Policija (28.02.18)

Mittwoch, 28. Februar 2018 geschrieben von:

Wowka poslednja pomoc była

Běła Woda. Dokelž 31lětny muž w Běłej Wodźe pokutu 70 eurow zapłaćił njebě, policija za nim pytaše. Jako wón zawčerawšim pjenjezy přeco hišće njeměješe, chcychu jeho policisća do jastwa dowjezć. W poslednim wokomiku je wowka muža pokutu zapłaćiła.

Policija (27.02.18)

Dienstag, 27. Februar 2018 geschrieben von:

Zličbowanku njezapłaćili

Běła Woda. Swoju jězbu z taksijom nochcychu třo młodostni w nocy na njedźelu w Běłej Wodźe zapłaćić. 17lětny a jeho 16lětnaj přewodźerjej dachu so z Grodka na Zhorjelsku dróhu dowjezć. Jako mějachu za to 56 eurow zapłaćić, woni nadobo z awta wuskočichu a ćeknychu. Přiwołanej policiji pak so poradźi jich mjena zwěsćić, tak zo změja so wšitcy třo nětko za swój delikt zamołwić.

Policija (26.02.18)

Montag, 26. Februar 2018 geschrieben von:

Pod a z drogami, ale bjez papjerow

Běła Woda. Hnydom wjacore delikty su zastojnicy zwěsćili, jako kontrolowachu minjeny pjatk wječor w Běłej Wodźe wosobowe awto typa Audi. Dokelž so 35lětny wodźer napadnje zadźerža, nasta podhlad, zo móhł wón pod wliwom drogow stać. A podhlad so při tesće jako prawy wopokaza. Nimo toho namakachu pola muža wjacore titki z kristalinym próškom. A skónčnje policisća při dalšim přepruwowanju 35lětneho zwěsćichu, zo tón scyła žanu jězbnu dowolnosć njeměješe, dokelž běchu ju jemu hižo sćazali. K deliktej jězdźenja pod drogami přińdźetej tuž hišće wobsydstwo wopojnych srědkow a jězdźenje bjez jězbneje dowolnosće. Tež wobsedźerka awta změje so za­mołwić, zo bě mužej awto přewostajiła, byrnjež wón dowolnosć njewobsedźał.

Policija (23.02.18)

Freitag, 23. Februar 2018 geschrieben von:

Zawinowar njezboža wuslědźeny

Budyšin. Na mnohe pokiwy swědkow je po­licija zawinowarja njezboža z ćežko zranjenej wosobu při Budyskej Röhrscheidtowej kupjeli zašły pjatk nětko wuslědźiła. Jako zastojnicy wčera 82lětneho šofera VWja w Hornim kraju wopytachu, bě wuměnkar widźomnje wolóženy, zo su jeho namakali. Wón swoje přeńdźenje hnydom přizna, policija zdźěli. Na awće rentnarja zawěsćichu slědy, jězbnu dowolnosć jemu sćazachu. Nětko so statne rěčnistwo z padom zaběra. Dźens tydźenja bě tehdy njeznaty blisko Röhrscheidtoweje kupjele do 77lětneje pěški zrazył a ćeknył, bjez toho zo by so wo zranjenu starał. Staw ćežkozranjeneje je dale kritiski. Kaž policija informuje, lěkarjo dale wo jeje žiwjenje wojuja.

Policija (22.02.18)

Donnerstag, 22. Februar 2018 geschrieben von:

Pytaneju paduchow zajeli

Kamjenc. Policija móžeše tele dny w Kamjencu dweju paduchow na městnje njeskutka zajeć. Mužej w starobje 37 a 46 lět běštaj so wutoru krótko po połnocy na ležownosć firmy na přemysłowej pře­strjeni při Wolacej hórce w Bambruchu zadobyłoj. Tam chcyštaj po wšěm zdaću kolesa a dźěle awtow spakosćić. Kedź­bliwy wobydler pak zawoła policiju. Jako paduchaj policajske awto pytny­štaj, spytaštaj ze swojim awtom ćeknyć. Zastojnicy pak jeju njedaloko městna njeskutka zadźeržachu a zajachu. Při kontroli personalijow zwěsćichu, zo běchu skućićelow hižo dalšich padustwow dla pytali. W awće namakachu rubiznu, kotruž mó­ža­chu njeskutkej w Hessenskej při­rja­dować.

Simson pokradnyli

Mužakow. Mopedy marki Simson z NDRskeje produkcije w Suhlu su chětro požadane, a to, kaž wupada, tež mjez paduchami. Hakle njedawno běchu njeznaći tajki w Mužakowje na Jabłońskej dróze pokradnyli. Kaž policija dźensa zdźěli, su paduši jeničce prědnje koleso mopeda ze zamkom stejo wostajili, wšo dalše pak sobu wzali. Policija nětko přepytuje.

Policija (21.02.18)

Mittwoch, 21. Februar 2018 geschrieben von:

Dźiwje swinjo přejěł

Hola. W Holi pola Běłeho Chołmca je wčera rano wodźer małobusa do dźi­wjeho swinjeća zajěł. Wo mortwe zwěrjo staraše­ so na to hajnik. Wěcna škoda wuči­nja něhdźe 5 000 eurow.

