Krótkopowěsće (04.05.20)

Montag, 04. Mai 2020 geschrieben von:

Dalša wosoba zemrěła

Budyšin/Zhorjelc. W Radebergskej hladarni je dalši pacient koronawirusa dla zemrěł. Dohromady ma Budyski wokrjes dotal 13 smjertnych padow. Ličba natyknjenych bě 1. meje 358 (+3). W Zhorjelskim wokrjesu bě jich wčera 266. Minjenej dwaj dnjej njejsu žanych nowoinficěrowanych zwěsćili, dohromady pak maja dotal 20 zemrětych.

Dochody dale pobrachuja

Berlin. Drobnowikowarjo w Němskej wočakuja, zo hač do 50 000 předewzaćow koronakrizu njepřetraje. Hłowny jednaćel wikowanskeho zwjazka Němskeje Stefan Genth nowinarjam zdźěli, zo maja wobchody, kotrež žiwidła njepředawaja, cyłkownje 30 miliardow eurow stratow. Wot toho časa, zo su wobchody zaso wotewrjene, přichadźa přiwšěm mało kupcow, a tak dochody dale pobrachuja.

Awtokino pod Ještědom

Krótkopowěsće (30.04.20)

Donnerstag, 30. April 2020 geschrieben von:

Ličba natyknjenych přiběrała

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krjesu bě wčera 351 (+3) z koronawirusom inficěrowanych. Aktualnje je hišće 91 wosobow schorjenych, z kotrychž sydom w chorowni lěkuja. Z dalšimi pjećomi su so dotal 248 wustrowili. W Zhorjelskim wokrjesu bě wčera 258 (+2) natyknjenych. Tuchwilu je 85 wosobow schorjenych, mjez nimi dwě w chorowni. 153 ludźi je so wustrowiło.

Rozrost bjezdźěłnosće zwěsćili

Budyšin. We wuchodnej Sakskej je kónc apryla 18 593 bjezdźěłnych, 1 147 wjace hač w měrcu. Přirost wučinja 6,6 procentow. Kwota bjezdźěłnosće w druhim měsacu koronapandemije ma samsnu hódnotu, kaž Budyska wotnožka agentury za dźěło dźensa zdźěli. Konkretne přičiny wuwića njejsu mjenowane.

„Holaskec“ z Chrósćic dobyli

Budyšin. Serbski poskitk tydźenja w syći (SPTWS) su sej tónraz štyrjo Donatec bratřa z Chrósćic „Holaskec“ dobyli a smědźa so nad mytom sto eurow wjeselić. Z jednorymi srědkami poskićeja woni kreatiwne a lóštne wobrazowe hódančka w socialnej syći, kaž jury SPTWS dźensa na Youtube wozjewjenym wideju hódnoći.

Tigry wo klasu postupili

Krótkopowěsće (29.04.20)

Mittwoch, 29. April 2020 geschrieben von:

Dwaj natyknjenaj wjac

Budyšin/Zhorjelc. Z jednej dalšej natyknjenej wosobu je ličba z koronu inficěrowanych w Budyskim wokrjesu na 348 přiběrała. Dalšich wosom pacientow je so wustrowiło, dohromady je jich nětko 243. Sydom ludźi tuchwilu w chorowni lěkuja. W Zhorjelskim wokrjesu bě wčera 256 (+1) natyknjenych, 111 ludźi je mjeztym zaso wustrowjenych. Dweju ­pacientow w klinice zastaruja, jednoho z njeju intensiwnje.

Zazběh z Markom Dyrlichom

Berlin. W prěnjej produkciji noweje stafle serije „Die Heiland“ bě wčera Marko Dyrlich we wjetšej róli Raika Hellmicha widźeć. Zasudźeny Hellmich zabića dla w jastwje sedźi. Nastawaja pak dwěle, hač je woprawdźe skućićel. Film poskićeja hišće cyłe lěto w mediatece ARD. Sćelak RBB seriju za ARD produkuje.

Dulig: Přindu ćežke časy

Krótkopowěsće (28.04.20)

Dienstag, 28. April 2020 geschrieben von:

Žani dalši natyknjeni

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu njejsu wčera žanych nowych z koronawirusom inficěrowanych zwěsćili. Z 347 natyknjenych w Budyskim wokrjesu je so 235 dotal wu­strowiło. Karantenow je tučasnje 208. W Zhorjelskim wokrjesu je wot dotal 255 na­tyknjenych 108 wirus přewinyło. W karantenje je tam tuchwilu 259 ludźi.

W zastojnstwje wobkrućena

Budyšin. Birgit Weber wostanje přirjadnica krajneho rady Budyskeho wo­krjesa a nawodnica wobchodniskeho wobłuka 2 krajnoradneho zarjada. Wokrjesny sejmik je nazhonitu komunalnu politikarku, kotraž zastojnstwo wot lěta 2013 wukonja, wčera na wurjadnym posedźenju w Budyskim NSLDź znowa wuzwolił. Za nju hłosowaše 56 radźićelow, přećiwo njej 26, jedyn so hłosa wzda.

Přistup dale zakazany

Krótkopowěsće (27.04.20)

Montag, 27. April 2020 geschrieben von:

Dalši třo pacienća zemrěli

Budyšin/Zhorjelc. W Radebergskej hladarni stej dalšej wosobje w zwisku z koronawirusom zemrěłoj. Tak je ličba smjertnych padow w Budyskim wokrjesu na dwanaće rozrostła. Tu je dohromady 347 (+6) natyknjenych. W Nišćanskej hladarni je 90lětna žona w zwisku z pandemiju zemrěła. W Zhorjelskim wokrjesu maja nětko dohromady 20 zemrětych. Ličba infekcijow je tam přez kónc tydźenja na 255 (+3) přiběrała.

Tež Serbowka „Lolu“ dobyła

Berlin. Němska filmowa akademija je sobotu najlěpše produkcije a wukony minjeneho lěta wuznamjeniła. Najwuspěšniši pask je „Systemsprenger“, kotremuž přiznachu mjez druhim myta za najlěpši film, najlěpšu režiju a najlěpši scenarij. „Lolu“ za swój wukon w produkciji zdobychu sej tež Helena Zengel, ­Albrecht Schuch a Serbowka Gabriela Marija Šmajdźina.

16 milionow ekopremije

Krótkopowěsće (24.04.20)

Freitag, 24. April 2020 geschrieben von:

Tři dalše wosoby zemrěli

Zhorjelc/Budyšin. Třo dalši wobydlerjo Nišćanskeje hladarnje su na koronawirus zemrěli. Tak rozrosće ličba smjertnych woporow pandemije dla w Zhorjelskim wo­krjesu na 17. Dohromady bě wčera tam 252 (+2) inficěrowanych, 73 wosobow je so wustrowiło. W Budyskim wo­krjesu bě wčera 341 (+1) natyknjenych a 206 wustrowjenych. Dotal je tu dźesać wosobow w zwisku z wirusom zemrěło.

Chěže online prezentuja

Zhorjelc. Wobmjezowanjow zjawneho žiwjenja koronapandemije dla je załožba domow ze stołom za 31. meju planowany 16. dźeń wotewrjenych chěžow wotprajiła. W minjenych lětach je pře­rěznje 8 000 ludźi składnosć wužiwało, so tón dźeń po chěžach ze stołom roz­hladować a so na přikład wo poradźenym ponowjenju wobhonić. Domy chcedźa nětko online prezentować.

Mało ludźi w Praskej metro

Krótkopowěsće (23.04.20)

Donnerstag, 23. April 2020 geschrieben von:

Hladarnja dale sylnje potrjechena

Budyšin/Zhorjelc. Ličba inficěrowanych z koronawirusom je wčera w Budyskim wokrjesu z jědnaće nowonatyknjenymi na 340 rozrostła. Dźewjeć z nich su w Radebergskej hladarni zwěsćili. W Zhorjelskim wokrjesu je ze sydom nowoinfekcijemi 250 padow koronawirusa. Šěsć tajkich registrowachu w zwisku z Nišćanskej pěstowarnju.

Casnik ma noweho šefredaktora

Choćebuz. Dr. Viktor Zakar budźe wot 1. meje šefredaktor Noweho Casnika, kaž LND zdźěla. Wón přewozmje zastojnstwo najprjedy hač do kónca lěta wot Gregora Wieczoreka, kiž redakciju kónc měsaca na swójske přeće wopušći. Dr. Zakar bě wot 2013 do 2015 šefredaktor kulturneho časopisa Rozhlad a skutkowaše po tym w RCW. Klětu LND šefredaktorstwo znowa wobsadźi.

„Lotka a Sophia“ myto dobyłoj

Krótkopowěsće (22.04.20)

Mittwoch, 22. April 2020 geschrieben von:

Štyri dalše smjertne pady

Budyšin/Zhorjelc. W Radebergskej hladarni su tři dalše wosoby na schorjenje Covid-19 zemrěli. Dohromady je w Budyskim wokrjesu dotal dźesać smjertnych padow koronawirusa dla. Ličba natyknjenych je wčera wo tři na 329 přiběrała. W Zhorjelskim wokrjesu je dalša wosoba zemrěła, dohromady je jich nětko štyrnaće. Ličba inficěrowanych je tam z 243 dale konstantna.

Podpěra partnerskemu regionej

Drježdźany. Z 50 000 škitnymi dychanskimi maskami podpěruje Sakska pólski partnerski region Dolny Śląsk, zo by koronakrizu zmištrował. Wudźěłki přewostaja zwjazkowe strowotniske ministerstwo na próstwu swobodneho stata. Ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) chcyše maski dźensa społnomócnjenemu wojewódstwa Dolny Śląsk Krzysztofej Bramorskemu přepo­dać.

Ratarjo alarmowani

Krótkopowěsće (21.04.20)

Dienstag, 21. April 2020 geschrieben von:

Žane nowe infekcije

Budyšin/Zhorjelc. Ličba wobkrućenych koronainfekcijow w Budyskim wo­krjesu njeje so wčera porno njedźeli powjetšiła, dokelž njejsu tón dźeń žane testy přewjedli. Dotal bu 326 korona-natyknjenjow zwěsćenych. Tuchwilu je 421 ludźi w karantenje. W Zhorjelskim wo­krjesu je ličba z 243 wobkrućenymi pa­dami dale konstantna.

Pjeć nowych sobustawow

Malešecy. Naprawy župy „Jan Arnošt Smoler“ k wožiwjenju serbskeho žiwjenja w Malešecach su so mjeztym tež ­na tamnišu Domowinsku skupinu wuskutkowali. Tam móžachu nětko pjeć młódšich nowych sobustawow třěšneho zwjazka witać, kotřiž bydla we wsy samej a w Barće. Mjez nimi je Ma­lešanski wjesnjanosta Matthias Seidel (CDU). Dwaj nowaj Domowinjanaj serbsce rěčitaj.

Hospodarstwo loni rozrostło

Krótkopowěsće (20.04.20)

Montag, 20. April 2020 geschrieben von:

Mjenje nowoinfekcijow korony

Budyšin/Zhorjelc. Ličba wobkrućenych koronainfekcijow w Budyskim wo­krjesu je njedźelu na 326 rozrostła. Sobotu bě jich štyri mjenje. Ličba aktualnje přikazanych karantenow wučinja 416. Dźesać pozitiwnje testowanych wosobow tuchwilu w chorowni lěkuja. W Zhorjelskim wokrjesu je 243 wobkrućenych padow korony. Porno soboće njeje so tuž ničo změniło.

Jury chce srjedu rozsudźić

Budyšin. 36 dźěći a młodostnych je so na wubědźowanju wo najrjeńše jutrowne jejko dźěći a młodźiny wobdźěliło. Wo tym informuje projektna managerka Domowiny Rejzka Krügerowa po zakónčenju wurisanja minjeny pjatk. Wšitkich sydom starobnych skupin je zastupjene. Srjedu chce jury w Budyskim Serbskim domje wo najrjeńšim jejku rozsudźić.

Strach lěsnych wohenjow přiběra

Anzeige