Serbske Nowiny

Montag, 11 Mai 2015 14:00

Krótkopowěsće (11.05.15)

Młynkowa naslěduje Kowarja

Choćebuz. Nowa hornjoserbska zastupowaca čłonka rady Załožby za serbski lud je Marlis Młynkowa ze Serbskeho šulskeho towarstwa. Wona naslěduje Marka Kowarja, kotryž je zastojnstwo z wosobinskich přičin złožił, poinformowa předsyda Domowiny Dawid Statnik na posedźenju zwjazkoweho předsydstwa sobotu w Choćebuzu.

Zwjena z noweje twornje

Kodersdorf. Zajutřišim, srjedu, je za­zběh za nowotwar zawoda k zhotowjenju zwjenow z lochkometala firmy Borbet w Kodersdorfje pola Zhorjelca. Zawod nastanje bjezposrědnje při awtodróze A 4. Tam ma nastać 400 nowych dźěłowych městnow. Požadanja k tomu přijimuje dźěłowa agentura w Niskej.

Sakska atraktiwne stejnišćo

Drježdźany. Hospodarske spěchowanje Sakskeje (WFS) zmóžni loni zasydlenje 13 nowych předewzaćow a rozšěrjenje dalšich dźesać. Z tym bu 600 nowych dźěłowych městnow wutworjenych, wuchadźa ze zdźělenki towaršnosće. Cyłkownje je so 182 milionow eurow inwestowało. WFS zregistrowa 37 procentow wjace naprašowanjow za nowozasydlenje hač 2013.

Kanada dale bjez poražki

Freitag, 08 Mai 2015 14:00

Pokiwaj (08.05.15)

Wjesny swjedźeń z jubilejom

Němcy. Składnostnje 80lětneho wobstaća Němčanskeje wohnjoweje wobory přewjedu tam wot 15. do 17. róžownika swój lětuši wjesny swjedźeń. Po pjatkownym wubědźowanju wobornikow budźe wječor diskoteka. Sobotu je wot 15.30 hodź. dźěćacy swjedźeń z mnohimi překwapjenkami předwidźany. W 17 hodź. přizamknje so mejemjetanje. Wječor budu reje. Po njedźelnym rańšim piwku započnu so w 14.30 hodź. žortne wubědźowanja na Čornym Halštrowje. Wot 16 hodź. poskića na jewišću pisany program, mjez druhim z „najlěpšim hłosom Němcow“. Wjesny a młodźinski klub kaž tež wohnjowa wobora wšitkich wutrobnje přeprošeja.

Koncertuja na zahrodźe

Pančicy-Kukow. Křesćansko-socialny kubłanski skutk a chór Lipa přeprošujetej njedźelu, 17. meje, w 15.30 hodź. na nalětni koncert na zahrodźe zežiwjenskeho a zeloweho centruma w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje. W kćějacej přirodźe zanjese chór Lipa pisany kwěćel pěsnjow na rjanosć nalěća. Hóstny chór je lětsa dźěćacy chór Budyskeho Serbskeho gymnazija pod nawodom Bernadet Hencyneje. Wot 15 hodź. poskića tam kofej a tykanc.

Freitag, 08 Mai 2015 14:00

Policija (08.05.15)

Gumijowy čołm pokradnyli

Wulke Ždźary. Na kotrym z łužiskich jězorow drje paduši swoju rubiznu wužiwaja? Z tymle prašenjom zaběra so policija we Wulkich Ždźarach, hdźež běchu sej njeznaći njewšědnu rubiznu wupy­tali. W nocy na minjenu srjedu přewi­nychu woni płót wokoło saněrowanskeje kónčiny Hórnikečanskeho jězora a dóstachu so tak na twarnišćo. Tam po­kradnychu industrijowy gumijowy čołm, štyri padle a wonkowny motor. Škodu na skóncowanym płoće a hódnotu pokradnjeneho dźěłoweho gratu saněrarjow trochuja na dohromady 5 500 eurow­. Kriminalna policija pad přepy­tuje a nětko najskerje při jězorach wo­sebje kedźbuje.

W połnej pyše kćějace rěpikowe zahony, kaž tule mjez Pančicami-Kukowom a Wotrowom, wobradźeja nam tuchwilu krasne nalětn­je wobrazy. Při wuchodźowanju po pólnych pućikach je to runjewon wobkuzłace. Foto: SN/Maćij Bulank

Freitag, 08 Mai 2015 14:00

Rozhłós (08.05.15)

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo konferency „Oskar Kolberg a Europa małych regionow“ w Choćebuzu

11:10 Dźensa dźeń maćerje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z portretom serbskeje maćerje

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

13:40 Zbožopřeća

Freitag, 08 Mai 2015 14:00

Protyka (08.05.15)

Pjatk 8.5. 19:00 Program madźarskich a Radworskich šulejow na žur­li Radworskeje „Meje“

  19:00 Tradicionalny nalětni koncert na Worcynskim hrodźe z chórom Meja

  19:30 Přednošk Juliana Nyče pola Bizoldec w Haslowje

  19:30 Wotewrjenje noweje wustajeńcy Jana Buka w Choćebuskim Serbskim muzeju

  19:45 Wopomnjenske zarjadowanje składnostnje znowa­załoženja Domowiny w Chrósćicach

Sobotu 9./10.5.  Hornčerske wiki w Halštrowje

  9:30 Keramiska dźěłarnička Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu we Wulkej Dubrawje

  10:00 Posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w Choćebuskim delnjoserbskim internaće

  17:30 Kamjenska nóc cyrkwjow a muzejow

Njedźelu 10.5. 14:30 Oficialne wotewrjenje Njebjelčanskeje pěstowarnje

Póndźelu 11.5. 17:00 Posedźenje wokrjesneho wuběrka Budyskeho wokrjesneho sejmika

  19:30 Přednošk wo islamje a křesćanstwje w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Srjedu 13.5. 19:00 Rakečanska serbska bjesada w farskej bróžni

Freitag, 08 Mai 2015 14:00

Pokiwy (08.05.15)

Informuja wo božej ručce

Budyšin. Wo přičinach božeje ručki (Schlaganfall), wo rizikowych faktorach a wo móžnych naprawach, schorjenju zadźěwać, informuje infobus jutře, sobotu, wot 10 hodź. na Budyskich Žitnych wikach. Zajimcy móža w rozmołwje z fachowymi lěkarjemi swoje prašenja wotbyć a swój riziko božeje ručki zwěsćić dać. Nimo toho so wjacore přednoški na měst­nje z božej ručku a dalšimi chorosćemi wutroby zaběraja.

Poswjeća pěstowarnju a pomnik

Freitag, 08 Mai 2015 14:00

Němska skónčnje kapitulowała

8. meje rano je 8. pólska diwizija pěškow bjez wjetšich bojow Budyšin zdobyła. Jednotki Wehrmachty běchu město hižo wopušćili. Třećina twarjenjow bě zničena abo ćežko wobškodźena, mjez nimi bě tež wupaleny Serbski dom na Lawskich hrjebjach. Samsny dźeń hakle je 2. pólska tankowa brigada po ćežkich bojach Biskopicy wobsadźiła. Pola Neustadta dóńdźe znowa k ćežkim wojowanjam. Pólske wójsko bě nawječor Pirnu zabrało a němsko-čěsku hranicu mjez Łobjom, Sebnitzom hač do Habrachćic wobsadźiło. Sowjetska 28. a 52. armeja je 8. meje Lubij a Zhorjelc bjez bojow wuswobodźiła. Wobě měsće přetraštej wójnu bjez škodow.

Freitag, 08 Mai 2015 14:00

Pilne pčołki, pilni pčołarjo

Haj, je nalěćo a pčołki su hižo pilne. Tež pčołarjo dyrbja so tuž napinać. Angela a Beno Pólkec z Pěskec mataj blisko Miłoćic pčolacy wóz. Prawidłownje kontrolujetaj tam staw płastow, zo móhli so pčolace ludy zesylnić a rozšěrić. Runja zahrodkarjej ma tež pčołar swoje měsačne nadawki spjelnić, zo bychu so žně kónc sezony derje radźi­li. Swoju wědu Beno Pólk rady dale posrědkuje, wosebje młodym ludźom, kotřiž­ hišće wjele nazhonjenjow na tymle polu nimaja.

Na mnohich městnach Łužicy spominachu dźensa na 8. meju 1945. Při pomniku na Kamjenskej Pastwinej horje su wyši mě­šća­nosta Roland Dantz (njestronjan), zastupjerjo cyrkwjow, šulow a dalšich towarstwow z města a wokoliny wěncy a kwětki kładli. Wicekonsulka Ruskeje federacije w Lipsku Anna Illarjonowa dźakowaše so wšěm, kotřiž wopomnjeće padłych wojakow žiwe dźerža. W Budyšinje (na wobrazu) počesćichu zastupjerjo Lěwicy, SPD a Budyskeho wobydlerskeho zwjazkarstwa kaž tež dalšich towar­stwow a měšćenjo wopory wójny a zasłužbu Čerwjeneje armeje při wuswobodźenju Łužicy. Foto: SN/Maćij Bulank

Neuheiten LND