Wostuda a wjeselo při dobyćomaj

Montag, 30. März 2020 geschrieben von:

Tabulka wolejbuloweje wokrjesneje klasy muži Budyšin-wuchod:   

1. ST Marijina hwězda 12  10  20

2. ST Sokolnik 8   8  16

3. MSV Budyšin IV 10   7  14

4. Schönbachske VT 12   5  10

5. ST Hnašecy-Dobruša 10   4  8

6. Budyšin-sewjer 11   4  8

7. ST Chróstawa 12   3  6

8. Sokoł Budyšin 9   1  2


Na předposledni hrajny dźeń, kotryž je nět­ko po zdaću posledni w hrajnej dobje 2019/2020, smědźachu wolejbu­lisća ST Marijineje hwězdy nowačka sezo­ny znowa doma witać. Po wuspěšnej premjerje chcychu woni tež druhi duel za sebje rozsudźić, zo bychu swoje prěnje městno w tabulce dale skrućili. Mužojo ze Schönbacha pak nastupichu w tróšku hinašej, womłodźenej formaciji. Tak njebě wuslědk zwoprědka tak jasnje wotwidźomny.

ST Marijina hwězda – Schönbachske VV 2:0 (25:16, 25:18)

Awtor dźensa Clemens Šmit

Spodźiwna to situacija. Tež sportowy swět je koro­nawirus w běhu jeno­ třoch tydźenjow zlemił. A snano jón tale kriza tež fundamentalnje změni. Telko je jasne: Sćěhi budu na kóž­dy pad daloko sahace a su dotal hišće njepředwidźomne.

Najwjetši přěhračcy krizy pak njebudu, podobnje kaž druhdźe w hospodar­stwje tež, najbohatše a najsolwentniše towar­stwa. A snano tež nic runje naše wjesne sportowe towarstwa. Budu pak to wšitke te, kotrež maja za swoje sta­diony a hrajnišća podruž płaćić; ći, kiž móžachu dotal we wyšich ligach z mało budgetom wobstać; ći, kotřiž su wotwisni, zo kóždy tydźeń znowa ludźo na jich hry chodźa a kasy pjelnja.

Sport (27.03.20)

Freitag, 27. März 2020 geschrieben von:

Módro-běli planuja „hłownu“

Zamołwići sportoweho towarstwa Módro-běli Kulow planuja za pjatk, 24. apryla, hłownu a wólbnu zhromadźiznu, a to wot 19 hodź. w hosćencu při sportnišću. Dotalne předsydstwo chce tam wo swojej dźěławosći w zašłych štyrjoch lětach rozprawjeć. Wjeršk wječora ma wólba noweho předsydstwa być. Štóž ma lóšt na aktiwne sobudźěło w nowym předsydstwje Módro-běłych Kulow, tón njech so hač do 20. apryla w jednaćelni na Koćinskej dróze 23 w Kulowje pisomnje požada. W přichodnych tydźenjach budźe běrow stajnje pjatk wot 11 do 12 hodź. wobsadźeny. Pod telefonowym čisłom 0151/ 624 172 53 móža so zajimcy tež na druhi termin dojednać.

Běrow začinili, kurs wotprajili

Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) je swoju jednaćelnju w Kamjencu zawrěł. Telefonisce a z mejlku pak je jednaćel Gojko Sinde hišće docpějomny. Dalekubłanje za sudnikow WFV, kotrež bě za 3. apryl planowane, wupadnje.

Přihotuja na nowu sezonu

Před měsacom su zamołwići hišće jedne z najwažnišich prašenjow wokoło europeady rozrisali – mjenujcy kriterije, po kotrychž kader za wulki koparski turněr wupytaja. To běše wšěm potencielnym hrajerjam hišće raz pohon, w přichodnych měsacach a tydźenjach so za njón profilować. Coronakrizy dla pak budźe europeada hakle w juniju 2021. Kak zamołwići na to reagowachu a kotre ćeže na Clemensa Škodu, hłowneho łužiskeho organizatora ­čakaja, je wón Jurjej Bjeńšej powědał.

Nětko budźe europeada tola wo lěto přesunjena. Zrudźa Was to?

