Pytaja přinoški za nowinu

Freitag, 29. Juni 2018 geschrieben von:

Budyšin. Składnostnje dźesaćlětneho wobstaća Budyskeho wokrjesa w jeho dźensnišej formje planuja wudać wosebite wudaće hamtskeho łopjena. Zajimcy móža nowinu sobu wuhotować a za nje mjeńše přinoški, komentary a fota za­podać. Jednać móže so tu wo wosebite wokomiki zašłych dźesać lět, wo najrjeńše městnosće abo wo wosebitych ludźi. Wuraznje su tež serbske přinoški witane, kaž zamołwity sobudźěłaćer krajnoradneho zarjada Peter Stange wobkrući. ­Přinoški měli zapodać hač do 6. julija ­e-mailnje pod ­adresu .

Po mlokowym swěće dundać

Koćina. Ratarski zawod Krabatowy mlokowy swět w Koćinje přeproša w lětnich prózdninach wosebje swójby kóždy pjatk wot 9.30 do 12.30 hodź. na prózdninske wodźenje. Po snědani z čerstwym mlokom, jogurtom a twarožkom podadźa so wone do hródźow a twarožkarnje. Jako zakónčenje poskića jim sobudźěłaćerjo wobjed­ ze słódneho bifeja „Łužica słodźi“. Zajimcy měli so na kóždy pad do toho přizjewić, a to telefonisce pod čisłom 03 57 25 / 92 90 12 abo e-mailnje pod ­.

Na zawodny jubilej

Dopomina so na dźěćatstwo

Mittwoch, 27. Juni 2018 geschrieben von:

Budyšin. „Katta“ rěka kniha Hagena P. Kadena, kotraž steji w srjedźišću přichodneho zarjadowanja w Budyskej Smolerjec kniharni, a to jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. W swojej knize powěda awtor Kaden napjate, žortne, druhdy ćiche, ale tež strašne dźěćace a młodźinske pryzle, kotrež bě sam w 1950tych ­lětach w kónčinje južnje Budyšina dožiwił. Na čitanski wječor su wšitcy wutrobnje přeprošeni.

Šulski muzej přeproša

Stróža. Na dźeń wotewrjenych duri přeprošuje Stróžanski Serbski šulski muzej „Korla Awgust Kocor“ sobotu, 30. junija. Wot 14 do 17 hodź. móža so tam zajimcy rozhladować a zhonić, kajke běchu ně­hdy šulske poměry na wsy. Demonstrować chcedźa hodźinu stawiznow, ručneho dźěła a domiznowědy. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Spěwaja pod dubom

Dienstag, 26. Juni 2018 geschrieben von:

Židźino. Mjeztym hižo 32. raz wotměje so jutře, srjedu, w 19 hodź. wječorne spěwanje pod měrowym dubom w Židźinom. Na nje přeproša tamniši chór pod nawodom Kerstin Lieder. Jako hóstny cyłk su sej lětsa Łazowski muski chór pod nawodom Yvetty Michael zdobyli. Organizatorojo nadźijeja so bohateho wopyta. Wšitcy su lubje witani.

Zabawa na zahrodźe

Hodźij. Přijomna serbska zabawa drje knježi jutře, srjedu, na Hodźijskej farskej zahrodźe. Tam organizuje Hodźijska Bjesada serbski spěwny wječor. „Chcemy sej zhromadnje někotre serbske pěsnje zanjesć a k tomu pobjesadować“, rjekny Hodźijski farar Christoph Rummel. Za­počatk budźe we 18 hodź. Přeprosyli su sej za jutřiši wječor tež čłonow ­Rake­čan­- skeje Bjesady.

Přepodadźa nowu připrawu

Montag, 25. Juni 2018 geschrieben von:

Wojerecy. Za kamele, lamy a wósliki we Wojerowskim zwěrjencu přepodadźa jutře, wutoru, w 10 hodź. nowu připrawu. Wulkomyslny teren wupřestrěwa so wot tuchwilneho městna za lamy hač k bywšemu domej za lawy. Připrawa je dohromady 2 300 kwadratnych metrow wulka a skići zwěrjatam samo wosebite městno za kupanje.

