Krótkopowěsće (04.10.16)

Dienstag, 04. Oktober 2016 geschrieben von:

Na turneji w Peruwje

Drježdźany/Trujillo. Krajny młodźinski orchester Sakskeje je so dźensa na turneju do Peruwa podał, zdźěla Sakska hudźbna rada. Mjez 50 hudźbnikami je tež kontrabasist Józef Hantuš z Radworja. Orchester přebywa we wobłuku socialneho hudźbneho projekta Arpegio hač do 14. oktobra w Peruwje. Mjez druhim koncertuja w Trujillo, Chimbote a Limje.

Stipendiatka we Wendlandźe

Schreyahn. Róža Domašcyna je mjez štyrjomi literatami a komponistami, kotřiž tuchwilu jako stipendiaća na wuměłskim statoku Schreyahn we Wendlandźe bydla a dźěłaja. We wobłuku wot delnjosakskeho ministerstwa za wědomosć a kulturu spěchowaneho třiměsačneho stipendija je basnica na čitanju hižo 50 zajimcam serbsku rěč a poeziju zbližiła.

Sparta oficialnje předata

Krótkopowěsće (30.09.16)

Freitag, 30. September 2016 geschrieben von:

Pomhać słabym na Ukrainje

Budyšin/Lwow. Čłonojo Budyskeho Rotary-kluba přebywaja tuchwilu w ukrain­skej stolicy Lwowje. Pod nawodom swojeho prezidenta Petera-Paula Strauby chcedźa tam zwoprawdźić pomocny projekt na dobro socialnje słabych nutřkokrajnych ćěkancow. Mjez sobujěducymi staj něhdyša prezidentka kluba Ludmila Budarjowa a Beno Budar.

Mjezynarodne kulturne dny

Choćebuz. Pod hesłom „Wšelakorosć“ wotměwaja so tuchwilu w Choćebuzu 2. mjezynarodne kulturne dny. Hišće hač do 9. oktobra prócuja so towarstwa, zjednoćenstwa, cyrkwinske kruhi a dalše cyłki wo zarjadowanja na temu integracija. Kaž Domowina informuje, wuhotowa jeje Choćebuska skupina w tym rjedźe wčera literarny wječor z Jurjom Kochom pod hesłom „Čitanje pod lampu“.

Sportowy swjedźeń přewjedli

Krótkopowěsće (29.09.16)

Donnerstag, 29. September 2016 geschrieben von:

Zhromadny swójbny dźeń

Choćebuz. Wjace hač sto zajimcow je so wčera na serbskim swójbnym dnju w Choćebuskej Froebelowej zakładnej šuli wobdźěliło. Na zarjadowanju, kotrež běštej tamniši Rěčny centrum WITAJ a kubłanišćo zhromadnje organizowałoj, posrědkowachu informacije wo Witaj a bilingualnym kubłanju w Delnjej Łužicy. Wobdźělene běchu mjez druhim swójby z Borkowow, Strjažowa a Choćebuza.

Wustajeńca informuje

Kamjenc. Kooperaciski program k spěchowanju mjezy překročaceho zhromadneho dźěła mjez Swobodnym statom Sakskej a Čěskej republiku w lětach 2014 do 2020 pokazuje tuchwilna wustajeńca w Kamjenskim stejnišću Budyskeho krajnoradneho zarjada. Hač do 20. oktobra móžeš so tam wo zaměrach a wuměnjenjach spěchowanja tež małych projektow informować.

Koch w Awstriskej čitał

Krótkopowěsće (28.09.16)

Mittwoch, 28. September 2016 geschrieben von:

Rozmołwy bjez wuslědka

Drježdźany. Nastupajo pobrachowacych wučerjow w Sakskej je dale wšitko wotewrjene. Wčerawše rozmołwy zastupnikow dźěłarnistwow a sakskeho financneho kaž tež kultusoweho ministerstwa wostachu bjez wuslědka, rozprawja rozhłosowy sćelak MDR Sakska. Za pjatk planujetej wobě stronje doskónčne rozmołwy wo zwyšenju mzdow wučerjow a wo jich móžnym statusu jako zastojnicy.

