Krótkopowěsće (12.11.18)

Montag, 12. November 2018 geschrieben von:

Kundera znowa Čech?

Paris. Ministerski prezident Čěskeje Andrej Babiš je wuznamnemu spisowaćelej Milanej Kunderje poskićił, jemu znowa staćanstwo spožčić, kotrež běše jemu knježerstwo ČSSR dla kritiskeho romana „Kniha wo smjeću a zabyću“ w lěće 1979 wotpóznało. To pisaja wjacore čěske nowiny. Kundera sam so wo poskitku hišće wuprajił njeje.

Priwatna raketa wuspěšna

Wellington. Po dwěmaj jenož zdźěla wuspěšnymaj pospytomaj je wčera třeća raketa „Electron“ předewzaća Rocketlab dohromady sydom satelitow do orbita přinjesła. Mjez nimi je tež w Mnichowje zhotowjeny „Nabeo“, kiž ma nowu spinansku płachtu wupruwować, z kotrejž so objekty w atmosferje spěšnišo roz­žehla. Zaměr je, swětnišćowe smjeće efektiwnišo wotstronić.

Čěska za „zymski“ čas

Krótkopowěsće (09.11.18)

Freitag, 09. November 2018 geschrieben von:

Serbski dźeń frakcijow Lěwicy

Budyšin. Zakładne rysy nowelěro­wanja sakskeho serbskeho zakonja je zapósłanc krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) na 14. serbskim dnju frakcijow Lěwicy w krajnymaj sejmomaj Sakskeje a Braniborskeje dźensa w Budyšinje předstajił. Trěbne nowelěrowanje zakonja z lěta 1999 su zdobom wobdźělnicy podijoweje diskusije analyzowali.

Wusyłanski čas rozšěrić

Berlin. Škit narodnych mjeńšin steješe w srjedźišću konferency zwjazkoweho nutřkowneho ministerstwa tón tydźeń w Berlinje. Zastupnicy Domowiny pokazachu tam mjez druhim na trěbnosć, rozšěrić čas serbskich wusyłanjow MDR a RBB, a na winowatosć Zwjazka a krajow, narunać straty předewšěm wotbagrowanja serbskich wsow dla. Rozjimali su tohorunja młodźinske dźěło narodnych mjeńšin Němskeje a dwurěčnosć na wobchadnych taflach při awtodróhach.

Předewzaćelske myto spožčene

Krótkopowěsće (08.11.18)

Donnerstag, 08. November 2018 geschrieben von:

Seehofer přijědźe

Berlin/Budyšin. Zwjazkoweho nutřkowneho ministra Horsta Seehofera (CSU) wočakuja póndźelu na oficialne wo­tewrjenje zhromadneho slědźenskeho a kompetencneho centruma zwjaz­koweje a sakskeje policije w Budyšinje. Sakski nutřkowny minister Roland Wöller (CDU) chce Seehofera přewodźeć.

Dalšu kandidatku nominowali

Mjedźojz. Patricia Wissel je we wólbnym wokrjesu 52 (Budyšin 1) znowa direkt­na kandidatka CDU za klětuše wólby Sakskeho krajneho sejma. 44 čłonow CDU je tuchwilnu zapósłanču na wólb­nowo­krjesnej zhromadźiznje wutoru w Mjedźojzu (Medewitz) ze 97,7 procentami přihłosowanja wuzwoliło. „Mi je wažne za ludźi w swojim domizniskim wólbnym wo­krjesu skutkować, jim pomhać a jich podpěrać“, rjekny Wissel.

Zastupne lisćiki jara požadane

Krótkopowěsće (07.11.18)

Mittwoch, 07. November 2018 geschrieben von:

Přirada a župa informowałoj

Wojerecy. Tójšto wo pozitiwnych wuskutkach dźěławosće přirady za serbske naležnosće města Wojerec zhoni předsydstwo Maćicy Serbskeje wčera wot zastu­pjerjow gremija a župy „Handrij Zejler“ na zetkanju w tamnišim Domje Domowiny. Wulki wothłós namaka na přikład poskitk kursa serbšćiny za při­stajenych měšćanskeho zarjada. Maćica zaběraše so tež z přihotami hłowneje zhromadźizny klětu 9. měrca.

Namjety prašane

Kamjenc. Lessingowe město prosy wo­by­dlerjow, towarstwa a zwjazki, namje­tować ludźi, kotrychž móhli za čestnohamtski angažement počesćić. Kaž na internetnej stronje Kamjenca rěka, wyši mě­šćanosta na nowolětnych přijećach 20 wobydlerjow jako dźak za skutkowanje tradicionalnje wuznamjenja. Namjety při­jimuja w radnicy hač do 3. decembra. No­wolětne přijeće budźe klětu 1. februara.

Stres z přirodu přewinyć

Krótkopowěsće (06.11.18)

Dienstag, 06. November 2018 geschrieben von:

Rjemjesło sobu zapřijeć

Grodk. Grodkowski zapósłanc zwjazkoweho sejma dr. Klaus-Peter Schulze (CDU) wobžaruje, zo njeje rjemjesło w komisiji za rozrost, strukturnu změnu a dźěło zastupjene. Po jeho słowach wučinja přerězna mzda we Łužicy z hórniskim wobłukom 4 200 eurow, bjez njeho 2 200 eurow. „Rjemjesło wotwisuje wot wuhloweho a energijoweho hospodarstwa, zwotkelž ma wjele nadawkow.“

Přepytuja mysterij materije

Genf. Z nowymaj eksperimentomaj chcedźa wědomostnicy Europskeje organizacije za jadrowe slědźenje (CERN) přepytować, čehodla eksistuje w swětnišću wjele wjace materije hač antimaterije. Byrnjež wobě přirunajomne fyzikaliske kajkosće měłoj, njeje dotal teorije za njewurunane rozdźělenje. Wčera su slědźerjo tohodla nowej připrawje za produkciju antiwodźika zapinyli.

Zapozdźenja a wupady

Krótkopowěsće (05.11.18)

Montag, 05. November 2018 geschrieben von:

Dźesać namjetow zapodatych

Budyšin. Dźesać wosobow ze serbskich zjednoćenstwow je zwólniwych kandidować za radu Załožby za serbski lud. Wo tym informuje Domowina, po tym zo je so doba zapodaća namjetow minjeny štwórtk skónčiła. Wólbna ko­misija namjety nětko pruwuje. Sakskich čłonow załožboweje rady wuzwoli Zwjazkowe předsydstwo Domowiny na swojim posedźenju 14. decembra w Chrósćicach.

Hižo 750 podpismow

Pančicy-Kukow. Po druhim tydźenju naprašowanja je skupina Kukowske prašaki hižo wjace hač 750 podpismow ze­zběrała. Z toho je so 713 Serbow přećiwo aktualnej formje Serbskeho sejma wuprajiło. Jeničce sydomatřicećo, něhdźe pjeć procentow, su za sejm hłosowali. Podpismowa akcija běži hač do kónca lěta. Wjacori zajimcy nawjazachu kontakt ke Kukowskim prašakam. Tež w Delnjej Łužicy přichodnje podpisma zběraja.

Za mnohotnosć w redakcijach

Krótkopowěsće (02.11.18)

Freitag, 02. November 2018 geschrieben von:

Nóžkuja za klimu po Łužicy

Wojerecy. Ekumeniski putniski puć za kli­mowu sprawnosć přeprěči łužiski brunicowy rewěr póndźelu, 5. nowembra, wot Wojerec do Gubina. Zwjazkowy předsyda wobswětoweho zwjazka Zelena liga Renej Šuster z Choćebuza wot Wojerec do Rownoho sobu nóžkuje. K centralnym žadanjam putniskeho puća słuša wudobywanje brunicy sčasom skónčić, zo by ke klimowej sprawnosći po cyłym swěće dóšło.

