Krótkopowěsće (05.06.18)

Dienstag, 05. Juni 2018 geschrieben von:

Nowy wotrjadnik w SI

Budyšin. Dr. Friedrich Pollack nawjeduje wot spočatka měsaca wotrjad za kulturne wědomosće w Budyskim Serbskim instituće (SI). Wo tym informuje slědźenišćo w nowinskej zdźělence. Rodźeneho Kamjenčana su na pjeć lět do zastojnstwa powołali. Pollack je w Lipsku stawizny srjedźo- a nowowěka, sociolo­giju kaž tež komunikaciske wědomosće studował, na serbsku temu promowował a dźěła hižo někotre lěta w SI.

Žiwu inkluziju sylnić

Zhorjelc. Inkluzija je čłowjeske prawo, kotrež zdobywa sej čłowjek z porodom. To je sakska statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD) sobotu na 4. kongresu wo inkluziji w Zhorjelcu zwurazniła. Wona potwjerdźi, zo je we wobłuku wysokich šulow jědnaće procentow studowacych, kotřiž ćerpja pod studij wobćežowacym handicapom.

Srědk přećiwo skórnikej wuwili

Krótkopowěsće (04.06.18)

Montag, 04. Juni 2018 geschrieben von:

Na kongresu Europasion byli

Budaörs. Skupina zastupnikow Chróšćanskeho pasionskeho towarstwa a Towarstwa Cyrila a Metoda je so wčera ze 34. mjezynarodneho kongresa Europasion w madźarskim Budaörsu nawróćiła. Tam zetkachu so cyłki europskeho zjednoćenstwa towarstwow, kotrež pasion předstajeja. Styki nawjazał bě předsyda TCM Jurij Špitank. W lěće 2025 chcedźa kongres w Chrósćicach přewjesć.

36. europske myto přepodali

Mišno. „Mysli – na čo twari Europa?“ bě tema lětušeho wubědźowanja wo 36. europske myto. Sakski krajny zwjazk Europa-unija Němska z.t. je šulerku Budyskeje wyšeje šule Maju-Fabienne Bluhm sobotu w Mišnjanskim gymnaziju Franziskaneum z jězbu do Brüssela wuznamjenił. Mjez dobyćerjemi běchu tež šulerjo Zakładneje šule při Boršći a Lessingoweho gymnazija Kamjenc.

Čěsko-němski fonds 20 lět

Krótkopowěsće (01.06.18)

Freitag, 01. Juni 2018 geschrieben von:

Ermer wostanje na čole

Drježdźany. Njedźichowski pjekarski mišter Roland Ermer wostanje prezident Sakskeho rjemjeslniskeho zwjazka, zdźěli třěšny zwjazk sakskeho rjemjesła. 54lětneho su srjedu w Drježdźanach za dalše tři lěta wobkrućili. Sakski rjemjeslniski zwjazk je najwyše politiske zastupnistwo zajimow rjemjeslnikow w Sakskej a zastupuje wjac hač 56 000 zawodow z nimale 320 000 sobudźěłaćerjemi.

Ze zapada do wuchoda

Budyšin. Sakska chce přichodnje sylnje wo wučerjow z Badensko-Württembergskeje wabić. Wo tym staj statny sekretar sakskeho kultusoweho ministerstwa Herbert Wolff a nawoda agentury za dźěło w Sakskej Claus-Peter Hansen wčera wjesnjanostow a měšćanostow Budyskeho wokrjesa informowałoj. W awgusće maja zajimcy do Łužicy přińć.

Strach lěsnych wohenjow

Krótkopowěsće (31.05.18)

Donnerstag, 31. Mai 2018 geschrieben von:

Wo Serbach w Texasu

Walburg. „Malschwitz/Malešecy – A Wendish Village in Lusatia“ (Malešecy – serbska wjes we Łužicy) rěka jendźelskorěčna kniha, kotraž je w Texasu wušła. Wo tym informuje Trudla Malinkowa, kotraž je publikaciju z nawodu serbskeho slědźenišća Wendish Research Exchange w Texasu Weldonom Mersiovskym wudała. Nimo dopomnjenkow fararja Awgusta Sykory zbliža edicija čitarjam tež dźensniše serbske slědy w Malešecach.

