Policija (17.05.18)

Donnerstag, 17. Mai 2018 geschrieben von:

Wopity z kolesom jěł

Wojerecy. Chětro njewěsće bližeše so zawčerawšim wječor we Wojerecach kolesowar wobsadce policajskeho awta. Jako zastojnicy kontrolowachu, hač je scyła kmany z kolesom jěć, napadny jim jeho „chorhojčka“. Při tesće zwěsćichu, zo měješe­ 45lětny 1,98 promilow alkohola w kreji. Hranica 1,6 promilow za kolesowarjow bě tuž jasnje překročena. Policisća jemu dalšu jězbu zakazachu a přikazachu, zo ma krej wotedać. Muž změje so nětko wopiłstwa w na­dróžnym wobchadźe dla zamołwić.

Policija (16.05.18)

Mittwoch, 16. Mai 2018 geschrieben von:

Wospjet pod wliwom drogow jěł

Prěčecy. Poprawom měješe wobsadka policajskeho awta zawčerawšim popoł­dnju hinaši nadawk, ale po puću zetka wona při kružnym wobchadźe blisko Prěčec „stareho znateho“ w jeho BMWju. Hakle před něšto tydźenjemi běchu zastojnicy 22lětneho muža kontrolowali a zwěsćili, zo bě wón drogi brał. Tuž nětko znowa zadźeržachu. Tež tónraz steješe wón wočiwidnje pod wliwom drogow, štož wotpowědny test wobkrući. Młody muž potajkim ničo přinawuknył njeje. Dalšu jězbu jemu policisća zakazachu. Dyrbjało-li tež přepytowanje kreje drogi wobkrućić, hroža njepolěpšomnemu dwaj dypkaj w Flensburgu, tysac eurow pokuty a tři měsacy zakaz jězdźenja.

Policija (15.05.18)

Dienstag, 15. Mai 2018 geschrieben von:

Do hrjebje padnył a so ćežko zranił

Kulow. Z kolesom podaštaj so w rańšich hodźinach minjeneje njedźele młodostnaj ze Salowa do Kulowa. Z dotal njeznateje přičiny zajědźe jedyn z njeju něhdźe 200 metrow před Kulowom z puća a padny do něhdźe tři metry hłubokeje hrjebje, w kotrejž rěčka ćeče. Kaž Zhorjelska policajska direkcija rozprawja, so 18lětny při tym ćežko zrani. Z helikopterom dowjezechu jeho do chorownje. Što bě so dokładnje stało, policija přepytuje.

Wobornicy hašeć dyrbjeli

Wulki Wjelkow. Palaceho so carporta dla su zawčerawšim wječor we Wulkim Wjelkowje wohnjowu woboru alarmowali. Drjewjana konstrukcija słušeše k bydlenskemu domej na nawsy. Po wšěm zdaću bě techniski defekt přičina wohenja. Wobsedźer bě najprjedy sam spytał płomjenja podusyć. Njeměješe pak při tym wjele wuspěcha, tak zo wone na susodnu kólnju přeskočichu. Hakle wohnjowym wobornikam z Budyšina, Małeho Wjelkowa, Słoneje Boršće a Sćijec so poradźi woheń zhašeć.

Policija (14.05.18)

Montag, 14. Mai 2018 geschrieben von:

Paduch sej lochko měł

Wóslink. Hnydom cyły slěd padustwow poradźi so njeznatemu minjeny pjatk we Wóslinku. Jeho „dźěło“ pak su jemu wobydlerjo chětro wolóžili. Přez njezamknjene pódlanske twarjenje dósta so cuzy dopołdnja do hłowneho domu a spakosći tam wjacore móšnje. Nimo toho pokradny koleso. Hnydom wokoło róžka zadoby so do zamknjeneje garaže, z kotrejež hrabny sej paduch moped typa Simson. Do toho pokradnjene koleso dyrbješe wón nětko wězo stejo wostajić. Policija pad přepytuje.

Policija (11.05.18)

Freitag, 11. Mai 2018 geschrieben von:

Kontroli so spjećować chcyła

Biskopicy. Jako policisća zawčerawšim wječor w Biskopicach 35lětnu wodźerku Mitsubishija kontrolowachu, njeje w jeje awće jeno za alkoholom smjerdźało. Zastojnikam napadny tež słódka wóń canabisa. Při alkoholowym tesće naměrichu pola žony 1,5 promilow. Drogowy test wona wotpokaza. Na to přewodźachu ju policisća k wotedaću kreje. Přećiwo tomu so šoferka kopajo spjećowaše, ale bjez wuspěcha.

