Přeja sej projektneho managera

Donnerstag, 21. Februar 2019 geschrieben von:

Předsydstwo Budyskeje župy je so spočatk tydźenja prěni raz po hłownej a wólbnej zhromadźiznje schadźowało a mjez druhim ju a dalše zarjadowanja wuhódnoćiło.

Budyšin (LTh/SN). Budyska župa „Jan Arnošt­ Smoler“ dźěła najprjedy raz bjez župana a městožupana. Na to su so čłonojo předsydstwa na swojim prěnim schadźowanju po hłownej wólbnej zhromadźiznje wutoru w Budyskim Serbskim domje dojednali. Zdobom dorěčachu sej mjezsobnu pomoc a podpěru, zo njebychu so gremijej wobsahi a naroki zhubili.

Hišće raz rozjimali a jasnje potwjerdźili su čłonojo župneho předsydstwa wotpowědnje stejišću na hłownej zhromadźiznje swoju zwólniwosć, na nowym koncepće nastupajo wužiwanje Budyskeho Serbskeho dom sobu dźěłać. „Chcemy wosebje na to dźiwać, zo wostanje dom, kaž bu při jeho přepodaću do serbskich rukow 1999 pisomnje zakótwjene‚ kulturnopolitiske srjedźišćo Serbow‘“, předsydstwo župy k tomu potwjerdźi.

Serbski dom ma srjedźišćo wostać

Dienstag, 19. Februar 2019 geschrieben von:

Budyšin (JK/SN). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je so na wuradźowanju minjeny pjatk z namołwu Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“, Serbski dom jako srjedźišćo Serbow zachować, zaběrało. K tomu bě direktor Załožby za serbski lud Jan Budar před gremij prošeny.

Pozadk namołwy je wobzamknjenje załožboweje rady za nowotwar Serbskeho instituta (SI), hdźež chcedźa tohorunja Serbsku kulturnu informaciju (SKI) zaměstnić. Župa so boji, zo so Serbski dom hladajcy wuprózdni. We wopodstatnjenju namołwy mjez druhim rěka, zo bu Serbski dom jako towarstwowy dom Maćicy Serbskeje natwarjeny a ma być duchownokulturne srjedźišćo Serbow. Wuwiće minjeny čas je narok domu zanjechało. Po tym zo běchu tam kofejownju a klubownju zawrěli, je wěste, zo tež MDR wućehnje. Hdyž tež SKI wućehnje, dom hižo jako srjedźišćo njeskutkuje.

Hdźe su towarstwa?

Dienstag, 19. Februar 2019 geschrieben von:
Diskusija, Serbski dom wužiwać a jón jako towarstwowy dom zachować, dale dźe. Jasne słowa je direktor Załožby za serbski lud Jan Budar na njedawnym wuradźowanju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny rjekł. Tež ja so prašam, kotre serbske towarstwo dom scyła wužiwa? Mnozy jón jako zetkawanišćo zańč nimaja a radšo do korčmy du. Wězo móhli kritikarjo rjec, zo tam telko městna njeje a „sterilne běłe sćěny“ žurle runjewon k přebywanju njepřeprošeja. Tola žiwjenje w Serbskim domje mamy sami zamołwić. Što pak činimy jako čłonojo towarstwow, zo bychmy dom jako srjedźišćo serbskich cyłkow zachowali? Diskusiju hižo dołho wjedźemy. Jeničcy, kotrejž dom prawidłownje ze žiwjenjom wupjelnjatej, stej Serbska kulturna informacija z wustajeńcami a Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu ze wšel­kimi přehladkami a jutrownymi wikami. A hdźe su tamne serbske towarstwa, na čole­ Maćica Serbska? Janek Wowčer

Pjerjodrěće słuša k tradicijam, kotrež na Rownjanskim Njepilic statoku kóžde lěto pěstuja. Wčera a dźensa je so tam stajnje něhdźe­ 30 žonow zetkało a so tomule sporemu dźěłu wěnowało. Rudi Krawc a Günter Hoffmann (wotlěwa) staj dokładnje 800 gramow nadrěteho pjerja za hłowak a 1 400 gramow za poslešćo wotwažiłoj. Foto: Joachim Rjela

Ministraj na list reagowałoj

Montag, 18. Februar 2019 geschrieben von:

Budyšin (JK/SN). Hłowna zhromadźizna Domowiny so bliži, tuž nabywaja přihoty za nju ćim wjetšu wažnosć. Tak bě hłowny wobsah posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny minjeny pjatk w Budyšinje, wudospołnić a skulojćić namjety za wobzamknjenja kaž tež skonkretizować směrnicy dźěławosće Domowiny za lěta 2019 do 2021. Wosebitu wažnosć kładu na to, skrućić a rozšěrić serbskorěčne rumy kaž tež kubłanskemu wobłukej pomoc skićić. Tuchwilny staw a wuslědki ewaluacijow a hódnoćenje wuslědkow naprawow, wuknyć a skrućić serbsku rěč w Delnjej kaž tež Hornjej Łužicy, po měnjenju gremija njespokojeja.

Žane dojednanje nastupajo pomnik Andrickeho

Freitag, 15. Februar 2019 geschrieben von:

Baćoń (SN/MkWj). Jurij Špitank ze Zejic wostanje na dalše tři lěta předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda. Čłonojo TCM wuzwolichu jeho na swojej wčerawšej hłownej a wólbnej zhromadźiznje w Baćonju znowa do zastojnstwa. Poprawom wšak nochcyše 72lětny po dźewjeć lětach wjace z předsydu być, njemóžachu pak naslědnika namakać. Městopředsyda je farar Gabriš Nawka. Dalši čłonojo předsydstwa su Daniela Handrikowa, Rolf Hrjehor, Monika Kralowa a Tomaš Rječka. Towarstwo Cyrila a Metoda ma 150 čłonow.

Rozum je dobył

Montag, 11. Februar 2019 geschrieben von:
Su hosćo posedźenja Serbskeho sejma sobotu w Ćisku snano dožiwili, zo započina so poměr mjez Serbskim sejmom a Domowinu normalizować? Wuwjedźenja župana župy „Handrij Zejler“ Wojerecy su k tomu bjezdwěla přinošowali. Jeho słowa „Zjawnosć za ćahańcu mjez Domowinu a sejmom žane zrozumjenje nima“ wotbłyšćuja prěnjorjadnje wid teje župy, dźe-li wo to serbsku rěč a kulturu zachować a dale wuwić. Ale tež we wšěch druhich Domowinskich župach maš ludźi, kotřiž tak abo podobnje mysla. Wojerowska centralnje leži a ma wšitke tamne teritorialne župy za susodki. Dojednanje z Ćiska, konkretne nadawki zhromadnje zmištrować chcyć, je poprawom diktowane wot wobstejnosćow. Serbam žana šansa njezbywa: Za zachowanje serbskeje rěče a kultury měła kóžda móc witana być, angažowaca so za přichod našeho ludu. Wo „małym historiskim wokomiku“ nochcył tu hišće rěčeć. Najprjedy raz pak je rozum dobył, wšo dalše ma slědować. Axel Arlt

Na slědach serbskich wupućowarjow w Awstralskej

Freitag, 08. Februar 2019 geschrieben von:

Budyšin (SN/bn). Loni nazymu bě Trudla Malinkowa priwatnje Awstralsku wopytała a tam za slědami serbskich wupućowarjow py­ta­ła. Wčera je sobudźěłaćerka Serbskeho instituta we wobłuku rjada Maćična akademija w Budyskim hosćencu Wjelbik wo wuprawje přednošowała.

Dźěra w pokładni

Donnerstag, 07. Februar 2019 geschrieben von:

Bórkowy (HA/SN). Bórkowski zarjad je krótkodobnje zdźělił, zo chce w lětušim etaće Dešnjanskemu domizniskemu muzejej dotalnu podpěru 45 000 eurow šmórnyć. Ze sumu je zarjad muzejowu dźěławosć sobu financował, kaž zhonichu wobdźělnicy njedawneje hłowneje zhromadźizny župy Delnja Łužica. Gmejna Dešno-Strjažow tule pjenježnu dźěru wurunać njemóže. Nětko pobrachowace srědki su muzejej, w kotrymž zličichu loni­ 12 000 hosći, jara na škodu.

Župa Delnja Łužica je pomoc připra­jiła a chce so wo to prócować, zo zarjad spěchowanje dale wjedźe. Prosy čłonow zarjadniskeje zhromadźizny w lisće, zo njebychu na posedźenju 18. februara, hdźež ma so etat zarjada schwalić, namjet podpěru muzejej šmórnyć sćěhowali.

Nimale połčas w přihotach na přichodnu premjeru

Mittwoch, 06. Februar 2019 geschrieben von:

Konjecy (SN/bn). Mjeztym hižo nimale poł lěta zwučuja hrajerki a hrajerjo lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy za nazymu planowanu premjeru 16. inscenacije cyłka. „Ludźo, njedźiwajće so“ rěka hra z pjera Franza Riedera, z kotrejž chcedźa přihladowarjow cyłkownje dźesać króć přeswědčić. Wo přełožk němskeho originala staj so Regina Šołćina a wospjet Daniel Wjenk po­starałoj. Režiju wukonja znowa hrajerka Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Petra-Marija Bulankec-Wencelowa.

Dohromady dźesać čłonkow a čłonow agěruje na jewišću. Tamni sobustawojo přewozmu nadawki na přikład na polu wobswětlenskeje a zwukoweje techniki, suflěruja abo kasěruja zastupny pjenjez. „Wuhotowanje jewišća smy lětsa dospołnje sami zwoprawdźili. Tež wšitke kostimy a rekwizity su ze swójskeho wobsydstwa“, předsyda skupiny Daniel Wjenk rozłoži. Wo kruchu samym chce smějkotajo so jenož rjec, zo „jedna so wo komediju. Wjace njesměm a njemóžu přeradźić. Přihladowarjo njech dadźa so překwapić.“

Anzeige