Radźićeljo wuradźuja

Mittwoch, 09. März 2016 geschrieben von:

Worklecy. Ze směrnicami wo spěchowanju komunalneho dróho- a mostytwara zaběraja so čłonojo Woklečanskeje gmejnskeje rady na swojim posedźenju jutře, štwórtk, w 19 hodź. we Worklečanskej šuli. Dale diskutuja mjez druhim wo změnje policajskich wustawkow.

Tohorunja jutře, ale w 19.30 hodź. započnje so posedźenje Chróšćanskeje gmejnskeje rady, kotrež wotměje so tónraz w Nukničanskej barace. Tam chcedźa mjez druhim lětuši hospodarski plan schwalić a wo zarunanju čestnohamtskeho dźěła porěčeć. Wobě posedźeni stej zjawnej a wobydlerjo tuž přeprošeni.

Šulerjo wustajeja

Wojerecy. „Z wohenja rodźene“ rěka wustajeńca šulerjow Wojerowskeho Foucaultoweho gymnazija, kotruž pokazaja wot jutřišeho hač do 10. meje na Wojerowskim hrodźe. W přehladce widźeć budu wuměłske dźěła, nastate w minjenymaj lětomaj we wukonowym kursu wuměłstwa mjenowaneho kubłanišća. Wopytowarjo wuhladaja mjez druhim bronzowe plastiki, mólby, grafiki a kolaže. Wustajeńca je špihel młodeho wuměłskeho tworjenja a zdobom wuraz mnohostronskich talentow, fantazije a kmanosćow­ młodych ludźi.

Zběraja stare železo

Montag, 07. März 2016 geschrieben von:

Ralbicy. Šulerjo Ralbičanskeje Serbskeje zakładneje šule a jich starši njech wobkedźbuja, zo steji při tamnišim kubłanišću wot dźensnišeho hač do 17. měrca kontejner za železo.

Přeprošeja žony

Budyšin. Składnostnje mjezynarodneho dnja žonow přeproša Budyski měšćanski zwjazk Lěwicy wšitke žony jutře, 8. měrca, w 17 hodź. do Budyskeho Serbskeho domu. Wo zabawu postara so Dietmar Seitz ze swojimi epizodami wo Alfonsu Zitterbacke.

Wužadanja za město

Budyšin. Na zjawnu rozmołwu přeproša Budyska CDU zajutřišim, srjedu, 9. měrca, w 19 hodź. do kehelownje. Tam chcedźa so z financnym měšćanostu dr. Robertom Böhmerom wo přichodnych wužadanjach za Budyšin rozmołwjeć.

PoŠtyrjoch w hospodźe

Freitag, 26. Februar 2016 geschrieben von:

Chrósćicy. „Hdźež so spěwa, radosć kćěwa“ móhło rěkać hesło jutře, sobotu, w 19.45 hodź w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Tam zanjese serbska muska spěwna skupina PoŠtyrjoch stare a nowe štučki. Wšitcy lubowarjo serbskeho ­a-cappella-spěwa su wutrobnje přeprošeni do přitulneho přizemja na mały ­komorny koncert. Budźe to hižo předposlednje zarjadowanje tejele kulturneje zymy w putniskej hospodźe.

Šulerjow přizjewić

Worklecy. Wot póndźele, 29. februara, hač do pjatka, 4. měrca, móža starši swoje dźěćo za nowy 5. lětnik Worklečanskeje Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ přizjewić. Składnosć za to maja póndźelu wot 8 do 12.30 hodź., wutoru wot 8 do 17 hodź., srjedu wot 8 do 15 hodź., štwórtk wot 8 do 14 hodź. a pjatk wot 8 do 10 hodź. Komuž so termin w mjenowanych časach njehodźi, njech sej pod telefonowym čisłom 035796/ 96 831 hinaši ­termin dojedna.

Kak dale w měsće?

Dale a wjac zadobywanjow

Freitag, 19. Februar 2016 geschrieben von:

Połčnica (RLö/SN). W Połčnicy kopja so wot spočatka lěta zadobywanja. Z tym zwjazane su padustwa. Tež policija tónle zjaw jara dokładnje wobkedźbuje. Tele delikty wujasnić słuša mjeztym k ćežišćam dźěła Kamjenskeho policajskeho rewěra. „Městny wobydlerski policist, patrulje Kamjenskeho rewěra, zwjazkoweje policije a wobydlerjam njeznate operowace mocy su wodnjo a w nocy w měsće po puću.“ To zdźěli Thomas Knaup, nowinski rěčnik Zhorjelskeje policajskeje direkcije. Hač do 13. februara su woby­dlerjo policiju lětsa hižo 24 króć zadobywanja abo pospytaneho zadobywanja dla wołali. Tójšto starosćiwych Połčničanow podawa so nětko kóždy wječor na stražu, štož policija kritisce posudźuje.

Pytaja najlěpše wukony

Stipendije za kurs čěšćiny

Donnerstag, 18. Februar 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN). Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam přez posrědnistwo Rěčneho centruma WITAJ lětsa zaso cyłkownje pjeć stipendijow za wobdźělenje na intensiwnym kursu čěšćiny. Prěni kurs budźe wot 29. julija do 26. awgusta 2016 na Praskej Karlowej uniwersiće a druhi wot 22. awgusta do 9. septembra na Juhočěskej uniwersiće Česke Budějovice. Dalše informacije a přizjewjenske formulary namakaće na internetnej stronje www.witaj-sprachzentrum.de. Zajimcy njech sposrědkuja wupjelnjeny přizjewjenski formular hač do 15. měrca Rěčnemu centrumej WITAJ.

Přednošuje wo ekskursiji

Mužakow (AK/SN). W nadawku załožby Mužakowskeho parka hrabje Pücklera bě etnologowka dr. Kerstin Volker-Saad loni w oktobru a nowembru w Etiopiskej a Sudanje. Wo swojich dožiwjenjach a dopóznaćach na ekskursiji přednošuje wona štwórtk, 25. februara, we 18.30 hodź. na swjedźenskej žurli Noweho Mužakowskeho hrodu.

Pytaja posłužbnika

Prěni króć hódnoća tykanc

Mittwoch, 17. Februar 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN). Po tym zo su so tež serbscy pjekarjo zašły tydźeń na hódnoćenju chlěba a całtow w Budyšinje wobdźělili, přihotuje pjekarske zjednoćenstwo Budyskeho wokrjesa prěni króć wubědźowanje słódkich specialitow, tykancow. Premjera budźe 18. měrca na Kamjenskich wikach „WIR“.

Za wjace serbskosće

Kalawa (SN). Hižo něšto lět přewjeduje Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz tež wjacore zarjadowanja w Kalawje. Kaž nawodnica šule Marja Elikowska-Winklerowa našemu wječornikej zdźěli, su to přednoški k serbskopolitiskim a stawizniskim temam, a to ze serbskimi referentami. Wone wotměwaja so w kooperaciji z tamnišim zarjadnišćom „Haus für Heimatgeschichte“, z jeho spěchowanskim towarstwom a z cyrkwju. Šula studijne jězby organizuje tež do Kalawy, Wětošowa a Lubina.

Klinika třeći pječat dóstała

Křesćan Krawc čitał

Dienstag, 16. Februar 2016 geschrieben von:

Delni Wujězd (JoS/SN). Serbski spisowaćel Křesćan Krawc je we wobłuku „čitanskeje zymy“ njedźelu w Delnim Wujězdźe ze swojeho noweho romana „Ende vom Paradies“ čitał. Domizniske towarstwo bě „čitansku zymu“ před 15 lětami załožiło. Štyri tajke zymske zarjadowanja su jara woblubowane. Domizniske towarstwo dźěła z nakładnistwom Lusatia wusko hromadźe, a nakładnik dr. Frank Stübner dokładnje wě, kotru literaturu sej ludźo přeja. Po čitanju chcychu Delnjowujězdźenjo a jich hosćo hišće wjele wot Křesćana Krawca wědźeć, mnozy sej jeho roman skazachu.

Wopominanska Boža mša

Kamjenc (SN). W kapałce Kamjenskeje chorownje maltezow prawidłownje zemrětych wopominaja. Přichodna Boža mša za wšěch, kotřiž su wot srjedź oktobra 2015 hač do kónca januara 2016 w chorowni zemrěli, budźe jutře, 17. februara, w 16.30 hodź. „Chcemy mjena zemrětych mjenować, a za kóždeho zapalimy swěčku při jutrownej swěčce a stajimy­ ju na wołtar. Swójbni a bliscy přiwuzni su njewotwisnje wot nabožneje zwjazanosće přeprošeni“, nowinska rěčnica chorownje Ines Eifler dźěli.

Kurs serbšćiny za dźěći

Informuje wo powołanjach

Freitag, 05. Februar 2016 geschrieben von:

Biskopicy. Powołanski poradźowar Zhorjelskeje policajskeje direkcije informuje štwórtk, 11. februara, wot 10 hodź. w Biskopičanskej agenturje za dźěło na Stołpinskej 15 wo móžnosćach wukubłanja a studija. Wotmołwjeć budźe tež na wšitke prašenja nastupajo policajske powołanja. Přizjewjenje njeje trěbne.

Čita wo paradizu

Delni Wujězd. W swojej 15. čitanskej zymje přeproša Delnjowujězdźanske domizniske towarstwo Křesćana Krawca, zo by čitał z němskorěčneje wersije swojeho romana „Paradiz“ wo serbskej swójbje w pjećchěžkowym sydlišću na kromje hole. Čitanje wotměje so njedźelu, 14. februara, w 16 hodź. w bywšim gmejnskim zarjadnistwje na Hrodowej 1.

Přednošuje wo přirodźe

Přednošuje wo Janu Kilianu

Freitag, 22. Januar 2016 geschrieben von:

Bukecy. Na Ewangelskej srjedźnej šuli w Bukecach budźe přichodnu wutoru, 26. januara, přednošk wo Janu Kilianu. Trudla Malinkowa referuje tam wot 19 hodź. wo serbskim ewangelsko-lutherskim fararju. Wón bě lěta 1854 z 558 dalšimi Serbami do Ameriki wupućował a so w Texasu zasydlił. Ewangelske šulske towarstwo na zarjadowanje přeproša.

Wutoru do muzeja

Wojerecy. We wobłuku swojich wutornych zjawnych zarjadowanjow wotměje Wojerowski měšćanski muzej w tamnišim hrodźe 26. januara w 16 hodź. wodźenje po nowym ­dožiwjenskim wobłuku trajneje wustajeńcy. Z interaktiwnymi wuknjenskimi stacijemi, miniaturnym hrodom, archeologiskim wuhrjebanišćom a słuchanskimi stacijemi tam stawizny města inscenuja. Zastup płaći pjeć eurow, potuńšene tři.

Stajne blido Zelenych

Budyšin. Zapósłanča Sakskeho krajneho sejma Franziska Schubert (Zwjazk 90/Zeleni), rěčnica swojeje frakcije za serbske prašenja, budźe wutoru, 26. januara, hósć stajneho blida Budyskeho zwjazka Zelenych w towarstwowej stwě Kehelernje. Zarjadowanje, na kotrež su zajimcy přeprošeni, započnje so w 19 hodź.

Přeprošeja do šule

Donnerstag, 14. Januar 2016 geschrieben von:

Radwor. Zo bychu šulerjow a staršich při pytanju za dale wjeducej šulu po 4. lět­niku podpěrali, přeprošeja wučerjo a šu­lerjo Radworskeje Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ jutře, 15. januara, wot 18 do 20 hodź. na dźeń wotewrjenych duri. Šulerjo prezentuja swoje wudźěłki z jednotliwych předmjetow a dźěłowych zjednoćenstwow. Na prašenja k šulskemu wotběhej wučerjo kaž wuknjacy rady wotmołwjeja. Šulski a ratarski muzej budźe runje tak přistupny kaž sportownja.

Wotewru ponowjeny dom

Budyšin. Składnostnje 25lětneho wobstaća socialneje stacije Carity Budyšin-Kamjenc a składnostnje wotewrjenja saněrowaneho domu zwóńka wotměje so jutře, pjatk, na Budyskim Cyrkwinskim naměsće 2 swjedźenske zarjadowanje. Socialna stacija Carity je jedna z prěnich, kotruž běchu po politiskim přewróće załožili, zo móhli pacientow w domjacej wokolinje hladać. Tak mjenowany dom zwóńka, jón su loni wjacore měsacy saněrowali, skići Cariće nětko přidatne poradźowanske rumnosće a tuž lěpše dźěłowe wuměnjenja. Wot 14 do 17 hodź. móža sej zajimcy jutře dom wobhladać.

Tropowy dom zawrjeny

Anzeige