C. Škoda: Trochu zrudny sym, haj! Ale přewažuje skerje jasnosć, zo wěmy, kak dale póńdźe.

Sam byšće zawěsće tež tak rozsudźił, abo?

C. Škoda: Haj, wězo! To je absolutnje prawy rozsud!

Kak su koparki, koparjo a dalši oficialni na to reagowali?

C. Škoda: Kontakt k hrajerkam abo hrajerjam hišće měł njejsym, ale tež we wuběrku maja wšitcy zrozumjenje za rozsud, wšako smy z tym ličili.

Změje přestorčenje sćěhi na serbsku wubranku?

Mikswolejbulisća Budyskeje FSG su 30. mišterstwa na hobbyjowej runinje ze slěbrom mjez sydom startowacymi cyłkami zakónčili. Mustwo ST Wjazońca zaruči sej třeći raz zasobu titul wokrjesneho mištra.

Kaž SN hižo rozprawjachu, je Sakski wolejbulowy zwjazk coronawirusa dla we wšěch ligach dypkowe hry wotprajił a dočasnje zakónčił. Tak su tež mišterstwa mikswolejbulistow na hobbyjowej runinje w Budyskim wokrjesu nimo. Tróšku zbožownje skónči měšany team Budyskeje FSG jubilejnu 30. sezonu, wšako je mjez wšitkimi sydom mustwami najwjace partijow absolwowała. Ze šěsć dobyćemi wuwojowachu sej hrajerki a hrajerjo wokoło kapitana Petera Blümela slěborne městno. To je w 26. lěće přisłušnosće w miksowej lize jědnate wicemišterstwo. K tomu přińdu samsna ličba wokrjesnych titulow a tři třeće městna. Tak wostanje Budyska FSG dale najwuspěšniše měšane mustwo našeho wokrjesa.

Kónc krótko před cilom

Mittwoch, 25. März 2020 geschrieben von:

Tež na krajnej runinje je so wolejbulowa sezona krótko před cilom skónčiła. Tule aktualny tabulkowy staw w sakskej klasy žonow:

klasa – wuchod

1. VV Žitawa   16 43:16 40

2. Shatterhands Radebeul 16 42:13 39

3. Póst Drježdźany  15 39:18 35

4. Zeleno-běłe Coschütz 14 30:25 22

5. MSV Budyšin   15 27:29 22

6. CVJM Zhorjelc    14 26:27 19

7. SZ Chróstawa    15 21:28 18

8. Módro-běłe Wojerecy   13 20:29 15

9. TSG Hamor-Běła Woda 16 14:43 9

10. Drježdźanski SSV   16 11:45 6

klasa – zapad

1. L.E. Volleys II   14 40:10 37

2. Volleys Markkleeberg II 13 31:20 27

3. TSV 1862 Schildau   14 32:21 26

4. Kamjeničanski VV II   13 32:20 25

5. L.O. Volleys   11 22:22 16

6. TSV lipsk 76 II    12 21:25 16

7. Germania Hormersdorf 13 19:28 15

8. ATV Volkmarsdorf 90   14 18:35 12

9. VV Grimma II    12 2:36 0

Kilian Hrjehor

W lěće 2014 je so Beata Čórlichec, rodźena Němčanka, pospytała so jónu kwalifikować za swětowe mišterstwa triatlona Ironman na kupje Hawaii. Wubědźowanje wotměwa so stajnje w centralnym Pacifiku srjedź oktobra. Tutón pospyt so jej jako amaterce tehdom derje poradźi z cyłkownym časom 10:30 hodź (3,8 km płuwanje 1:27 hodź; 180 km kolesowanje 5:24 hodź a 42,2 km marathonowy běh 3:45 hodź). Po dalšich třoch trěbnych kwalifikacijach a startach na swětowych mišterstwach w Kona je so wona kóžde lěto dale polěpšiła hač na lońše cyłkowne 10:23:54 hodź. Loni wšak chcyše poprawom wusadźić, ale dokelž bě so jeje prěni start triatlona na kanariskej kupje Lancarote w juliju tak wuběrnje zešlachćił (połnje dosahacy za swětowe mišterstwa Ironman), rozsudźi so wona tola pjaty króć za Hawaii. A tutón spontany rozsud absolutnje njewobžaruje. Wšako je so porno cyłkownemu časej 10:27:37 hodź z lěta 2018 znowa wo nimale štyri mjeńšiny stopnjowała a so pod tamnišimi tropiskimi temperaturami hišće lěpje zaměstniła.

Kickerowy turněr na junij přestorčeny

Dienstag, 24. März 2020 geschrieben von:

Hłowny organizator Marko Mět a Wotrowska młodźina staj za 28. měrc planowany kickerowy turněr na 20. junij přestorčiłoj.

Kickerowy turněr słuša k wólnočasnym sportowym zarjadowanjam, na kotrychž so wosebje wjele ludźi zetkawa – a to na chětro wobmjezowanym arealu. Strowota hrajerkow a hrajerjow njeje tuž garantowana. Rjenje pak, zo njeje woblubowany turněr wotprajeny, ale na nowy termin přesunjeny.

Najlěpša kolesowarka swěta

Dienstag, 24. März 2020 geschrieben von:

Kolesowarka na čarach (Bahnrad) Emma Hinze z Choćebuza bě sej hižo w lětomaj 2014 a 2015 na swětowych a europskich mišterstwach juniorow někotre medalje zawěsćiła. Zo pak je 22lětna nětko tež jako dorosćena na swětowych mišterstwach hnydom trójce na podest smaliła, to samo najwjetšich fachowcow překwapja. Na němskich mišterstwach, přewjedźenych kónc februara w Berlinskim ­Velodromje, doby w Hildesheimje rodźena sportowča teamowy sprint, sprint a Keirin-wubědźowanje a tak tučelowy trikot, z kotrymž česća najwuspěšnišich.

Kolesowarske swětowe mišterstwa su nimo wurisanjow na olympiskich hrach druhe najwjetše kolesowarske wubědźowanja swěta. Olympia 2020 steji za najwuspěšnišu Choćebusku kolesowarku wšěch časow tež hišće na programje, njebudu-li wotprajene abo přesunjene. Tam budźe sportowča RSC Choćebuza, po dnjach w Berlinje, topfaworitka.

Po tydźenju dowola, kotryž přežiwi wona zhromadnje z přećelom-kolesowarjom Alexanderom Dornbachom na kupje Fuerteventura, je Emma Hinze za olympiske wubědźowanja w Tokiju trenować započała.

Za běharkia běharjowwjele njeběži

Dienstag, 24. März 2020 geschrieben von:

Za wutrajnosportowcow to tučasnje runjewon lochke časy njejsu. Hač do kónca apryla su wšitke běhanske wubědźowanja wotprajene a za tymi wot meje hač do kónca lěta steja wulke prašaki. Nichtó mjenujcy w tychle časach njewě, kak so wšitko dale wuwije. Trenować wšak kóždy dale móže, znajmjeńša kolesować a běhać. Płuwać je komplikowane, dokelž su wšitke płuwanske hale zawrjene. Tu někotre wurisanja, za kotrež su přizjewjenja hišće móžne. Wšitke namakaće tež na internetnej stronje www.baer-service.de.

09.05. 29. běh na Sokolnik we Wjazońcy

09.05. AOK-city run & bike w Choćebuzu

10.05. 11. Lipšćanski žonjacy běh

10.05. 19. Bike & run při Sokolniku

we Wjazońcy

16.05. 10. Lipšćanski nócny běh

20.05. 33. běh po Krakečanskich wyšinach

29.05.9. Ramnowski Fichtowy běh

31.05. 13. swjatkowne běhi wokoło

Bjerwałdskeho jězora

06.06. 2. hornjołužiski trail

10.06. 1. Krabatowy firmowy běh

14.06. Swětowe mišterstwa Schiebock

2020 w Biskopicach

24.06. 10. DAK-firmowy běh w Budyšinje

24.06. Běh přećiwo rakej w Drježdźanach

26.06. 17. Žabjacy běh w Běłej

Kilian Hrjehor

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte