeho kolokwija w Stróžanskim Domje tysac hatow.

Za wuspěšne rjemjesło wokrjesa nowe puće hić

Mittwoch, 25. November 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN/JK). Kaž Drježdźanska rjemjeslniska komora w swojej aktualnej nazymskej konjunkturnej analyzy wozjewja, zo so rjemjesło we wuchodnej Sakskej derje wuwiwa.

Wikowarjo z nocu spokojom

Montag, 23. November 2015 geschrieben von:

Měšćenjo a dalši minjeny pjatk w Kamjencu derje nakupowali

Kamjenc (SN/mwe). Dwanaty króć wotmě so 20. nazymnika – kaž kóžde lěto pjatk do smjertneje njedźele – w Ka­mjencu nakupowanska nóc. Wjace hač 70 wikowarjow a přemysłownikow bě so swědomiće na jedyn z wjerškow lěta blisko radnicy, na Budyskej dróze hač k delnjemu dźělej města na Wojerowskej přihotowało.

Hłowny organizator nakupowanskeje nocy w Lessingowym měsće je towarstwo Cityjowa iniciatiwa Kamjenc. Wobchodnikam a dalšim čłonam poboku su hakle njedawno załoženy cityjowy management kaž tež město a jeho sobudźěłaćerjo w radnicy. Tak je so hibićiwa cityjowa managerka Anne Haselbach sobu wo trěbne spěchowanske srědki starała. Z měšćanskeho zarjadnistwa pomhachu mjez druhim z tym, zo přerjadowachu w nakupowanskej nocy wobchad a rjedźachu dróhi a hasy po zarjadowanju. Wšako bě nutřkowne město pjatk wot 15 do 24 hodź. za wobchad zaraćene, a awta móžachu tam jenož na wobmjezowanych městnach parkować.

Žadyn rozsud

Freitag, 13. November 2015 geschrieben von:

Choćebuz (SN/JK). Wčerawše 86. posedźenje braniborskeho brunicoweho wuběrka njezamó čłonam žane nowe dopóznaća k rozšěrjenju wuhloweje jamy Janšojce-sewjer sposrědkować. Kaž předsyda wuběrka Holger Bartsch Serbskim Nowinam zdźěli, bě krajny planowanski zwjazk wuběrk wo tym informował, zo njejasnosće naslědnistwa koncerna Vattenfall dla na dalewjeducych planach k rozšěrjenju wuhloweje jamy njedźěłaja. „To potrjechenych wězo znjeměrnja. Woni chcedźa skónčnje jasnosć měć, što z nimi w přichodźe budźe“, dawa Bartsch k wobmyslenju.

Před wuběrkom rozprawješe energijowy fachowc wojewódstwa Lubuskie Wojciech Walewski wo aktualnych pólskich planach, blisko mjezy milinu produkować. Pola Gubina ma nastać nowa milinarnja z wukonom 2 400 megawattow. Za to budu w bliskej wuhlowej jamje mjez Gubinom a Brodami lětnje 17 milionow tonow brunicy wudobywać. Inwestor je pólske energijowe předewzaće PGE. Nimo milinarnje a milinowodow budźe PGE tež staciju za přepodaće miliny na němsku milinowu syć twarić.

Přihotuja łódź

Donnerstag, 12. November 2015 geschrieben von:

Hórnikecy (AK/SN). Krajej zwjazowaca łódź na łužiskich jězorach ma wobchad klětu 1. apryla zahajić. Solarny katamaran ze 150 městnami tuchwilu dozhotowjeja. To zdźěli Daniel Just, jednaćel sakskeho zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina dźensa na regionalnej konferency zwjazka w Hórnikecach. Pod hesłom „Z widom doprědka“ wuradźowaše tam nimale sto zastupjerjow komunalneje a krajneje politiki, hospodarstwa, kultury a turizma kaž tež planowanskich zarjadow a wobswětoškitnych organizacijow wo tym, kak łužisku jězorinu dale wuwić a spěchować. Přichodne wobchadne zwiski na jězorach běchu jedna z mnohich temow dźensnišeje konferency.

Hižo spočatk lěta 2014 stej so zaměrowej jězorinowej zwjazkaj Sakskeje a Braniborskeje z łódźnistwom Marianny Löwa ze Złeho Komorowa na zawěsćenje stajneho łódźneho wobchada mjez Złokomorowskim a Lejnjanskim jězorom dojednałoj. Tak ma łódźnistwo wobchadnu posłužbu prawnisce zaručenu. Wotpohlad nětko je, łódź wot lěta 2017 wot Złokomorowskeho jězora přez Lejnjanski dale na Parcowski zasadźić.

Anzeige