Radźićeljo so zetkaja

Mittwoch, 08. November 2017 geschrieben von:

Kašecy. Njewšědnje wobšěrny je dnjowy porjad posedźenja gmejnskeje rady Pančicy-Kukow jutře, štwórtk, w 19 hodź. w Kaščanskim wjacezaměrowym twarjenju. Sobu najzajimawši dypk drje budźe, zo chcedźa radźićeljo planować započeć, kak bywši hosćenc wosrjedź Pančic-Kukowa spotorhać a ležownosć zrunać. Dale maja radźićeljo rozdawać planowanske dźěła za přetwar domu za Pančičanskej pěstowarnju na hort a za saněrowanje wjesneho puća w Kanecach.

Worklecy. Porno tomu runjewon skromny je dnjowy porjad posedźenja Wor­klečanskich radźićelow jutře wječor w samsnym času na tamnišej wyšej šuli. Tam zaběraja so ze zahajenskej bilancu gmejny a z priwatnymaj twarskimaj naležnosćomaj. Wjesnjanosta poda někotre dalše informacije.

Chrósćicy. Zahajenska bilanca budźe tež tema­ na posedźenju Chróšćanskeje gmejnskeje rady jutře w 19.30 hodź. w gmejnskej sydarni. Nimo toho chcedźa tam nadawki za nakup wohnjowobor­neje potrjeby přepodać. W nje­zjawnym dźělu­ zaběraja so radźićeljo z popłatkami za wjacezaměrowu halu „Jednota“.

Terminy zapodać

Dienstag, 07. November 2017 geschrieben von:

Budyšin. W nowym lěće ma zaso nasćěnowa młodźinska protyka wuńć, kotruž wosebje serbskim młodźinskim klubam a dalšim młodźinskim cyłkam wudźěla. Terminy za swjedźenje a zarjadowanja, kotrež su w lěće 2018 předewšěm za młodźinu zajimawe, hodźa so hač do kónc nowembra pod zapodać. Młodźinska protyka je zhromadny projekt socialneho teama Rěčneho centruma WITAJ, kubłanskeje referentki Domowiny a młodźinskeho towarstwa Pawk.

Rozprawja wo wuchowanju

Budyšin. Přichodne stajne blido Budyskeho zwjazka CDU jutře, srjedu, w 19 hodź. w Budyskej piwarni zaběra so z prašenjom, kak móže jednotliwc něšto wuskutkować. K tomu witaja tam Hein­richa Schleppersa, kiž je ze swojim an­gažementom parnu lokomotiwu před dwórnišćom wuchował.

Serbske blido w stolicy

Berlin. W hosćencu Einstein Kaffee na Friedrichowej 206 w Berlinje wotměje so štwórtk, 9. nowembra, w 16 hodź. přichodne Serbske blido.

Stajne blido Zelenych

Montag, 06. November 2017 geschrieben von:

Kamjenc. Přichodne stajne blido Kamjenskeho regionalneho Zwjazka 90/Zelenych wotměje so jutře, wutoru, w 19 hodź. w Kamjenskim hosćencu „La Piazza“ na Zwingerowej. Jako hosća wočakuja předsydu personalneje rady sakskeho statistiskeho zarjada Thila Börnera. Wón porěči mjez druhim wo statistice jako wažnym instrumenće za politiku a towaršnosć.

Wopominaja Hanku Šěrcec

Hórki. Na Hanku Šěrcec, katolsku Serbowku židowskeho pochada, spominaja štwórtk, 9. nowembra, w 17 hodź. z wopomnjenskej nutrnosću w Hórkach při kopolaku-plesternaku. Wšitcy su wu­trobnje přeprošeni.

Přednošuje wo stawiznopisu

Budyšin. Stawizniska sekcija Maćicy Serbskeje přeproša štwórtk, 16. nowembra, w 19.30 hodź. na dalše zarjadowanje do Budyskeho hosćenca „Wjelbik“. Tam přednošuje Alexander Pólk na temu „Wuwiće serbskeho stawiznopisa w NDR-skim času“. Młody serbski stawiznar, bydlacy w Budyšinje, předstaji wuslědki swojeho masterskeho dźěła, kotrež je lětsa na Techniskej uniwersiće Drježdźany wotzamknył. Přednošk budźe w serbskej rěči, zastup darmotny.

Hońtwjerjo nyšpor swjećili

Donnerstag, 02. November 2017 geschrieben von:

Kulow. Hubertusowy nyšpor wotmě so minjenu njedźelu w Kulowskej cyrkwi. Na nim wobdźělichu so přewažnje hajnicy-hońtwjerjo. Na nyšporje zahra dujerska skupina z Huskeje. Swjećili su nutrnosć na česć swjateho Hubertusa Kulowski farar­ Gabriš Nawka. Z nyšporom spominachu na swjateho, kotrehož mjeniny jutře swjećimy. Swj. Hubertus běše biskop a je zdobom patron hońtwjerjow. Jeho česća w katolskej runje tak kaž w ewangelskej­ cyrkwi.

Do hornčernje pohladnyć

Bóšicy. Lubowarjo keramiskich wudźěłkow njech njeskomdźa dźeń wotewrjenych duri w Bóščanskej Barchmannec hornčerni. Sobotu a njedźelu, 4. a 5. nowembra, móža sej tam wobaj dnjej wot 9 do 17 hodź. hornčernju wobhladać, při­stajenym při dźěle přez ramjo hladać a sej něšto z wobšěrneho poskitka kupić. Nadrobniše informacije pod adresu www.toepferei-barchmann.de

Koch w ródnej wsy čitał

Mittwoch, 01. November 2017 geschrieben von:

Hórki (KJu/SN). Na přeprošenje wjesneho towarstwa Při skale je rodźeny Hórčan Jurij Koch minjeny pjatk w tamnišej wohnjowobornej gratowni ze swojich dopomnjenkow na dźěćatstwo a młodźinske lěta čitał. Něhdźe 20 ludźi słyšeše wurězki z knihow „Zabych ći něšto rjec„ a „Wětrnik na třěše“. Mjez wopytowarjemi bě bratr Jurja Kocha Rudi, kiž móžeše rozprawam swojeho bratra něštožkuli přidać. Wjetšina wšak wosobiny a městna w knihomaj znaješe, tak zo dóńdźe k zajimawym rozmołwam. Młody Choćebuski akordeonist Daniel Grunski je čitanje hudźbnje wobrubił. 15lětny zanjese ruske pěsnje, wšako pochadźataj jeho staršej ze Sibirskeje, zwotkelž staj so před 16 lětami do Němskeje přesydliłoj.

Poskićeja adwentny kalender

Wjelk w bajkach a powěsćach

Freitag, 27. Oktober 2017 geschrieben von:

Stróža. Na runje tak aktualny kaž zajimawy přednošk su zajimcy srjedu, 1. nowembra, w 19 hodź. do Stróžanskeho Domu tysac hatow přeprošeni. Tam přednošuje dr. Susanne Hozyna na temu „Wjelk w bajkach a powěsćach“. Wědomostna sobudźěłaćerka Serbskeho instituta zaběra so z prašenjom, zwotkel pochadźa strach před wjelkom a kak so wón w bajkach a ludowych powěsćach wotbłyšćuje. Zastup płaći dwaj euraj, potuńšeny­ jedyn.

Za tydźeń na premjeru

Šunow. Lubowarjo lajskeho dźiwadła dožiwja bórze nowu hru lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy. Jeje čłonojo nazwučuja tuchwilu komediju „Kurowa klinika ,Wjesoła mysl‘“. Kruch změje sobotu, 4. nowembra, we 18 hodź. premjeru w Šunowskej Fabrikskej hospodźe. Dalše předstajenje ze simultanym přełožkom přizamknje so na samsnym městnje njedźelu, 5. nowembra, w 16 hodź. W nowembru a decembru hru hišće trójce pokazaja, dalše předstajenja budu klětu.

Informuja wo spěchowanju

Mittwoch, 25. Oktober 2017 geschrieben von:

Njebjelčicy. Euroregion Nysa z.t. a Njebjelčanska gmejna přeprošatej jutře, štwórtk, na informaciske zarjadowanje pod hesłom „Spěchowanje mjezy přesahowaceho zhromadneho dźěła w euro­regionje Nysa – Móžnosće serbskich gmejnow, zarjadnišćow a towarstwow“. Za­rjadowanje započnje so we 18.30 hodź. w Njebjelčanskim gmejnskim zarjadni­stwje. We wobłuku programa Interreg hodźa so mjez druhim seminary, dźěłarnički, wjacerěčne publikacije, turistiske projekty a dalše spěchować. Wo tym móža­ so zajimcy jutře tež indiwidualnje poradźować dać.

Wobswětleny Boži dom

Budyšink. W cyle nowym swětle dožiwja zajimcy wot jutřišeho hač do soboty cyrkej w Budyšinku. Te dny budźe Boži dom stajnje wot 19 do 22 hodź. na wosebite wašnje wobswětleny. K tomu zaklinča hudźba, zwuki a rěč. 40 mjeńšin trajacy program budźe na kóždym z mjenowanych wječorow wjacore razy předstajeny. Wopytowarjo móža tuž sami rozsudźić, hdy chcedźa hić abo hač sej wěstu scenu z hinašeje perspektiwy hišće raz wob­hladaja.

Luthera „live“ dožiwić

Předstaja knihu

Dienstag, 24. Oktober 2017 geschrieben von:

Budyšin. Nowu knihu Pawoła Roty „Z kameru a pisakom po Delanach“ předstaja štwórtk, 26. oktobra, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Zaměrnje a z wulkej přichilnosću je Pawoł Rota ze swojimi njeličomnymi přinoškami, powědkami a basnjemi w běhu lětdźesatkow Delanam w serbskim pismow­stwje trajny pomnik stajił. Na knižnym předstajenju čitaja wurězki z jeho knihi. Awtor budźe přitomny.

Socialne poradźowanje

Hlinka. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma a prawiznik Hajko Kozel (Lěwica) přeproša pjatk, 27. oktobra, na darmotne socialne poradźowanje do rumnosćow „Stareje šule“ w Hlince (Cunnersdorf) w gmejnje Schönteichen. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, w socialnym prawje wosebje wobhonjenym, skići wón pomoc při rozrisanju problemow, kotrež so často w socialnych prašenjach jewja. Poradźowanje wotměje so wot 13 do 16 hodź.

Předstaja knihu

Freitag, 20. Oktober 2017 geschrieben von:

Budyšin. Nowu knihu Pawoła Roty „Z kameru a pisakom po Delanach“ předstaja štwórtk, 26. oktobra, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Zaměrnje a z wulkej přichilnosću je Pawoł Rota ze swojimi njeličomnymi přinoškami, powědkami a basnjemi w běhu lětdźesatkow Delanam w serbskim pismow­stwje trajny pomnik stajił. Na knižnym předstajenju čitaja wurězki z jeho knihi. Awtor budźe přitomny.

Durje konjenca wočinjene

Rakojdy. Na dźeń wotewrjenych duri su zajimcy njedźelu, 22. oktobra, na Bartušec šumjelowy dwór do Rakojd přepro­šeni. Wot 10.30 hodź. móža woni tam do konjencow­ pohladnyć, so w jězdźenju z konjacym zapřahom pospytać a při dresurje přihladować.

Koncertaj wotprajenej

Budyšin. Załožba za serbski lud je nazymskej koncertaj 22. oktobra we Worklecach a 4. nowembra w Hórkach wotprajiła. We Worklecach njeje žana móžnosć pohosćenje zaručić, a za Hórki bě skupina JANKAHANKA pobrachowaceho hudźbnika dla wotprajiła. Wšitke dalše nazymske koncerty so wotměja.

Přednošuje wo židach

Přewjedu zetkawanski tydźeń

Donnerstag, 19. Oktober 2017 geschrieben von:

Smochćicy. Konflikty a njedorozumjenja w zhromadnym žiwjenju z ludźimi druhich kulturow nastanu zwjetša přemało pozadkoweje wědy wo kulturje, tradicijach, nabožinje a politiskich zwiskach dla. Tohodla přewjedźetej Budyski wo­krjes a Smochčanski Dom biskopa Bena wot 13. do 17. nowembra kubłanski a zetkawanski tydźeń. W tym času budźe składnosć so wo žiwjenju w rańšim kraju informować, při čimž póńdźe wo wěru runje tak kaž wo swójbne žiwjenje a wuměłstwo. Dalše informacije nadeńdu zajimcy­ pod www.landkreis-bautzen.de. Tam su tež přizjewjenja móžne.

Rock a klasika zaklinčitej

Budyšin. Na wosebite koncertne dožiwjenje přeproša Nowa Łužiska filharmonija njedźelu, 22. oktobra, w 19.30 hodź. do wulkeho domu Budyskeho NSLDź. Tam zahraja rockowu sinfoniju „Concerto for Group and Orchestra“, kotruž bě­štej kapała Deep Purple a Royal Philharmonic Orchestra w lěće 1969 prěni raz předstajiłoj. Nimo toho zaklinči twórba Antonína Dvořáka.

Anzeige