Wšudźe pytaja wučomnikow

Freitag, 05. August 2016 geschrieben von:

Njejsu to jenož pjekarjo a blidarjo, rěznicy, třěchikryjerjo a korčmarjo, kotřiž maja ćeže, kmanych šulskich wotchadnikow za wukubłanje namakać. Tež posłužbniske­ powołanja, kaž frizer, su potrjechene.

Kamjenc (SN/mwe). Znaty a přewšo woblubowany je Kamjenski frizerski salon Foerder, hdźež zetkawaš wšědnje tež žony a muži ze serbskeje wokoliny. Mějićel salona, frizerski mišter Ernst Foerder, pochadźacy z Kamjenca, bě so hižo 1970 zesamostatnił. Přez lěta je wučomnikow wukubłał a tak so sam wo dorost w swojim rjemjeslniskim předewzaću starał. Dźensa ma dźesać sobudźěłaćerkow, kotrež su tam powołanje nawuknyli a pruwowanja wuspěšnje złožili. Dwě z nich stej mišterce.

Za dobu po wuhlu

Donnerstag, 04. August 2016 geschrieben von:

Choćebuz (SN/at). Šěsć wokrjesow južneje Braniborskeje a wuchodneje Sakskeje kaž tež bjezwokrjesne město Choćebuz budu hromadźe strukturnu změnu we Łužicy po brunicy w krajnu mjezu překročacym hospodarskim regionje přewodźeć. Na to su so krajni radźa a wyši měšćanosta wčera w Choćebuzu dorozumili. Prěni krok je, zo sakskej wokrjesaj Budyšin a Zhorjelc towaršnosći Energijowy region Łužica zwr přistupitej. Potom załožitej zhromadnje z tam hižo zastupjenymi wo­krjesami Łobjo-Halštrow, Sprjewja-Nysa, Dubja-Błóta, Hornje Błóta-Łužica a městom Choćebuzom nowu towaršnosć Hospodarski region Łužica zwr. To wozjewichu wčera po zetkanju zarjadniskich šefow w Choćebuzu. Nowa tzwr ze sydłom w delnjołužiskej metropoli ma klětu w prěnim kwartalu dźěłać započeć. Wona budźe wusko z delnjo- a hornjołužiskimi wědomostnymi zarjadnišćemi kooperować.

Wokrjesne sejmiki a Choćebuska zhromadźizna měšćanskich zapósłancow maja nazymu wotpowědne wobzamknjenje k tomu schwalić, sćěhujo próstwu krajneju knježerstwow.

Bórze lěpšiny za pasažěrow?

Donnerstag, 04. August 2016 geschrieben von:

Zo móžeš z jednej jězdźenku po teritorijomaj wobchadneju zwjazkow Hornje Łobjo (VVO) a Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) jězdźić, njetrjeba snano dlěje njezwoprawdźomne přeće wostać.

Budyšin (SN/at). Šansa, zo hodźi so puć, teritorijej zjednoćić, zaměrnje nastorčić, je najskerje kónc lěta data. Kaž rěčnik VVO Christian Schlemper našemu wječornikej wobkrući, woli zhromadźizna zaměroweho zwjazka VVO noweho předsydu. Michael Harig (CDU), jeje čłon a Budyski krajny rada – tak bě na posedźenju gremija w juniju słyšeć – by k wólbam nastupił a zastojnstwo w padźe wuzwolenja tež přiwzał. Harig wopisuje w rozmołwje z SN wuchadźišćo wuprajenja: „Dotalny připóznaty předsyda VVO, Mišnjanski krajny rada Arndt Steinbach (CDU), njesmě wustawkow zwjazka dla za třeću wólbnu periodu kandidować. Pospyt, wustawki změnić a jemu dalšu periodu zmóžnić, je na zastupjerjach Drježdźan w zwjazkowej zhromadźiznje zwrěšćił.“

