Policija (25.09.15)

Freitag, 25. September 2015 geschrieben von:

Budyšin. Wopačny wopor wupytał bě sej zawčerawšim paduch w Nadźanecach (Nadelwitz). Tam 27lětny wodźer busa swoje jězdźidło runje nutřka rjedźeše, jako pytny njeznatu wosobu, kotraž bě po wšěm zdaću w busu pobyła a jón spěšnje wopušćiła. Šofer skoči ze zadnich duri busa, spěchaše za ćěkacym mužom a jeho skónčnje dosahny. Jako so přiwołani policisća na to trochu bliže ze 37lětnym skućićelom zaběrachu, woni zwěsćichu, zo bě wón móšnju busoweho šofera pokradnył­. Bjez toho zo by z njeje něšto pobrachowało, móžachu móšnju wodźerjej busa zaso wróćić. Přiwšěm změje so skućićel padustwa dla zamołwić.

Policija (24.09.15)

Donnerstag, 24. September 2015 geschrieben von:

Lěska. Njewobkedźbowanje předjězby bě přičina wobchadneho njezboža wčera pola Lěski blisko Wóslinka. 38lětny bě z Toyotu na wokrjesnej dróze do směra na Wóslink po puću. Při statnej dróze S 92 pak njewobkedźbowaše wón předjězbu wotprawa přijěduceho Dacije a zrazy do njeho. Dacia zjědźe na to z dróhi. Jeho 67lětny wodźer bu w awće tak za­tłusnjeny, zo móžachu jeho hakle­ wohnjowi wobornicy z ćežkej techniku wuswobodźić. Ćežko zranjeneho rentnarja dowjezechu do chorownje. Wodźer Toyoty so jeno snadnje zrani. Wobě jězdźidle pak stej dospołnje skóncowanej.

Policija (23.09.15)

Mittwoch, 23. September 2015 geschrieben von:

Budyšin. Po wšěm zdaću nikomu njesłušacy kófer je so wčera připołdnju na Budyskim dwórnišću wo njeměr postarał. Dokelž móhło so při pódla ławki wotstajenym wačoku wo bombu jednać, dwórnišćo ewakuowachu a železniski wobchad zastajichu. Přeswětliwši kófer jón wočinichu a w nim jeničce drastu, knihi a wosobinske wěcy namakachu. Mjeztym tež wobsedźerja wuslědźichu. Při čakanju na ćah do Choćebuza bě wón kófer prosće zabył.

Policija (22.09.15)

Dienstag, 22. September 2015 geschrieben von:

Wojerecy. Hakle z pokiwom swědka zhoni­ policija wo wobchadnym njezbožu, kotrež bě so zawčerawšim nawječor na Wojerowskim­ křižowanišću Kolpingowa/Berlinska dróha stało. Njewobkedźbowanja předjězby dla běštej tam wosobowej awće do so zrazyłoj, při čimž so tohorunja nadróžna tafla skóncowa. Na njezbožu wobdźěleni dorosćeni pak njemějachu trjeba, policiju abo wuchowanske mocy informować, byrnjež so pjećlětna holca a lěto stary hólčk při zražce zraniłoj. Mać jeju sama do Wojerowskeje chorownje dowjeze. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 12 000 eurow.

Policija (21.09.15)

Montag, 21. September 2015 geschrieben von:

Žuricy. Kak strašny móže drobny split na puću być, dyrbješe zawčerawšim připoł­dnju młodostna w Žuricach nazhonić. Wona bě tam krótko po 11 hodź. ze swojim mopedom na Wjesnej dróze po puću, jako so w lěwej křiwicy po wšěm zdaću­ splita dla wobsuny a padny. Młodostna při tym ćežko zrani, tak zo dyrbjachu ju z wuchowanskim awtom do chorownje dowjezć. Wěcna škoda wu­činja něhdźe sto eurow.

Policija (18.09.15)

Freitag, 18. September 2015 geschrieben von:

Zhorjelc. Dźakowano spěšnemu pokiwej wobydlerja móžeše policija w Zhorjelcu wčera paducha lepić. Wobydlerjej bě podhladne, zo młodostny, jako jeho w rańšich hodźinach na puću wuhlada, swoje koleso pušći a ćekny. Swědk prawje reagowaše a informowaše policiju. Wobsadka policajskeho awta na to w bliskosći 18lětneho wuhlada a nachwilnje zaja. Jako­ jeho přepytowachu, namakachu nimo­ wšelakeho gratu k zadobywanju tohorunja nóž a powětrowu trašawku. Kaž so wukopa, steješe młody muž tež hišće pod wliwom drogow. Wón změje so nětko padustwa z brónjemi dla zamołwić. Zhorjelčanej pak so policija za jeho spěšny pokiw, z kotrehož pomocu mó­žachu młodostneho paducha lepić, wuraznje dźakuje.

Policija (17.09.15)

Donnerstag, 17. September 2015 geschrieben von:

Bošecy/Lětoń. Hnydom dwójce su paduši tele dny wuchodnje Budyšina twarske ma­šiny a grat kradnyli. Tak zadobychu so w Bošecach do bróžnje, z kotrejež su nimo wšelkeho gratu tež koleso spakosćili. W Lětonju wočinichu na transporteru gratowy kašćik a wzachu z njeho betonowy zhusćak, dwě pile, niwelěrowanski nastroj a akušrubowak. Hódnotu rubi­zny powobličichu škodowani na dohromady něhdźe 8 400 eurow, wěcna škoda wučinja porno tomu jeno snadny dźěl toho, mjenujcy dźesać eurow za skóncowany zamk. Policija je zawčerawšim rano wo tym zhoniła a nětko za móžnymi skućićelemi slědźi.

Policija (16.09.15)

Mittwoch, 16. September 2015 geschrieben von:

Kamjenc. Na njewšědne wašnje pomhali su wčera Kamjenscy wobornicy. Dwa­naćelětna holca bě při Pobrjóžnej hasy na skału­ zalězła a so we wysokosći šěsć metrow posydnyła. Dele pak sej hižo nje­zwěri a wołaše tuž wo pomoc. Alarmowani wobornicy krosnowarku z pomocu wjerćiteho rěbla z jeje połoženja wuswobodźichu. Na zemi so po tym wo nju lěkarsce starachu. Zraniła so na zbožo njeje, snadny šok pak přiwšěm poćerpje.

Policija (15.09.15)

Dienstag, 15. September 2015 geschrieben von:

Łuty. Paducham po wšěm zdaću hižo ničo swjate njeje. We Łutach dyrbješe farar tamnišeje ewangelskeje cyrkwje zawčerawšim zwěsćić, zo běchu so njeznaći ­minjeny čas do Božeho domu při Wjesnej dróze zadobyli. Pokradnyli su z njeho něhdźe 350 lět staru cynowu dupu ze železnym wobhrodźenjom. Hódnotu ­sa­- kralneje drohoćinki duchowny hišće dokładnje zwěsćić njemóžeše, maličkosć pak to runjewon njeje.

Policija (14.09.15)

Montag, 14. September 2015 geschrieben von:

Dobruša-Huska. Tragiske wobchadne njezbožo je so wčera dopołdnja na statnej dróze S 119 pola Hnašec w gmejnje Dobruša-Huska stało. Tam jědźeše 77lětny wodźer wosoboweho awta typa VW Passat do směra na Budyšin, jako so mjez wotbóčkomaj do Hnašec a Ćemjerc nadobo rozsudźi so zawróćić. Po wšěm zdaću­ rentnar wobkedźbował njebě, zo wotzady motorske přijědźe. Jeho 46lětny wodźer njemóžeše hižo borzdźić a zrazy wotboka do Passata. Wuchowanscy sa­nitetarjo drje hišće spytachu motorskeho reaniměrować, zražka pak bě tak ćežka, zo wón hišće na městnje njezb­oža zemrě.­ Wodźer Passata a třo sobujě­­du­cy w jeho awće so njezranichu. Wěc­nu­ škodu trochuje policija na něhdźe 10 000 eurow.

Anzeige