Krótkopowěsće (05.10.17)

Donnerstag, 05. Oktober 2017 geschrieben von:

Přećiwo wotbagrowanju

Dubojce. Wobydlerjo a wobswětowi aktiwisća sćahnu 8. oktobra symbolisku liniju před priwatnej lěsnej ležownosću w Dubojcach (Taubendorf). Ležownosć ma so rosćaceje jamy Janšojce dla zhubić, a wobsedźerjam hrozy wuswojenje. Ma to symboliski wobraz być, nic pak masowa akcija. Tohodla wočakuja iniciatorojo jeno dźesać do dwaceći aktiwistow.

Naprašowanje rědke

Lipsk. Sakske stawnistwa su po swójskim posudku derje na „mandźelstwo za wšěch“ přihotowane. Dotal pak su naprašowanja a přizjewjenja wuwzaće. Prěnje stawniske wěrowanja jenakosplažnych porow wotměwaja so tónle tydźeń w Drježdźanach a Lipsku. Zakoń je wot 1. oktobra płaćiwy.

285 hektarow lěsa zničenych

Podstupim. W braniborskich lěsach je so­ zańdźenu sezonu 137 króć paliło. Dohromady bě 285 hektarow lěsa po­trjechenych. Najwjetši woheń wudyri kónc meje na 250 hektarach něhdyšeho wo­jerskeho zwučowanišća na mjezy wokrjesow­ Sprjewja-Nysa a Dubja-Błóta. 29 a zdobom najwjace wohenjow re­gistrowachu we wokrjesu Hornja Ha­bola.

Terminaj za turněraj jasnej

Krótkopowěsće (04.10.17)

Mittwoch, 04. Oktober 2017 geschrieben von:

Najlěpši wuznamjenjeni

Marijiny Doł. Najlěpši šulerjo-čěšćinarjo su zwěsćeni. Na 5. sakskej Bohemiadźe wuznamjenichu 15 šulerkow a šulerjow z wurjadnymi znajomosćemi čěšćiny. Mjez nimi stej Budyskej serbskej gymnaziastce Sara Hančikec a Mira Nowakec, kotrejž wudobyštej sej 3. městno. Wobdźěliło bě so 44 šulerkow a šulerjow 6. do 10. lětnika z cyłeje Sakskeje.

Na wosebity podawk spominali

Wojerecy. Na 60 lět znowaposwjećenja Janskeje cyrkwje we Wojerecach su njedźelu na kermuši spominali. Holcy w serbskej narodnej drasće njesechu žnjowu krónu do Božeho domu. Dary k wupyšenju su po kermuši Wojerowskej tafli darili. 1957 bě biskop Ernst Hornig Jansku cyrkej, kotraž bu we wójnje chětro wobškodźena, znowa poswjećił.

Tom Petty njeboh

Santa Monica. Wusahowacy ameriski spěwytwórc, popowy a rockowy hudźbnik Tom Petty je předwčerawšim w kaliforniskim Santa Monica 66lětny zemrěł. Často wuznamjenjeny Petty bě w Europje wosebje srjedź 1990tych lět ze swojej skupinu The Heartbreakers wuspěšny. K najwjetšim hitam tohole časa słuša „Learning to fly“.

Krótkopowěsće (02.10.17)

Montag, 02. Oktober 2017 geschrieben von:

Ministerka wotstupiła

Drježdźany. Brunhild Kurth (CDU) je minjeny pjatk jako sakska statna ministerka za kultus wotstupiła. Kaž ministerstwo zdźěla, rjekny wona w rozmołwje z rěčnikom kultusa Dirkom Reelfsom: „Su to jeničce wosobinske přičiny, kotrež mje ke krokej pohnuwaja.“ Brunhild Kurth je zastojnstwo kultusoweje ministerki pjeć a poł lěta wukonjała.

Hladanje dźěći bóle spěchować

Budyšin. Němski zwjazk městow namołwja Zwjazk a kraje, hladanje dźěći bóle spěchować a so sylnišo na zawodnych kóštach pěstowarnjow wobdźělić. To je jedyn wuslědk pjatkowneje konferency 17 měšćanostow w Budyšinje. Dale sej komuny žadaja, zo měł Zwjazk masterski plan za „wutwar digitalneho kubłanja“ zdźěłać.

Łužiske imobilije požadane

Wojerecy. Lěkarski dom na Wojerowskej Hasy Ferdinanda von Schilla je předaty. Na awkciji w Berlinje wunjese twarjenje­ w bydlenskim kompleksu IX 475 000 eurow.­ Dalšej imobiliji bywšeho blisko­zastaranskeho centruma stej za 38 000 eurow­ wobsedźerja měnjałoj, zdźě­li Němska přesadźowanska towaršnosć. Štó je twarjenja kupił, njeje znate.

Krótkopowěsće (29.09.17)

Freitag, 29. September 2017 geschrieben von:

Za wokrjes w Euroregionje

Budyšin. W sobustawskej zhromadźi­znje Euroregiona Nysa z.t. zastupuja wokrjesni radźićeljo Wolfgang Zettwitz (CDU), Sven Gabriel (FDP) a Hajko Kozel (Lěwica) dale Budyski wokrjes. Wokrjesny sejmik jich wobkrući a pomjenowaše zdobom třoch zastupjerjow-radźićelow Patrica Junga, Normana Retzlaffa (wobaj CDU) a Ralpha Büchnera (Lěwica).

5 000 šulerjow wjace

Drježdźany. Sakske statne ministerstwo za kultus njemóže narunać dotal pobrachowacych wučerjow. Přičina je zwyšenje ličby šulerjow. W šulskim lěće 2017/2018 chodźi po cyłej Sakskej 5 000 šulerjow wjace do šule hač lěto před tym. Za tutych šulerjow je trjeba něhdźe 200 rjadownjow a 200 přidatnych wučerjow, zdźěli kubłanskopolitiska rěčnica frakcije Lěwicy Cornelia Falken.

Młodym ćěkancam pomhać

Budyšin. Budyski wokrjes a město Budyšin chcetaj so sylnišo za kubłanje ćěkancow zasadźić. Tuž stej wobě zarjadnišći podpisałoj kooperaciske dorěčenje z Němskej załožbu za dźěći a młodźinu. Mjez druhim chcedźa młodych ćěkancow sčasom wo přechodźe ze šule do wukubłanja informować a jich přewodźeć.

Krótkopowěsće (28.09.17)

Donnerstag, 28. September 2017 geschrieben von:

Förster a Statnik čłonaj konwenta

Budyšin. Jako poradźowacaj čłonaj zastupujetaj wokrjesny radźićel frakcije Swobodnych wolerjow, předsyda Domowiny Dawid Statnik, a radźićelka Lěwicy Elke Förster Budyski wokrjes w konwenće kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska. To wobzamkny wokrjesny sejmik na póndźelnym posedźenju. Frakcija CDU bě Statnika namjetowała.

Roman stipendiata wuńdźe

Bórkowy. Kulturna załožba Błóta a hotel „Blejcha“ wukristalizujetej so dale jako spěchowarjej literatury z łužiskej temu. Tak nawróći so tele dny Klaus Cäsar Zeh­rer na něhdyše městno swojeho skutkowanja. Jako stipendiat załožby Błóta bě wón před lětomaj w Bórkowach bydlił a dźěłał. Nětko wuńdźe jeho debitowy roman „Ženij“ w šwicarskim nakładnistwje Diogenes.

40 lět šulske partnerstwo

Krótkopowěsće (27.09.17)

Mittwoch, 27. September 2017 geschrieben von:

Čěšćinarjo so wubědźuja

Marijiny doł. Šulerjo Budyskeho Serbskeho gymnazija wobdźěla so na 5. bohemiadźe. Wurisanje najlěpšich zjednoći jutře a pjatk w zetkawanskim centrumje Marijiny doł 46 wuknjacych 6. do 10. lětnika sakskich wyšich šulow a gymnazijow, kotřiž čěšćinu jako cuzu rěč wuknu. Z Hornjeje Łužicy budu tam tež šulerjo ze Žitawy, Ochranowa, Habrachćic-Neugersdorfa a Wodowych Hendrichec.

Minister Baaske wotstupił

Podstupim. Braniborski kubłanski minister Günter Baaske (SPD) je wčera priwatnych přičin dla připowědźił, zastojnstwo złožić. Naslědować ma jeho bywša kubłanska ministerka ze Schleswigsko-Holsteinskeje Britta Ernst (SPD). Wona je so wčera frakciji SPD hižo předstajiła. Swój mandat za Braniborski krajny sejm chce Baaske zdźeržeć.

Nima prawo na azyl

Krótkopowěsće (26.09.17)

Dienstag, 26. September 2017 geschrieben von:

Wjace politiskeho kubłanja

Drježdźany. Sakska chce politiske kubłanje na šulach dale polěpšić. Gremij ekspertow je w nadawku statneje ministerki za kultus Brunhild Kurth (CDU) 31 poručenjow zdźěłało. Za to dyrbja so wučerjo, njewotwisnje wot fachoweje kombinacije, a socialni dźěłaćerjo dale kubłać. Šulerjo maja dóstać wjace prawow sobupostajowanja.

„Skupina 47“ online

Waischenfeld. Němsku literaturu w druhej połojcy 20. lětstotka rozsudnje wobwliwowaca „Skupina 47“ je nětko ze swojim nowym online-poskitkom prezentna. We wobłuku 50. róčnicy poslednjeho zeńdźenja originalneje skupiny wuhotuje město Waischenfeld jubilejny swjedźeń, na kotrymž so wšitcy hišće žiwi awtorojo wobdźěla. W duchu załožerja Hansa-Wernera Richtera chce literarny dorost přichodnje spěchować.

Škodowki tež z Němskeje?

Krótkopowěsće (25.09.17)

Montag, 25. September 2017 geschrieben von:

Locke a Pötzsch so přesadźiłoj

Trjebin. Při wólbach Trjebinskeho wjesnjanosty je so wčera kandidat CDU Waldemar Locke přesadźił. Wón zawěsći sej 52,9 procentow hłosow před Arianu Kraink (47,1 procent). W Běłej Wodźe je wyši měšćanosta Torsten Pötzsch (Klartext) swoje zastojnstwo zakitował a z 51,2 procentomaj přećiwo Ricej Jungej (48,8 procentow) dobył.

Roland Löffler direktor centrale

Drježdźany. Dr. Roland Löffler je nowy direktor Sakskeje krajneje centrale za politiske kubłanje. Dotal mjez druhim w Montrealu a Münsteru skutkowacy teologa a fachowc na polu integracije kaž tež ciwilnotowaršnostneho angažementa naslěduje Franka Richtera. Zapokazanje do zastojnstwa wotmě so dźensa w rezidency institucije přez saksku kultusowu ministerku Brunhild Kurth (CDU).

Stołp wjace njenatwarja

Krótkopowěsće (22.09.17)

Freitag, 22. September 2017 geschrieben von:

Pola zwjazkoweho prezidenta byli

Berlin. Zastupjerjo rady w Němskej bydlacych awtochtonych mjeńšin zetkachu so wčera na rozmołwu ze zwjazkowym prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom w Berlinje. Kaž předsyda Domowiny Dawid Statnik zdźěli, je serbska strona jeho wo wobłukach kubłanje, prócowanje wo maćeršćinu a strukturna změna informowała.

Ochranowske hesła 2018 předleža

Budyšin. Wosomnaty raz jako serbska kniha su nětko Ochranowske „Wšědne hesła“ w Ludowym nakładnistwje Domowina wušli. Wone su teksty nadźije za wšědny dźeń a wopřijima za kóždy dźeń krótke, jadriwe hrono ze Stareho zakonja a dalše z Noweho zakonja. Po cyłym swěće čita tele hesła wjace hač milion ludźi we wjace hač połsta rěčach. Klětu ma tež delnjoserbska wersija wuńć.

Mobilna politiska arena

Krótkopowěsće (21.09.17)

Donnerstag, 21. September 2017 geschrieben von:

Spožča Myto Domowiny

Budyšin. Dr. Karlej Kowalewskemu, Margot Hašcynej, Manfredej Hermašej a Dieterej Wendischej spožča lětsa Myto Domowiny. To zdźěli wčera mytowanski wuběrk. Swjedźenske zarjadowanje budźe 13. oktobra w Budyskim Serbskim domje.

Młodostni za projekt počesćeni

Lubij/Berlin. Angažowanych młodostnych z Lubija počesćichu w Berlinje z mytom „CHILDREN Jugend hilft!“. Woni běchu­ so z projektom „3eck Soccer“ přećiwo mnohim dalšim požadarjam pře­sadźili. Mandźelska zwjazkoweho prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera Elke Büdenbender je jich njedźelu na hrodźe Bellevue přijała. Tamne dny swojeho přebytka wobdźělichu so młodostni na wšelkich dźěłarničkach.

Serbske plakaty zničene

Budyšin. Kandidatka strony SPD za zwjazkowy sejm dr. Uta Strewe wobžaruje zaměrne ničenje serbskich wólbnych plakatow. Wona pak tež wobkedźbuje, zo so nimo serbskich wosebje plakaty socialdemokratow potorhaja, tak zo dyr­bjachu je we Wjazońcy, Póckowach, Zemicach-Tumicach, Kulowje, Budyšinje a Wojerecach wuměnić.

Lětsa na Młynkec łuce

Anzeige