Nowe mysle trěbne

Donnerstag, 04. August 2016 geschrieben von:
Z jednej jězdźenku we wulkim wobchadnym zwjazku z Drježdźanskeje kónčiny hač do Hornjeje Łužicy jězdźić móc – to je hišće són. Znajmjeńša su mudri ludźo we VVO kaž w ZVON spóznali, zo hinašeho přichoda njeje. Hdyž předsyda ZVON Michael Harig, kiž chce so kónc lěta wo samsne zastojnstwo VVO požadać, praji, zo dyrbja zamołwići wo wosobowym bliskowobchadźe scyła noworozmyslować, jemu mnozy zawěsće přihłosuja. Dźeń a wjace ludźi, kotřiž w krajnej stolicy dźěłaja, bydli zwonka njeje – tež w Hornjej Łužicy. Takt železniskich zwiskow hišće tomu njewotpowěduje, zo móhli so tući snano wšědnje awta wzdać. Tale mysl měri so do rozsudneho směra: Kak poradźi so mjez Drježdźanami a Hornjej Łužicu atraktiwny wosobowy bliskowobchad organizować, kotryž tam žiwjenskej kwaliće polěkuje? A kotru zamołwitosć při tym swobodny stat přewozmje? Axel Arlt

Wuwozny móst sej kuru zasłužił

Mittwoch, 03. August 2016 geschrieben von:

Tak mjenowanu staru ćetu, kotraž bě minjene 40 lět spušćomnje swoje dźěło wukonjała, dyrbja nuznje wobnowić; a tak dóstanje wona nětko prawdźepo­dobnje młodźinsku kuru. Mašiny we Wochožanskej brunicowej jamje tuž třinaće tydźenjow dołho mjelča.

Zelena wutroba zmóžnja nowe žiwjenje. Mjez wjac hač 1 000 požadarjemi za myto „wuběrne městna w kraju idejow 2016“ bu projekt w Janšojcach wuzwoleny. Z wubědźowanjom chcedźa zamołwići pokazać, kak bohata na ideje Němska je.

Zwjazkowe wubědźowanje „wuběrne městna w kraju idejow 2016“ wuznamjenjeny projekt Zelena wutroba w Janšojskej brunicowej jamje zmóžnja najwšelakoriše šansy zhromadneho dźěła. Hórnicy, geologojo, botanikarjo, ratarjo, lěsniscy hospodarjo a ludźo wšelkich druhich powołanjow móža kooperować.

„Projekt ma so zasadźeć za zazelenjenje přirodneje krajiny“, wuzběhny jednaćelka Janšojskeho předewzaća Nagole Re tzwr Christina Grätz na njedawnej ekskursiji fachowcow. Ta wjedźeše zajimcow na 95 hektarow wulku přestrjeń. We wosebitym suchim koridorje mjez dolinu Małks (Malxe-Tal) na juhu a přichodnym Dubojskim jězorom (Taubendorfer See) na sewjeru zwoprawdźa Nagola Re projekt, kotryž šwedski koncern Vattenfall jako nošer financuje. Tak wuspytuja tam wšelake móžnosće wusywa kaž tež posyka a přenošuja hornju worštu pódy.

W měsće zastawać

Mittwoch, 03. August 2016 geschrieben von:
Dalnobusowe čary su mjez pućowacymi woblubowane. Tak wužiwaja tež mnozy młodostni tele poskitki, zo bychu swojich přiwuznych w domiznje wopytali. Busy njeskića jeno přihódne wuměnjenja kaž internet, ale tež tunje płaćizny. Za jězbu z Budyšina do Berlina płaćiš dźě jenož něhdźe dźesać eurow. Nimo toho wabi direktny zwisk ze sprjewineho města hač do stolicy Němskeje. Škoda, zo leži busowe zastanišćo dalnobusow na kromje Budyšina na turis­tiskim parkowanišću Schliebenowa. By-li zastanišćo wosrjedź města było, by zawěsće wjac ludźi poskitk wužiwało. Dźensa je předewzaće Flixbus wozjewiło, zo přewozmje konkurenta Postbus a chce paralelne zwiski přepruwować. Je tuž hižo nětko wotwidźeć, zo drje so poskitk dale pomjeńši. Dokelž nima Flixbus wulki hospodarski wobjim, pak njebudźe kartelowy zarjad přewzaće pruwować. Bianca Šeferowa

