Krótkopowěsće (28.06.17)

Mittwoch, 28. Juni 2017 geschrieben von:

Wočakuja nowy koncept

Berlin. Z napjatosću zhladuja sobudźěłaćerjo wagonotwarca Bombardier na jutřiše posedźenje dohladowanskeje rady koncerna w Berlinje. Kontrolny gremij wočakuje namjety managementa, kak swoje zawody noworjadować a wottwarić dźěłowe městna. Hižo před měsacami bě Bombardier připowědźił, tež tworni w Zhorjelcu a Budyšinje přerjadować.

Něhdyši měšćanosta njeboh

Wojerecy. Něhdyši Wojerowski měšćanosta Horst-Dieter Brähmig (Lěwica) je njeboh. Wón zemrě wčera 78lětny na sćěhi raka. Farar Friedhart Vogel je informaciju potwjerdźił. Žarowanska swjatočnosć budźe přichodnu póndźelu w Janskej cyrkwi. Brähmig bě wot lěta 1994 do 2006 z wyšim měšćanostu a bě serbskim naležnosćam stajnje přistupny.

Nasdala mandat złožił

Krótkopowěsće (27.06.17)

Dienstag, 27. Juni 2017 geschrieben von:

Prapremjera Jana Cyža zaklinči

Mönchengladbach. W koncertnym rjedźe „Gladbachske koncerty“ w sewjerorynsko-westfalskim Mönchengladbachu budźe twórba Budyskeho komponista Jana Cyža prapředstajena. We wobłuku 2. koncerta na dźěłarničce „Zynki kolesa!“ zaklinči w tamnišej radnicy 30. junija Cyžowa kompozicija „B(e)(a)rt – ok!, ok?“ za wiolinu, violoncello a akordeon.

CDU a Lěwica přidobyłoj

Berlin. Nahladnosć SPD na wuchodźe Němskeje dale woteběra. Wot meje je přichilnosć wolerjow wot 20 na nětko 15 procentow spadnyła, kaž institut Insa w nadawku časopisa Super Illu zwěsća. CDU a Lěwica móžeštej po šěsć procentach přidobyć: Křesćanscy demokraća bychu 34 a Lěwica 25 procentow měli, bychu-li njedźelu wólby byli.

Skorža padustwow dla

Lipsk. Mašiny, material abo cyłe wobhrodźenja – wulke twarske zawody w Sakskej a Saksko-Anhaltskej skorža dale mnohich padustwow na twarnišćach dla. Ličba tajkich padow drje woteběra, načinjena škoda pak je ćim wjetša, zdźěli zwjazk twarskeje industrije w Lipsku. Wosebje boja so dźeń a wjace cwólbow, kotrež cyłe twarnišća wurumuja.

Krótkopowěsće (26.06.17)

Montag, 26. Juni 2017 geschrieben von:

Změna we wjednistwje

Radwor/Worklecy. Angela Rynčowa budźe wot noweho šulskeho lěta 2017/2018 Radworsku zakładnu šulu „Dr. Marja Grólmusec“ nawjedować. Wona přewozmje zastojnstwo wot Brigity Grundmannoweje. We Worklečanskej zakładnej šuli njeje naslědnistwo bywšeje nawodnicy Lucije Kuškec hišće zrjadowane. Kaž kubłanska agentura Budyšin zdźěli, njeje proces hišće cyle dokónčeny.

Nowy wuměłstwowy nawoda

Njebjelčicy. Chrystof Mikławšk je nowy wuměłstwowy nawoda Njebjelčanskeho cyrkwinskeho chóra. To bu wčera na dopołdnišich kemšach w Njebjelčicach wozjewjene. Serbskopazličan, kiž je zdobom organist wosady, přewza zastojnstwo wot Gabriela Vaceka, kiž bě ćěleso 30 lět dirigował. Vacek wostanje chórej dale jako basowy spěwar swěrny.

Wěčne sluby złožiła

Krótkopowěsće (23.06.17)

Freitag, 23. Juni 2017 geschrieben von:

Zaso tydźeń demokratije

Budyšin. Loni prěni króć přewjedźeny „Budyski tydźeń demokratije“ ma so znowa přewjesć. Ćežišćo budźe direktna komunikacija z wobydlerjemi, kaž zamołwići zdźěleja. Wot 25. do 29. septembra chcedźa komunalni politikarjo, měšćanscy radźićeljo a zarjadnicy z busom po bydlenskich­ štwórćach jězdźić, zo móhli z ludźimi zwisk nawjazać.

Wjace hajnikow w Němskej

Rostock. Ličba ludźi, kotřiž maja dowolnosć k hońtwjerjenju, dale přiběra. Kaž Němski hońtwjerski zwjazk na zwjazkowym zjězdźe hajnikow w Rostocku-Warnemündźe dźensa informowaše, měješe w hońtwjerskim lěće 2015/2016 nimale 382 000 ludźi hońtwjerski wupokaz. Před 20 lětami bě jich 340 000. Podźěl žonow wučinja mjeztym sydom procentow.

Wobhnadźenje poćežić?

Praha. Njedawne wobhnadźenje zasudźeneho mordarja Jiříja Kájíneka přez čěskeho prezidenta Miloša Zemana zbudźa kontrowersne diskusije. Jurisća a politikarjo rozmysluja wo móžnosći, tradicionalne prawo statneho prezidenta na wobhnadźenje komplikowaniše sčinić. Po namjetach dyrbjał hišće dalši předstejićel stata akt miłosće podpisać.

Krótkopowěsće (22.06.17)

Donnerstag, 22. Juni 2017 geschrieben von:

Strach njewjedrow přiběra

Berlin. Riziko njewjedrow dla w běhu wječora tež we Łužicy dale přiběra. Njewjedra traja zdźěla hač do nocy, dokelž nižina Pawoł wot zapada na wuchod přez Němsku ćehnje. Němska wjedrowa słužba warnuje tuž před njewjedrami ze sylnym wichorom, z městnami ze spěšnosću wjace hač 120 km/h. Móžne su krupy z wulkosću hač do třoch centimetrow kaž tež mócne zliwki.

Wusud wozjewjeny

Zhorjelc. W procesu wo rozbuchnjenju w jednym ze Zhorjelskich wjaceswójbnych domow z mortwym dźěsćom a wjacorymi zranjenymi je Zhorjelske krajne sudnistwo zawinowarja dźensa na lěto a šěsć měsacow jastwa zasudźiło. Chłostanje přećiwo 43lětnemu nanej wusadźichu sudnicy na pruwowanski čas.

Archeologow „mobilizowali“

Hradec Králové. Twar awtodróhi pola wuchodočěskeho města Hradec Králové archeologow njewšědnje wužaduje. Woni maja za powostankami wot prawěka hač do rakusko-pruskeje wójny lěta 1866 pytać. Kaž Hradecska uniwersita zdźěli, su nuzneho wurywanja dla samo dwa­ceći wukrajnych archeologow-praktikantow přeprosyli.

Krótkopowěsće (21.06.17)

Mittwoch, 21. Juni 2017 geschrieben von:

Woidke přijědźe do Tšupca

Choćebuz. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) je čestny hósć lětušeho Serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja w Tšupcu. Politikarja wočakuja 2. julija, kaž ze zdźělenki Spěchowanskeho towarstwa za serbsku rěč w cyrkwi wuchadźa. Wopominać chcedźa Tšupčanskeho fararja Albina Mollera, kiž bě 1574 Lutherowy katechizm wudał.

Nowy slědźenski centrum

Pomorcy. Sakski krajny zarjad za wobswět, ratarstwo a geologiju dóstanje nowy slědźenski centrum. Zakładny kamjeń za njón su dźensa w Pomorcach w Bukečanskej gmejnje połožili. Dobre 3,8 milionow eurow drohi kompleks ma klětu hotowy być a dotalnu pospytownju narunać, kotraž modernym narokam hižo njewotpowěduje.

Čěska přećiwo EU

Praha. Nutřkowny minister Milan Chovanec je wozjewił, zo chce Čěska republika na Europskim sudnistwje w Luxemburgu přećiwo njedawno wobzamknjenym směrnicam EU nastupajo wužiwanje bróni skoržić. Čěska sej žada, zo maja so směrnicy zběhnyć. Wone po jeje měnjenju wobsedźerjow bróni z raznymi postajenjemi diskriminuja.

Krótkopowěsće (20.06.17)

Dienstag, 20. Juni 2017 geschrieben von:

Dalše předewzaća rozjimali

Budyšin. Maćica Serbska chce so na ekskursiji do Ochranowa ze serbskim dźělom stawiznow bratrowskeje wosady zeznajomić. To wobzamknychu čłonojo předsydstwa wčera w Budyšinje. Pozitiwnje hódnoćachu woni zasadźenje towarstwa za to, zachować Budyski Serbski dom jako towarstwowe srjedźišćo.

