Wulki zajimza wušiwanje

Montag, 25. Januar 2021 geschrieben von:

W měrcu poskići Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu kurs wušiwanja a wjazanja křižerskeje sekle, kotryž projektowa managerka Domowiny Rejzka Krügerowa organizuje. Cordula Ratajczakowa je so njej rozmołwjała.

Lěta 2014 bě tekstilna designerka Delia E. Münchowa kurs wušiwanja přewjedła. Kak je nětko k nowemu poskitkej dóšło?

R. Krügerowa: Sydom lět je wulka přestawka, a tuž smój sej z Weroniku Suchowej ze Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu prajiłoj, zo je zaso najwjetši čas za tajki poskitk. Tónraz ma křižerska sekla w srjedźišću stać.

Přizjewić móža so zajimcy hač do 20. februara. Kajki je dotalny wothłós?

R. Krügerowa: W běhu tydźenja bě kurs, kotryž ma so w Chróšćanskim gmejnskim kulturnym centrumje wotměć, wobsadźeny. Wulki zajim nas wězo jara zwjesela. Hladajo na wosebitu situaciju koronapostajenjow smy ličbu wobdźělnikow na wosom wobmjezowali. Sym hnydom čakansku lisćinu zapołožiła, a mamy wotpohlad, Załožbje za serbski lud dalšu próstwu za podobny kurs nazymu zapodać.

Što, měniće, je přičina zajima?

Rozsudy ludźom prawje rozjasnić

Freitag, 22. Januar 2021 geschrieben von:
Marian Wjeńka

Kaž smy minjene dny po rozmołwje kanclerki a ministerskich prezidentow a prezidentkow słyšeli, čakaja na nas hač do 14. februara potajkim dalše přiwótřene naprawy, zo bychu so wulke ličby inficěrowanych z koronawirusom a zemrětych skónčnje pomjeńšili. Hdyž so to z dotal płaćiwymi naprawami poradźiło njeje, najskerje žanoho hinašeho wupuća njeje, hač kontakty dale wobmjezować, a byrnjež postajenja hišće tak krute byli. Hłowna wěc, zo je wšitcy tež zwoprawdźa a dodźerža. Hustohdy dźě su so mnozy w zašłosći runje tam natyknyli, hdźež so ludźo zetkawachu, hačrunjež to dowolene njebě.

Serbski alfabet za slepych wuwił

Donnerstag, 21. Januar 2021 geschrieben von:

Kaliforničan Harris Mowbray njedawno na Facebooku wozjewi, zo je serbski alfabet za slepych zdźěłał. Cordula Ratajczakowa je so z nim rozmołwjała.

Prošu předstajće so, knježe Mowbray! 

H. Mowbray: Sym student linguistiki a programěrowanja z Kaliforniskeje, USA. Loni nazymu mějach woprawdźe zajimawu składnosć, pomhać online-słownik za ameriskich prawobydlerjow zdźěłać. Nimo toho wuwich za jich rěč dypkowe pismo za slepych po Louisu Braille (1809–1852), kiž bě ju wunamakał. Tónle system so jim woprawdźe spodoba. Dale sym za dwě rěči w zapadnej Africe brailleowy system wuwił.

Kak sće mysličku zrodźił, to tež za serb­šćinu činić?

H. Mowbray: Sym pytnył, zo ani kašubšćina ani šlezišćina ani serbšćina swójski brailleowy system nimaja. A dopominach so, zo běch hižo na highschool brailleowy alfabet za hornjoserbšćinu wuhotował. Přećel pak mi tehdy rjekny, zo je to zhubjeny čas, a tuž na to zabych.

A kak sće wužadanje nětko zmištrował?

Kritika je relatiwna

Mittwoch, 20. Januar 2021 geschrieben von:

Šulerjo wotchadnych lětnikow serbskich šulow móžachu so dobrowólnje na koronawirus testować dać. Milenka Rječcyna je so ze zamołwitym za serbske šulstwo Budyskeje regionalneje wotnožki Sakskeho zarjada za šulu a kubłanje Bosćijom Handrikom ­rozmołwjała

Kajke běše wobdźělenje na tesće?