Čitataj z politiskeho krimija

Budyšin. Awtoraj Gerlinde a Harald Niederreiter čitataj jutře, wutoru, w 19 hodź. w Budyskej měšćanskej bibliotece ze swojeho politiskeho krimija „Schwarzer Halbmond“. W nim tematizujetaj ćmowy kapitl młódšich stawiznow, jako je Francoska w lěće 2015 pod terorom ćerpjeła. W swojej knize zapřijimataj swójske ­do­žiwjenja a wobkedźbowanja. Wědomostnik a zastojnica UNO staj mjez druhim w USA, Jamaice, Singapurje a Sawdi-Arabskej dźěłałoj a bydliłoj.

Zaběraja so z truskalcu

Wobornicy swjeća

Freitag, 22. Juni 2018 geschrieben von:

Ralbicy. Składnostnje 75lětneho wobstaća dobrowólneje wohnjoweje wobory w Ralbicach wuhotuja tam jutře a njedźelu wohnjowoborny swjedźeń. Jutře w 20 hodź. zahaja jón ze zhromadnym wobhladanjom koparskeje hry Němskeje přećiwo Šwedskej. Njedźelu přeproša wot 10 hodź. na rańše piwko, wot 15 hodź. poskića kofej a tykanc. Hodźinu pozdźišo změja wšelku zaběru za dźěći spřihotowanu, runočasnje předstaji so młodźinska wohnjowa wobora. Wjeršk budźe w 16.30 hodź., hdyž předstaja wobornicy swoje nowe hašenske jězdźidło. Wo ćělne derjeměće je postarane.

W parku zaklinča šlagry

Njeswačidło. 14. šlagrowa nóc wotměje so jutře wječor w Njeswačanskim hrodowym parku. Na fanow šlagra čakaja znaći spěwarjo kaž Franziska Wiese, Christian Anders, Petra Zieger kaž tež skupina Feuerherz. Woblubowany dubl Andreasa Gaballiera, znaty pod mjenom Joey ­Gabalögl, je tohorunja mjez spěwarjemi. Zastup je wot 17 hodź. Něhdźe w połnocy dožiwi publikum wulki wohnjostroj z hudźbu nad baroknym hrodom.

Koncertuja na radnej žurli

Wotewru wustajeńcu

Donnerstag, 21. Juni 2018 geschrieben von:

Budyšin. Z wernisažu wotewru jutře, pjatk, w 19 hodź. w Budyskim Kamjentnym domje wustajeńcu Drježdźanskeho molerja a grafikarja Manfreda Eckelta. 1947 rodźeny studowaše dźiwadłowe molerstwo a pozdźišo molerstwo a je wot toho časa swobodnje skutkowacy wuměłc. Pod hesłom „Puće k swětłu“ wustaja wón w Kamjentnym domje wulkoformatowe wolijowe wobrazy, kotrež so ze Starym zakonjom zaběraja, kaž tež krajinowe wobrazy a rysowanki. Přehladka je hač do 24. awgusta stajnje wot póndźele do pjatka we wotewrjenskim času Kamjentneho domu přistupna.

Dobrančan koncertuje

Kloster Zinna. Z Dobranec pola Hodźija pochadźacy Johannes Krahl, absolwent Serbskeho gymnazija Budyšin, koncertuje sobotu, 23. junija, w 17 hodź. w cyrkwi swjateje Marije w klóštrje Zinna pola Jüterboga. 18lětny prezentuje njewšědny zwukowy spektrum tamnišich Baerowych pišćelow a hraje mjez druhim twórby Johanna Sebastiana Bacha. Krahl je hižo wjacore mjezynarodne dorostowe wubědźowanja dobył.

Poradźuje darmotnje

Mittwoch, 20. Juni 2018 geschrieben von:

Budyšin. Jutře, 21. junija, přeprosy zapósłanc krajneho sejma a wokrjesneho sejmika Lěwicy, prawiznik Hajko Kozel, na darmotne socialne poradźowanje w Budyšinje. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, móže wón pomhać problemy nastupajo socialne prašenja rozrisać. Poradźowanje wotměje so wot 14 do 16 hodź. we wobydlerskim běrowje Lěwicy na Šulerskej 10. ­Zajimcy njech dojednaja sej termin pod telefonowym čisłom 0 3591/ 490 976.

