Krótkopowěsće (02.08.18)

Donnerstag, 02. August 2018 geschrieben von:

Wojerecy sobu najćopliše město

Offenbach. Z wochłódnjenjom tež přichodne dny ličić njemóžemy, kaž Němska wjedrowa słužba w Offenbachu zdźěla. Wčera bě Regensburg najćopliše město Němskeje z temperaturu 37,9 stopnjow celsija. Slědowachu Wojerecy ze 36,8 stopnjemi, Konstanz nad Bodamskim jězorom ze 36,5 a Choćebuz z naměrjenymi 36,4 stopnjemi. Za dźensniše popoł­dnjo warnuje wjedrowa słužba před sylnymi njewjedrami.

Wjace poradźowarjow za praksu

Drježdźany Ze zahajenjom šulskeho lěta 2018/2019 ma w Sakskej 160 poradźowarjow za praksu na wyšich šulach skutkować. Dotal bě jich 139. Tak projekt wot 123 na 150 wyšich šulow rozšěrja. Nošerjo projekta su sakske kultusowe ministerstwo, regionalna direkcija Sakskeje a Zwjazkowa agentura za dźěło. Lětsa chcedźa prěni króć „poradźowarja za praksu lěta“ wuznamjenić.

Hornja Łužica w srjedźišću

Krótkopowěsće (01.08.18)

Mittwoch, 01. August 2018 geschrieben von:

Znowa z predikatom „derje“

Drježdźany/Budyšin. Abiturienća na sakskich gymnazijach su šulske lěto 2017/2018 z predikatom „derje“ wotzamknyli. Kaž loni je kultusowe ministerstwo w Drježdźanach z censurowych přerězkow abiturnych wuswědčenjow krajnu přerěznu hódnotu 2,2 wob­ličiło, kaž wone wčera zdźěli. Na Serbskim gymnaziju Budyšin bě přerězk 2,4.

Podpěra ministerstwa

Praha/Česke Budějovice. Lětušu 62. lětnju šulu za słowjanske studije zahaji so minjenu sobotu na Praskej Karlowej uniwersiće. Mjez 140 wobdźělnikami ze 40 krajow je tež Serbowka. Kurs traje hač do 24. awgusta. Dalši třo młodźi Serbja pojědu srjedź awgusta na lětni koleg, kiž budźe na uniwersiće w Českich Budějo­vicach. Čěske ministerstwo za kubłanje wobdźělenje Serbow spěchuje.

FDP budźe so čłonow woprašować

Krótkopowěsće (31.07.18)

Dienstag, 31. Juli 2018 geschrieben von:

Julij ze snadnuškim přirostom

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w juliju 18 990 bjezdźěłnych, 159 resp. 0,8 procentow wjace hač w předměsacu. Aktualna kwota bjezdźěłnosće je 6,7 procentow. Přirost złožuje so na to, zo su so minjene tydźenje we wjetšej ličbje młodźi ludźo jako bjezdźěłni přizjewili, ­dokelž njebuchu po zakónčenju wukubłanja do normalneho dźěłoweho poměra přewzaći. Sobudźěłaćerjo Budyskeje agentury za dźěło jim pomhaja, zo bychu job w Hornjej Łužicy namakali.

Dobu namjetowanja podlěšili

Njebjelčicy. Doba namjetowanja kandidatow za wólby Serbskeho sejma bu wo štyri tydźenje hač do 10. septembra w 16 hodź. podlěšena. Prěnjotny termin bě 13. awgust. Wotpowědny namjet wólbneho nawody dr. Hagena Domaški je rada starostow srjedź julija schwaliła, kaž wuchadźa z wčerawšeje nowinskeje informacije iniciatiwy za Serbski sejm.

Rozswětlić město paniku šěrić

Krótkopowěsće (30.07.18)

Montag, 30. Juli 2018 geschrieben von:

Smartphone město móšnički

Budyšin. Klienća Budyskeje wokrjesneje lutowarnje móža kaž ći 300 dalšich lutowarnjow wot dźensnišeho nakup ze smartphonom zapłaćić. To je móžno z „mobilnym płaćenjom“, w druhich krajach hižo dosć rozšěrjenym. Zapłaćenje je wěste, dokelž wučinja wotstawk mjez terminalom a smartphonom jenož něšto centimetrow. Za to trjebaš wotpowědnu app z Google-play-stora.

Tomasz Stańko njeboh

Waršawa. Wuznamny pólski trompetar Tomasz Stańko je njeboh. Pućrubar europskeho jazza je něhdźe 40 zynkonošakow nahrawał. Zwonka fachoweho publikuma bě wosebje znaty přihladowarjam ameriskeje serije „Homeland“, w kotrejž jeho kompoziciju „Terminal 7“ jako dźěl titulneje melodije wužiwachu. Wčera je Stańko 76lětny zemrěł.

KaBi přećehnje do přitwara

Krótkopowěsće (27.07.18)

Freitag, 27. Juli 2018 geschrieben von:

Za škit před wulkej wodu

Budyšin. Protest Delnjo- a Hornjowunjowčanow wospjetnych powodźenjow jich wsow dla bu wusłyšany. Sakska spěchuje městu Budyšinej twar spjateho basenka za 7 000 kubiknych metrow wody a přirodźe bliski wutwar Słonoboršćanskeje/Miłkečanskeje wody ze 475 000 eurami, kaž Krajna direkcija Sakskeje wčera informowa. Wuchadźeja z cyłkownych kóštow 610 000 eurow.

Milinarnje dźěłaja normalnje

Choćebuz. Najebać horcotu dźěłaja łužiske wulkomilinarnje LEAG normalnje, kaž rěčnica předewzaća na naprašowanje Serbskich Nowin wobkrući. Za Hamorsku milinarnju trěbnu chłódźensku wodu zaručeja na přikład z wodu, kotruž z Wochožanskeje a Rychwałdskeje jamy wotklumpuja, w rjedźerni za jamowu wodu w Krynhelecach rjedźa a z niskej temperaturu do Čorneho Šepca dadźa.

Wo stawiznach mało wědźa

Krótkopowěsće (26.07.18)

Donnerstag, 26. Juli 2018 geschrieben von:

Pawšalu bórze přepokazuja

Drježdźany. Dźensa nabywa zakoń płaćiwosć, kotryž rjaduje komunalnu pawšalu maksimalnje 70 000 eurow kóždej sakskej gmejnje. Wužiwanje srědkow je wólne, hodźa so za inwesticije abo zarunaja swójske srědki za spěchowane inwesticije. Kaž sakske ministerstwo za financy zdźěla, připokazanki bjezposrědnje přichodne dny přepokazuja. Knježerstwo chce tak komuny na kraju skrućeć.

Satelity za Galileo dospołne

Kourou. Europska swětnišćowa organizacija ESA je wčera z francoskeho Kourouwa najprjedy poslednje štyri satelity za europski satelitowy nawigaciski system Galileo do swětnišća třěliła. Z nětko 26 satelitami su techniske wuměnjenja date, zo hodźi so prěni tajki ciwilny sys­tem wot spočatka 2019 za globalnu nawigaciju wužiwać. Ameriski GPS je kaž ruski Glonass a chinski Beidou wojerski system.

Nadróžny ćah w Čěskej Šwicy

Krótkopowěsće (25.07.18)

Mittwoch, 25. Juli 2018 geschrieben von:

Zrěčenje podpisali

Budyšin. Zrěčenje wo šěrokopasmowym wutwarje w Budyskim wokrjesu su krajny rada Michael Harig (CDU) a zastupjerjej Deutsche Telekom a ENSO Netz GmbH dźensa w Budyšinje podpisali. W dźewjeć clusterach chcedźa wokrjes nimale dospołnje ze spěšnym internetom zastarać, tak tež 117 šulow. Po zjawnym wupisanju bě wo­krjesny sejmik w měrcu Telekom 22 losow a ENSO Netz jedyn los přidźělił.

Ochranowske hesła wušli

Ochranow. Kniha „Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2019“ je wot nětka na předań. Nimo němskeho wudaća předleži zběrka tež hižo w starej grjekšćinje a hebrejšćinje kaž tež w francoskej a španiskej rěči. Z lěta 2001 wuńdu hesła w Ludowym nakładnistwje Domowina tež serbsce. Klětu maja prěni raz w delnjoserbšćinje wuńć.

Zajimcaj za wagonownju

Krótkopowěsće (24.07.18)

Dienstag, 24. Juli 2018 geschrieben von:

Nowy předsyda

Zły Komorow. Komunalny zaměrowy zwjazk łužiskeje jězoriny w Braniborskej ma noweho předsydu. To zdźěla zwjazk na swojej internetnej stronje. 1. oktobra nastupi zastojnstwo Detlev Wurzler. Jeho běchu čłonojo zwjazkoweje zhromadźizny minjeny tydźeń za wosom lět do zastojnstwa wolili. Złokomorowčan Wurzler naslěduje Volkera Mielchena, kotryž Łužicu ze swójbnych přičin wopušći.

Wjac muži potrjechenych

Budyšin. Mužojo su ze słónčnej chorosću (Sonnenstich) a spalenjom kože bóle potrjechene hač žony. To zdźěla Budyska wotnožka překupskeje chorobneje kasy. Při wuhódnoćenjach statistikow su zwěsćili, zo zregistrowachu lěta 2015 tři króć telko muskich zawěsćenych z ćežemi hor­coty dla kaž lěto do toho. Tuž je wažne so konsekwentnje před słóncom škitać.

„Łužisku chorownju“ wuchować

Krótkopowěsće (23.07.18)

Montag, 23. Juli 2018 geschrieben von:

Hudźbne lěćo zahajene

Budyšin. Z koncertom „Nadźija wěčnje. Wěčnje!“ z Drježdźanskim komornym orchestrom Sinfonietta w Budyskej tachantskej cyrkwi su pjatk wječor lětuše hudźbne lěćo zahajili. Z koncertom su so lětušej róčnicy 1000 lět Budyski měr wěnowali. Hač do 5. awgusta steji cyłkownje 15 zarjadowanjow ze 180 sobuskutkowacymi na programje, mjez kotrymiž su tež wjacori serbscy wuměłcy.

Na Brigittu Reimann spominali

Wojerecy. Na 85. posmjertne narodniny Brigitty Reimann je Wojerowske wuměłstwowe towarstwo sobotu spominało. Předstajili su nowej publikaciji. „Post vom schwarzen Schaf“ je kniha, w kotrejž su listy­ z jeje sotru a bratromaj wozjewjene, „Ich möchte so gern ein Held sein“ wě­nuje so listowanju z awtorom Wolfgangom Schreyerom. Brigitte Reimann je wot 1960 do 1968 we Wojerecach skutkowała.

Testuja přidatne naprawy

Krótkopowěsće (20.07.18)

Freitag, 20. Juli 2018 geschrieben von:

Spěchowanje přepodate

Budyšin. Statny sekretar Herbert Wolff je dźens dopołdnja Budyskemu wyšemu měšćanosće Alexanderej Ahrensej (SPD) zdźělenku wo spěchowanskich srědkach za nowu pěstowarnju na Třělnišću přepodał. Sakska spěchuje ju z 2,4 milio­na­mi eurow z programa Zwjazka a krajow „Mosty do přichoda“. Nowotwar ma wjac hač 180 městnow skićić. Cyłkownje płaći wón 5,6 milionow eurow.

Nowy běrow wotewrěli

Běła Woda. Hospodarska iniciatiwa Łužica z.t. (WiL) je dźensa w rumnosćach Běłowodźanskich měšćanskich zawodow nowy běrow wotewrěła. Z nim WiL swoju prezencu w sakskim dźělu Łužicy dale zesylnja, kaž iniciatiwa zdźěla. Zdobom chce wuske zwiski k sakskim partneram polěpšić, rjekny jednaćel WiL Michael Schulz. WiL wudźeržuje hižo běrowaj w Choćebuzu a Wojerecach.

Ponowja šule

Anzeige