Krótkopowěsće (21.09.16)

Mittwoch, 21. September 2016 geschrieben von:

Lüpertz čestny wobydler města

Liberec. Jako prěni Němc je znaty moler Markus Lüpertz nětko čestny woby­dler čěskeho Libereca, hdźež bě so 1941 narodźił. Tehdy rěkaše město hišće Reichenberg. 1948 ćekny Lüpertz ze staršimaj do Porynskeje. Dwaceći lět nawjedowaše wón Düsseldorfsku akademiju za wuměłstwo, jednu z najwuznamnišich Němskeje.

Zeńdu so z kritikarjemi wuhla

Choćebuz. Zastupjerjo wohroženych łužiskich wsow wobdźěla so přichodny kónc tydźenja na zeńdźenju kritikarjow wuhla w sewjerorynsko-westfalskim Erkelenzu. W zhromadnym stejišću chcedźa zastupjerjo 120 najwšelakorišich skupin a organizacijow zwjazkowe knježerstwo namołwić, wo cyłotowaršnostny konsens za skónčenje wudobywanja brunicy so prócować.

Zwyša sadźbu Hartza IV

Berlin. Miliony přijimarjow Hartza IV maja wot přichodneho lěta něšto wjace pjenjez dóstać. Po dźensnišim wobzamknjenju zwjazkoweho knježerstwa ma so měsačna sadźba za samostejacych wot 404 na 409 eurow zwyšić, za pory wot 364 na 368 eurow za kóždeho partnera. Za dźěći hač do třinaće lět zwyša sadźbu wo 21 eurow na 291 eurow.

Krótkopowěsće (20.09.16)

Dienstag, 20. September 2016 geschrieben von:

Koncert wustajeńcu zakónčił

Budyšin. Wustajeńcu „Pruhi kruhi, třiróžki“ w Budyskim Serbskim muzeju, kotruž bě sej cyłkownje 9 000 ludźi wobhladało, su zawčerawšim, njedźelu, zakónčili. Turnovski smyčkowy orchester je finisažu wobrubił. Hranicy překročacy hudźbny projekt čěsko-němskeho fondsa přichoda nětko w Zhorjelcu, Niederoder­witzu a Turnovje dale powjedu.

Pušća sta dźěłaćerjow

Freiberg. Twarc solarnych modulow Solarworld chce hač do kónca lěta w swojich sakskich a durinskich twornjach ně­hdźe 500 požčenych dźěłaćerjow pušćić. Tole zdźěli dźensa rěčnik předewzaća. Tak dyrbi w Freibergu 300 ludźi hić. Hłowna přičina je nadprodukcija chinskich twarcow, kotřiž z tunimi wudźěłkami mjezynarodne wiki „zapławjeja“.

Chmjel lětsa derje radźeny

Querfurt. W Sakskej, Durinskej a Saksko-Anhaltskej tuchwilu chmjel žněja, kotryž je so lětsa po wšěm zdaću derje radźił. Dešć minjenych dnjow je tomu polěkował, zdźěli zwjazk plahowarjow chmjela podłu Łobja a Solawy. W třoch krajach plahuja chmjel mjeztym na 1 450 hektarach. Tak wočakuja wunošk 59 000 centnarjow, 10 000 wjace hač loni.

Krótkopowěsće (19.09.16)

Montag, 19. September 2016 geschrieben von:

Cyłodnjowske poskitki witane

Gütersloh. Starši cyłodnjowskich šulerjow su spokojniši hač ći, kotrychž dźěći jenož poł dnja do šule chodźa. Tole je wuslědk dźensa předstajeneho přepytowanja Bertelsmannoweje załožby. Starši chwala sej předewšěm dobre indiwiduelne spěchowanje swojich dźěći. 30 procentow staršich połdnjowskich šulerjow by swoje dźěćo na cyłodnjowsku šulu pósłało, móhli-li so hišće raz rozsudźić.

Skućićelow dotal njewuslědźili

Lipsk. Policija nima dotal žanych pokiwow na skućićelow, kotřiž su awto předsydki AfD Frauke Petry zapalili. Tež pisomnje dotal nichtó njeskutk přiznał njeje, zdźěli rěčnik policije dźensa w Lipsku. Tuchwilu přepytuja, z čim bu awto zapalene. Wóz bě so w nocy na sobotu w Lipsku wupalił. Tukaja na zapalerstwo.

Wuchowanske dypki w lěsach

Krótkopowěsće (16.09.16)

Freitag, 16. September 2016 geschrieben von:

Mjeńšiny optimistiske

Luxemburg. Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) je dźensa dopołdnja na słyšenju před Europskim sudnistwom w Luxemburgu swoju iniciatiwu Minority SafePack zakitowała. FUEN chcyše z podpismowej akciju docpěć, zo so komisija EU sylnišo mjeńšinowym temam wěnuje. To pak bě wona lěta 2013 wotpokazała.

Integracija wulki nadawk

Drježdźany. Sakska ministerka za integraciju Petra Köpping (SPD) ma zarjadowanje młodostnych ćěkancow za wosebite wužadanje towaršnosći. „Njepomha ničo, jenož krótki kurs zabsolwować. To je wšědne mjezsobne dźěło“, rjekny Köpping dźensa powěsćerni dpa. Tohodla su tež ličbu socialnych dźěłaćerjow a poradźowanskich poskitkow rozšěrili.

Naprašuja so předewzaća

Krótkopowěsće (15.09.16)

Donnerstag, 15. September 2016 geschrieben von:

„Platu“ sobu barbić

Budyšin. Jutře wotměje so wulka molowanska akcija na Budyskich Žitnych wikach. Na tak mjenowanu „platu“ su wšitcy přeprošeni, kotřiž chcedźa ju z barbami wuhotować. Skupina angažowanych měšćanow, mjez kotrymiž su tež Serbja, přeproša zajimcow wot 10 hodź. hač do popołdnja na tele zarjadowanje. Wječor chcedźa prawicarjo pod Bohatej wěžu demonstrować.

Za wjac studentow

Choćebuz. Z nowymi studijnymi směrami chce Braniborska techniska uniwersita Choćebuz-Zły Komorow (BTU) wjace studentow přiwabić. K tomu słušeja orientaciski studij a štyri dualne studijne směry, kotrež so nazymu zahaja. Tole praji dźensa prezident BTU Jörg Steinbach w Märkische Oderzeitung.

Lětsa mjenje baćonow

Drježdźany. Baćony ze Sakskeje su so na puć do swojich zymskich kwartěrow nastajili. Wjetšina hnězdow je mjeztym prózdna, zdźěli Sylvia Siebert z Drježdźanskeho přirodoškitneho instituta. Ličba młodych baćonow pak je so wo nimale sto pomjeńšiła. Bě jich loni w Sakskej hišće 618 młodźatow, liči přirodoškitny institut lětsa jeno z 520.

Kral přezahe swjećił

Krótkopowěsće (14.09.16)

Mittwoch, 14. September 2016 geschrieben von:

Sezona najwuspěšniša była

Zły Komorow. Hrajna doba 2015/2016 bě za Złokomorowske Nowe jewišćo najwuspěšniša minjenych dźesać lět. Tak su pod intendantom Manuelom Soubeyrandom dohromady 73 030 přihladowarjow witali. Lětsa zhladuje Złokomorowske dźiwadło na 70lětne wobstaće. Nowu sezonu zahaja 24. septembra ze swjedźenjom „Wir sind 70! Das Fest“.

Zjawne ertne jednanje

Luxemburg. Europske sudnistwo w Luxemburgu chce prawnisku naležnosć iniciatiwy Minority SafePack přećiwo komisiji EU pjatk, 16. septembra, w zjawnym jednanju wobjednać. To zdźěli dźensa Federacija europskich narodnych mjeńšin (FUEN). Jeje prezident Loránt Vincze rěči wo „mězniku za FUEN a aw­tochtone mjeńšiny w Europje“. Komisija EU bě namjety federacije před třomi lětami bjez wobkrućenja wotpokazała.

W Sakskej wuběrne žně

Krótkopowěsće (13.09.16)

Dienstag, 13. September 2016 geschrieben von:

Rozestajeja so ze stawiznami

Drježdźany/Budyšin. Šulerjo ze Sakskeje a dalšich dźesać zwjazkowych krajow rozestajeja so we wobłuku stawi­zniskeho campa sakskeho kultusoweho ministerstwa z temu přesćěhanje w NDRskim času. Za to chcedźa mjez druhim tež Budyske wopomnišćo stasijastwa wopytać a so z časowymi swědkami rozmołwjeć. Camp wotměwa so wot dźensnišeho hač do 17. septembra.

Płaćizny stabilne wostali

Wiesbaden. Inflacija w Němskej je dale na niskim niwowje. Po třoch měsacach z přiběracej inflaciskej ratu wostachu płaćizny za přetrjebarjow w awgusće stabilne, zdźěli dźensa Zwjazkowy statistiski zarjad we Wiesbadenje. Tak ležachu wone 0,4 procenty nad měsacom junijom a wostachu njezměnjene.