Policija (09.05.18)

Mittwoch, 09. Mai 2018 geschrieben von:

Pokradnjene awto namakali

Běła Woda. Pólska policija je zawčera­wšim blisko němskeje mjezy pokradnjeny Ford Kuga namakała. Jězdźidło w hódnoće 32 000 eurow běchu njeznaći něšto hodźin do toho w Běłej Wodźe pokradnyli. Při dalšim přepytowanju tohole pada policija zwěsći, zo bě tak mjenowany SUV póndźelu rano krótko po 4 hodź. kontrolu zwjazkoweje policije w Mužakowje přełamał a do Pólskeje ćeknył. Dźakowano pokiwej swědka su pólscy zastojnicy popołdnju samsneho dnja Ford blisko Łęknicy namakali.

Policija (08.05.18)

Dienstag, 08. Mai 2018 geschrieben von:

Awto so wupaliło

Wóspork. Na awtodróze A 4 krótko za Wó­sporskej wotbóčku do směra na Drjež­dźany je so wčera popołdnju nakładne awto dospołnje wupaliło. Čeho­dla bě woheń­ wudyrił, njeje znate. Šoferej so poradźi, z awta wulězć. Na to móžeše wón jeno přihladować, kak so jeho dźěłowy nastroj z woporom płomjenjow stanje. Te přeskočichu tohorunja na za­dni dźěl jězdźidła, tam pak na zbožo ničo nakładowane njebě. Alarmowana wohnjowa wobora měješe woheń spěšnje pod kontrolu. Awtodróha bě dlěje hač hodźinu dospołnje zawrjena.

Policija (07.05.18)

Montag, 07. Mai 2018 geschrieben von:

40 ludow pčołkow pokradnyli

Kromola. Při kontroli swojich pčołkow w Kromoli dyrbješe pčołar minjeny pjatk popołdnju zwěsćić, zo běchu jemu nje­znaći z kromy rěpikoweho pola na wšěch 40 pčolacych ludow pokradnyli. Po wšěm zdaću sta so to w času wot 29. apryla hač do minjeneho pjatka. Na te wašnje je pčołar wjace hač milion pčołkow zhubił. Policija tuka na to, zo běchu paduši profije, kotřiž wědźa, kak maš z pčołkami wobchadźeć. Runje nalěto tajke pady přibě­raja. Potrjecheny wobsedźer trochuje škodu na něhdźe 5 000 eurow. Wón pak njeje jenički, kiž pod tymle padustwom ćerpi. Ratarjo wokolnych polow so nětko strachuja, zo so pobrachowace pčołki na žně wuskutkuja.

Z motorskim do přirowa

Pěskecy. Ćežko zranił je so minjeny pjatk popołdnju młodostny na dróze mjez Smjerdźacej a Němskimi Pazlicami. W dołhej lěwej křiwicy blisko Pěskec zhubi 16lětny kontrolu nad swojim motorskim typa KTM 125 a zajědźe z nim do přirowa. Při tym so ćežko zrani. Wěcna škoda na motorskim wučinja po informacijach Zhorjelskeje policajskeje direkcije něhdźe 500 eurow.

Policija (04.05.18)

Freitag, 04. Mai 2018 geschrieben von:

Rentnar wopor jebaka

Budyšin. Njeznaty muž je zawčerawšim 88lětneho Budyšana zjebał. Wón rentnarja w měsće narěča, wuda so jako znaty a jědźeše z nim do jeho bydlenja na Niemöllerowej. Tam přepoda jemu jako dar kožanej kapje a tobołu, za čož pak chcyše nadobo pjenjezy. To 88lětny wotpokaza, skónčnje pak tola pokaza, hdźe ma swoje pjenjezy schowane. Tam wza sej cuzy wjacore sta eurow a so zhubi. Štóž je minjene dny tohorunja kožane twory poskićene dóstał, njech přizjewi to policiji pod telefonowym čisłom 03591/ 35 60.

Policija (03.05.18)

Donnerstag, 03. Mai 2018 geschrieben von:

Muž na třěchu zalězł

Biskopicy. Muž na třěše bydlenskeho doma­ na Belmsdorfskej w Bisko­picach je zawčerawšim wječor policiju, wuchowansku słužbu a wohnjowu woboru dlěje hač dwě hodźinje zaběrał. Po rozkorje w swójbje bě 27lětny na třěchu twarjenja zalězł a nochcyše ju hižo wopušćić. Hakle po dobrym přirěčowanju policistow bě wón zwólniwy, přez třěšne wokno wróćo do domu hić. Wohnjowi wobornicy běchu­ mjeztym wulku płachtu přihotowali, jeli by wón runowahu zhubił. Pozdźišo bě 27lětny zwólniwy, so lěkarjej předstajić. Policisća alkoholizowaneho muža přewodźachu.

Anzeige