Nimo cyrkwjow su tež farske domy něme swědki stawiznow. Ze swojej lětnjej seriju so po serbskich a dwurěčnych­ katolskich a ewangelskich wosadach rozhladujemy a předstajimy někotre fary – dźensa Njebjelčansku­.

Hižo wokoło lěta 1342 steješe w Njebjelčicach na městnje dźensnišeho kěrchowa cyrkwička, poswjećena swjatemu Měrćinej. Hač do reformacije starachu so tam wo Bože mšě a dalše słužby mniša 1294 załoženeho Kamjenskeho klóštra franciskanow. Mjeztym zo bu město Kamjenc dospołnje ewangelske, wostachu Njebjelčicy katolske. Za čas fararja Handrija Mróza so drjewjana cyrkwička 1739 wotpali. W lětach 1741 do 1743 natwarichu nowu wulku cyrkej na hórce w baroknym stilu. Twar Božeho domu podpěrowaše tehdy klóšter Marijina hwězda, kotryž měješe patronat nad wosadu. Wopony klóštra we a zwonka cyr­kwje kaž tež na farskim domje z lěto­ličbu 1798 na to skedźbnjeja.

Budyšin ma noweho financneho mě­šćanostu. Z přemóžacej wjetšinu je rada města wčera na wurjadnym posedźenju dr. Roberta Böhmera do zastojnstwa wuzwoliła. 43lětny rodźeny Budyšan naslěduje w zastojnstwje swojeho nana Michaela Böhmera (CDU).

Budyšin (SN/JaW). Wčerawše wurjadne posedźenje Budyskeje měšćanskeje rady, kotrež nawjedowaše posledni raz dotalny wyši měšćanosta Christian Schramm (CDU), njebě jenož wobydlerjam Budy­ši­na, ale tež sobudźěłaćerjam měšćanskeho zarjadnistwa wulce zajimawe. Wšako chcychu runje woni z prěnjeje ruki wě­dźeć, štó budźe wotrjad hospodarstwo, financy, kubłanje a socialne a zdobom tam přistajenych přichodnje nawjedować. Mjez přitomnymi bě tež designo­wany Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens. Bjez dźiwa tuž, zo městna za ho­sći na žurli měšćanskeje rady lědma dosa­hachu. Dweju kandidatow za zastojnstwo běchu zastupjerjo wšitkich frakcijow we hłownym wuběrku města z cyłkownje 35 požadarjow wu­zwo­lili.

29. raz je Židźinski chór pod nawodom Kerstin Liederoweje wčera w swojej wsy spěwanje pod měrowym dubom zarjadował. Jako­ hóstny cyłk běchu sej Chór Lessingoweho města Kamjenca pod nawodom Wolfganga Fristera přeprosyli. Wobě ćělesy zanošowaštej­ němske, serbske a čěske ludowe pěsnje a stej tež zhromadnje spěwałoj. Foto: Martina Arlt

Dźěći lěpje škitać

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:

Škitnu skupinu w chorowni wutworili

Budyšin (SN/MWj). We wobłuku sakskeho projekta „Hladać – spóznać – jednać“ je tzwr Hornjołužiske kliniki škitnu skupinu za dźěći wutworiła. Nadawk lěkarske discipliny přesahowaceje skupiny je, zawjesć trěbne medicinske a psychosocialne naprawy, hdyž wobsteji podhlad, zo je derjeměće dźěsća wohrožene. K tomu słuša standardizowana dokumentacija woprašowanja a lěkarskeho přepytowanja runje tak kaž zapřijeće prawnisko- medicinskeho posudźowanja, rěka w nowinskim wozjewjenju towaršnosće, kotraž wobhospodarja Budysku a Biskopičansku chorownju.

Skupinje pod nawodom wyšeho lěkarja za dźěćacu a młodźinsku medicinu Budyskeje chorownje dr. Tobiasa Zimmermanna přisłušeja psychologa, chorobna sotra, dalša dźěćaca lěkarka a socialny dźěłaćer.

Zwony maja – zwóńcu dóstanu

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:

Wojerecy (UH/SN). Ideju a přeće, zo by z Wojerowskeho Domu Martina Luthera Kinga zwonić móhło, mějachu čłonojo tamnišeje wosady hižo před pjatnaće lětami. Z połoženjom zakładneho kamjenja za zwóńcu zawčerawšim je so přeće nětko zwoprawdźiło. Tři zwony, kotrež maja tam jónu wisać, su hižo lěta 2008 w Osnabrücku­ kupili.

Projekt zwóńcy bě Wojerowski twarski inženjer Hagen Schmaler naćisnył. W lěće 2006 załožichu spěchowanske towarstwo, kotrež trěbne pjenjezy zběraše. Před lětomaj tež měšćanska rada předewzaću přihłosowaše a zarjadowa je do měšćanskotwarskeho wuwićoweho koncepta, z čimž běchu wuhlady na spěchowanske srědki date. Před něhdźe lětom dóstachu 178 000 eurow drohi projekt přizwoleny. Wudawki sej Zwjazk, Swobodny stat Sakska a město Wojerecy dźěla, při čimž wosada wulki dźěl komunalneho podźěla přewozmje. Kaž farar Jörg Michel zdźěli, su dotal 60 000 eurow dźakowano pjenježnym daram nazběrali.

Krótkopowěsće (09.07.15)

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:

Kulturny dom wuchowany

Biskopicy. Kulturnemu domej w Biskopicach kiwa wuchowanje. Skupina předewzaćelow chce insolwentny zawod nazymu přewzać. Dom steji hižo dlěši čas prózdny, po tym zo bě wobhospodarjenje zwrěšćiło. Přewzaće objekta je so poradźiło dźakowano prócowanjam noweho Biskopičanskeho wyšeho měšćanosty prof. Holma Großy.

Darmotna jězba za jedynku

Zhorjelc. Šulerjo z jedynku na wuswědčenju smědźa jutře, posledni šulski dźeń, ćahi předewzaća Trilex darmotnje wužiwać. Wuměnjenje je, zo móža znajmjeńša jednu jedynku na wuswěd­čenju pokazać, hromadźe z wupokazom, pak šulerskim pak personalnym. Ćahi Trilex jězdźa tež ze Zhorjelca přez Budyšin do Drježdźan.

Wjace pjenjez swobodnym šulam

Drježdźany. Šule w swobodnym nošerstwje dóstanu wot klětušeho wjace pjenjez. To je Sakski krajny sejm z hło­sami CDU a SPD wobzamknył. Po tym zwyši so lětna přiražka stata na šulerja na nimale tysac eurow. Jeničce klětu chce kraj za to 327 milionow eurow nałožić, 250 milionow wjace hač dotal. Financowanje šulow dyrbješe so po wukazu sudnistwa znowa rjadować.

Policija (09.07.15)

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:

Steinigtwolmsdorf. K njewšědnemu zasadźenju­ wołachu wohnjowu woboru a policiju wčera w Steinigtwolmsdorfje. Tam běchu wobydlerjo krótko do 22 hodź. zdźělili, zo so we wsy latarnja na­dróžneho wobswětlenja pali. Tole so kameradam na městnje wobkrući, jako widźachu, zo so sćinidło (Lampenschirm) njeswěći, kaž w tym času zwučene, ale pali.­ Po wšěm zdaću bě w nocy do toho błysk do latarnje dyrił a kable wob­škodźił. Po tym zo wobornicy woheńčk zhašachu, so přiwołany elektrikar z problemom dale zaběraše a milinu wotpiny. Wěcnu škodu trochuja w tymle padźe na něhdźe 200 eurow.

Rozrisanje za zakładnu šulu našli

Mittwoch, 08. Juli 2015 geschrieben von:

Twar němsko-serbskeho šulskeho centru­ma a centralne wotwodźowanje wopłóčkow stej ćežišći financneho plano­wanja Slepjanskeje gmejny hač do lěta 2018. Tole wuchadźa z hospodarskeho plana 2015, kotryž su gmejnscy radźićeljo wčera wobzamknyli.

Slepo (AK/SN). Runja druhim gmejnam ma tež Slepjanska dwójneho (doppikoweho) zličbowanskeho systema dla wulke ćeže, wurunany hospodarski plan zestajeć. Předewšěm wotpisanja móža lědma nadźěłać. W inwestiwnym wobłuku maja tuž 400 000 eurow deficita, w zarjadniskim pak 75 000 eurow.

Jako najwažniše lětuše inwesticije su sej přede­wzali wohnjowobornu gratownju w Slepom přetwarić, tam nowu sirenu insta­lować, wobornikam digitalne škričko­wanje wobstarać, wjesne hrajkanišća ponowić a němsko-serbski šulski centrum kaž tež wotwodźowanje wopłóčkow planować.

Wuprawa k hrodam wjedła

Mittwoch, 08. Juli 2015 geschrieben von:

Po tym zo běchu Serbske Nowiny lońšu lětnju seriju wěnowali hrodam našeje kónčiny, je nawodnistwo Serbskeho kubłanskeho srjedźišća LIPA wčera kubłansku jězbu k někotrym z nich organizowało. 45 zajimcow so wobdźěli.

Smjerdźaca (aha/SN). Jednory dwuposchodowy Dobroščanski hród z mansardowej třěchu z 18. lětstotka bě prěnja stacija kubłanskeje jězby. Wot 1948 hač do 1962 bě tam šula a wjacore lěta tež wjesna předawarnja Konsuma. Po pře-wróće přeńdźe hród znowa do priwatneho wobsydstwa. Voßec swójba je jón minjene lěta dospołnje wobnowiła.

We Wysokej pobychu wulětnicy w prostym baroknym knjejskim domje, kotryž hrožeše po přewróće rozpadnyć. 1996 běštaj Siegfried Liepert a mandźelska Christina njenahladny marodny twar přewzałoj a dospołnje saněrowałoj. Mjeztym su w hosćencu z hóstnymi bydlenjemi z 30 łožemi 300 kwasow swjećili.

Čorny Chołmc (UH/SN). Dźiwadłowu hru na terenje Krabatoweho młyna bě sej lěta 2006 tehdyša předsydka tamnišeho spěchowanskeho towarstwa Gertrud Wincarjowa wot šefa Drježdźanskeje eventagentury 0351 Petera Siebecki přała. Tele přeće je so mjeztym wjace hač spjelniło. „Jako tehdy Krabatowy młyn wuhladach, běch hnydom do njeho zalubowany“, so Siebecke dopomina. Jeho ­zahorja předewšěm tež euforija ludźi, ­kotřiž běchu zwólniwi na wulkim pro­jekće dźiwadłoweje hry wo Krabaće sobu skutkować. A tónle flair prěnich Krabatowych swjedźenskich hrow w lěće 2012 njeje sej sto wobdźělenych na jewišću a runje telko pomocnikow za kulisami ­jenož wobchowało, wón je so hišće ­zesylnił. Tole wobkrućeja profijowi dźiwadźelnicy runje tak kaž ći, kotřiž bjez teksta hraja.

Anzeige