Zeleni kritizuja ministra

Drježdźany. Sakski financny minister Georg Unland (CDU) žněje ze swojim žadanjom za masiwnym wottwarom dźěłowych městnow w krajnych institucijach kritiku Zelenych. Lutowanja su „přiběracy strach za fungowacy stat“, po­twjerdźi nutřkowny fachowc Zelenych w krajnym sejmje Valentin Lippmann. Unland chcył dołhodobnje 16 000 městnow šmórnyć.

Zrěčenje podpisałoj

Krótkopowěsće (19.06.17)

Montag, 19. Juni 2017 geschrieben von:

Wučerjow w Bayerskej nawabić

Drježdźany. Wot přichodneho šulskeho lěta chcedźa wučerjow z Bayerskeje do Sakskeje přiwabić. Na to stej so zwjazkowej krajej dojednałoj, sakska kultusowa ministerka Brunhild Kurth (CDU) zdźěli. Nawabić chcedźa studentow wučerstwa, kotřiž nimaja w Bayerskej wuhlady na přistajenje. Přichodny tydźeń ma so wotpowědna wabjenska akcija zahajić.

Nadpady politisce motiwowane

Lipsk. Zapalerske atentaty na železniske čary po wšej Němskej steja po posudku operatiwneho wotwobaranskeho centruma w zwisku z wjerškom G 20 w Hamburgu. Dotal su dwanaće nadpadow w Sakskej, Berlinje a druhdźe registrowali, mjez druhim w Lipsku. Zapalerske atentaty su dźensa rano železniski wobchad masiwnje haćili.

Bosch chce w Sakskej twarić

Krótkopowěsće (16.06.17)

Freitag, 16. Juni 2017 geschrieben von:

Tež serbske wsy pódla

Rowno. Pjeć wsow Zhorjelskeho wo­krjesa – mjez nimi Rowno, Jabłońc a Chrje­bja-Nowa Wjes – su so za wubědźowanje „Naša wjes ma přichod“ přizjewili. Fachowa jury kónc septembra wsy wopyta a pohódnoći. Dobyćer wokrjesneho wurisanja wobdźěli so na krajnym wubědźowanju a móže so tam za cyłoněmske finale skwalifikować.

Štyri miliony za projekt

Hamor. Zwjazkowe ministerstwo za hospodarstwo a energiju podpěruje nowe ideje za strukturnu změnu w brunicowej kónčinje ze štyrjomi milionami eurow. Składnostnje swojeho wopyta w Hamorje je ministerka Brigitte Zypries (SPD) wčera regionalnym partneram wotpowědne wopismo za modelowy projekt „Předewzaće rewěr“ přepodała.

Plahowanje hribow z ćežemi

Praha. Čěske plahowarnje šampinjonkow a wustričnych hribow bědźa so z problemami. Produkty njejsu w kraju tak woblubowane kaž druhdźe, dokelž Češa hriby radšo sami w lěsu zběraja. Nowy problem za nich je, zo z Pólskeje wo wjele tuńše hriby dowožuja. Wjetšina čěskich hribowych plahowarnjow je hižo zwrěšćiła, nowiny rozprawjeja.

Krótkopowěsće (15.06.17)

Donnerstag, 15. Juni 2017 geschrieben von:

Minority SafePack online

Flensburg. Iniciatiwa Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) Minority SafePack zběra wotnětka tež online podpisma. Pod www.minority-safepack.eu su lisćiny za 40 krajow podate. Informacije dyrbja we wulkich pismikach a w žadanej rěči zapisane być. FUEN trjeba milion podpismow, zo by iniciatiwa wo škit mjeńšin před EU wuspěšna była.

Čestne čłonstwo spožčene

Budyšin. Serbski ludowy ansambl ma třoch nowych čestnych čłonow. Su to wjelelětna spěwarka a moderatorka SLA Lenka Winarjec-Šołćina, bywša baletna mišterka ansambla Isolde Weiden kaž tež wjelelětny a znaty bywši spěwar ćělesa Pawoł Šołta. Jim su dźensa na zarjadowanju bywšich ansamblowcow na žurli SLA čestne wopismo přepodali.

Mjeno za jězor wobzamknjene

Anzeige