Koncertuja pod lipu

Choćebuz. Mjeztym hižo 23. raz wotměje so zajutřišim, pjatk, w 17.30 hodź. w Choćebuzu komorny koncert pod lipu. Dokelž w Serbskim muzeju saněrowanske dźěła hišće traja, budźe koncert w Serbskim domje na Bebelowej 82. Wječor wuhotuja šulerki a šulerjo Choćebuskeho konserwatorija. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani.

25 lět zwjazk Carity

Wotewru wustajeńcu

Dienstag, 19. Juni 2018 geschrieben von:

Smochćicy. Přehladku z twórbami Claudije Böhme wotewru jutře, srjedu, w 19 hodź. w Smochčanskim Domje biskopa Bena. W njej pokazuja rysowanki z wołojnikom a krydu kaž tež wšelake fotografije. Wuměłča ma za wulke wužadanje, při rysowanju jónkrótnosć jednotliweje wosobiny abo objekta wotkryć ­a zwobraznić. Přehladka budźe hač do 31. awgusta w cyrkwi a we hłownym domje přistupna.

Šulerjo hudźa

Budyšin. W Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle wuhotuje Budyska wokrjesna hudźbna šula jutře, srjedu, w 19 hodź. koncert ke kóncej šulskeho lěta. Pod hesłom „Zetkanja“ zaklinči potom wulka paleta hudźby wot sola hač k sinfoniskemu orchestrej, wot baroka hač k swingej. Šulerjo, kotřiž su lětsa delni schodźenk II kaž tež srjedźny schodźenk I abo II zakónčili, dóstanu we wobłuku koncerta swoje wuswědčenje. Zastupne lisćiki dóstanu zajimcy při kasy Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła.

Wobornicy z jubilejom

Freitag, 15. Juni 2018 geschrieben von:

Běły Chołmc. Na 90lětne wobstaće swojeje dobrowólneje wohnjoweje wobory zhladuja wot dźensnišeho hač do njedźele w Běłym Chołmcu. We wobłuku dźensnišeje diskoteki dožiwi publikum show młodźinskich wobornikow z wodu a swěcu. Jutře w 14 hodź. slěduje ćah wobornikow po wsy. Na to prezentuja woni swoju techniku. Wječor budu reje. Njedźelu dopołdnja přeproša na rańše piwko z dujerskej hudźbu a na wobjed z praženym swinjećom.

Za rěčny kurs so přizjewić

Pančicy-Kukow. Wot 20. awgusta hač do 10. decembra 2018 wotměje so w Pančicach-Kukowje 2. natwarjacy kurs (3. semester) serbšćiny. Wučba je stajnje póndźelu wot 19 hodź. hač do 20.30 hodź. w Šuli Ćišinskeho. Přizjewjenja přijimuje Rěčny centrum WITAJ pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo e-mailnje pod .

Komponist w telewiziji

Podstupim/Budyšin. Přichodne wusyłanje telewizijneho magacina RBB Łužyca jutře w 13.30 hodź. wěnuje so kompo­nistej a nošerjej Myta Ćišinskeho Jurej Mětškej. Dokumentaciju „Jedna gesta, jedyn wodych, jedyn kosmos“ běštej Roman Pernak a Měto Zawadzki w jutrownym času w Budyšinje nawjerćałoj.

Nowa sirena je wótřiša

Dienstag, 12. Juni 2018 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Při ponowjenju třěchi Šule Ćišinskeho w Pančicach su tež nowu sirenu připrawili. Dyrbja ju lědma hladać, a wona funguje tež bjez miliny, informowaše wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Nimo toho je nowa sirena wótřiša hač dotalna. Gmejna dyrbješe za nju 2 500 eurow připłaćić. Samsny model chcedźa nětko tež w Kukowje a we Wotrowje instalować.

Pućuja po bahnje

Dubrjenk. Na přirodowědnu ekskursiju po Dubrjenskim bahnje podać móža so zajimcy njedźelu, 17. junija, w 10 hodź. Bodo Plesky z Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy powjedźe wobdźělnikow po jónkrótnej krajinje, kotraž je najwjetši hišće zdźeržany bahnowy kompleks Hornjeje Łužicy. Wobdźělenje płaći na wosobu pjeć eurow, potuńšene tři eura. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03578/ 78 830. Při tym jim zdźěla, hdźe so pućowanje započnje. Je radźomne sej dalokowid sobu wzać.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019