Namjetej přihłosować

Choćebuz. Prezidij Domowiny je wčera z předsydstwom župy Delnja Łužica kubłanske temy rozjimał. Předsyda Domowiny Dawid Statnik ma to za wažny krok k lěpšemu zapřijimanju zajimow Delnich Serbow do prócowanjow třěšneho zwjazka. Wuhódnoćili su tež njedawne słyšenje w Braniborskim krajnym sejmje wo změnje Serbskeho zakonja. Statnik namołwja politikarjow namjetej přihłosować.

Zaso jednanja „Króny“ dla

Krótkopowěsće (30.05.18)

Mittwoch, 30. Mai 2018 geschrieben von:

Trjebaja dźěłowe mocy

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w meji 19 300 bjezdźěłnych, to je 784 ludźi (-3,9 procentow) mjenje hač w mě­sacu do toho. Wosebje firmy z twarstwa a wobchadnistwa su minjene tydźenje mnohe wosoby přistajili. Naprašowanje za dźěłowymi mocami je w meji přibě­rało, zdźěli dźensa Thomas Berndt, předsyda jednaćelstwa Budyskeje agentury za dźěło. Aktualna bjezdźěłnostna kwota w regionje wučinja 6,8 procentow.

Zběhanku swjećili

Drježdźany. Nimale po jednym lěće twarskeho časa swjećachu wčera zbě­hanku noweho kubłanskeho centruma Drjež­dźanskeje rjemjeslniskeje komory. Na 7 300 kwadratnych metrach nastanu w sakskej stolicy moderne dźěłarnje za wu­kubłanske wobłuki twarskeje/sko­wan­skeje techniki a metalotwara. 40 milionow eurow ma nowotwar płaćić.

Prawidłowne zwiski zachować

Krótkopowěsće (29.05.18)

Dienstag, 29. Mai 2018 geschrieben von:

Na dobro sobudźěłaćerjow

Budyšin. Předewzaće DEBAG w Budyšinje chce do stejnišća dale inwestować. Hač do kónca junija ma tam 34 nowych parkowanišćow za 85 sobudźěłaćerjow nastać. W twarjenju samym su mjeztym socialne rumnosće tych, kotřiž w produkciji dźěłaja, přetwarili. Inwestowali su tež do dospołnje awtomatiskeho systema za rjedźenje kachli, štož dźěło wolóža.

„Spektrala wotewrjena“

Łukow. Braniborska ministerka za wědomosć, slědźenje a kulturu dr. Martina Münch (SPD) je minjenu njedźelu mjeztym 8. „spektralu“ wotewrěła. Pod he­słom „Kultura we wačoku“ wustaja dźesać wuměłcow swoje twórby na wuzwolenych stejnišćach Łukowa. Na wernisaži wuznamjenichu Choćebuskeho rězbarja Carstena Mertensa z wuměłskim mytom zarjadowanja.

„Porodowa turistika“ w Čěskej

Krótkopowěsće (28.05.18)

Montag, 28. Mai 2018 geschrieben von:

Dalše pjenjezy k dispoziciji

Drježdźany. Za mjezy přesahowace projekty su dalše 7,4 miliony eurow z programa Interreg Pólska-Sakska 2014–2020 k dispoziciji, zdźěli wčera sakske wobswětowe ministerstwo w Drježdźanach. Spěchować maja so zhromadne přirodne a kulturne herbstwo, regionalna mobilita, mjezy přesahowace wu- a dalekubłanja kaž tež partnerske zhromadne dźěło.

Slědźa w nadawku UNESCO

Choćebuz. UNESCO je prof. dr. Annu Amelinu jako mějićelku specifiskeje katedry w fachowym wobłuku mjezykul­turalita Braniborskeje techniskeje uniwersity (BTU) Choćebuz-Zły Komorow wobkrućiła, kaž BTU dźensa wozjewi. Delnjołužiske wysokošulske kubłanišćo přisłuša wubranej syći dwanaće katedrow po cyłej Němskej za přeslědźenje kulturneho namrěwstwa UNESCO.

Hudźbny festiwal zahajeny

Krótkopowěsće (25.05.18)

Freitag, 25. Mai 2018 geschrieben von:

Chce so z kulturnej stolicu stać

Žitawa. Město Žitawa chce so ze swojej němsko-pólsko-čěskej wokolinu wo titul europskeje kulturneje stolicy 2025 požadać. Po słowach wyšeho měšćanosty Thomasa Zenkerta (Žitawa móže wjace) zdźěłaja přichodne měsacy koncept. Hornjołužiske města, wokrjes Zhorjelc a susodźa w Čěskej a Pólskej požadanje podpěruja. Nimo toho maja kooperaciske zřěčenje ze słowjenskej Novej Goricu, kotraž so tohorunja wo titul prócuje.

Nowe čisło digitalnje wušło

Budyšin. Dalše čisło informaciskeho łopjena „Naša Domowina digitalnje“ je dźensa wušło, kaž Domowinski zarjad zdźěla. Temy mjez druhim su zwołanje 19. hłowneje zhromadźizny Domowiny kaž tež přeprošeni na dźeń wotewrjenych duri w Muzeju Měrćina Nowaka-Njechorńskeho a na VIII. mjezynarodny festiwal dudakow w Slepom.

Měnjernje skónčnje fairniše?

Krótkopowěsće (24.05.18)

Donnerstag, 24. Mai 2018 geschrieben von:

Annalena Schmidt počesćena

Budyšin. Aktiwistka zwjazkarstwa Bu­dyšin wostanje pisany a bloggerka Annalena Schmidt bu składnostnje Dnja Zakładneho zakonja wčera w Berlinje jako „posołka za demokratiju a tolerancu“ wuznamjenjena. Zapósłanča zwjazko­weho sejma Caren Lay (Lěwica) widźi w tym „nadźijomnje posylnjenje druhim Budyšankam a Budyšanam, so za demokratiju a tolerancu“ w měsće zasadźeć.

Slědźerjo nadźijeja so podpěry

Drježdźany. „Štó su Łužiscy Serbja dźensa?“, to zajimuje team młodych slědźerjow we wobłuku projekta „Serbska wěda“ na Serbskim instituće a na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće. Slědźerjo su naprašowanje wo socialnej iden­tiće našeho ludu wuwili. Nětko nadźijeja so bohateho wobdźělenja w interneće pod https://bildungsportal.sachsen.de/survey/limesurvey/index.php/154854/lang-de.

Dalši nakład časopisa

Krótkopowěsće (23.05.18)

Mittwoch, 23. Mai 2018 geschrieben von:

Wotewrjeni za měšćansku stražu

Podstupim. Delnjołužiska metropola Choćebuz móhła jako reakciju na namócne rozestajenja mjez domoródnymi a ćěkancami nowu měšćansku stražu dóstać.­ Frakcije w Krajnym sejmje Bra­niborskeje maja to za móžne. Pruwować nětko chcedźa, hač hodźi so prezenca policije a porjadniskeho zarjada w nutřkownym měsće we „wěstotnym centrumje“ zesylnić. Wo tym z městom rěča.

Nowa iniciatiwa

Brüssel. Europska komisija je wutoru wjacore iniciatiwy za mobilitu wuknjenja, za sylniše wobdźělenje młodych ludźi, zažnodźěsćowske kubłanje, nawuknjenje cuzych rěčow a kulturu předstajiła. Tak chce wona móžnosće kubłanja w Europskej uniji polěpšić a młodych ludźi wšěch worštow towaršnosće sylnić, zo bychu aktiwnišo do demokratiskeho žiwjenja zapřimnyli.

Modelowy program rozšěrić

Anzeige