Hłosy po wólbach zjawnje wuliča

Njebjelčicy. Registrowani wolerjo za wólby Serbskeho sejma móža hišće hač do jutřišeho, 3. nowembra, w 10 hodź. swoje wólbne listy w běrowje wólbneho wuběrka na Hłownej 9 w Njebjelčicach wosobinsce wotedać. Potom započnu čłonojo wólbneho wuběrka hłosy wu­ličeć. Zjawne wuličenje móža zajimcy na měst­nje sćěhować.

Za moderny bliskowobchad

Krótkopowěsće (01.11.18)

Donnerstag, 01. November 2018 geschrieben von:

Prěni roman Zwahra wušoł

Lipsk. Hartmut Zwahr wuda swój ro­man­ „Božemje dać“. W nim powěda stawi­znu hólčeca, kiž na nawrót swojeho nana z wójny čaka, a rysuje wobraz Łu­žicy kołowokoło kónca Druheje swě­to­weje wójny. Prěnja ryzy literarna kniha emeritowaneho profesora za socialne a towaršnostne stawizny Uniwersity Lipsk je w nakładnistwje Sax wušła. Klětu­ ma tam tež druhi zwjazk „Lipsk – Studentski roman“ wuńć.

Najlěpše kniharnje mytowane

Kassel. Zwjazkowa ministerka za medije a kulturu Monika Grütters (CDU) je wčera dohromady 118 njewotwisne a wot mějićelow wobhospodarjene kniharnje wuznamjeniła. Mjez wobchodami třećeje, ze 7 000 eurami dotěrowaneje kate­gorije „wurjadne předawanišćo“ stej tež kniharnja a pisanski běrow Angeliki Heinrich w Biskopicach.

Podpěruja sadowcowy projekt

Krótkopowěsće (30.10.18)

Dienstag, 30. Oktober 2018 geschrieben von:

Pozitiwny trend traje

Budyšin. We wuchodnej Sakskej je nětko­ kónc oktobra 17 862 bjezdźěłnych, 401 wosoba mjenje hač w septembrje a 1 509 mjenje hač před lětom. „Zwólniwosć předewzaćow, ludźi přistajić, je wulka a wužadanja, zo bychu městna wob­sadźili, přiběraja“, rjekny nowinarjam dźensa Thomas Berndt, předsyda jednaćelstwa Budyskeje agentury za dźěło.

Z Gorbačowom festiwal zahajili

Lipsk. Podawki lěta 1968, kaž Praske nalěćo, protesty přećiwo wójnje we Vietnamje a studentske zběžki su ćežišćo lětu­šeho 61. filmoweho festiwala DOK Lipsk. Prěni raz nałožowana kwota za­ruča, zo je 40 procentow přinoškow pod režiju žonow nastał. Na wčerawšim wotewrjenju pokazachu jako zazběh dokumentaciju Wernera Herzoga „Zetkanje z Gorbačowom“.

Nowaj sobudźěłaćerjej w SI

Krótkopowěsće (29.10.18)

Montag, 29. Oktober 2018 geschrieben von:

FDP z nowym předsydstwom

Kamjenc. Budyski wokrjesny zwjazk FDP je zašły pjatk na stronskim zjězdźe w Kamjencu nowe předsydstwo wuzwolił. Nowy a bywši předsyda je Budyski měšćanski radźićel Mike Hauschild. Za jeho naměstnika wuzwolichu Thomasa Kunza a za pokładnika Holgera Johnu. Dalši čłonojo su Sirko Rosenberg, Stefan Richter, Katharina Gerber, Reiner Deutschmann, Matthias Schniebel a Martin Nedo.

IG metal konferencu přewjedła

Kamjenc. Něhdźe 60 aktiwnych čłonow dźěłarnistwa IG metal z najwšelakorišich zawodow je so sobotu na konferency w Kamjencu wobdźěliło. Na diskusijach a forumach woni zhonichu, što sobustawow dźěłarnistwa zajimuje. Zdobom wuwiwachu plany, kak móhli so přichodnje zaměrnišo za dobre tarifowe zrěčenja zasadźić a dobrych zawodnych radźićelow zdobyć.

W Pólskej čitałoj

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi