Policija (19.10.15)

Montag, 19. Oktober 2015 geschrieben von:

Kulow. Z kolesom drje budźe nětko 41lětny muž z Kulowskeje wokoliny hiš­će­ tróšku dlěje jězdźić dyrbjeć. Jako jeho sobotu w nocy zastojnicy Wojerowskeje policajskeje direkcije na Budyskej hasy w Kulowje kontrolowachu, napadny jim nimo njewšědneho jězbneho stila tež „chorhojčka“. Test wujewi, zo měješe kolesowar 2,98 promilow alkohola w kreji.

Policija (16.10.15)

Freitag, 16. Oktober 2015 geschrieben von:

Lejno. Njewšědna hara bě to wčera rano na stanowanišću w Lejnom pola Wojerec při tamnišim jězoru. Z wulkim wrjeskotom je tam stanowanski připowěšak rozbuchnył. Wohnjowi wobornicy drje přichwatachu, wjele k hašenju pak hižo njemě­jachu. Připowěšak bě dospołnje zničeny. Na zbožo žane wosoby w nim njeběchu, kaž móžachu po prěnim wob­hla­da­­nju městna wolóženi zwěsćić. Dalše připowěšaki na samsnym stanowanišću so njewobškodźichu. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 10 000 eurow.

Policija (15.10.15)

Donnerstag, 15. Oktober 2015 geschrieben von:

Wojerecy. Skónčnje raz je so policiji poradźiło, trikowych wobšudnikow zajeć. Hižo zašły tydźeń běštaj mužej w starobje 43 a 52 lět z wokoliny Bremena 75­lětneho Wojerowčana wo něšto tysac eurow­ wobšudźiłoj, wudawajo, zo trjebataj pjenjezy za załoženje firmy. Policija hakle pozdźišo wo tym zhoni. Nětko přizjewištaj so wonaj znowa pola rentnarja, prošo wo dalše pjenjezy. Tónraz pak so Wojerowčan zjebać njeda a informowaše policiju. Zastojnicy wujednachu ze skućićelomaj fingěrowane přepodaće pjenjez a jeju při tym wutoru dopołnja na Łuži­skim­ naměsće zajachu.

Policija (14.10.15)

Mittwoch, 14. Oktober 2015 geschrieben von:

Bórk. Bjezmała do jastwa přišoł by za­wčerawšim muž, kotrehož kontrolowachu zastojnicy na dojězdźowanskim parkowanišću w Bórku pola Budyšina. Jako sej zastojnicy papjery 30lětneho bliže wobhladachu, so wukopa, zo za nim hižo pytaja, dokelž wón statej třicyfrowu sumu pjenjez dołži. Muž dołh na městnje zapłaći a smědźeše tuž dale jěć.

Policija (13.10.15)

Dienstag, 13. Oktober 2015 geschrieben von:

Biskopicy. Z njewšědnym padom zaběra so policija w Biskopicach. Tam běchu njeznaći w nocy na njedźelu na priwatnej ležownosći štyri metry wysoki aziski jałorc (Wacholder) podrězali. Štom bě 24 lět stary, jeho zdónk měješe přeměr dźesać centimetrow. Drjewo pak skućićeljo sobu wzali njejsu.

Ottendorf-Okrilla. Wobchadne nje­zbožo sta so wčera wječor na awtodróze A 4 mjez wotbóčkomaj Ottendorf-Okrilla a Hermsdorf. Tam bě nakładne awto zadźěwka dla borzdźiło, za nim jěduce wosobowe awto pak to přepozdźe pytny a wotzady do njeho zrazy. 47lětneho šofera awta dowjezechu do chorownje. A 4 do směra na Drježdźany bě hač do 23 hodź. sčasami dospołnje zawrjena.

Policija (12.10.15)

Montag, 12. Oktober 2015 geschrieben von:

Lejno. Třo zranjeni a wulka wěcna škoda běchu wuslědk wobchadneho njezboža wčera připołdnju na zwjazkowej dróze B 6 blisko Lejna pola Bukec. Tam chcyše ćmowy Mercedes před nim jěduce awta přesćahnyć, jako w samsnym wokomiku běły transporter nalěwo wotboči. Wěcna škoda wučinja něhdźe 17 000 eurow. Dróha bě tři hodźiny zawrjena.

Policija (09.10.15)

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:

Biskopicy. Za sydomlětnej holcu a jeje dźewjećlětnej přećelku je policija zawčerawšim wječor w Biskopicach pytała. Wobě­ běštej doma ćeknyłoj. Zasadźene běchu wobsadki wjacorych policajskich awtow kaž tež pos. Znaty krótko do połnocy holcy­ w měsće wuhlada a jej za­stojnikam a na to staršim přepoda.

Policija (08.10.15)

Donnerstag, 08. Oktober 2015 geschrieben von:

Budyšin. Husty kur stupaše wčera popołdnju pod Budyskim Mostom měra dowysoka­. Něhdźe w 16 hodź. paleše so tam 20 kwadratnych metrow wulki zahrodny domčk. Wohnjowi wobornicy drje płomjenja spěšnje podusychu, tola lawba so přiwšěm dospołnje zniči. Zbožo w nje­zbožu bě, zo so jenož pjeć metrow zdaleny płunowód njewobškodźi. Za čas hašenja nasta w sprjewinym měsće wobchadny chaos, dokelž bě Móst měra dlěje hač hodźinu połojčnje zawrjeny. Wo přičinach wudyrjenja wohenja njeje ničo znate.

Policija (07.10.15)

Mittwoch, 07. Oktober 2015 geschrieben von:

Wjelećin. Wobchadne njezbožo sta so wčera wječor krótko po 21 hodź. na dróze z Wjelećina do Hornjeje Hórki. ­Šofer Citroena zhubi tam w lěwej křiwicy kontrolu nad jězdźidłom, zajědźe na prawy bok jězdnje a zrazy do štoma. Wodźer awta so na zbožo jeno snadnje zrani, jeho­ jězdźidło pak bě jenož hišće šrót. Jako­ policija přijědźe, zo by njezbožo wobdźěłała, napadny zastojnikam „chorhojčka“ 54lětneho muža. Na to přewjedźechu pola­ njeho test z alkomatom, kiž wunjese 1,50 promilow alkohola w kreji. Jeho jězbnu dowolnosć sej tuž hnydom wobchowachu a přikazachu, zo ma so mužej krej brać.

Policija (06.10.15)

Dienstag, 06. Oktober 2015 geschrieben von:

Ćichońca. Nisko stejace słónco bě po wšěm zdaću wina na wobchadnym nje­zbožu wčera nawječor na dróze z Ćichońcy do Lubochowa. Dokelž 40lětnej wodźerce Golfa słónco mjezwoči swěćeše, zhubi wona krótki wokomik orientaciju a zrazy do napřećo přijěduceho VW Caddyja. Při tym so žona ćežko zrani, 33lětny šofer tamneho awta wosta njezranjeny. Wěcna škoda wučinja dohromady ně­hdźe 20 000 eurow.

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson