Krótkopowěsće (26.05.15)

Dienstag, 26. Mai 2015 geschrieben von:

Čěskemu koleze so dźakował

Berlin. Prezident zwjazkoweho sejma Norbert Lammert (CDU) je so swojemu čě­skemu koleze Janej Hamáčekej při toho wopyće w zwjazkowym sejmje za parlamentariski program wuměny stipen­diatow dźakował, kotryž je tež w čěskim domje zapósłancow wuspěšnje zaběžał. Při tym dojednaštaj so dale na direktne kontakty čěskich a němskich zapó­słancow.

Chinske kupjele na Morawje

Brno. Chinska prowinca Hebei pola Pekinga chce w Pasohlávkach na južnej Morawje kupjelowy kompleks twarić. Projekt w hódnoće 80 milionow eurow měł za tři lěta hotowy być. Pacienća kupjelow maja być zastarani z klasiskimi europskimi procedurami; inwestorojo chcyli tež elementy tradicionelneje chinskeje mediciny poskićeć.

Zaso wjace samostatnych

Krótkopowěsće (22.05.15)

Freitag, 22. Mai 2015 geschrieben von:

Zajim za powołanski projekt

Budyšin. W Rěčnym centrumje WITAJ předstajištej wčera wučerka Katka Bukowa a lektorka Bianka Wjeńcyna wučerjam serbskich wyšich šulow ze Slepoho, Kulowa, Radworja, Ralbic, Budyšina a Worklec projekt k powołanskej orientaciji. Jón běštej wonej loni prěni raz we Worklecach přewjedłoj. Z toho nasta dwurěčna dokumentaciska mapa.

Pólske wuhlo Čechow traši

Liberec. Pólska chcyła pola Bogatynje, blisko hranicy Čěskeje republiki, brunicowu jamu rozšěrić. Po planach měła najbliša čěska wjes, Uhelná pola Hrádeka nad Nisou, potom jenož 500 metrow wot brunicoweje jamy zdalena być. Zamołwići Liberecskeho regiona tohodla protestuja, dokelž bychu pomjezne wsy potom wulke problemy z dnownej wodu měli.

Tarifowy zakoń schwaleny

Krótkopowěsće (21.05.15)

Donnerstag, 21. Mai 2015 geschrieben von:

Mjenje wolerjow

Budyšin. Ličba wólbokmanych za wólby krajneho rady spočatk junija je so porno zašłym wólbam znižiła. K wólbam krajneho rady Budyskeho wokrjesa je 262 000 ludźi , štož je wo 20 000 mjenje hač w lěće 2008. Jako kandidataj za zastojnstwo krajneho rady nastupitaj Michael Harig (CDU) a Jens Bitzka (Zwjazk90/Zeleni).

Wohrožene šmrěki

Ústí nad Labem. W parkach wjacorych sewjeročěskich městow pod Rudnymi horami přiběraja posledni čas šmrěki z brunej jehlinu. Přičina brunosće je wosebita družina šmicow. Tuta kóncuje wosebje mjenje rezistentny sewjeroameriski šmrěk, kotryž su prjedy w regionje husto sadźeli. Fachowcy pruwuja zasadźenje insekticidow přećiwo nim.

Škit před wulkej wodu

Zhorjelc. W Leubje pola Wostrowca přepodachu wčera připrawy přećiwo wulkej wodźe Nysy. Dotal je rěka stajnje zaso při wyšim stawje wody ležownosće zapławjała. Nětko škitaja 1,2 kilometraj dołhi a 2,65 metrow wysoki nasyp a 50 metrow dołha škitna sćěna kaž tež klumparnja wjes před wulkej wodu, kajkaž so pječa jenož kóžde sto lět jewi.

Pojědu na sakske finale

Krótkopowěsće (20.05.15)

Mittwoch, 20. Mai 2015 geschrieben von:

Sylny zajim za managera

Budyšin. Wo městno citymanagera, kotrež staj město Budyšin a towarstwo „Nutřkowne město“ wupisałoj su so 40 zajimcow z Němskeje a jedyn z Awstriskeje požadali. Kaž Hendrik Truhel z towarstwa rjekny su so na třoch kónčnych kandidatow wusměrili. Rozsud padnje w přichodnych dnjach.

W dwórnišću so hiba

Wojerecy. Po tym, zo je skupina Wojerowčanow při přesadźowanju twarjenje dwórnišća kupiła, bě najprjedy zaso měr. Nětko pak so intensiwnje na tym dźěła, twarjenje zaso k nahladnemu dypkej města sčinić. K tomu su wobsedźerjo dali nadawk, zwěsćić tuchwilny staw twarjenja. Přikład noweho twarjenja je koncept podobneho razu z Leutkirch.