Tilich w Marokku

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich je so dźensa na wopyt do Marokka podał. Jako prezident Zwjazkoweje rady přebywa wón na přeprošenje prezidenta radneje komory tamnišeho parlamenta Hakima Benchamacha w kraju, zdźěli statna kenclija. Planowana je tež rozmołwa z premierministerom Abdelilahom Benkirane.

Na rjemjeslnisku milu

Krótkopowěsće (27.09.16)

Dienstag, 27. September 2016 geschrieben von:

Dóstanu Myto Domowiny

Budyšin. Gabrielu Linakowu z Ćiska, Jurja Łušćanskeho z Budyšina, Jurja Špitanka ze Zejic a Haralda Koncaka z Turjeja počesća lětsa z Mytom Domowiny, kaž mytowanski wuběrk Domowiny dźensa zdźěli. Myto Domowiny za dorost 2016 spožča Wjesnemu towarstwu Nuknica. Wuznamjenjenske zarjadowanje budźe 14. oktobra w Budyskim Serbskim domje.

Wosebitu jabłučinu sadźili

Prožym. Wosebitu jabłučinu su zastupjerjo Łužicy, kotřiž wobdźělichu so minjeny kónc tydźenja na zeńdźenju „Přichod město brunicy“ w porynskim Erkelenzu, nětko w Prožymje sadźili. Štomik pod mjenom Garzweiler Zukunftsbäume pochadźa ze sadowcoweje łuki, kotraž bu brunicoweje jamy Garzweiler dla zničena. Njedźelu běchu jabłučinu z Łužicy hižo w porynskim rewěrje sadźili.

Na mjezy zwučowali

Krótkopowěsće (26.09.16)

Montag, 26. September 2016 geschrieben von:

Młodźinski centrum nadpadnyli

Choćebuz. Pozdatni prawicarjo su sobotu Choćebuski młodźinski centrum Chekov nadpadnyli. Něhdźe 20 muži centrum nadběhowaše a jednu wosobu zrani. Za čas nadpada su tam absolwenća medicinskeje fachoweje šule swjećili. Policija je mjeztym někotrych skućićelow identifikowała, kaž ze zdźělenki centruma wuchadźa.

Wjace wudawkow hač dochodow

Wiesbaden. Komunam w Němskej su w prěnjej połojcy lěta nimale tři miliardy eurow w kasach pobrachowali. „Wudawki spěšnišo přiběrachu hač dochody“ zdźěli rěčnik Zwjazkoweho statistiskeho zarjada dźensa w Wiesbadenje. Tak su komuny 110,1 miliardu eurow dóstali, zdobom pak 113,0 miliardow eurow wudali. Hłownje wina su socialne wudawki.

Na mjeno so dojednać

Praha. Nutřkowny dwór, tak mjenowana piazzetta mjez twarjenjemi Narodneho dźiwadła w čěskej stolicy, móhł přichodnje mjeno bywšeho prezidenta Václava Havela nosyć. Wo formje pomjenowanja pak so topografiska magistratna komisija a měšćanscy radźićeljo dotal wadźa: Ći jedni chcyli „Havelowe naměsto“, tamni „Naměsto Václava Havela“.

Krótkopowěsće (23.09.16)

Freitag, 23. September 2016 geschrieben von:

Spěchowanje přizwolene

Budyšin. Towarstwo „Witajće do Budyšina“ je wot Zwjazkoweho integraciskeho zarjada přizwolenje za znajmjeńša třilětny spěchowanski projekt zapřijimanja migrantow w Budyskim wokrjesu dóstało. Zaměr projekta je integraciju migrantow do towaršnosće polěpšić. Po cyłej Němskej smě so 14 organizacijow nad tajkim spěchowanjom wjeselić.

Wuměnjenja wučerjow polěpšić

Kamjenica. Zwjazk wučerjow Sakskeje sej wot swobodneho stata žada, so jasnje k tomu wuznać, zo stanu so wučerjo ze zastojnikami. Nimo toho maja so dźěłowe wuměnjenja na šulach polěpšić. Tak móhło so wjace wučerskeho dorosta za šule w Sakskej zdobyć. Tuchwilna praksa, zo njejsu sakscy wučerjo zastojnicy, wučerski dorost skerje wottraša, kaž w poziciskej papjerje zwjazka rěka.

