Krótkopowěsće (16.02.18)

Freitag, 16. Februar 2018 geschrieben von:

Nowonakład bajow wušoł

Budyšin. Zběrka łužiskich bajow w němskej rěči „Sagen aus Heide und Spreewald“ je dźensa w Ludowym nakładnistwje Domowina w 9. nakładźe wušła. Za nowonakład bě Erich Schneider baje wu­zwolił, je wobdźěłał a dosłowo spisał. Ilustrował bě knihu Rolf Kuhrt. Wona wobsahuje wjac hač sto powěsćow z łužiskeho regiona, předewšěm wo lutkach, připołdnicy a wódnym mužu.

Deniz Yücel z jastwa pušćeny

Berlin. Němsko-turkowski žurnalist Deniz Yücel je z turkowskeho jastwa pušćeny. To zdźěli jeho dźěłodawar, informuje nowina Welt dźensa na swojej internetnej stronje. Zwjazkowe knježerstwo je powěsće wo pušćenju mjeztym wobkrućiło. Yücel bě dlěje hač lěto bjez wobskóržby­ a sudniskeho jednanja w turkowskim jastwje sedźał. Wumjetowachu jemu propagandu terora.

Rozšěrja archeologisku přehladku

Krótkopowěsće (15.02.18)

Donnerstag, 15. Februar 2018 geschrieben von:

Wobskorža krajneho radu

Hamburg/Zhorjelc. Zwěrinoškitna strona Ethia je zhromadnje ze zajimowym zhromadźenstwom „Wjelk, haj prošu“ a Zelenej ligu Sakskeje skóržbu přećiwo Zhorjelskemu krajnemu radźe Berndej Lanzy (CDU) zapodała. Přičina je njedawno zatřěleny problemowy wjelk. Po słowach skóržbnikow bě Lange z dowolnosću, zwěrjo wottřělić, wjacore zakonje ranił. Njejsu žane dopokazane nadpady, kotrež wottřěl wjelka wusprawnjeja.

Widźi šansu za Łužicu

Grodk. Łužiski zapósłanc zwjazkoweho sejma dr. Klaus-Peter Schulze (CDU) ma předwidźanu zamołwitosć swojeje strony za hospodarski ressort w móžnym nowym zwjazkowym knježerstwje za spomóžnu. To „skići wulku šansu runje hladajo na přichod łužiskeho energijoweho regiona a z nim zwjazanu strukturnu změnu. Tak móhli při temje brunica skónčnje zas prawe ćežišća sadźeć.“

Wabja za aktiwny dowol

Krótkopowěsće (14.02.18)

Mittwoch, 14. Februar 2018 geschrieben von:

Předstaja digitalnu wučbnicu

Drježdźany. Rěčny centrum WITAJ chce 29. měrca w Drježdźanskej statnej kencliji prěnju serbsku digitalnu wučbnicu předstajić. Za prezentaciju programa „Serbšćinu DIGITALNJE krok po kroku wuknyć – prawopis a gramatiku“ staj so mjez druhim sakskaj statnaj ministraj za wědomosć a wuměłstwo kaž tež kultus dr. Eva-Maria Stange (SPD) a Christian ­Piwarz (CDU) přizjewiłoj.

Wupisaja stipendij

Biskopicy. Zhromadna załožba města Biskopic wupisa stipendij za wobdarjenych młodych muzeologow a wuměłskich wědomostnikow. Po zakónčenju studija ma so stipendiatej na šěsć měsacow swobodne dźěło bjez wjetšich financnych starosćow zmóžnić. Požadanja pod hesłom „stipendij“ přijimuje Biskopičanske měšćanske zarjadnistwo.

Hładźina morja spěšnišo stupa

Krótkopowěsće (13.02.18)

Dienstag, 13. Februar 2018 geschrieben von:

Znamjo wujednanja

Drježdźany. Z kilometry dołhim rjećazom ludźi chcedźa Drježdźanjenjo dźensa wot 17.30 hodź. na róčnicu zničenja swojeho města přez aliěrowane bombowcy w Druhej swětowej wójnje dopominać. Rjećaz ma jako znamjo wujednanja a dorozumjenja w měšćanskim centrumje ludźi na woběmaj pobrjohomaj Łobja mjez sobu zwjazać.

Minister pola FSJnikow

Ochranow. Sakski statny minister za kultus Christian Piwarz (CDU) wopyta jutře w Ochranowje 40 młodostnych, kotřiž wukonjeja tuchwilu dobrowólne socialne lěto (FSJ) na šulach. Woni přebywaja tam w Domje Komenskeho na seminarnym tydźenju. Po słowach Piwarza „skići FSJ wobdźělnikam hódne nazhonjenja a pomha jim, swójsku powołansku perspektiwu wuwiwać“.

Pomoc firmow prašana

Krótkopowěsće (12.02.18)

Montag, 12. Februar 2018 geschrieben von:

Ze židowskimi wosadami rěčał

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) zetka so dźensa ze zastupjerjemi židowskich wosadow w Drježdźanach, Kamjenicy a Lipsku we wosadnym centrumje Noweje synagogi w krajnej stolicy. Štyri njedźele po rozmołwje z ewangelskimi a katolskimi biskopami je sej Kretsch­mer nastupajo wšelake aktualne temy ze židowskimi zastupjerjemi mysle wuměnjał.

Wjace personala w kubłanišćach

Drježdźany. 37 729 sobudźěłaćerjow je loni 1. měrca w sakskich dźěćacych dnjowych přebywanišćach skutkowało. Tole zdźěla dźensa Sakski krajny zarjad za statistiku. 33 409 ludźi dźěłaše tam jako­ pedagogiski, personal w nawod­nistwje a zarjadnistwje, 4 320 we wobłuku domjacnosć a technika.

Pjatnaće projektow zapodatych

Krótkopowěsće (09.02.18)

Freitag, 09. Februar 2018 geschrieben von:

Narok na status ćěkanca

Budyšin. Ćěkancy ze Syriskeje, kotřiž su ze swojim ćěknjenjom wojersku słužbu abo rezerwowu wojersku słužbu zapowědźeli, maja prawo na spožčenje statusa­ ćěkanca. To je 5. senat Sakskeho wyšeho zarjadniskeho sudnistwa wčera w Budyšinje we wjacorych padach rozsudźiło. Skóržbnikam bě Zwjazkowy zarjad za migraciju a ćěkancow drje subsidiarny škit připóznał. Wyši škit jako ćěkanc pak bě pobrachowacych wuměnjenjow za to dla wotpokazał.

Křižerjo po nowym mosće

Pančicy-Kukow. Klóšterski a Chróšćanski křižerski procesion móžetej lětsa jutry nowy móst nad Klóšterskej wodu w Pančicach-Kukowje wužiwać. Tole je zastupjer krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad wobkrućił, kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady zdźěli. Móst pak budźe jeničce za křižerjow wužiwajomny, za pěškow nic.

Ze słóncom do prózdnin

Krótkopowěsće (08.02.18)

Donnerstag, 08. Februar 2018 geschrieben von:

Wo lajskeho sudnika so požadać

Budyšin. Za chłóstanske a młodźinske komory na hamtskich a krajnych sud­nistwach w Hornjej Łužicy kaž w cyłej Sakskej přisydnikow pytaja. Wobydlerjo w starobje wot 25 do 70 lět, kotřiž so za to zajimuja, móža so hač do 30. junija wo tele čestnohamtske zastojnstwo požadać. Sakske ministerstwo justicy z toho wuchadźa, zo trjebaja za 2019 zahajacu so hamtsku dobu 4 000 lajskich sudnikow.

Najlěpše naćiski wustajane

Choćebuz. Mytowane naćiski za wuhotowanje „Přistawoweho kwartěra Choćebuz“ při nastawacym wuchodnym jězoru sewjernje Choćebuza móžeš sej hišće hač do kónca měsaca w radnicy při Nowych wikach wobhladać. We wobłuku pla­nowanskeho wubědźowanja bě jury pod nawodom prof. Heinza Naglera dźěła pjeć planowanskich a architekturnych běrowow wuzwoliła.

Slědźić wo domiznje

Krótkopowěsće (07.02.18)

Mittwoch, 07. Februar 2018 geschrieben von:

Za nowu sprawnosć premiera

Wochozy/Drježdźany. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je dźensa Wochožansku jamu koncerna LEAG wopytał. W tym zwisku wočakuje frakcija Zelenych w krajnym sejmje nowu sprawnosć premiera nastupajo energijowu a klimowu politiku. „Tak ma wón tež zamołwitosć za nastaty časowy ćišć při trěbnej strukturnej změnje přewzać“, žada sej energijowopolitiski rěčnik frakcije dr. Gerd Lippold.

Kniha nětko tež jendźelskorěčna

Austin. Składnostnje reformaciskeho jubileja loni w Ludowym nakładnistwje Domowina wot Jana Malinka wudata kniha „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ předleži nětko tež w jendźelšćinje. Starałoj stej so wo to Concordia University Press a The Wendish Press. Projekt nastorčił bě David Zersen a je předsłowo jendźelskeho wudaća spisał.

Wulki wuspěch za hudźbnikow

Krótkopowěsće (06.02.18)

Dienstag, 06. Februar 2018 geschrieben von:

Zakituje třělenje wjelkow

Düsseldorf. Naprawy móžneje noweje wulkeje koalicije k třělenju wjelkow městopředsydka CDU Julia Klöckner dźensa w nowinje Rheinische Post zakituje. „We wobchadźenju z wjelkom ma wěstota ludźi najwyšu prioritu. Chcemy, zo so wjelki, kotrež su płoty pastwow přeskočili a ludźom strach načinjeja, wurisaja.“ Wona měni, zo maja so tajke zwěrjata morić.

Zwisk do Zieloneje Góry steji

Zhorjelc. Zielona Góra je dalše město w Pólskej, kotrež móžeš wot minjeneje soboty ze Zhorjelca z ćahom docpěć. Direktny zwisk „Polregio“ wobsteji wšědnje trójce w 9.07, 11.07 a 17.07 hodź. do Zieloneje Góry a wottam w 7.41, 13.44 a 15.45 hodź. Jězba traje něhdźe dwě a poł ho­dźiny. Předewzaće Länderbahn je nowy zwisk z partnerom Przewozy Regio­nalne dojednało.

Chcedźa komunikaciju polěpšić

Krótkopowěsće (05.02.18)

Montag, 05. Februar 2018 geschrieben von:

Wjace filmow na festiwalu

Zhorjelc. Za lětuši 15. nysowy filmowy festiwal, kotryž wotměje so mjezu překročacy wot 15. do 20. meje w třikrajowym róžku, su wjace hač 600 přinoškow – něhdźe 60 wjace hač loni – zapodali. Wosebity fokus leži na paskach z Pólskeje, kotrež njejsu tam kritiskeho wobsaha dla zjawnje spěchowali.

Urban nowy šef sakskeje AfD

Wojerecy. Nowy krajny předsyda sakskeje AfD je Jörg Urban, zdobom před­syda frakcije strony w Sakskim krajnym sejmje. Delegaća kónctydźenskeho zjězda we Wojerecach su jeho do zastojnstwa wuzwolili, po tym zo bě dotalna před­sydka Frauke Petry loni w septembru ze stro­ny wustupiła. Urban chcył, zo stanje so AfD při wólbach krajneho sejma 2019 z najsylnišej politiskej mocu kraja.

Angažement za přirodowědu

Anzeige