B. Handrik: Ze Slepoho je so 71 procentow šulerkow a šulerjow testować dało. Na testowanskim městnje, w Budyskim Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje, njemějachmy ani jedyn pozitiwny test mjez něhdźe třećinu wobdźělnikow.

Z blakami bě wobdźělenje snadne.

B. Handrik: Mnozy boja so njepřijomneho začuća při tesće. Dale nochcedźa šulerjo doma wuknyć, dyrbjeli-li jich pozitiwnje testować a dyrbjeli-li sobušulerjo do karanteny. Wotchadnikam je prezencna wučba při přihotach na pruwowanja jara wažna.

A što je nětko Waše dopóznaće?

Što kriza wšitko zdokonja

Freitag, 15. Januar 2021 geschrieben von:
Cordula Ratajczakowa

Před lětom přebywach na wědomostnej dźěłarničce we Waršawje, a dokelž bě jedyn z wobdźělnikow wegetar, smój kóždy dźeń hromadźe wegetarisce wobjedowałoj. Tež wječor w restawranće měješe so kóždy po ćichim prawidle wosebiteje zhromadnosće, so mjasa wzdać. Jónu pak mje pražena mexiska kołbasa chorizo tak wabješe, zo sym so solidarity wzdała. Hněwny komentar po zdaću tež nabožnych přičin dla wegetara wšak nablaku rěkaše: „You are eating my uncle!“ – „Ty jěš mojeho wuja!“

Mały dom – wulki wukon

Freitag, 15. Januar 2021 geschrieben von:

Ze šćěpjenskim srědkom schadźa w času korony nadźija. Jako jedne z prěnich zarjadnišćow we Wojerecach dósta hladarnja Hanspach móžnosć, wobydlerjow a hladarjow šćěpić dać. Silke Richter je so z nawodnicu a mějićelku domu Andreju Jatzlau rozmołwjała.

Što sće jako prěnje mysliła a začuwała, jako bu znate, zo su šćěpiwo pře koronu wuwili.

A. Jatzlau: To bě za mnje wulke wolóženje. Woprawdźitu nadźiju pak mějach hakle z přizwolenjom produkcije w Němskej. Běch z toho wuchadźała, zo budu najprjedy we wulkich zarjadnišćach šćěpić započeć a zo budźemy dyrbjeć mocy nałožić, zo bychmy tež my termin dóstali. Dokelž njejsmy dotal pola nas žanu koronainfekciju měli, nadźijach so wězo na spěšne jednanje. 1. januara je nam Čerwjeny křiž Drježdźany šćěpjenski termin zdźělił. Ale hakle, jako team maltezow ze srědkom před durjemi steješe, doskónčnje do toho wěrjach.

W zašłosći hižo sće dźakowano lěkarjam kaž dr. Matthiasej Jochmannej, wot kraja „přikazane“ wuměnjenja na přikład za testowanje na koronu přesadźić móhli. Wón je personal kubłał.

Mjeńšina pomha mjeńšinomaj

Donnerstag, 14. Januar 2021 geschrieben von:

Serbski třěšny zwjazk podpěruje humanitarnu akciju FUEN, darować za wopory zemjerženja w Chorwatskej. Axel Arlt porěča wo tym z Clemensom ­Škodu, referentom Domowiny za kulturne naležnosće a wukraj.

Što zwjazuje Domowinu z wot zemjerženja potrjechenej kónčinu w Chorwatskej?

C. Škoda: W lěće 2015 wotmě so w Daruvaru, městačku něhdźe 100 kilometrow wot epicentra zemjerženja zdalenym, FUEN-seminar słowjanskich mjeńšin, kotryž bě Domowina tehdy organizowała. Tohodla kónčinu tež znaju. Serbiska a čěska mjeńšina stej tam mjez druhim doma a stej zdobom aktiwnej čłonaj zhromadnosće Słowjanow w europskej třěšnej organizaciji. Lěta 2017 přeprosychmy na zakładźe kontaktow w FUEN tamnišu skupinu Holoubička prěni raz na folklorny festiwal „Łužica“.

FUEN k tomu namołwja, woporam zemjerženja z darami poboku być. Što chce Domowina w tym zwisku činić?

Jolku raz digitalnje a darmo dožiwić

Mittwoch, 13. Januar 2021 geschrieben von:

Jakub Brězan je jedyn z hłownych organizatorow lětušeho Nukničanskeho jolka­-swjedźenja, kotryž sobotu internetnje přewjedu. Měrćin Weclich je so z młodym Prawočanom rozmołwjał.

Móže sej kóždy jolka-swjedźeń internetnje darmo wobhladać?

J. Brězan: Wužiwamy samsny program, kaž su jón na lońšej digitalnej schadźowance w nowembru měli. Štóž ma doma wotpowědnu internetnu syć, móže so pod adresu www.jolka-nuknica.de přizjewić. To dyrbi datoweho škita dla tak być. Potom móže so kóždy rozsudźić, hač chce so na jolce interaktiwnje z kameru a mikrofonom wobdźělić, abo hač chce jenož přihladować. Na kóždy pad to ničo njepłaći. Interaktiwne při­hladowarske městna pak su na 500 wobmjezowane.

Bjez dochodow a trěbnych pjenjez za wudawki pak tež digitalnje ničo njeběži. Zwotkel pomoc dóstanjeće?

J. Brězan: Wězo su nam zaso naši swěrni sponsorojo poboku. Załožba za serbski lud nas při techniskich naležnosćach podpěruje. A dale móžemy financielnje tež z předatych pakćikow našeho „zarězaneho swinka“ čerpać.

Hdy so jolka započnje, a što na přihladowarjow čaka?

Zaměr je zhromadnosć

Montag, 11. Januar 2021 geschrieben von:

Katharina Jurkowa je so rozsudźiła kandidować za nowu předsydku Serbskeho šulskeho towarstwa. Milenka Rječcyna je so z rěčnicu za region župy „Michał Hórnik“ rozmołwjała.

Kak je k tomu dóšło, zo za tele zastojnstwo nastupiće?

K. Jurkowa: Jako maćeri třoch dźěći słušeja kubłanske temy k mojemu žiwjenju. To je mje pohnuło za předsydku SŠT kandidować. Smy wosom młódšich ludźi, kotřiž su so rozsudźili tworić předsydstwo SŠT. Jenički mjez nimi tam hižo aktiwnje sobu skutkuje. Dalši sedmjo su takrjec nowačcy. W rozmołwje smy rozmyslowali, štó móhł předsydstwo přewzać. Po wjacorych rozmołwach sym so rozsudźiła za naslědnistwo Ludmile Budarjoweje kandidować.

Maće zwisk z Ludmilu Budarjowej, kotraž je třiceći lět tónle čestnohamtski nadawk wukonjała?

Wobmjezowanju zadźěwać

Freitag, 08. Januar 2021 geschrieben von:
Axel Arlt

Wurjadne wobstejnosće žadaja sej wurjadne postupowanje. To su sej zawěsće w Budyskim wokrjesnym zwjazku Zwjazka 90/Zelenych myslili, nominujo loni 8. oktobra swojeho direktneho kandidata za wólby zwjazkoweho sejma we wólbnym wokrjesu 156.

Porno tomu maja so druhe strony ćežko. Prěnjotne terminy w nowembrje dyrbjachu korony dla do noweho lěta přesunyć, w nadźiji, zo jim pandemija planowanje njeskazy. Budyski wokrjesny zwjazk CDU pak je swój termin druhi raz přestorčił, runje tak Lěwica. Wobě stronje stej ze zwučenym wobdźělnistwom zarjadowanjow před štyrjomi lětami planowałoj, nětko hygienowy koncept zdźěłałoj a wšitko tak spřihotowałoj, zo by wěstotny wotstawk mjez přitomnymi zaručeny był. Přez nóc je aktualne wuwiće to wšitko do prašenja stajiło. Wupada tak, zo njeje kraj na wólby w času korony přihotowany.

słowo lěta 2020

Anzeige