Chcedźa sej na Krabata připić

Donnerstag, 18. Mai 2017 geschrieben von:

Dźensa wječor podadźa so čłonojo Krabatoweho towarstwa a Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny na puć do Słowjenskeje. W městačku Metlika, njedaloko chorwatskeje mjezy, wotměje so składnostnje tamnišeho Vinskeho Vigreda (Winoweho nalěća) lětuši Krabatowy swjedźeń.

Njebjelčicy (JK/SN). Ke kónčinje Bela Krajina wudźeržuje Krabatowe towarstwo wjelelětne styki. Wottam pochadźa Jan Šadowic, znaty tež jako Krabat. Jeho potomnicy ze swójby Šajatović maja w krajinje wjacore winicy a su tuž na tradicionalnym winowym swjedźenju zastupjeni. Tam chcedźa tež na Krabata a jeho stawiznu skedźbnić. Direktna potomnica Šajatovića, Monika Bračika, je aktiwna na polu slědźenja za swojim prjedownikom a iniciěruje mnohe zarjadowanja na temu Krabat. Na lětušich přemysłowych wikach WIR w Kamjencu je wona za Krabatowy swjedźeń w Belej Krajinje wabiła. W chorwatskim Žumberaku, njedaloko słowjenskeje mjezy, wobsedźi jeje swójba winicy. Tam budu čłonojo Krabatoweho towarstwa mjez druhim z hosćom.

Prěni raz z dudami wokoło meje

Donnerstag, 18. Mai 2017 geschrieben von:
W Lipsku staraja so serbscy studenća kóžde lěto wo to, zo maja tež we wulkoměsće swoje mejemjetanje. Na nje přichwatachu zawčerawšim tež přećeljo Sorabije a zajimowani Lipšćanscy Serbja. Prěni raz přewodźeše młodostna na dudach hromadźe z akordeonistom wokoło meje rejwace pory. Najspěšniši při wjeršku meje bě Chróšćan Samuel ­Šiman, kiž wuzwoli sej za mejsku kralownu Lubinu Mičkec z Worklec. Swjedźeń wuklinča při zhromadnym praženju kołbaskow a lěhwowym wohenju. Hač do nocy znošowachu so po internatnej zahrodźe serbske ludowe pěsnje. Foto: Franciska Grajcarekec

Fonds wučerpany

Mittwoch, 17. Mai 2017 geschrieben von:

Wojerecy (SN/JaW). Domowinski fonds za wuměny serbskich kulturnych skupin je za lětsa wučerpany. Tole piše Domowina w nowinskej zdźělence. „Požadanja su tuž hakle zaso za spěchowansku dobu 2018 móžne“, informuje předsyda Domowiny Dawid Statnik.

Na wčerawšim prěnim wuradźowanju prezidija Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny po hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka je gremij we Wojerecach wo lětušich próstwach nastupajo delegowanje kulturnych cyłkow rozsudźił. Kaž ze zdźělenki dale wuchadźa, podpěruje Domowina lětsa nimo hižo přizwolenych próstwow přidatnje kulturnu wuměnu młodostnych Sintow a Romow ze Serbami, wobdźělenje Towarstwa Cyrila a Metoda na konferency Europassion w Madźarskej a wobdźělenje muskeho chóra Delany na Dnju Saksow w Lubiju.

Dale tematizowachu čłonojo tež rozsud hłowneho wuběrka Braniborskeho krajneho sejma, po kotrymž přisłuša nětko 43 gmejnow a městow serbskemu sydlenskemu rumej. Zdobom dźakuje so gremij wšitkim, kotřiž su stawiznisce wažny rozsud zeskutkownili.

Chcedźa serbske temy načeć

Dienstag, 16. Mai 2017 geschrieben von:

Budyšin/Cluj (SN/JaW). Zastupnicy Domowiny chcedźa na 62. kongresu Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) wot 17. do 21. meje w rumun­skim měsće Cluj-Napoca tež serbske temy načeć. To připowědźa třěšny zwjazk w nowinskej zdźělence.