Statny sekretar w gymnaziju

Krótkopowěsće (22.09.16)

Donnerstag, 22. September 2016 geschrieben von:

Hwězdarni šek přepodał

Budyšin. Šek w hódnoće 1 200 eurow je jednaćel Budyskich energijowych a wodowych zawodow Volker Bartko wčera předsydźe spěchowanskeho towarstwa tudyšeje šulskeje hwězdarnje Rüdigerej Hackelej přepodał. To je wunošk z loterije na sobotnym dnju wotewrjenych duri a ze zarjadowanja z kupcami, kotryž je zawod na mjenowanu sumu zwyšił.

Pólska jama a čěska woda

Liberec. Z rozšěrjenjom pólskeje brunicoweje jamy Turów hač k njeposrědnjej bliskosći čěskeje mjezy w Frýdlantskim wuběžku hrozy dnowna woda z čěskeho teritorija masiwnje wotběžeć. Kaž ministerski prezident Bohuslav Sobotka zdźěli, ma hižo wutworjena čěsko-pólska skupina fachowcow přepytować, kak tam planowane hórniske dźěła wodowe hospodarstwo wobwliwuja.

Koparki SGB wuspěšne

Krótkopowěsće (21.09.16)

Mittwoch, 21. September 2016 geschrieben von:

Lüpertz čestny wobydler města

Liberec. Jako prěni Němc je znaty moler Markus Lüpertz nětko čestny woby­dler čěskeho Libereca, hdźež bě so 1941 narodźił. Tehdy rěkaše město hišće Reichenberg. 1948 ćekny Lüpertz ze staršimaj do Porynskeje. Dwaceći lět nawjedowaše wón Düsseldorfsku akademiju za wuměłstwo, jednu z najwuznamnišich Němskeje.

Zeńdu so z kritikarjemi wuhla

Choćebuz. Zastupjerjo wohroženych łužiskich wsow wobdźěla so přichodny kónc tydźenja na zeńdźenju kritikarjow wuhla w sewjerorynsko-westfalskim Erkelenzu. W zhromadnym stejišću chcedźa zastupjerjo 120 najwšelakorišich skupin a organizacijow zwjazkowe knježerstwo namołwić, wo cyłotowaršnostny konsens za skónčenje wudobywanja brunicy so prócować.

Zwyša sadźbu Hartza IV

Berlin. Miliony přijimarjow Hartza IV maja wot přichodneho lěta něšto wjace pjenjez dóstać. Po dźensnišim wobzamknjenju zwjazkoweho knježerstwa ma so měsačna sadźba za samostejacych wot 404 na 409 eurow zwyšić, za pory wot 364 na 368 eurow za kóždeho partnera. Za dźěći hač do třinaće lět zwyša sadźbu wo 21 eurow na 291 eurow.

Krótkopowěsće (20.09.16)

Dienstag, 20. September 2016 geschrieben von:

Koncert wustajeńcu zakónčił

Budyšin. Wustajeńcu „Pruhi kruhi, třiróžki“ w Budyskim Serbskim muzeju, kotruž bě sej cyłkownje 9 000 ludźi wobhladało, su zawčerawšim, njedźelu, zakónčili. Turnovski smyčkowy orchester je finisažu wobrubił. Hranicy překročacy hudźbny projekt čěsko-němskeho fondsa přichoda nětko w Zhorjelcu, Niederoder­witzu a Turnovje dale powjedu.

Pušća sta dźěłaćerjow

Freiberg. Twarc solarnych modulow Solarworld chce hač do kónca lěta w swojich sakskich a durinskich twornjach ně­hdźe 500 požčenych dźěłaćerjow pušćić. Tole zdźěli dźensa rěčnik předewzaća. Tak dyrbi w Freibergu 300 ludźi hić. Hłowna přičina je nadprodukcija chinskich twarcow, kotřiž z tunimi wudźěłkami mjezynarodne wiki „zapławjeja“.

Chmjel lětsa derje radźeny

Querfurt. W Sakskej, Durinskej a Saksko-Anhaltskej tuchwilu chmjel žněja, kotryž je so lětsa po wšěm zdaću derje radźił. Dešć minjenych dnjow je tomu polěkował, zdźěli zwjazk plahowarjow chmjela podłu Łobja a Solawy. W třoch krajach plahuja chmjel mjeztym na 1 450 hektarach. Tak wočakuja wunošk 59 000 centnarjow, 10 000 wjace hač loni.

Anzeige