Krótkopowěsće (20.11.17)

Montag, 20. November 2017 geschrieben von:

Do předsydstwa přiwzaty

Drježdźany. Předsydstwo sakskeje SPD je minjeny pjatk w Drježdźanach dźěłowy kruh „Serbja“ jako poradźowacy gremij do krajneho předsydstwa přiwzało. Wo tym informuje 1. rěčnik wuběrka Benedikt Dyrlich. Dźěłowy kruh smě so přichodnje mjez druhim na wšěch zetkanjach krajneho předsydstwa wobdźělić a aktiwnje a bjezposrědnje na runinje sakskeje SPD wliw wukonjeć.

Zběrku powědkow předstajili

Radwor. Nazymske čitanje z noweje antologije „Mlóče“ su zajimcy minjeny pjatk w Radworskim „Słodeńku“ dožiwili. W Ludowym nakładnistwje Domowina wušłu publikaciju předstajichu nimo wudawaćelki Ingrid Juršikoweje awtorojo Měrana Cušcyna, Andreja Chěžcyna a Křesćan Krawc. Woni tež ze swojich powědkow čitachu. Mnozy dachu sej knihu signować.

Wo wuspěchach a ćežach zhonili

Krótkopowěsće (17.11.17)

Freitag, 17. November 2017 geschrieben von:

Rozjimuja strukturnu reformu

Drježdźany. Ewangelska krajna cyrkej Sakskeje wotměwa wot dźensnišeho swoju nazymsku synodu. Hač do póndźele chcedźa w Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow kóždolětny etat rozjimać. Rozestajeć dyrbja so zdobom ze strukturnej reformu. Dale a mjenje čłonow dla je nuznje trjeba ličbu wosadow kaž tež dźěłowych městnow pomjeńšić. Namjety pod hesłom „Cyrkej z nadźiju“ drje předleža, su pak dwělomne.

Mjeńšinowe rěče w srjedźišću

Berlin. Zastupjerjo Zwjazka, zwjazkowych krajow a narodnych mjeńšin w Němskej su wčera w Berlinje na konferency mjez druhim wužiwanje mjeńšinowych rěčow rozjimali. Mjez wobdźělnikami běchu tež zastupnicy Domowiny. Konkretnje rěčeli su tež wo nałožowanju mjeńšinowych rěčow w zarjadach a kak dźiwaja na rěče we wupisanjach dźěłowych městnow.

Unikatna postawa

Krótkopowěsće (16.11.17)

Donnerstag, 16. November 2017 geschrieben von:

Pomnik za pólske wopory NS

Berlin. Iniciatiwa wokoło bywšeju prezidentow zwjazkoweho sejma Rity Süssmuth (CDU) a Wolfganga Thiersy (SPD) žada sej pomnik za pólske wopory namócneho knjejstwa nacionalsocializma (NS). Pomnik měł wosrjedź Berlina nastać a na dohromady šěsć milionow Polakow dopominać, kotřiž stachu z woporom němskeho wobsadnistwa w lětach 1939 do 1945.

Rumunska na knižnych wikach

Lipsk. W srjedźišću Lipšćanskich knižnych wikow 2018 steji Rumunska. Wuchodoeuropski kraj chce tam wjace hač třiceći nowych přełožkow do němčiny a kulturny program předstajić. Za Myto Lipšćanskich knižnych wikow je 132 nakładnistwow dohromady 403 twórby zapodało­. Literarne wuznamjenjenja w hódnoće dohromady 60 000 eurow spožča klětu w kategorijach beletristika, wěcowna literatura a přełožki.

Kwasnu kuču pokradnyli

Krótkopowěsće (15.11.17)

Mittwoch, 15. November 2017 geschrieben von:

Wo šulach a jastwach rěčeli

Drježdźany. Sakski krajny sejm je so dźensa w aktualnej hodźinje z cyło­dnjowskimi poskitkami na šulach a z personalnym połoženjom w jastwach zaběrał. Šulska tema złožuje so na namjet koalicije CDU/SPD. Debatu „Za lěsycami? Hrožacy kolaps w jastwach wotwobarać“ pak bě frakcija Lěwicy iniciěrowała. Jeje kritika zepěra so na přepjelnjene jastwo w Kamjenicy.

Spěchuja serbske projekty

Lubin. Wokrjes Dubja-Błóta chce tež klětu kulturne a serbske projekty přidatnje spěchować. Hač do kónca požadanskeje doby kónc oktobra su tež próstwy za štyri serbske projekty dóšli. Detaile njeje wokrjes žane mjenował. Za klětuše kulturne projekty přewostaji wokrjes Dubja­-Błóta wjac hač 50 000 eurow, za serbske 10 000 eurow. Kónc lěta chcedźa roz­sudźić, kak spěchowanske pjenjezy rozdźěla.

Planuja w Brnje metro twarić

Krótkopowěsće (14.11.17)

Dienstag, 14. November 2017 geschrieben von:

Myto do Wojerec

Wojerecy/Drježdźany. Sakska ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange je wčera w Drježdźanach Wojerowski kompjuterowy muzej Konrada Zuseho ZCOM ze Sakskim muzejowym mytom wuznamjeniła. ZCOM dokumentuje techniske wuwiće ličenja a předźěłanja datow a ma najwobšěrnišu zběrku k temje. Myto je z 20 000 eurami dotěrowane.

Pytaja wuwučowacych

Baršć. Wokrjesna ludowa uniwersita Sprjewja-Nysa pyta za zaručenje nalětnjeho semestra 2018 wjacorych docentow. Swobodnje abo přidatnje k powołanju wuwučowacych trjebaja wosebje w regionalnych wukubłanišćach w Baršću, Gubinje a Grodku. Wobłuki, kotrež zajimcam poskićeja, su towaršnosć, kultura, strowota, powołanje a rěče, mjez nimi pólšćina.

W Błótach pisać

Bórkowy. Błótowska kulturna załožba a Bórkowski hotel Bleiche stej wupisałoj mjeztym 11. błótowski literarny stipendij. Požadać móža so hač do 15. januara 2018 awtorojo, kotřiž w němskej rěči pisaja a publikuja. W běhu rezidencneho stipendija, přebywacy wjacore tydźenje w Bórkowach, wěnuja so dobyćerjo tworjenju noweje literatury.

Krótkopowěsće (13.11.17)

Montag, 13. November 2017 geschrieben von:

Žurnalistiske myto spožčene

Nürnberg. Němsko-čěski fonds přichoda, Němski zwjazk žurnalistow a Čěski zwjazk žurnalistow su pjatk w Nürnbergu němsko-čěske žurnalistiske myto spožčili. Dobyćerjo su w kategoriji tekst Tomáš Lindner a Kilian Kirchgeßner, w kategoriji zwuk Pavel Polák a Peter Lange a w kategoriji multimedia Veronika Kupková a Olga Komarevtseva kaž kaž tež Thomas Purschke a Hans-Jürgen Büsch. Myto je z 2 000 eurami dotěrowane.

Amazon tež čěsce rěči

Praha. Čěske e-shopy maja konkurencu. Internetna němska wersija ameriskeje firmy Amazon skići wot najnowšeho wšitke twory tež w čěšćinje. W tejle rěči móža kupcy tež ze serwisom abo z klientskej podpěru komunikować. Čěšćina je hakle pjata rěč, do kotrejež su poskitk Amazona přełožili. Kupcy móža wolić, hač chcedźa wupytane twory w eurach abo čěskich krónach zapłaćić.

Na wustajeńcach zastupjena

Krótkopowěsće (10.11.17)

Freitag, 10. November 2017 geschrieben von:

Bój dale traje

Choćebuz. Braniborska ministerka za kubłanje, młodźinu a sport Britta Ernst (SPD) je so dźensa wo serbskim šulstwje w Delnjej Łužicy informowała. Přeprosyła bě ju staršiska iniciatiwa. Ta so boji, zo njezměje přichodnje hižo 77 procentow šulerjow, kotřiž chcedźa serbšćinu wuknyć, noweho šulskeho postajenja dla k tomu wotpowědny poskitk.

Znowa přestorčene

Kulow. Saněrowanje mosta nad Čornym Halštrowom w Hózku je Kulowska měšćanska rada znowa přestorčiła. Přičina su wažniše a nuznje trěbne porjedźenske dźěła w komunje, hdźež su wobjězdki trěbne, rěkaše z Kulowskeje radnicy. Nowy termin zwottorhanja a nowotawra mosta je februar 2019. Dźěła chcedźa w nowembru zakónčić.

Dźěła zakónčene

Krótkopowěsće (09.11.17)

Donnerstag, 09. November 2017 geschrieben von:

Wo Serbach so wobhonili

Budyšin. Wobdźělnicy tydźenskeho seminara Berlinskeho Goethoweho instituta su so wčera w Budyšinje wo aktualnym połoženju Serbow wobhonili. Zastupjerjo jědnaće němskorěčnych mjeńšin wuchodneje Europy a Azije wopytachu Domowinu, Serbski institut a Serbski muzej. Seminar słuži tomu, zo bychu němskorěčne mjeńšiny mjezsobne styki nawjazali a wušo hromadźe dźěłali.

Z Blunjom a Chrjebju-Nowej Wsu

Drježdźany. Tři hornjołužiske wsy – Bluń a Wjernarjecy w Budyskim kaž tež Chrjebja-Nowa Wjes w Zhorjelskim wo­krjesu – wobdźěla so na přichodnym kole 10. sakskeho krajneho wurisanja „Naša wjes ma přichod“. Dohromady 13 sakskich wsow wojuje nětko wo městnje za zwjazkowe wubědźowanje, kaž krajny zarjad za wobswět informuje.

Třinabožinska pěstowarnja

Krótkopowěsće (08.11.17)

Mittwoch, 08. November 2017 geschrieben von:

Jednohłósnje přećiwo reformje

Podstupim. Braniborske knježerstwo je wčera jednohłósnje wobzamknyło wo­krjesnu reformu njepřewjesć. „Běše to najćeši rozsud mojeje politiskeje karjery“, rjekny braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) po posedźenju knježerstwa. Za rozsud bě trjeba, wotwažować mjez ambicionowanej reformu a wolu, kraj dale hromadźe dźeržeć.

Amazon pyta sobudźěłaćerjow

Waršawa/Poznań. Internetny wikowar tworow Amazon pyta w Pólskej wjace hač 10 000 sobudźěłaćerjow za hodowne wobchodnistwo. Wobmjezowane dźěłowe mocy maja na stejnišćach we Wrócławju, Poznanju, Sosnowiecu a Kołbaskowje dźěłać. Dźěl z nich ma so po hodźoch kaž hižo 9 000 w předewzaću dźěłacych kruće přistajić.

Brunicy so wzdać

Krótkopowěsće (07.11.17)

Dienstag, 07. November 2017 geschrieben von:

Złoto gmejnje Rěčicy

Drježdźany. Sakski minister za wobswět Thomas Schmidt (CDU) je wčera w Drježdźanach Rěčicy z mytom European Energy Award w złoće wuznamjenił. Dwurěčna komuna Zhorjelskeho wokrjesa je jedna z dźesać, kotrež počesćichu za skutkowny škit klimy. Wot lěta 2012 su w Rěčičanskej gmejnje z lokalnym spěchowanskim programom mjez druhim 41 domow energetisce saněrowali a tak jich eficiencu zwyšili.

Zwyša zastaranski pjenjez

Budyšin. W dźěćacych dnjowych přebywanišćach, kotrež su w nošerstwje města Budyšina, ma so staršiski pjenjez zwyšić. Přičina toho su přiběrace zawodne kóšty a zastaranski kluč. Tuchwilne přiměrjenje móže městu a staršim dać planowansku wěstotu w moderatnym ramiku za dwě lěće. Maja-li starši tři dźěći w zastaranju, njetrjebaja za třeće dźěćo ničo płaćić.

Znowa wustajeńca w Stróži

Anzeige