Pytaće-li wulětny cil za kónc tydźenja, njetrjebaće so poprawom předaloko roz­hladować. Wšako je w blišej wokolinje tójšto rjanych blečkow, na kotrychž móža sej zajimcy něšto wobhladać abo prosće trochu so wočerstwić. Mjez druhim móža to w biotopowym zwjazku w Kamjenej pola Rakec činić. Na arealu bywšeje kaolino­weje jamy nasta před 20 lětami park z hatnym biotopom, hrodowej ruinu a hraj­kanišćom. Předewšěm tohodla sej rady swójby z dźěćimi tam dojědu. Foto: Carmen Schumann

Zapodajće waše fota

Freitag, 22. Mai 2020 geschrieben von:

Wojerecy (SN/JaW). Měšćanski muzej we Wojerecach planuje za lěćo fotowu wustajeńcu w kotrejež srjedźišću steji wosebita skulptura tamnišeho zwěrjenca. Zo móhli wustajeńcu zestajeć, trjebaja pomoc wopytowarjow zwěrjenca.

Kaž muzej w nowinskej zdźělence piše jedna so při skulpturje wo „Skupinu kozow“ z mosaza w coowje. Zhotowiła je ju wuměłča Dorothea von Philipsborn. Wot 1960tych lět steji twórba we Wojerowskim zwěrjencu. „Štó je hižo na chribjeće našich bronzowych kozow sedźał?“, praša so nawodnica Wojerowskeho měšćanskeho muzeja Kerstin Noack. Wšako słuša skulptura k najwoblubowanišim fotowym motiwam w zwěrjencu. „Tuž chcemy ju z wosebitej wustajeńcu hódnoćić. Pósćelće nam tuž swoje fota, kak jako dźěćo abo nětko snano samo waše dźěći abo wowka, dźěd, prěni lětnik abo tež waši přećeljo na tychle kozach sedźa“, Noack namołwja. Zapodać móžeće fota hač do 10. junija pak z e-mejlku na , abo zaskenujće je wosobinsce w muzeju, a to wot póndźele do pjatka w času wot 9 do 10 hodź.

Mała křižowka (22.05.20)

Freitag, 22. Mai 2020 geschrieben von:

1 nic dialog,

2 nic Delany,

3 zegery,

4 płaćeny pjenjez za přinoški

w medijach,

5 karta při hrach kaž škot,

6 muske sorny

Pokiwy (22.05.20)

Freitag, 22. Mai 2020 geschrieben von:

Na wosebity mejski nyšpor

Róžant. Towarstwo Cyrila a Metoda přeprošuje zajutřišim, njedźelu, 24. meje, na mejski nyšpor do Róžeńčanskeje putniskeje cyrkwje. Wosebity mejski nyšpor wobrubi hudźbnje saksofonistka Kira Hrjehorjec. Dokelž njeje w swjatnicy koronakrizy dla telko městna, změja wěriwi składnosć nyšpor wonka sćěhować. Tam budu přidatne městna k sedźenju přihotowane. Započatk je w 17 hodź.

Žane škotowanje

Lubij. Kartyplacanja serbskich seniorow so tuchwilu najprjedy raz njewotměja. To zdźěli hłowny organizator serbskich seniorowych škotowych turněrow Měrćin Nowak. Jako přičinu mjenuje wón tuchwilne połoženje koronapandemije dla. Hdy a hdźe přichodny turněr přewjedu, njeje hišće jasne. Nowy termin Lubijčan Nowak sčasom zdźěli.

Mali a wulcy slědźerjo witani

Rozhłós (22.05.20)

Freitag, 22. Mai 2020 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica aktualnje z powěsćemi tydźenja, mjez druhim „digitalne mejemjetanje w Radworju“

11:20 Tematiske wusyłanje: Digitalizacija serbšćiny

12:00 Nabožne wusyłanje  

(farar Daniel Dzikiewicz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, powěsće a aktualne přinoški wo podawkach tydźenja w Delnjej Łužicy

13:00 Tematiske wusyłanje: Koncert po přećach słucharjow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech )

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Pokiwy (15.05.20)

Freitag, 15. Mai 2020 geschrieben von:

Wustajeńcu dlěje pokazuja

Budyšin. Serbski muzej w Budyšinje swoju lětušu wosebitu wustajeńcu „Jutry w Serbach“ dlěje pokazuje. Kaž z muzeja rěka, wostanje přehladka hač do 23. awgusta přistupna. Wosebitosće přehladki su mólby ­Maria Ošiki „Křižowy puć“ kaž tež dalše twórby z jutrownymi motiwami. ­Widźeć su nimo toho dobyćerske kolekcije lě­tušeho wubědźowanja wo naj­rjeńše jutrowne jejko. Zastup do muzeja je jeno ze škitom za ­hubu a nós móžny. Serbski muzej je wot wutory do nje­dźele stajnje wot 10 do 18 hodź. wo­tewrjeny. Zajutřišim na dnju wotewrjeneho muzeja je zastup darmotny.

Wjac hač 2 500 jejkow

Drjowk. Tež Serbska tkalčernja w Drjowku přeproša na wopyt. Wot 12. meje je tam we wustajeńcy wjac hač 2 500 jejkow z cyłeho swěta widźeć. Přehladka budźe hač do kónca septembra přistupna. Koronawirusa dla smědźa stajnje jeno štyrjo zajimcy naraz ze zakryćom huby a nosa do tkajerskeje stwy, kotryž je wot wutory do njedźele w času wot 13 do 17 hodź. wočinjeny.

Rozhłós (15.05.20)

Freitag, 15. Mai 2020 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica aktualnje z powěsćemi tydźenja

11:20 Barba oranžowa

11:50 Hudźba do nalěća

12:00 Nabožne wusyłanje  (superintendent Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, powěsće tydźenja a kak koronakriza naše žiwjenje wobwliwuje

13:00 Tematiske wusyłanje: 2. dźěl serbskeho literarneho wubědźowanja

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Pokiwy (08.05.20)

Freitag, 08. Mai 2020 geschrieben von:

Kemše dale přez internet

Chrósćicy. Byrnjež mjeztym zaso móžno było we wjetšich skupinach Bože słužby w cyrkwjach sobu swjećić – kemšerjo maja přiwšěm na trěbny wotstawk znajmjeńša połdra metra dźiwać – mó­žemy sej serbske bohosłužby dale live přez internet wobhladać. Zajutřišim, njedźelu, wot 9 hodź. wusyłaja Božu mšu na Youtube z fararjom Měrćinom Deleńkom z Chrósćic. Trěbny link na wotpowědny internetny kanal po­dawa Katolski Posoł znowa pod www.posol.de. Kemše runočasnje w Serbskim rozhłosu sćěhować pak wot njedźele hižo móžno njebudźe, dokelž je radijowy sćelak wjace njewusyła, kaž Katolski Posoł rozprawja.

Lětsa žana Fête de la musique

Kreatiwne znamjo sadźeja tele dny Wojerowčenjo. Wokoło pěstowarnje „Hnězdušk“ (Nesthäkchen) nastawa rynk pomo­lowanych kamjenjow. Dokelž njemóžeše hólčk koronawirusa dla pěstowarnju wjac wopytać, bě jeho mać po dorěčenju z nawodnistwom domu k akciji namołwjała. A ta žněje tójšto připóznaća, mjeztym leži tam wjac hač 700 pisanych kamjenjow. Zdobom staraja wone wo roz­mołwy přez płót, štož maja mnozy za dobru móžnosć zwiski wudźeržować. Foto: Silke Richter

Čitajće w nowym rozhledźe (08.05.20)

Freitag, 08. Mai 2020 geschrieben von:

Na titulnym wobrazu aktualneho Rozhlada wuhladamy wolijowy wobraz „Serbowka a Cygan“ Hany Wićazoweje, kotryž so z čerstwymi barbami wuběrnje za mejske wudaće hodźi.

Anzeige