Krótkopowěsće (18.08.15)

Dienstag, 18. August 2015 geschrieben von:

Pad Annelie wujasnjeny?

Drježdźany. Po namakanju žónskeho ćěła njedaloko bydlenja a zajeću dweju podhladneju steji pad 17lětneje Annelie krótko před wujasnjenjom. Wuslědk sudniskomedicinskeho přepytowanja hišće njepředležeše. Po dopóznaćach statneho rěčnistwa a policije pak rěča wobstejnosće za to, zo je so dźowka přede­wzaćela z Mišnja stała z woporom złóstnistwa.

Z młodej mocu dale dźe

Budyšin. Dalši dołholětny sobudźěłaćer je wčera Budysku radnicu na směr wotpočink wopušćił. Michael Böhmer, měšćanosta za hospodarstwo, financy, kubłanje a socialne je po 21 słužbnych lětach swoje zastojnstwo do młódšeju rukow přepodał mjez druhim z poručenjom, tendency rozpušćenja w serbskim sydlenskim rumje zastajić.

Přidatne srědki za ćěkancow

Krótkopowěsće (17.08.15)

Montag, 17. August 2015 geschrieben von:

Wustajeńca wo Husu w Žitawje

Žitawa. Pod hesłom „Jan Hus – Wege der Wahrheit/Cesty pravdy“ su pjatk w Žitawskim Kulturnohistoriskim muzeju klóšter Franciskanow wustajeńcu wo čěskim reformatoru wotewrěli. Historiske rukopisy kaž tež wuměłske twórby, brónje a pjenjezy zwobraznja čas Husitow. Přehladka poskići wosebite zarjadowanja a je hač do 8. nowembra přistupna.

Nachwilne wolóženje

Budyšin. Dešć kónc tydźenja je so postarał wo wodychnjenje po dołhej horcoće a suchoće. Sćěhi suchoty pak njejsu z tym wurunane. Z 21 litrami je so w Schönteichen pola Kmjenca najwjace nadešćowało. W Kubšicach a Wostrowcu su nimale bjez dešća wostali při jenož jednym litrje.

Ekskursija raz hinak

Zhorjelc. Z fachowcami swojeho zarjadnistwa, zastupjerjemi Vattenfalla a Zwjaz­koweje wobory je so Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) podał štwórtk na ekskursiju po wojerskim zwučowanišću Hornja Łužica. Škit přirody a wobswěta a dalše wužiwanje přez Zwjazkowu woboru stejachu w srjedźišću ekskursije.

Termin za turněr kruty

Krótkopowěsće (14.08.15)

Freitag, 14. August 2015 geschrieben von:

Derje hospodarili

Drježdźany. Sakske města, wjesne gmejny a wokrjesy steja na krutym financnym zakładźe. Wone zwoprawdźichu loni cyłkownje 326 milionow eurow nadbytka, potajkim 81 eurow na woby­dlerja. Po cyłej Němskej je jenož Bayerska hišće wjace nahospodariła. Z nadbytkom hodźa so wšelake trěbne inwesticije derje zwoprawdźić.

Karpy za powětrom łója

Chrjebja. Tuchwilna horcota načinja łužiskim karpam widźomne ćeže. Wyšich wodowych temperaturow dla spaduje podźěl kislika we wodźiznach. W mnohich hatach łužiskich rybarjow samo woda pobrachuje. Zo njebychu ryby přidatnemu stresej wustajili, su w Chrjebjanskim rybarskim zawodźe započeli rybam mjenje picy dawać.

Financny zakład steji

Neugersdorf. Sponsorske zrěčenje lutowarnje Hornja Łužica-Delnja Šleska z koparskim mustwom FC Hornja Łužica Neugersdorf je podlěšene. Po postupje mustwa do regionalneje ligi su zdobom nowe kondicije wujednane. Wažny financny zakład za hospodarjenje koparskeho kluba je tuž zawěsćene.

Dynamo nětko načolnik

Krótkopowěsće (13.08.15)

Donnerstag, 13. August 2015 geschrieben von:

Mjenje zajimcow

Žitawa/Zhorjelc. 3 800 młodostnych je próstwu stajiło za studij na Wysokej šuli Žitawa/Zhorjelc. To je 200 mjenje hač loni. K wosebje prašanym studijnym směram słušeja znowa techniske studije. Přizwolenja za studij su zajimcy mjeztym dóstali. Za studijne směry z numerusom claususom maja so požadarjo hač do­­ 21. awgusta rozsudźić.

Nowa app za Hornju Łužicu

Budyšin. Pomoc za tury po Hornjej Łužicy předleži nětko jako nowa app za smart­phony a tablety. Wudało je ju Marketingowa towaršnoć Hornja Łužica-Delnja Šleska. Darmotna app z interaktiwnej kartu a mnohimi kolesowanskimi a pućowanskimi šćežkami ma tež poskitki­ za wólny čas. App je tohorunja w interneće přistupna.

Klumpaja wodu do Sprjewje

Choćebuz. Hladajo na dołho trajacu suchotu klumpa koncern Vattenfall wšědnje 600 milionow litrow dnowneje wody do Sprjewje. Jeje hładźizna drje pomałšo­ hač w druhich rěkach spaduje, wodu Sprjewje pak koncern trjeba, zo by milinarnje chłódźił.

Z beachvolleyballom dale šło

Krótkopowěsće (12.08.15)

Mittwoch, 12. August 2015 geschrieben von:

Wjace pšeńcy plahowali

Kamjenc. Sakscy ratarjo su lětsa wjace pšeńcy plahowali hač loni. Kaž statistiski zarjad w Kamjencu zdźěli, je so podźěl nalětnjeje pšeńcy wo 28 procentow a nazymskeje wo 0,6 procentow powjetšił. Pšeńcu plahowali su lětsa na cyłkownje 196 800 hektarach. Wona je najwažniša družina žita před ječmjenjom na 119 200 hektarach. Sakscy ratarjo wobdźěłuja lětsa dohromady 709 000 ha role.

Hłodowy stawk

Wojerecy. Hižo třeći dźeń někotři požadowarjo azyla we Wojerecach stawkuja a ničo wjac njejědźa. Chcedźa ćišć na zarjady wukonjeć, zo jich próstwy wo azyl spěšnišo wobdźěłaja. Zamołwići běchu jim rozsud w běhu třoch měsacow připowědźli, mjeztym čakaja hižo dlěje hač lěto. Wokrjesny wukrajny zarjad chcyše dźensa wo próstwje rozsudźić.

Tež w Čěskej na łosy skedźbnjeć

Krótkopowěsće (11.08.15)

Dienstag, 11. August 2015 geschrieben von:

Nowa móžnosć kolesować

Zły Komorow. We łužiskej jězorinje so syć kolesowanskich šćežkow z nowej Młynskej čaru wot septembra dale rozšěri. Kaž zdźěli nam Kathrin Winklerowa, jednaćelka turistiskeho zwjazka Łužiska jězorina, je tam mjeztym dźesać tematiskich kolesowanskich šćežkow. Zajimcy móža tak mjez druhim na slědach Strittmattera abo Krabata na puć podać.

Hotel „mama“ mjenje prašany

Kamjenc. Dale a mjenje młodostnych w Sakskej bydli hišće pola staršeju. Loni bydleše něšto wjac hač třećina (36 procentow) młodych ludźi doma. Před dźesać lětami bě to hišće wjac hač połojca (56 procentow). Přewažnje młodźi mužojo nimaja chwatne, so wot staršeju dźělić, kaž statistiski krajny zarjad w Kamjencu informuje.

Utta Danella njeboha

Mnichow. Spisowaćelka woblubowanych romantiskich knihow, kotrež su tež husto předłoha filmow, Utta Danella je, kaž bu nětko znate, hižo w juliju w Mnichowje w starobje 95 lět zemrěła. Rodźena Lipšćanka, kotrejež knihi su so wjacore miliony razow předawali, bu w kruhu swójby pochowana.

Hru přetorhnyć dyrbjeli

Krótkopowěsće (10.08.15)

Montag, 10. August 2015 geschrieben von:

Wučerjo zeznaja Saksku

Drježdźany. 48 wučerjow z jědnaće narodow přebywa wot dźensnišeho dwě njedźeli w dalekubłanskim centrumje Sakskeho kubłanskeho instituta Mišno. Pedagogojo wuwučuja w swojich ródnych krajach němčinu jako cuzu rěč. W Sakskej dóstawaja nowe nastorki za žiwu a wotměnjawu wučbu w cuzej rěči.

Bój póńdźe dale

Budyšin. Tarifowy konflikt za njelěkarskich sobudźěłaćerjow klinikuma Hornjołužiski hórski kraj njeje hišće wustaty. Dźěłodawarjo nochcedźa lońše tarifowe zrěčenje polěpšić. Wone bu wot wjetšiny přistajenych wotpokazane. Nětko maja so nowe jednanja wjesć, termin wšak hišće žadyn znaty njeje.

Čechow w Němskej lěkować?

Aš. Najzapadniše město Čěskeje republiki Aš je mjenje hač dźesać kilometrow wot bayerskeho města Selba zdalene. W padźe strowotnych problemow pak dyrbja wobydlerjo Aša do nimale 30 km zdaleneho Cheba jězdźić. Dokelž je Selb w minjenych 15 lětach třećina wobydlerjow wopušćiła, trjebaja tam čěskich pacientow. Wokomiknje jednaja wo tym, zo směli jich tam lěkować.

Na bus třělił

Krótkopowěsće (07.08.15)

Freitag, 07. August 2015 geschrieben von:

Nawrót hišće wotewrjeny

Drježdźany. Měšćanska rada sakskeje stolicy je wčera Annekatrin Klepsch (Lěwica) za kulturnu měšćanostku wuzwoliła. Wona ma tuž swój mandat w krajnym sejmje 1. nowembra złožić. Tak móhł so serbski­ politikar Lěwicy Hajko Kozel do krajneho sejma nawróćić. Byrnjež tójšto podpěry měł, chcył wón do do­skónčneho rozsuda swójbne, powołanske a politiske aspekty wotwažować.

Najwyši schodźenk warnowanja

Budyšin/Zhorjelc. Hladajo na dale trajace suche a horce wjedro płaći wot dźensnišeho na sewjeru Budyskeho a Zhorjelskeho­ wokrjesa najwyši schodźenk warnowanja před lěsnymi wohenjemi. Po lěsnych pućikach njesmě so hižo jězdźić. Awta na kromach lěsow wotstajić je zakazane, krajnoradnej zarjadaj informujetej. Zamołwići chcedźa dodźerženje zakaza kontrolować.

Gerd Natschinski njeboh

Krótkopowěsće (06.08.15)

Donnerstag, 06. August 2015 geschrieben von:

Duda spřisahany

Waršawa. Andrzej Duda, dobyćer pólskich prezidentskich wólbow, je wotnětka oficialnje w zastojnstwje. Narodnokonserwatiwneho politikarja su dźensa před woběmaj komoromaj parlamenta spřisahali. W swojej prěnjej narěči wón potwjerdźi, zo chcył so za sylnu Pólsku zasadźeć. Duda naslěduje Bronisława Komorowskeho­, kiž bě jemu podležał.

Parniki hižo njejězdźa

Drježdźany. Přewšo niłkeje wody Łobja dla wot wčerawšeho wječora wulětniske łódźe w Drježdźanach hižo jejězdźa. Pegel rěki je nětko pod kritiskej hranicu 60 centimetrow. Dokelž su wuhlady na bórzomny dešć skerje špatne, dyrbjachu wšitke jězby najprjedy raz wotprajić. Tež parada parnikow 14. do 16. awgusta drje dyrbi wupadnyć, kaž z Drježdźan rěkaše.

Ponowja Semperowu operu

Drježdźany. Sławnu Semperowu operu w Drježdźanach 30 lět po jeje znowa­wotewrjenju ponowja. Hač dosrjedź septembra chcedźa wšitke nutřkowne rumnosće kompletnje ponowić. Potom ma dom wupadać kaž w lěće 1895. Kóšty wobličeja­ po informacijach Sakskeho imobilijoweho a twarskeho managementa na 1,1 milion eurow.

Krótkopowěsće (05.08.15)

Mittwoch, 05. August 2015 geschrieben von:

Ewaluaciju móža zahajić

Lipsk. Braniborske ministerstwo za kubłanje, młodźinu a sport je ewaluaciju na zakładnych šulach z delnjoserbskim poskitkom přizwoliło. To zdźělichu wčera nawodnistwu projekta prof. dr. Edwardej Wornarjej, dr. Janje Šołćinej a dr. Michaelej Jacobsenej. W njewotwisnymaj posudkomaj bu zwěsćene, zo su podłožki dospołne a zo žane datoškitne wobmyslenja hižo njewobsteja.

Wjele wjelkow w Sakskej

Rěčicy. W Sakskej je tuchwilu dźesać wjelčich črjódow. To wozjewi Rěčičanski kontaktny běrow Wjelči region Łužica. Najwjetši dźěl wjelkow je žiwy we Łužicy, mjez druhim w Dubom, Kinsporku, Minakale, Niskej a Wochozach. Z pomocu fotowych pasli bě móžno, w šěsć črjódach młodźata zwěsćić. W Dubjanskej zličichu samo 13 młodźatow.

Pjenjezy za energijowu fabriku

Budyšin. Wokrjes Budyšin chce próstwu wo dalše spěchowanske pjenjezy za přetworjenje Energijoweje fabriki

Anzeige