Wjace pjenjez trěbnych

Zhorjelc. Ponowjenje Zhorjelskeje katedrale Swjateho Jakuba budźe dlěje trać hač planowane a budźe zdobom tež dróše. Njeplanowane dźěła w nutřkownym rumje a přistup bjez barjerow budu přidatnje 930 000 eurow płaćić. Tute chcedźa z rezerwow biskopstwa a ze zběrkami zwjesć. Tež wěža katedrale dyrbi so ponowić.

Slěbro za Serbski gymnazij

Krótkopowěsće (19.05.15)

Dienstag, 19. Mai 2015 geschrieben von:

ZVON podpěruje festiwal

Budyšin. Předsyda Zaměroweho wobchadneho zwjazka Hornja Łužica (ZVON), Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) a předsyda Domowiny Dawid Statnik stej dźensa kooperaciske zrěčenje podpisałoj. ZVON chce za folklorny festiwal „Łužica“ transport so wobdźělacych skupin z dźěsać krajow po Łužicy podpěrować.

Ertne pruwowanja zahajene

Budyšin. Za lětušich abiturientow su so dźensa zahajili ertne pruwowanja. Hač do 10. junija budu so šulerjo na gymnazijach, mjez druhim tež na Budyskim Serbskim gymnaziju pruwować. Přidatne ertne pruwowanja wotměja so potom wot 19. do 25. junija. Z nimi maja šulerjo móžnosć, spytać znamku we wuzwo­lenych předmjetach polěpšić.

Prěni raz w Zhorjelcu

Zhorjelc. Němscy a pólscy biskopja schadźuja so wot dźensnišeho w Zhorjelcu/Zgorzelecu. Je to prěnje zetkanje kontaktoweje skupiny wobeju biskopskeju konferencow w Europa-měsće, praji rěčnik Zhorjelskeho biskopstwa. Čłonojo skupiny chcedźa so wo wuwiću w cyrkwi a towaršnosći a wo móžnych iniciatiwach dorozumić.

FCB testuje w Drježdźanach

Krótkopowěsće (18.05.15)

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:

Prózdniny kiwaja

Budyšin. Za 16 000 šulerjow sakskich wyšich šulow započinaja so jutře kónčne pruwowanja. 13 600 z nich chce šulu z realnošulskim wuswědčenjom zakónčić. Woni maja štyri pisomnych a jedne ertne pruwowanje wobstać. Loni docpě 97,6 procentow šulerjow realnošulske zakónč­enje.

Za kolesowarjow

Grodk. Nowa wušła je brošurka ke kolesowarskej šćežce „Zhubjene wsy“. W njej prezentuja so nimo noweje 48 kilomet­row dołheje čary tež wjeski, kiž buchu Wjelcejskeje jamy dla, wotba­growane. Čara wobsahuje dźewjeć wjesnych wopomnišćow. Brošurka poskići so mjez druhim w turistiskej informaciji na Grodkowskim torhošću.

Wjace turistow w Čěskej

Praha. Mjeztym zo ličba ruskich turistow w Čěskej republice přirunujo z prěnim kwartalom lońšeho lěta wuraznje spaduje, zajim wopytowarjow z druhich krajow přiběra. Wjace turistow je mjez druhim z Južneje Koreje abo USA. Rozrostła je tež ličba němskich wopytowarjow. Cyłkownje 328 000 z nich je wot januara do měrca přijěło, štož je 22 procentow wšěch hosći.

Kanada swětowy mišter

Krótkopowěsće (15.05.15)

Freitag, 15. Mai 2015 geschrieben von:

Započnje wutwarjeć

Budyšin. Jako „ebay-wjes“ znaty statok pola Libonja smě so na prózdninski a wja­cegeneraciski statok wutwarić. Gmejna Hodźij je wobsedźerjej wotpowědne twar­ske prawo přizwoliła. Wobsedźer Andreas Reitmann ma tole za wažny měznik planowanja. Nětko chce započeć štyristronski statok energijoawtarknje wutwarjeć.

Próstwa wo zakaz dóšła

Karlsruhe. W dalšim postupowanju wo zakazanje strony NPD su do Zwjazkoweho sudnistwa w Karlsruhe trěbne podłožki krajow w podatym času dóšli. Druhi senat bě kraje w měrcu napominał, hač do 15. meje jasne dopokazy cofnjenja informantow z nawodnych kruhow NPD předpołožić. Prěnju próstwu wo zakazanje NPD w lěće 2003 bě sudnistwo wotpokazało.