Knihownja pčołki plahuje

Most. Měšćanska biblioteka w sewjeročěskim Mosće móže so ze swójskim mjedom pyšić. Dźakowano dźesatkam lipow blisko domu móžachu přistajeni na třěše twarjenja kołćej zaměstnić a njedawno prěni měd „žnjeć“. Z nim chcedźa wuměłcow a druhich hosći, kotřiž so přichodnje na kulturnym programje knihownje wobdźěla, wobdarić.

Krótkopowěsće (12.09.16)

Montag, 12. September 2016 geschrieben von:

Ochranowske hesła 2017 wušli

Budyšin. Sydomnaty raz su w Ludowym nakładnistwje Domowina „Wšědne hesła“ Ochranowskeje bratrowskeje jednoty jako serbska kniha wušli. Znowa bě je Hinc Šołta zestajał. Bibliske słowo za kóždy dźeń zwjazuje wěriwych po wšěm swěće. Serbske wudaće nasta w zhromadnym dźěle ze Serbskim ewangelskim towarstwom a LND.

Raduš wuhotuje klětu swjedźeń

Podstupim. Hosćićelka klětušeho braniborskeho wjesneho a žnjoweho swjedźenja budźe městu Wětošowej přisłušaca wjes Raduš. Rozsud jury je agrarny minister kraja Jörg Vogelsänger (SPD) na lětušim swjedźenju w Beerfelde wozjewił. Raduš bu w 13. lětstotku prěni raz naspomnjeny a ma dźensa daloko znate hrodźišćo. Wulku rólu hraje tam turizm.

Dale a mjenje předewzaćow

Drježdźany. W Sakskej je dale a mjenje rjemjeslniskich předewzaćow. W prěnim połlěće je so ličba wo 642 na cyłkownje 57 657 firmow pomjeńšiła. Tole zdźělichu dźensa na sakskim rjemjeslniskim dnju. Po słowach jeho rěčnika wuchadźeja z toho, zo so ličba předewzaćow hišće dale pomjeńši. Jedna z přičin su pobrachowacy naslědnicy.

Krótkopowěsće (09.09.16)

Freitag, 09. September 2016 geschrieben von:

Bjarnat Cyž mjez počesćenymi

Berlin. Jednaćel Domowiny Bjarnat Cyž je dźensa mjez wobdźělnikami wobydlerskeho swjedźenja, na kotryž přeproša zwjazkowy prezident Joachim Gauck do hrodu a parka Bellevue w Ber­linje. Z tajkim wosebitym swjedźenjom česći zwjazkowy prezident wobydlerjow, kotřiž přinošuja ze swojim čestnohamtskim angažementom k sylnej ciwilnej towaršnosći w Němskej.

Inowaciski dźeń wotewrěłoj

Praha. Sakska ministerka za wědomosć dr. Eva-Maria Stange (SPD) je dźensa w Praze zhromadnje z čěskim wicepremierom Pavelom Bělobradekom 2. saksko-čěski inowaciski dźeń wotewrěła. Hłowna tema přednoškow je slědźenje nastupajo materialije a surowizny. Ministerka wuzběhny wažnosć mjezsobnych wědomostnych kontaktow.

Dróhu bórze wotewru

Krótkopowěsće (08.09.16)

Donnerstag, 08. September 2016 geschrieben von:

Namołwjeja k demonstraciji

Budyšin. Pod hesłom „Prawa demokratija njetrjeba žane tydźenje demokratije“ chce skupina „Die Sachsen Demonstranten“ jutře we 18 hodź. w Budyšinje přećiwo ćěkancam protestować. Krajny předsyda sakskeje NPD chce tam rěčeć. Młodźinska organizacija Lěwicy Linksjugend´solid Budyšin a zwjazkarstwo Budyšin wostanje pisany namołwjatej k přećiwnej akciji, a to w 17 hodź. na Žitnych wikach.

Matthias Klemm nowy předsyda

Budyšin. Nowy předsyda zarjadniskeho wuběrka Budyskeje agentury za dźěło je Matthias Klemm. Gremij je amtěrowaceho regionalneho jednaćela DGB wuchodneje Sakskeje na swojim skonstituowacym posedźenju wčera na spočatku 13. hamtskeje doby wuzwolił. Mě­stopředsyda je Jörg Waniek, nawoda personalneho managementa Vattenfall Europe generation AG, kaž agentura za dźěło w sprjewinym měsće zdźěli.

Kontrolować, što ludźo tepja

Anzeige