Swojorazny radler z Drjowka je turistam rjany suweněr

Mittwoch, 03. August 2016 geschrieben von:

Z Drjowkowskej piwarnju je swójba Kircher wot lěta 1949 zwjazana. Z Kulowa pochadźaca mać Hildegard bě wuhenje słodarnje z nimo jěduceho ćaha wuhladała. A dokelž chcyše sej tehdy 21lětna přichod zaručić, wona zawod kupi. Wšako běchu Kircherecy tehdy hižo znata swójba piwarcow. Dźěd maćerje, Anton Kircher, měješe w Choćebuzu Bayersku piwarnju. Jeje staršej předaštaj Kulowsku piwarnju 1940 Glaabec swójbje, zo byštaj Choćebuski zawod dale wjedłoj.

Hač do lěta 1955 běchu w Drjowku piwo warili, doniž njeje jeje nan, dźěłacy jako piwowarny mišter, do zapada šoł. Dokelž njezamó jeho nichtó narunać, piwowarjenje wotnětka wotpočowaše; pjelnjachu tam bleše jenož hišće z piwom Lands­kron. Po zestatnjenju zawoda 1974 swójba Kircher Drjowk wopušći, zo by w Žitawskich horach nowe dźěło našła.

Hosćency steja za wudźěłkom

Dienstag, 02. August 2016 geschrieben von:

Ze žonopowymi tydźenjemi hosći zaměrnje do Budyšina wabić

Budyšin. (SN/BŠe). Po cyłej Němskej znaty wudźěłk – Budyski žonop – wosrjedź sprjewineho města dožiwjenjowpołnje česćić, to chcedźa lětsa jědnaty raz ze zarjadowanjom žonopowych tydźenjow. Cyłkownje pjatnaće hosćencow a barow poskići swojim wopytowarjam potom štyri tydźenje dołho kulinariske pře­kwapjenki kołowokoło wótreje pasty. Mjez nimi staj tež serbskej „Culinarium“ a „Wjelbik“.

„Budyske žonopowe tydźenje su po cyłej Němskej jónkrótne“, měni Frank Haase z Budyskeho towarstwa Staroměšćanska tejka, kotrež zarjadowanje organizuje. Gastronomojo města su so w towarstwje zjednoćili. Zahajić chcedźa ku­linariski wjeršk 16. awgusta na tradicionalnym městnje wosrjedź stareho města w žonopowym wobchodźe, hdźež stej zdobom manufaktura a muzej zaměstnjenej.

Personal trěbny

Dienstag, 02. August 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN). Wótriše kontrole cła njeserioznych praktikow na twarnišćach w Budyskim wokrjesu dla žada sej industrijne dźěłarnistwo twarstwo-agrar-wobswět (IG BAU). Ilegalne přistajenje dyrbi so dźěłodawarjam a praktikowarjam mzdoweho dumpinga stać njekalkulujomne riziko. Po informacijach wobwodneho předsydy IG BAU Petera Schuberta je financna kontrola čorne dźěło Drježdźanskeho hłowneho cłowneho zarjada loni 434 razow twarnišća w regionje kontrolowała, štož je 40 procentow mjenje hač lěto do toho. Nastorčili su cłownicy 74 jednanjow pjenježneje pokuty dla. Schubert powołuje so nastupajo ličby na bilancu zwjazkoweho ministerstwa financow, kotraž IG BAU předleži.

Wuhódnoćenje cła na zakładźe małeho naprašowanja zapósłanče zwjazkoweho sejma Beaty Müller-Gemmeke (Zeleni) pokazuje powšitkownu dilemu Drježdźanskeho cłowneho zarjada: Loni su tam 28 procentow mjenje dźěłodawarjow na čorne dźěło a ilegalne přistajenje kontrolowali hač lěta 2014. Cło trjeba přidatny personal, měni dźěłarnistwo w dźensa wozjewjenym stejišću.

Anzeige