Jeep pokradnyli

Běła Woda. Na Grünowej w Běłej Wodźe wotstajeny běły jeep su njeznaći wčera w nocy pokradnyli. Něhdźe pjeć lět stary Cherokee ma hódnotu 40 000 eurow. Za jěz­dźidłom nětko „soko Kfz“ mjezynarodnje slědźi.

Płót wobškodźił a dale jěł

Čorny Chołmc. Hakle wčera policija zhoni­, zo je zašłe dny něchtó na Dwór­nišćowej w Čornym Chołmcu z awtom do groćaneho płota zajěł. Město toho zo by wobsedźerja ležownosće informował a so za škodu prašał, šofer ćekny.

Policija (20.02.18)

Dienstag, 20. Februar 2018 geschrieben von:

Drohe foto a dwaj dypkaj

Brětnja. Tam, hdźež je w Brětni/Michałkach na Drježdźanskej dróze spěšnosć 50 km/h dowolena, běštaj dwaj wodźerjej awta chětro razantnje po puću. 42lětny šofer Škody dóstanje za spěšnosć 108 km/h wosebje drohe foto. Wón smě nětko dwaj měsacaj nóžkować a dyrbi nimo toho 280 eurow pokuty płaćić. Dalši, 41lětny bě ze swojim Volvom 74 km/h přespěšny, štož wučinja dypk w Flensburgu a 80 eurow pokuty.

Policija (19.02.18)

Montag, 19. Februar 2018 geschrieben von:

Popjerjowy spray pryskać dyrbjeli

Budyšin. Hnydom wjacore policajske patrul­jowe jězdźidła běchu sobotu připoł- dnju w nutřkownym měsće Budy­šina, blisko Kamjentneje hasy, po puću. Tam běchu we wobchodźe kradnyli. Na to dóńdźe k tumultam, dokelž njezamóchu zastojnicy paduchow skludźić. Hakle z popjerjowym sprayjom jich přewinychu a móžachu dweju nachwilnje zajeć. Dalšej wosobje dyrbjachu sanitetarjo na městnje lěkować a dowjezechu jej pozdźišo do chorownje. Hdźe běchu skući­ćeljo kradnyli, policija njezdźěli.

W tankowni cigarety kradnyli

Hodźij. Njeznaći zadobychu so sobotu rano w třoch na Budyskej dróze w Ho­dźiju do tankownje. Tam spakosćichu cigarety w hódnoće něhdźe 5 000 eurow. Wěcna škoda wučinja dalše 2 000 eurow.

Do awta zajěł a ćeknył

Kulow. Jako stupi 34lětna sobotu w Kulowje z kupnicy, nochcyše swojimaj wo­čomaj wěrić. Něchtó bě do jeje na parkowanišću wotstajeneho VW Passata zajěł, jón wobškodźił a ćeknył. Wěcnu škodu trochuje policija, kotraž nětko za swědkami pyta, na znajmjeńša 500 eurow.

Policija (16.02.18)

Freitag, 16. Februar 2018 geschrieben von:

Kabl pokradnyli

Łupjanska Dubrawka. Elektriske kable najwšelakorišeho razu su stajnje znowa woblubowany cil paduchow. Tónraz měrjachu so na tajki we Łupjanskej Dubrawce w Radworskej gmejnje, a to na terenje wobhrodźeneje pěskoweje jamy tamnišeho betonoweho zawoda. Wottam pokradnychu něhdźe 60 metrow sylno- prudoweho milinowoda. Jeho hódnotu trochuje šef zawoda na něhdźe 10 000 eurow. Kriminalni technikarjo zawěsćichu slědy. Policisća je nětko wuhódnoćeja a pad dale přepytuja.

Policija (15.02.18)

Donnerstag, 15. Februar 2018 geschrieben von:

Jedne dźiwje swinjo mjenje

Běły Chołmc. Tójšto wěcneje škody nasta wčera rano, jako na statnej dróze S 108 mjez Běłym Chołmcom a Łazom dźiwje swinjo do wosoboweho awta zaběža. Něhdźe w 5.30 hodź. bě tam muž ze swojej Škodu po puću. Na kóncu praweje křiwicy jemu kundroz direktnje před jězdźidło skoči, štož so za dźiwje swinjo smjertnje skónči. Na awće nasta něhdźe 10 000 eurow škody. Wustróžany šofer staraše so wo wotwlečenske předewzaće, kotrež jeho awto sobu wza.

Do policista kopał

Budyšin. Nic z póstniskim wjeselom, ale z wulkim rozestajenjom mjez mužomaj a žonu skónči so w nocy na popjelnu srjedu kar­newalowy čas w jednym bydlenju na Budyskej Ebertowej w Strowotnej studni. Dokelž wšitcy třo tam wótře na sebje rjejachu, wołachu wobydlerjo policiju. Jako zastojnicy k městnu harowanja přijě­dźechu, so jedyn z dweju muži do nich da. 42lětny pluwaše jim mjezwoči, do nich kopaše a nadawaše jim wudma. Zastojnicy wšak mějachu jeho spěšnje pod kontrolu. Zranił so na zbožo tež nichtó njeje.

Anzeige