Krótkopowěsće (08.09.20)

Dienstag, 08. September 2020 geschrieben von:

Dźensa štyrjo, wčera dwaj

Budyšin. Ličba z koronawirusom natyknjenych w Budyskim wokrjesu snadnje přiběra. Dźensa informowaše strowotniski zarjad wo dalšich štyrjoch inficěrowanych, wčera běštaj dwaj. Tak powjetši so cyłkowna ličba na 532 ludźi, 25 je aktualnje schorjenych. 87 wosobow je w postajenej karantenje. Zhorjelski wo­krjes je dźensa jednu nowu infekciju přizjewił, tam maja 46 karantenow.

Młodźinski klub přiwzaty

Chrósćicy. Předsydstwo župy „Michał Hórnik“ Kamjenc přiwza wčera w Chrósćicach młodźinski klub Konjecy/Šunow ze 60 čłonami do swojich rjadow. Tak je štwórty młodźinski klub župje přistupił. Županka Zala Cyžowa a regionalna rěč­nica Katharina Jurkowa matej „to za znamjo wobstajneho womłodźenja Domowiny w regionje a za wuraz dobreho zhromadneho dźěła wšěch generacijow“.

Wjeći so China?

Krótkopowěsće (07.09.20)

Montag, 07. September 2020 geschrieben von:

AfD dale rozrostuje

Podstupim. Ličba potencielnych prawicarskich ekstremistow w Braniborskej je – tež podhladnych padow AfD dla – wot 1 675 w lěće 2018 na loni 2 765 rozrostła a dotal najwyši staw docpěła. To wuchadźa z rozprawy wustawoškita, kotruž staj nutřkowny minister Michael Stübgen (CDU) a šef zarjada Jörg Müller dźensa w Podstupimje předstajiłoj.

Komisija za přichod ratarstwa

Berlin. Knježerstwowa komisija, kotraž ma po dołhej zwadźe konsens za přichod ratarstwa w Němskej namakać, je so dźensa připołdnju w Berlinje prěni raz schadźowała. Předewšěm dźe jej tež wo wjace přirodoškita, wo lěpše wuměnjenja w chlěwach a hródźach wo mjenje boja nastupajo płaćizny žiwidłow. Ratarski zwjazk wočakuje konstruktiwne zhromadne dźěło w gremiju.

Zeleni za dalewobstaće Miłoraza

Krótkopowěsće (04.09.20)

Freitag, 04. September 2020 geschrieben von:

Hotuja so na europeadu

Pančicy-Kukow. Zamołwići serbskeju koparskeju wubrankow su wčera wo dalšich přihotach na přichodnu europeadu wuradźowali. Signale ze stron zarjadowarja su jasne, zo přewjedu europski mjeńšinowy turněr klětu srjedź junija w Ko­rutanskej, dalokož to situacija koronapandemije dla dowoli. Najebać chětro połne hrajne plany w ligach planujetej wubrance nazymu wjacore zetkanja.

Kontaktnej wosobje pozitiwnej

Budyšin. Znowa stej so dwě kontaktnej wosobje w Budyskim wokrjesu natyknyłoj, jeju koronatestaj běštej pozitiwnej, kaž strowotniski zarjad dźensa zdźěli. Aktualnje je 19 schorjenych. 80 wobydlerjow (+15) dyrbi w karantenje wostać. W Bu­dyskim wokrjesu běchu w běhu minje­nych sydom dnjow w jědnaće padach koronawirus zwěsćili.

Praktiske prašenje rozjimali

Krótkopowěsće (03.09.20)

Donnerstag, 03. September 2020 geschrieben von:

Dalšej nowoinfekciji

Budyšin. Po tym zo bě wčera dźeń bjez nowych natyknjenjow z koronawirusom, informuje krajnoradny zarjad dźensa wo zwěsćenymaj nowoinfekcijomaj w Bu­dyskim wokrjesu. Potrjechenaj staj nawrótnik z dowola a kontaktna wosoba. 17 ludźi je schorjenych, 65 w postajenej karantenje. W běhu sydom dnjow bě dwanaće nowych infekcijow.

Budyski projekt nominowany

Budyšin. Z wjace hač 900 přizjewjenjow je Załožba nebenan.de 107 projektow za Němske susodske myto nominowała. Jedyn tajki projekt je „Bautzen is(s)t solidarisch“ (SN rozprawjachu). 22. septembra chcedźa dobyćerjow kraja wozjewić, z nich wuzwola třoch zwjazkowych lawreatow. Hnydom po tym móža ludźo zdobom online wo publikumowym myće „Coronahilfe“ wothłosować.

Chcedźa ćisy sadźeć

Krótkopowěsće (02.09.20)

Mittwoch, 02. September 2020 geschrieben von:

Wobydlerski zarjad zawrjeny

Wojerecy/Budyšin. Wobydlerski zarjad Budyskeho wokrjesa we Wojerecach je za wopytowarjow hač do 11. septembra za­wrjeny. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, je přičina na koronawirus pozitiwnje tes­to­wana sobudźěłaćerka a z tym zwjazana karantena wjacorych kontaktnych wosobow. W samsnym času je jedna skupina Porchowskeje pěstowarnje zawrjena.

Knižne wiki 2021 přestorčene

Lipsk. Lipšćanske knižne wiki klětuši měrcowski termin na 27. do 30. meje přepołoža. Nowy datum w ćoplišim počasu dowola w koronapandemiji wjetšu fleksibelnosć, rjekny direktor Oliver Zille. Tak hodźi so wonkowny wobłuk wikoweho terena sobu wužiwać. Dale je wjace móžnosćow za wulki přewodźacy čitanski festiwal „Lipsk čita“ a za k tomu słušace comicowe wiki Manga-Comic-Con.

Pjenjezy za kulturne kubłanje

Krótkopowěsće (01.09.20)

Dienstag, 01. September 2020 geschrieben von:

Kontaktne wosoby natyknjene

Budyšin. Wot njedźele hač do dźensnišeho je w Budyskim wokrjesu sydom nowych korona-padow. Su to nawrótnikaj z dowola a pjeć kontaktnych wosobow, kaž přisłušny strowotniski zarjad dźensa zdźěli. Aktualnje je 15 wosobow schorjenych a 47 w karantenje (-25). W Zhorjelskim wo­krje­su bě wčera 46 natyknjenych a 59 wosobow w karantenje.

Bjezdźěłnosć snadnje přiběrała

Budyšin. Ličba bjezdźěłnych we wuchodnej Sakskej je so w awgusće wo 257 na 18 791 powjetšiła. To zwisuje z tym, zo njeje rjad šulskich wotchadnikow hišće swoje wukubłanje abo studij zahajił, rěka po naprašowanju na dźensa wozjewjenu měsačnu informaciju wo dźěłowych wikach z Budyskeje wotnožki dźěłoweje agentury. Kwota bjezdźěłnosće wučinja nětko 6,8 procentow.

Strowotniski portal online

Krótkopowěsće (31.08.20)

Montag, 31. August 2020 geschrieben von:

Znowa třo nawrótnicy z dowola

Budyšin. Wo třoch nowoinfekcijach mjez nawrótnikami z dowola je Budyski wokrjesny strowotniski zarjad minjeny pjatk popołdnju informował. Dohromady rozrosće ličba koronapadow do kónca tydźenja w Budyskim wokrjesu na 515. Postajenych je 57 karantenow (+ 34). Aktual­ne ličby za sobotu a njedźelu hač do kónca redakciskeho dźěła za dźens­niše wudaće hišće njepředležachu.

Dwaj kandidataj za wjesnjanostu

Slepo. Za wólby wjesnjanosty 1. nowembra w Slepom je gmejnski wólbny wuběrk minjeny pjatk dweju kandidatow wobkrućił. Staj to Jörg Funda za CDU a Mathias Lampe za AfD. „Wobaj kan­didataj staj přizwolenaj“, podšmórny nawo­da wólbneho wuběrka Ronny Jurk w Slepom. Funda je amtěrowacy wjesnjanosta a jednaćel dožiwjenskeje kupjele w Krušwicy. Lampe je ćěsliski mišter.

Janusz Wójcik zemrěł

Krótkopowěsće (28.08.20)

Freitag, 28. August 2020 geschrieben von:

Nětko pjećo w běhu tydźenja

Budyšin. Z dalšej zwěsćenej infekciju dowoloweho nawrótnika je wčera ličba nowych koronapadow w Budyskim wo­krjesu w běhu minjenych sydom dnjow na pjeć rozrostła. 23 ludźi je w karan­tenje. W Zhorjelskim wokrjesu bě wčera 55 postajenych karantenow. Nowe na­tyknjenja tamniši strowotniski zarjad wozjewił njeje.

Filmowy festiwal digitalnje

Choćebuz. Składnostnje lětušeho 30. jubilejneho wudaća wobdari Choćebuski filmowy festiwal sebje samoho kaž tež cyłu republiku. Podawk, na kotrymž steji wuchodoeuropski film w srjedźišću, budźe dualny a rosće do digitalneho. Filmy móžeš sej w festiwalnym tydźenju wot 3. do 8. nowembra w Choćebuzu, Eisenhüttenstadće, Berlinje, Zhorjelcu, Zgorzelecu a Zielonej Górje w kinje wobhladać, abo digitalnje we wobłuku online- poskitka.

Rozsuda dla přesłapjeny

Krótkopowěsće (27.08.20)

Donnerstag, 27. August 2020 geschrieben von:

Wědomostne naprašowanje

Budyšin. Za wuhódnoćenje koronapandemije w Budyskim wokrjesu star­tuje tudyši krajnoradny zarjad tele dny wědomostne naprašowanje. Hromadźe z Drježdźanskej techniskej uniwersitu wuwity naprašnik pósćele strowotniski zarjad nimale tysac wobydlerjam, kotřiž běchu na koronu schorjeni abo stejachu jako kontaktna wosoba pod karantenu.

Towaršnostne mocy zapřijeć

Podstupim/Choćebuz. Krajny sejm Bra­niborskeje je wčera z wulkej wjetšinu wobzamknył, ciwilnu towaršnosć lěpje na strukturnej změnje we łužiskim bru­nicowym rewěrje wobdźěleć. Choćebuska wobswětowa skupina Zeleneje ligi pomina, zo měli w přiradźe, kotruž chcedźa nětko wutworić, cyrkwje, dźěłarnistwa, wobswětowe zwjazki, serbska mjeńšina, iniciatiwy nawrótnikow a zwjazkarstwo Wobydlerski region Łužica zastupjene być.

Statuwu guruwa wotstronja

Krótkopowěsće (26.08.20)

Mittwoch, 26. August 2020 geschrieben von:

Poziciju Łužicy skrućić

Podstupim/Choćebuz. Zo bychu Łužicu při skónčenju wudobywanja brunicy podpěrali, měli najprjedy projekty za­hajić, kotrež skrućeja poziciju regiona we wubědźowanju. K tomu słuša zasy­dlenje a wuwiće předewzaćow runje tak kaž natwar a wutwar wědomostnych a slědźerskich zarjadnišćow. Ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) je wo tym dźensa w tamnišim krajnym sejmje knježerstwowe wozjewjenje podał.

Dwě nowej infekciji

Budyšin. Ličba wobkrućenych infekcijow z koronawirusom je so wčera w Budyskim wokrjesu wo dwě na tuchwilu šěsć zwyšiła. Kaž strowotniski zarjad zdźěli, jedna so wo kontaktnej wosobje póndźelnišeju padow. W karantenje je tu 45 ludźi (+ 8). W Zhorjelskim wokrjesu płaći dalša wosoba jako wuhojena. 144 karantenow je postajenych.

Po přestawce so schadźowali

Anzeige