Předsyda Domowiny Dawid Statnik, kotryž delegaciju Serbow – jej přisłušeja čłon Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a wiceprezident FUEN Bjarnat Cyž, čłon prezidija zwjazkoweho předsydstwa William Janhoefer, jednaćel třěšneho zwjazka Marko Kowar kaž tež zastupjerka młodźinskeho towarstwa Pawk Rejzka Lipičec a nawodnica mjeńšinoweho sekretariata Judith Wałdźic – na kongres nawjeduje, chce tam nadrobnje wo digitalizaciji serbskeje rěče přednošować. Dale chcedźa zastupjerjo Serbow kongresej FUEN namjetować, přizamknyć so rezoluciji Domowiny nastupajo serbsku a bilingualnu wučbu w Delnjej Łužicy, kotruž je 18. hłowna zhromadźizna Domowiny wobzamknyła. Třěšny zwjazk Serbow je wot lěta 1990 z čłonom FUEN.

Serbske adresy wobzamknyli

Mittwoch, 10. Mai 2017 geschrieben von:

Čłonojo zwjazkoweho předsydstwa do „złoteje knihi“ zapisani

Budyšin (SN/JaW). Domowina swoje skutkowanje dale modernizuje, wužiwajo při tym nowe medije. Kaž předsyda třěšneho zwjazka Dawid Statnik na zašłym posedźenju zwjazkoweho předsydstwa, kotrež bě zdobom prěnje po hłownej wólbnej zhromadźiznje, zdźěli, chcedźa čłonam gremija přichodnje wšitke za posedźenja trěbne po­dłožki tež internetnje spřistupnić. Tak njelutuja jenož papjeru, ale dźiwaja tež na škit přirody, tak měnjachu přezjednje na zhroma­dźiznje kónc apryla w Budyskim Serbskim domje. Wutworić chce Domowinski zarjad k tomu wotmjezowany wobłuk na swojich internetnych stronach, ke kotremuž změja jeno přistup čłonojo zwjazkoweho předsydstwa a zamołwići z klučowym hesłom. Kaž předsyda Domowiny dale informowaše, dóstanu wšitcy dwě e-mailowej adresy jako čłonojo gremija, jednu ze serbskim a jednu z němskim mjenom. Diskusija nasta wo tym, kotra z njeju měła hłowna adresa za elektronisku­ póštu być.

Dudy w Bayerskej

Donnerstag, 04. Mai 2017 geschrieben von:

Slepo (WK/SN). Čłonojo Serbskeho folklorneho ansambla Slepo hotuja so na zetkanje dudakow w muzeju Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen pola Nabburga 21. meje. Prěni raz chcedźa tam sobuskutkowacy wšitkich spartow ansambla – hudźbnicy, rejwarjo, spěwarjo – serbsku folkloru předstajić. Hižo w lětomaj 2007 a 2011 bě hudźbna skupina Slepjanskeho ćělesa na bayerskim zetkanje dudakow wobdźělena, 2015 přidruži so chór. Lětsa chce tam 30 ansamblowcow wjacore wustupy wuhotować. Na cyłym terenje muzeja pod hołym njebjom zwjeseleja wšelakore skupiny zwjetša z Čěskeje a Bayerskeje mnohich wopytowarjow z tradicionalnej hudźbu.

Slepjenjo chcedźa tež tónraz składnosć wužiwać, na 400 kilometrow zdalene bydlacych Serbow skedźbnić. Na rollupje předstaja sydlenski rum a narodne drasty. Z prospektami a informaciskimi łopješkami rozłoža w Neusathu-Perschenje kulturne wjerški, nałožki a tradicije Serbow. Za lětuši Mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica“ w Chrósćicach a za klětuši Mjezynarodny festiwal dudakow w Slepom chcedźa tohorunja wabić.

Budyšin (SN/CoR). Jan Bělk je nowy předsyda Zwjazka serbskich wuměłcow. Na hłownej a wólbnej zhromadźiznje minjeny pjatk w Budyskim hosćencu „Zum Echten“ su hudźbnika, nakładnika a kulturneho organizatora z Berlina z 19 wot móžnych 22 hłosow na čoło ZSW wu­zwolili. „Njewobhladujće dźensniše wólby jako wólby jeničce mojeje wosoby respektiwnje wosobow, kotrež su zwólniwe w předsydstwje sobu dźěłać, ale jako rozsud za abo přećiwo přichodej ZSW“, prošeše Bělk přitomnych do wólbow. Čłonow noweho předsydstwa su wuspěšnje wolili, po tym zo njeběchu nimale wšitcy dotal w gremiju sobuskutkowacy wjace kandidowali. Jenož dotalny předsyda István­ Kobjela wostanje z čłonom předsydstwa. Dale přisłušeja gremijej nětko komponist Jan Cyž, swobodny hudźbnik a publicist Bosćan Nawka, spisowaćelka a dramaturgowka SLA Jěwa-Marja Čornakec kaž tež nowaj čłonaj, nawoda Budyskeho studija Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala Michał Cyž a zastupjerka intendanta za serbske dźiwadło NSLDź Madleńka Šołćic.

Namjety zapodać

Freitag, 28. April 2017 geschrieben von:
Budyšin (SN). Domowina prosy župy, towarstwa a jednotliwcow, zo bychu namjety za Myto Domowiny a čestne znamješko 2017 zapodali. Z Mytom Domowiny česći třěšny zwjazk wosoby, kotrež so zaměrnje a wuspěšnje za zachowanje a wozrodźenje serbskeje kultury, wosebje pak rěče zasadźeja, kaž starši, kubłarki a wučerjo, wjelelětni předsydźa Domowinskich skupin a dalšich towarstwow. Z Mytom Domowiny za dorost wuznamjenja młodostnu/młodostneho abo skupinu, kotraž so na wusahowace wašnje za serbsku rěč a kulturu angažuje. Zasłužby w towarstwowym dźěle, zwoprawdźace program a směrnicy třěšneho zwjazka, připó­znawaja z Čestnym znamješkom Domowiny. Za namjety wužiwać hodźi so nowy internetny formular pod adresu­ http://www.domowina.de/hsb/domowina /wuberki/mytowanski-wuberk/formular-za-zapodace-namjeta/. Tam je zdobom procedura zapodaća wopisana. – Pisomne namjety pósćelće hač do 30. junija na adresu: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Póstowe naměsto 2/Postplatz 2, 02625 Budyšin/Bautzen, abo e-mailnje na .

Jutrowne melodije zaklinčeli

Mittwoch, 26. April 2017 geschrieben von:

Na probje Serbskeho muskeho chóra Delany w Konjecach

Kóždu wutoru wječor zetkawaja so spěwarjo Serbskeho muskeho chóra Delany, zo bychu zwučowali, tak tež 4. apryla, jako jich na probje wopytach.

Je krótko do sedmich. Steju před zachodom burskeje stwy pod Konječanskej wjesnej žurlu. W njej mužojo probuja. Jako prěni přińdźe spěwar Jurij Kurink z Nowoslic. Wón je hakle dźeń prjedy 77. narodniny swjećił. Rady a lóštnje Nowosličan w muskim chórje sobu čini. „Spěwam 1. basu, w kotrymž smy pjećo spěwarjo. W 2. basu su tež pjećo“, wón powěda.

Wo pomniku naležnje debatowali

Dienstag, 25. April 2017 geschrieben von:

Towarstwo Cyrila a Metoda chce přichodny čas dźěłowu skupinu wutworić, kotraž ma postajenje pomnika za zbóžneho kapłana Alojsa Andrickeho přihotować. Na to su so čłonojo TCM na swojej wčerawšej hłownej zhromadźiznje w Kulowje dojednali.

Anzeige