Krótkopowěsće (09.10.15)

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:

Nobelowe myto do Tuneziskeje

Oslo. Komitej za Myto Nobela w norwegskej stolicy Oslo spožči lětuše Měrowe myto narodnemu kwartetej dialoga z Tuneziskeje. Čłonojo dialoga su so nadměru za to zasadźeli, zo zawjedźe so w Tuneziskej pluralistiska demokratija. Za myto bě 227 wosobow z 49 organizacijow namjetowanych, tež zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU).

Jurij Koch w Lubinje čitał

Lubin. Ze swojeje knižneje nowostki „Der Kirschbaum“ je wčera Jurij Koch na Lubinskim hrodźe čitał. Zarjadowanje wuhotowachu dźěłowy kruh za Serbow we wokrjesu Dubja-Błóta zhromadnje ze Šulu za delnjoserbsku rěč a kulturu a Měšćanski marketing za turizm a kulturu (TKS). Mjez něhdźe 25 zajimcami běše tež krajny rada Stephan Loge (SPD).

Šmjaty wokoło knoćika

Policija (09.10.15)

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:

Biskopicy. Za sydomlětnej holcu a jeje dźewjećlětnej přećelku je policija zawčerawšim wječor w Biskopicach pytała. Wobě­ běštej doma ćeknyłoj. Zasadźene běchu wobsadki wjacorych policajskich awtow kaž tež pos. Znaty krótko do połnocy holcy­ w měsće wuhlada a jej za­stojnikam a na to staršim přepoda.

Z filmom so na swjedźeń dopomnili

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:

W tymle tydźenju zeńdźechu so čłonojo Jasčanskeho towarstwa Bjesada k swojej sobustawskej lětnej zhromadźiznje. Po witanju a zwěsćenju wobzamkjenjakmanosće sćěhowaštej rozprawa wo dźěławosći kaž tež financna rozprawa. Wobě swědčitej wo wuspěšnej dźěławosći.

Lětuši wjeršk běše bjezdwěla wjesny swjedźeń składnostnje prěnjeho pisomneho naspomnjenja Jaseńcy před 650 lětami. Jeho přihotowanje a přewjedźenje je sej wjele mocow, časa a čuwow žadało. Tola chwalba wjesnjanow a hosći bě zamołwitym rjany dźak za jich prócu. Na kóncu dyrbjachu přitomni hišće wo małej změnje towarstwowych wustawkow wothłosować.

W njeoficialnym dźělu móžachu sej Jasčenjo najprjedy někotre fotowe impresije Feliksa Hazy wo swjedźenju na wulkej płachće wobhladać. Na to sćěhowaštej krótkofilmaj, a to jónu wo dźěćacym programje na wjesnym swjedźenju a pozdźišo wo wječornym dźiwadłowym předstajenju.

Radworska wosada je wčera Bena Jakubaša jako swojeho noweho fararja witała. Křižerjo přewodźachu jeho hač před wosadnu cyrkej, hdźež mjez druhim wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) bywšeho Njebjelčanskeho fararja powita. Jako noweho Radworskeho­­ fararja zapokaza Bena Jakubaša diecezanski administrator Andreas Kutschke (w pozadku). Foto: Rafael Ledźbor

Hač do njedźele na hermank

Donnerstag, 08. Oktober 2015 geschrieben von:
Budyska kermuša drje bě hižo minjenu njedźelu, ale hišće hač do přichodneho kónca­ tydźenja móžeš so na pisanym hermanku na Třělnišću zabawjeć. Nimo wjacorych­ budkow, w kotrychž móžeš losować a třěleć, maja wšelake jězbne nastroje za mjeńšich a wjetšich wopytowarjow, štož so wočiwidnje tež tymle młodym žonam­ spodoba. Bjez trěbnych drobnych pjenjez pak sej tele wjeselo popřeć nje­móžeš. Foto: SN/Maćij Bulank

Klětu ćežke časy za gmejnu

Donnerstag, 08. Oktober 2015 geschrieben von:

Trjebin dyrbi 2016 bjez dochodow z přemysłoweho dawka wuńć

Trjebin (AK/SN). Ze zjawnym listom chcedźa so wjesnjanosća Slepjanskeho regiona na krajnych a zwjazkowych po­litikarjow wobroćić. „Chcemy swoju tuchwilnu ćežku situaciju w zwisku z brunicu rysować a swoje předstawy wo přichodźe rozłožić“, rjekny Trjebinska wjesnjanostka Kerstin Antonius (Trjebinske wolerske zjednoćenstwo) wčera na po­sedźenju gmejnskeje rady. Dalši zjawny list pósćelu Vattenfallej. W nim póńdźe wo to, zo ma gmejna energijowemu koncernej­ přemysłowy dawk lońšeho lěta­ wróćić.

Po wuprajenjach z gmejnskeje rady dyrbi Trjebinska komuna 800 000 eurow z lěta 2014 wróćo płaćić. „Lětsa ličimy při přemysłowym dawku z tójšto mjenje dochodami“, rozłoži komornica Carmen Petrick. Kónc prěnjeho połlěta mějachu w gmejnje 1,460 milionow eurow do­chodow a 1,427 milionow eurow wudawkow. „Wuslědk drje je najprjedy raz pozitiwny, ale wotpisanja přiliča so hakle kónc lěta. Potom budźe wuslědk wo tójšto špatniši“, praji komornica. Jako po­zitiwny rysowaše wona mjezywuslědk nastupajo wopłóčki. Tam mějachu dotal 63 000 eurow dochodow.

Wječor nakupować

Donnerstag, 08. Oktober 2015 geschrieben von:
Kulow. Kulowscy wikowarjo přeprošuja na nakupowanski wječor. W romantiskim flairu móža zajimcy jutře, 9. oktobra, wot 19 hodź. po měsće a wobchodach dundać. Mjez druhim přewodźa wopytowarjow znaty Pumpot ze swojej ­zabawnej žiłku po městačku. Wosebite kulinariske překwapjenki čakaja na ­wo­- pytowarjow na torhošću před radnicu kaž tež na Kolpingowym naměsće.

Són z dźěćatstwa sej spjelnił

Donnerstag, 08. Oktober 2015 geschrieben von:
Chrósćicy (fap/SN). Jědźeš-li nimo Chróšćanskeje kowarnje a hladaš-li tróšku dokładnišo,­ spóznaješ wulku železnu konstrukciju, kotraž dopomina hnydom na něhdyše „šifki“ – čumpjele, kaž běchu wone něhdy na wjesnych kermušach z wašnjom. Swójsku tajku „šifku“ měć, to běše hižo dawno són Bena Čornaka z jeho dźěćacych lět. Hižo stajnje so wón wulce za tele čumpjele zajimowaše. Často je jako dźěćo a młodźenc za čas kermušow něhdyšimaj hermankarjec swójbomaj Michalowski a Hochtritt z Halštrowa pomhał. Swójske „šifki“ chcyše sej Beno Čornak hižo dawno twarić, ale hakle před měsacom započa sej són spjelnjeć. Po wjace hač połsta hodźin dźěła je čumpjel­ dypkownje ke kermušnemu časej hotowa. Tróšku zhładźić a wobarbić wšak ju hišće chce, zo by čumpanje hišće wjace wjesela wobradźało. Nimo toho ma na zahrodźe za domskim tež hišće mały samotwarjeny karusel stejo. Wulkotne to ideje Bena Čornaka.

Krótkopowěsće (08.10.15)

Donnerstag, 08. Oktober 2015 geschrieben von:

Nobelowe myto za literaturu

Stockholm. Lětuše Nobelowe myto za literaturu spožča běłoruskej žurnalistce a spisowaćelce Swetlanje Aleksijewičowej, zdźěli Šwedska akademija. W swojich knihach wěnuje so 67lětna wosebje katastrofam a wuskutkam rozpadowaceho ruskeho imperija. Lěta 2013 bu wona z Měrowym mytom němskeho knižneho wikowanja počesćena.

Kniha wulki zajim zbudźiła

Stróža. Něhdźe 40 ludźi je wčera na knižne předstajenje LND w Stróžanskim Domje tysac hatow přišło, hdźež čitaše Marko Grojlich ze swojeje nowostki „Mjez Křičom a Lubatu/Zwischen Lutherberg­ und Löbauer Wasser“. Wulki zajim překwapi tež hosćićelow. Mnozy dachu sej čitanku po zarjadowanju wot awtora signować.

Dokumenty za migrantow

Praha. W zwisku z cyłoeuropskej migraciskej žołmu přihotuja čěske statne zarjady ćišć dokumentow za potencielnych požadarjow wo azyl. Jedna so wo 100 000 wizumow EU, dale 30 000 dowolnosćow k přechodnemu a 20 000 k trajnemu přebywanju. Dźe wo prewentiwne přihoty; po tučasnych prognozach drje su ličby ćěkancow w Čěskej wo wjele mjeńše.

Prašak pola koni

Policija (08.10.15)

Donnerstag, 08. Oktober 2015 geschrieben von:

Budyšin. Husty kur stupaše wčera popołdnju pod Budyskim Mostom měra dowysoka­. Něhdźe w 16 hodź. paleše so tam 20 kwadratnych metrow wulki zahrodny domčk. Wohnjowi wobornicy drje płomjenja spěšnje podusychu, tola lawba so přiwšěm dospołnje zniči. Zbožo w nje­zbožu bě, zo so jenož pjeć metrow zdaleny płunowód njewobškodźi. Za čas hašenja nasta w sprjewinym měsće wobchadny chaos, dokelž bě Móst měra dlěje hač hodźinu połojčnje zawrjeny. Wo přičinach wudyrjenja wohenja njeje ničo znate.

Anzeige