Prezentuja němsku literaturu

Praha. W čěskej stolicy su so wčera tradicionalne wulkowiki Swět knihi zahajili. W tutym wobłuku so mjeztym hižo wosme lěto zhromadnje literatura němsce rěčacych krajow pod mjenom „Das Buch“ předstaja. Mjez čitacymi awtorami wusahuje lětsa wosebje Thomas Brussig, kiž swoju nowu knihu „Das gibts in keinem Russenfilm“ předstaji.

Krótkopowěsće (13.05.15)

Mittwoch, 13. Mai 2015 geschrieben von:

Kongres FUEN w Grjekskej

Budyšin/Komotini. Z mjeńšinowymi wikami zahaji so dźensa wječor lětuši kongres Federalistiskeje unije narodnych mjeńšin w zapadotrakiskim měsće Komotiniju (Grjekska). Ze stron Domowiny wobdźěla so předsyda Dawid Statnik, William Janhoefer, Ludmila Kowarjec jako zastupjerka Pawka kaž tež jednaćel a wiceprezident FUEN Bjarnat Cyž.

Šesćo chcedźa do radnicy

Budyšin. K wólbam Budyskeho měšćanosty nastupi šěsć kandidatow. Měšćanski wólbny wuběrk je wčera wob­krućił, zo smědźa so Alexander Ahrens, Matthias Knaak, dr. Andreas Haase, Mike Hauschild, Andreas Thronicker a Jörg Urban k wólbam stajić. Za zastojnstwo Budyskeho krajneho rady kandidujetaj tuchwilny krajny rada Michael Harig (CDU) a Jens Bitzka za Zwjazka 90/Zelenych.

Start za busy přesunjeny

Krótkopowěsće (12.05.15)

Dienstag, 12. Mai 2015 geschrieben von:

Sekretariat nětko wjacerěčny

Berlin. Na internetnej stronje prezentuje so němski Mjeńšinowy sekretariat wotnětka wjacerěčnje. Wopytowar móže informacije w šěsć mjeńšinowych rěčach čitać. Su to hornjo- a delnjoserbšćina, sa­te­rofrizišćina, sewjerofrizišćina, danšćina a delnjoněmčina. Mjeńšinowy sekretariat zastupuje němskich Sintow a Romow, Danow, Frizow a Serbow.

Sakski wopyt w Koreji

Drježdźany. Delegacija pod nawodom sakskeho hospodarskeho ministra Marti­na Duliga (SPD) je so dźensa do Južneje Koreje podała. Jej přisłušeja tež zastu­pjerjo sakskeho hospodarstwa a turizma. Skrućić chcedźa poćahi mjez Sakskej a Koreju na polu hospodarstwa a slědźenja kaž tež wabić za pućowanje do Sakskeje.

Minister planuje změny

Krótkopowěsće (11.05.15)

Montag, 11. Mai 2015 geschrieben von:

Młynkowa naslěduje Kowarja

Choćebuz. Nowa hornjoserbska zastupowaca čłonka rady Załožby za serbski lud je Marlis Młynkowa ze Serbskeho šulskeho towarstwa. Wona naslěduje Marka Kowarja, kotryž je zastojnstwo z wosobinskich přičin złožił, poinformowa předsyda Domowiny Dawid Statnik na posedźenju zwjazkoweho předsydstwa sobotu w Choćebuzu.

Zwjena z noweje twornje

Kodersdorf. Zajutřišim, srjedu, je za­zběh za nowotwar zawoda k zhotowjenju zwjenow z lochkometala firmy Borbet w Kodersdorfje pola Zhorjelca. Zawod nastanje bjezposrědnje při awtodróze A 4. Tam ma nastać 400 nowych dźěłowych městnow. Požadanja k tomu přijimuje dźěłowa agentura w Niskej.

Sakska atraktiwne stejnišćo

Drježdźany. Hospodarske spěchowanje Sakskeje (WFS) zmóžni loni zasydlenje 13 nowych předewzaćow a rozšěrjenje dalšich dźesać. Z tym bu 600 nowych dźěłowych městnow wutworjenych, wuchadźa ze zdźělenki towaršnosće. Cyłkownje je so 182 milionow eurow inwestowało. WFS zregistrowa 37 procentow wjace naprašowanjow za nowozasydlenje hač 2013.

Kanada dale bjez poražki

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi