Iniciatiwu dale podpěrać

Mittwoch, 14. Februar 2018 geschrieben von:

Wojerecy (SN/at). Z mjezywuslědkami europskeje wobydlerskeje iniciatiwy Minority SafePack budźe so Zwjazkowe předsydstwo Domowiny na swojim přichodnym wuradźowanju 23. februara w Choćebuzu zaběrać. W přihotach na to su čłonojo prezidija temu wčera na posedźenju we Wojerecach rozjimali.

Kaž předsyda Domowiny Dawid Statnik wuzběhny, „je docpěće jednoho miliona podpismow po informacijach FUEN dźeń a bliše. Tróšku zadźiwani smy nad słabym wobdźělenjom w Němskej.“ Prezidij Domowiny namołwja tohodla wšitkich Serbow a jich přećelow, iniciatiwu hišće podpěrać a dalšich zwjazkarjow zdobyć. Podpisma su móžne w interneće pod www.minority-safepack.eu.

Prezidij je dale wo namjetomaj rozsudźił, serbskej ćělesy na zarjadowanja we wukraju delegować. Tak pósćele Domowina hudźbnu skupinu JANKAHANKA na 111. jubilej wobstaća Towarstwa přećelow Serbow 3. měrca w Praze. Zelenu swěcu da tohorunja Serbskemu młodźinskemu towarstwu Pawk, zo by so na nalětnim seminarje MENS kónc měrca w pólskim Opolu wobdźěliło.

Njeznatemu awtorej so wěnowali

Montag, 12. Februar 2018 geschrieben von:

Jurij Winger (1872–1918) je w Serbach skerje njeznaty. Tak wěnowaše jemu Towarstwo přećelow Smolerjec kniharnje zańdźeny štwórtk wosebity literarny wječork w kniharni Ludoweho nakładnistwa Domowina.

Budyšin (SN/MiR). „Jurij Winger je krasnu serbšćinu wužiwał“, wuzběhny předsyda towarstwa dr. Franc Šěn nimale na kóncu wosebiteho wječorka. „To pak njeje dźensa hižo wulkej ličbje ludźi znate.“ Dr. Šěn bě so nadrobnje z pismowstwom serbskeho fararja, spisowaćela a přełožowarja zaběrał a za jeho spisami slědźił, štož njebě runjewon lochko. Wšako bě Jurij Winger swoje teksty často jeno z „JW“ signował abo scyła nic. Tak njehodźa so husto jasnje jako Wingerowe identifikować. Skerje namakaja so jeho teksty po analyzy wašnja pisanja. Tež listowanje z rowjenkami Jurja Wingera to a tamne přeradźa.

Budyšin (SN/MiR). Towarstwo přećelow Smolerjec kniharnje ma nowe před­sydstwo. Na swojej wčerawšej čłonskej a wólbnej zhromadźiznje wuzwoli 17 přitomnych z cyłkownje 57 čłonow towarstwa dr. Franca Šěna za swojeho noweho předsydu. Hač do swojeje smjerće loni w septembru bě Kito Lorenc před­syda towarstwa. Z nim mnohe lěta tam jara wusko hromadźe dźěłała bě dr. Ruth Thiemannowa. Po smjerći jeje bratra dr. Franka Stübnera w aprylu minjeneho lěta dowěri wona Francej Šěnej towarstwo jako komisariski naslědnik Lorenca nawjedować.

Wo starosćach z archu a pućom

Montag, 05. Februar 2018 geschrieben von:

Kulow a Šěrachow stej hornjołužiskej póstniskej srjedźišći. Tola tež čłonojo Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa so kóžde lěto wo to staraja, ludźom někotre rjane hodźinki wobradźić. Sobotu je so jim to znowa wulce poradźiło.

Njebjelčicy (SN/MWj). Z 1. kapičkowym wječorom je Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo sobotu wjeršk swojeje 48. póstniskeje sezony docpěło. W hač na poslednje městno wobsadźenej Njebjelčanskej „Bjesadźe“ dožiwichu wopytowarjo dwuapołhodźinski program połny žortow, rejow a póstniskich narěčow. Pod hesłom „Lóza huba čerwjena na póstnicach je košena“ staj princ Jens I. a princesna Sylwija I. z Frogmaniskeje norski lud tohorunja serbsce witałoj.

Zajim snadny był

Freitag, 02. Februar 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/bn). Přednošk „Přehlad a posudźowanje zběrkow serbskich lu­dowych spěwow“ přiwabi wčera dweju připosłucharjow do sydarnje Budyskeho Serbskeho domu. Přeprosyłoj běštej Sekcija hudźba Maćicy Serbskeje a Towarstwo za staru serbsku ludowu hudźbu.

Hłowna zhromadźizna budźe w Depsku

Dienstag, 30. Januar 2018 geschrieben von:

Choćebuz (HA/SN). Domowinska župa Delnja Łužica přewjedźe swoju hłownu zhromadźiznu 9. měrca w Depsku, měšćanskim dźělu Choćebuza. To je župne předsydstwo na swojim prěnim wuradźowanju lěta 2018 minjeny štwórtk w Choćebuzu wobzamknyło. Wuchadźachu tež z toho, zo ma hač do lěta 1993 samostatna­ wjes Depsk w serbskim žiwjenju dołhu tradiciju. Tuchwilu skutkuje tam młodźinska Domowinska skupina z něhdźe połsta čłonami.

Busta Zejlerja so nawróćiła

Montag, 29. Januar 2018 geschrieben von:

Do wobšěrneho poskitka zarjadowanjow we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja­ słušeja serbske kulturne wječorki. We wobłuku tajkeho dopominachu minjeny pjatk na stawizny a wosobiny, kotrež su ze wsu a z wokolinu zwjazane.

Łaz (AK/SN). Dopomnjeće na serbsku ratarku a ludowu basnicu Hańžu Budarjowu (1860–1937) je hač do dźensnišeho žiwe. Tole podšmórny spisowaćelka Elke Nagel minjeny pjatk we Łazu. Jědnaty raz je tam spěchowanske towarstwo Zetkanišća Dom Zejlerja a Smolerja na serbski wječor přeprosyło a wjace hač 40 zajimcow je přišło. Hanka Zahrodnikec z Ćiska wobrubi zarjadowanje na dudach, serbskich husličkach a pišćałce.

Kaščan kłoki najlěpje mjetał

Dienstag, 23. Januar 2018 geschrieben von:
Cyle w znamjenju małych kłokow steješe minjenu sobotu Wotrowski młodźinski klub, hdźež přewjedźechu dartowy turněr. Po přikładźe hakle njedawno wotměwacych so swětowych mišterstwow wubědźowaše so wjace hač 30 ludźi, něhdźe runje telko jim přihladowaše. Jako najwušikniši mjetar kłokow wopokaza so Oliver Schmidt z Kašec (srjedźa), kiž sej nahladny pokal zawěsći, a to před Tomašom Wićazom­ (nalěwo) a Ricom Schmidtom (naprawo). Foto: Marcel Rjeda

Budyšin (SN/bn). Towarstwo Serbska murja bě minjenu sobotu druhi raz na zarjadowanje „Lit the house“ – telko kaž „Zapalmy dom“ – do Budyskeho Kamjentneho domu přeprosyło. Něhdźe 150 zajimcow je přišło, zo by k zynkam DJjow rejwało a koncert skupiny Sorbian Art Trio dožiwiło. Zarjadowarjo běchu wjace wopytowarjow wočakowali, dyrbjachu pak so sylneje konkurency dla – mjez druhim wotměchu so samsny wječor koncertaj w Kamjencu a dartowy turněr we Wotrowje – z mjeńšej ličbu spokojić. Přichodnje měło so tule mjez sobu lěpje koordinować.

Nimo nałožkow tež sport wažny

Donnerstag, 18. Januar 2018 geschrieben von:

Młodźinski aktiw Domowinskeje župy Delnja Łužica koordinuje aktiwity młodych Domowinjanow, na kotrychž wobdźěleja so runje tak dalši młodostni z městow a wsow. Lětuše ćežišća su tradicionalnej nałožkaj zapust a łapanje/zabiwanje kokota, koparski a volleyballowy turněr a kónclětne zarjadowanje z kehelowanjom w Rogowje.

Choćebuz (HA/SN). Podźěl Domowinjanow w młodźinskej starobje w župje Delnja­ Łužica je nahladny. Mjez něhdźe 40 skupinami a 25 towarstwami je tuchwilu dźewjeć młodźinskich z nimale 400 sobustawami. Wosebje w towarstwach a zjednoćenstwach su młodźi ludźo sylnje zastupjeni. Župa so tež pró­cuje, młodych čłonow a runje tak dalšich młodostnych na němsko-serbskich wsach do dźěła zapřijeć. Wo to stara so přede­wšěm župny młodźinski aktiw.

Anzeige