Zmije, lawy a wěže – wosebity poskitk muzeja

Mittwoch, 11. Oktober 2017 geschrieben von:

Kamjenc (SN/MiR). Kamjenske Měšćanske zběrki přeprosychu wčera dopołdnja na wosebite wodźenje po tamnišim sakralnym muzeju a klóšterskej cyrkwi swjateje Hany (St. Annen). Sydom do 14lětne dźěći mějachu składnosć, so ze stawiznami něhdyšeje klóšterskeje cyrkwje franciskanow zaběrać a drohoćinki wuměłskeho tworjenja srjedźowěka kaž tež renesancy zeznać. Institucija, kotraž so za mnohe zarjadowanja, mjez druhim wustajeńcy, koncerty kaž tež Bože słužby wužiwa, zjednoći w sebi wustajenišćo a cyrkej. Trochu škoda, zo běštaj jenož Janek a Hannes Rietzschel šansu zeznaća wužiłoj. „Sym chcył na kóždy pad wjace wo tym zhonić, kotry woznam maja na wołtarju swjateho Franciskusa zwobraznjene figury. Tuž sym z bratrom sem přišoł“, powěda Janek. Při tym překwapištaj hólcaj hižo z dosć wulkej wědu wo wustajenych twórbach. Dr. Sören Fischer, wědomostny sobudźěłaćer muzeja a sobudźěłaćerka za kulturne nadawki měšćanskeho dźiwadła Odette Künstler přeće spjelništaj.

Wosebite spěchowanje

Mittwoch, 11. Oktober 2017 geschrieben von:
Sym hižo wjackróć pobyła w něhdyšim Kamjenskim klóštrje franciskanow. Dźensa wužiwa so klóšterska cyrkej swjateje Hany jako muzej, koncertna žurla, wustajenišćo a kubłanišćo w jednym. Dotal pak so hišće ženje w njej tak derje nječujach kaž wčera. Čehodla? Mějach składnosć z wočomaj dźěći po terenje kročić a sej z jich wida drohoćinki wotkryć. Tak namakach z pomocu hólčecow woła a wosoła, psa, zmija, lawa a jehnjo. Zwobraznjenje zwěrjatow njewotpowěduje realnemu napohladej. To napadny tež młodymaj wobdźělnikomaj wosebiteho prózdninskeho poskitka. Bjezdwěla, sobudźěłaćerjej staj sej wjace zajimcow přałoj. Tole pak njedaštaj hólčecow pytnyć, kotrejuž wosebje wołtarje zajimowachu. Tuž móžu rjec: Derje, zo tu a tam njepłaći ličba wobdźělnikow na prózdninskich poskitkach, ale zajim kóždeho jednotliwca, kiž sej na nje dońdźe. To mam za wosebite wašnje spěchowanja dźěći. Milenka Rječcyna

Wobžarujetaj wotstup ministerki Kurth

Donnerstag, 05. Oktober 2017 geschrieben von:

Drježdźany/Budyšin (SN/MiR). Wotstup sakskeje statneje ministerki Brunhild Kurth (CDU) zbudźa w mnohich kruhach njezrozumjenje, tež w Serbach. Wšako zhladuja zamołwići za serbske kubłanske naležnosće w Sakskej na płódne zhromadne dźěło z ministerstwom, přede­wšěm we wodźenskej skupinje 2plus. W njej skutkuje mjez druhim předsyda Domowiny Dawid Statnik. „Z wotstupom ministerki Kurth njejsym ličił. Najebać wšitke ćeže w kubłanskim systemje běše wona Domowinje napřećo stajnje wotewrjena a spušćomna partnerka. We wosobinskich rozmołwach dožiwich ju jako zajimowanu a na cil orientowanu wosobinu“, Dawid Statnik našemu wječornikej potwjerdźi. Runja jemu skutkuje we wodźenskej skupinje 2 plus předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmila Budarjowa. „Wobžaruju, zo je Brunhild Kurth zastojnstwo złožiła, ale móžu ju derje rozumić. Z naju poslednjeje rozmołwy 21. septembra w Slepom bě wusłyšeć, zo so tajka změna připowědźa. Wšako je połoženje na šulach jara brizantne. Njeje připad, zo je tež braniborski minister Günter Baaske wotstupił.“

Zabawne a zakuzłane dny

Donnerstag, 05. Oktober 2017 geschrieben von:
Wulět do Budyskeje Röhrscheidtoweje kupjele steješe wčera na programje štyri­dnjowskeho prózdninskeho campa Rěčneho centruma WITAJ. Na slědach Krabata běchu šulerjo 3. a 4. lětnika ze šulow Worklecy, Chrósćicy, Pančicy-Kukow, Ralbicy, Radwor, Kulow, Budyšin a Slepo w Budyskim Serbskim muzeju a Čornochołmčanskim Krabatowym młynje. Jutře so woblubowany přebytk dźěći w Budyskej młodowni­ pod nawodom Michaele Hrjehorjoweje skónči. Foto: SN/Maćij Bulank

Nowostka z ABC

Donnerstag, 05. Oktober 2017 geschrieben von:
Choćebuz (SN). Dźěłanišćo za serbske kubłanske wuwiwanje (ABC) je 4. dźěl rjadu „Wuknjemy serbsce 1-4“ wudał, zdźěli sobudźěłaćerka Antje Kellowa. CD wopřijima słuchanske teksty a nadawki z rozrisanjom. Nowostka je za tych, kotřiž serbšćinu jako cuzu rěč wuknu. Zdźěłałoj stej ju něhdyša wučerka Margot Hašcyna a nawodnica ABC dr. Christiana Piniekowa. Wučer a sobudźěłaćer ABC Tobias Geis organizowaše nahrawanja. Wosebitosć je, zo rěča na njej šulerjo.

Za originelny koncept wuznamjenjeni

Montag, 02. Oktober 2017 geschrieben von:

Serbska zakładna šula Ralbicy je mjez lětušimi dobyćerjemi sakskeho wubědźowanja „Hrać čini šulu“. Iniciatiwa je projekt wědomostnikow a ekspertow we wobłuku dźěćaceje a swójbneje komunikacije.

Ralbicy (SN/MiR). 21 zakładnych šulow z cyłeje Sakskeje bu za swój originelny a přemysleny koncept, kak na šuli hrać wuznamjenjenych. Wučerka Ralbičanskeje zakładneje šule Kerstin Šěnowa je na próstwu šulskeje nawodnicy Andreje Liehnoweje wotpowědnje žadanjam we wupisanju koncept wuwiła a zapodała. „Njejsmy scyła z tym ličili, zo budźemy mjez dobyćerjemi“, Kerstin Šěnowa wuswětla, „wšako mějachmy koncept lětsa w nalěću zapodać, nětko je hižo nazyma a nowe šulske lěto běži. Tuž je wjeselo ćim wjetše.“ Prěnje hry su do šule dóšli. Za to trěbne kamory běchu tam dołho rezerwowali. Te pak su mjeztym ze šulskej potrjebu napjelnjene. „Staršej jednoho šulerja, kotrajž mataj předewzaće, staj nam kamory poskićiłoj, hdźež móhli hry składować“, rozłožuje rjadowniska wučerka 2. lětnika. Nětko rozmyslujemy wo tym, hač je do jeničkeje stwy zestajamy abo na wjacore rjadownje rozdźělimy.“

Konrad Zuse hlada přez mjezy

Donnerstag, 28. September 2017 geschrieben von:

Němsko-čěski šulerski projekt „Konrad Zuse hlada přez mjezy“ zmóžnja slědźenje, dźěłarnički a mnohe zetkanja młodostnych susodneju krajow. Europski program mjezy takrjec wotwěra.

Wojerecy (AK/SN). Kompjuterowy muzej Konrada Zusy we Wojerecach zahaji zhromadne dźěło ze susodnej Čěskej z projektom „Konrad Zuse hlada přez mjezy“. Zhromadnje z regionalnym dźěłanišćom za kubłanje, demokratiju a žiwjenske perspektiwy z.t. (RAA Wojerecy/wuchodna Sakska), Léona Foucaultowym gymnazijom Wojerecy a Powołanskošulskim centrumom Chomutov (Čěska) traje projekt hač do lěta 2020.

Němscy a čěscy šulerjo podwaja so zhromadnje na slědy wunamakarja kompjutera Konrada Zusy (1910–1995). „Ćežišća su temy ličenje, składowanje a komunikacija“, rozłoži póndźelu Ursula Lau, fachowa nawodnica wobłuka přirodowěda Léona Foucaultoweho gymnazija. „Kóžde lěto wobdźěla so z našeho gymnazija jedyn 9. lětnik.“

Wid na Pólsku a Čěsku rozšěrić

Donnerstag, 28. September 2017 geschrieben von:

Pućowanska wustajeńca „Susod? Rěč! Stawizny z pomjezneho regiona“ rysuje nazhonjenja ze wšelakimi kulturami. Zhorjelski wokrjes staji so temje integracija. Wotwěra so tuž rěči a kulturje susodneju krajow Pólskeje a Čěskeje.

Zhorjelc (HW/SN). Sakski krajny zarjad za zažne susododorěčne kubłanje pokazuje pućowansku wustajeńcu „Susod? Rěč! Stawizny z pomjezneho regiona“ hišće cyły tydźeń w Zhorjelskim powołanskošulskim centrumje na Hasy Carla von Ossietzkyja. Dwanaće stejakow rysuje krótke dožiwjenske rozprawy ludźi w pomjeznym regionje. Krajny rada Bernd Lange (CDU) potwjerdźi na wotewrjenju srjedu tydźenja: „Mam za jara wažne, zo swój wid na susodnej krajej rozšěrimy.“ Wustajeńca wěnuje so předewšěm temam susodstwo, kultura a rěč.

Stajnje na so skedźbnjeć

Donnerstag, 28. September 2017 geschrieben von:
Wo durje kłapać je bjezdwěla trjeba, hdyž wo to dźe, sej zawěsćić wukubłanski dorost. Dyrbiš jako šulske kubłanišćo w zarjadach, kotřiž personal posrědkuja, wobstajnje na so skedźbnjeć. Dźensniši dźeń će hewak njesłyša, lěpje prajene, radšo hnydom přesłyša. Wukubłani a dostudowani wučerjo wšudźe pobrachuja. Tuž je derje, hdyž fachowe towarstwo, w tym padźe Serbske šulske towarstwo, kaž tež druzy­ zastupjerjo zajimow Serbow metodu znaja, njepřestać wo durje kłapać a tak wo swój kubłarski dorost wojować. Zahubne porno tomu je, hdyž kubłanišćo same, kotrež ma nadawk, kubłarjow a kubłarki wukubłać, tole njezamóže. Porno tomu wutroba bóle pukota, hdyž wo tym zhoniš, zo wědźa šulerjo a přichodni kubłarjo dźěło přewodźaceho wukubłanja na Budyskim powołanskošulskim centrumje nětko, komu maja so za swoje wukubłanje dźakować. Su to předewšěm jich serbscy sobušulerjo. Milenka Rječcyna

Z nowym inwestorom

Freitag, 22. September 2017 geschrieben von:
Dźěra je wuryta, kamjeń je wuzwoleny, hamor z twjerdeho materiala zdźěłany a nalada wuběrna. Mjeztym zawěsće hižo zakładna plata za přichodny šulski centrum rosće. Kajke běchu to wčera idealne wuměnjenja za połoženje zakładneho kamjenja za nowy němsko-serbski šulski centrum w Slepom. Trochu přisłoda cyła akcija přiwšěm měješe, tež hdyž přitomni rěčnicy njedźelske narěče dźeržachu. Wjetšina z nich njebě mjenujcy trajace strachi wokoło inwesticije naspomniła. Wšako bě předewzaće Vattenfall dołho trjebało twar kubłanišća podpěrać. Jako pak swój angažement za produkciju miliny we Łužicy skónči, so mnozy prašachu, hač je z tym kónc za tónle šulski centrum. Wušiknosć w diskusiji a potwjerdźenje prawow serbskeho ludu stej pak na zbožo k tomu wjedłoj, zo projekt nětko z nowym pjenjezydawarjom LEAG, naslědnikom Vattenfalla, rosće. Milenka Rječcyna

Anzeige