Młodźina sobu w srjedźišću

Mittwoch, 25. November 2015 geschrieben von:

Na hłownej zhromadźiznje župy „Michał Hórnik“ wobkedźbowane

Kamjenska župa „Michał Hórnik“ je wšo druhe hač rentnarske zhromadźenstwo. Byrnjež w někotrych Domowinskich skupinach přerězna staroba poměrnje wysoka była a so tež na zarjadowanjach zwjetša jeno starši ludźo wobdźěleli, je župa poměrnje młody cyłk. To wotbłyšćowaše so na njedawnej župnej hłownej a zhromadźiznje we Wotrowje, hdźež bě tójšto młodych wobličow, runje tak kaž w přehledźe wo zestawje župy a nic naposledk w župnym programje.

Zestawa župy so dale womłodźa. Nimo štyrjoch Domowinskich skupin – Njebjelčanskeje, Pančičansko-Kukowskeje, Šunowsko-Konječanskeje a Kanečanskeje – přisłušeja jej tajke cyłki kaž Wotrowska młodźina, chór Lipa z tuchwilu wjace hač 50 spěwarjemi a spěwarkami, Serbski folklorny ansambl Wudwor a Smjerdźečanska­ rejwanska skupina, kotrež maja wšitke tež mnohich młódšich čłonow w swojich rjadach. A we Wotrowje so nětko hišće tři dalše skupiny přidružichu – Ralbičanski a Chró­šćanski młodźinski klub kaž tež Hórčanske wjesne towarstwo Při skale.

Chce swoje měnjenje zapřijeć

Mittwoch, 25. November 2015 geschrieben von:

W dźesać wosobow wopřijacym předsyd- stwje župy „Michał Hórnik“ je Rafael Wjacławk z 19 lětami najmłódši čłon. Po zakładnej­ a srjedźnej šuli w Pančicach-Kukowje a we Worklecach je wón na Budyskim­ Serbskim gymnaziju ma­turował a da so nětko w Budyskim za­wodźe Edding na mechatronikarja wu­kubłać. W ródnej wsy Wotrowje spěwa wón w cyrkwinskim chórje a angažuje so w młodźinskim klubje. W nim stara so tuchwilu wo financy. Dokelž pak dotalny předsyda Maćij Wróbl kónc lěta swoje zastojnstwo złoži, chce Wjacławk za tule funkciju kandidować. Bjez dźiwa, zo je jeho terminowa protyčka hižo nětko často derje pjelnjena.

Nowowuzwolenemu předsydstwu Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ přisłušeja Marhata Deleńkowa, Rafael Wjacławk, Hańžka Deleńkowa, Katharina Jurkowa, Zala Cyžowa, Clemens Škoda, Jürgen Njek, Měrko Šmit, Trudla Kuringowa, Michaelis Korjeńkowa­ a Jana Hiccyna (wotlěwa). Foto: Feliks Haza

Sobotu, 7. nowembra, měješe dźiwadłowy kruch lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy „Wumrěć njedawa, ćeta“ w režiji Petry-Marije Bulankec-Wenceloweje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe swoju premjeru.

Syła Delanow steješe tón wječor na jewišću. Anita (Regina Kurjatowa) je sej na swoje narodniny črjódku hosći přeprosyła. Mjez nimi běše ćeta Frieda (Regina Šołćina) z Čorneho lěsa z mužom Otom (Pawoł Janca). Tež turkowska susodka Ajša­ (Kerstin Mauwowa) bě na swjedźeń přišła. Zawjedliweho turkowskeho rakija dla ma mandźelski Anity Theo (Rajmund Čórlich) na narodninach chětro ćerpjeć. Nic naposledk tež lěkarki na mopedźe (Angelika Šěnowa) dla. A k tomu hišće wjesny pólcaj Dubik (Markus Šołta) přichwata, kiž so do studentki skótneje mediciny Rezi (Viktorije Žurec) zahlada.

Kontrowersnje diskutowali

Montag, 23. November 2015 geschrieben von:

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je stejišćo k zaměstnjenju ćěkancow zabrało.­ Zdobom je wobzamknyło, wutworić­ „serbsku rěčnu radu“.

Towarstwo swj. Filomeny potrěbnym znowa pomha

Donnerstag, 19. November 2015 geschrieben von:

Smjerdźaca (aha/SN). Jako předsyda Towarstwa swj. Filomeny Gerat Róbl před někotrymi lětami připadnje dr. Milenu Valevu zezna, kotraž bydli mjeztym 17 lět w Němskej a na uniwersitomaj w Niederrheinje a Nürnbergu wuči, přeprosy wona Smjerdźečana do swojeje bołharskeje domizny. Gerat Róbl dojědźe sej z njej do Razgrada blisko rumunskeje hranicy, hdźež so wo nuzy ludźi w měsće z 33 000 wobydlerjemi přeswědči. Lětsa je tomu štwórty raz, zo Towarstwo swj. Filomeny z pakćikowej akciju dźěći w tamnišich syrotownjach a nuzu tradace swójby hody zwjesela.

Zo bychu wobešli korupciju a zo statne instancy rozdźělenje darow kontro­luja, załožichu tam loni Towarstwo Odyseja, kotrehož čłonaj staj tež dr. Milena Valeva a Gerat Róbl. Towarstwo, mjeztym z wunoška lońšeho Łazkowskeho beneficneho koncerta z transporterami wuhotowane, stražuje nad sprawnym rozdźělenjom darow. Tak je zaručene, zo móža so tam dźěći na wjace hač 30 městnach z pomocy z Łužicy wjeselić.

Domowina wupraja so za pomoc ćěkancam

Donnerstag, 19. November 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN/JaW). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny chce na swojim jutřišim wuradźowanju w Budyšinje mjez druhim chětro aktualnu azylowu temu načeć. Dokładnje chcedźa stejišćo třěšneho zwjazka k tomu wothłosować a schwalić.

W naćisku wobzamknjenja wupraja so Zwjazk Łužiskich Serbow cyle jasnje za pomoc ćěkancam. „Jako Serbja smy hordźi na swoju tradicionalnu hospodliwosć a rólu jako kulturny a rěčny móst mjez ludami. Tohodla je za ćěkancow tež městno na serbskich a dwurěčnych wsach“, rěka w naćisku stejišća. Zdobom wupraja so třěšny zwjazk za decentralne zaměstnjenje požadarjow azyla a přeje sej wot wšitkich wobydlerjow kaž tež komunalnych politikarjow wotewrjenosć a zo bychu nachwilnych abo nowych sobuwobydlerjow bjez předsudkow witali. Wot krajneje a zwjazkoweje politiki pak wočakuje Domowina jasne praktiske signale za hodźace so koncepty integracije mjez druhim we wobłukomaj rěč a dźěłowe wiki.

Ze serbskim princowskim porom

Montag, 16. November 2015 geschrieben von:

Kóžde lěto znowa je wulke potajnstwo, štó drje budźe nowy princ Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa. Po wšěm zdaću jenož dwajo wo tym wěstaj. Tuž bě napjatosć sobotu wulka, jako noweho princa předstajichu.

Njebjelčicy (HS/SN). Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo ma znowa serbski princowski por. Na zarjadowanju sobotu w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ předstajichu Maćija Cyža z Wěteńcy jako noweho princa. Hromadźe z mandźelskej Hertu Delanowej naslědujetaj wonaj Andreasa III. z Młónčikowych łukow a jeho princesnu Dianu I. Jako Maćij II. z Wěteńčaniskeje powjedźe nowy princ karnewalowe towarstwo po 46. sezonje.

Njewučerpany potencial wužiwać

Freitag, 13. November 2015 geschrieben von:

Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) porěči we wobłuku počesćenja Jana Arnošta Smolerja. To je wón je wčera na posedźenju Budyskeho župneho předsydstwa přilubił.

Budyšin (kl/SN). Přeprošenje na wuradźowanje z předsydstwom Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ staj Budyskaj wyši měšćanosta Alexander Ahrens a měšćanosta za hospodarstwo, kubłanje a socialne dr. Robert Böhmer (njestronjanaj) wčera do Serbskeho domu sćěhowałoj. Županka Jana Pětrowa skedźbni na to, zo měł kóždy sobudźěłaćer města dwurěčnosć wot spočatka wobkedźbować, hdyž projekty přihotuje a přewjeduje.

Přitomni rozjimachu wopomnjenske zarjadowanje na česć 200. narodnin Jana Arnošta Smolerja. Jako nošerka jeho mjena wuhotuje Budyska župa 3. měrca 2016 počesćenje při Smolerjowym pomniku na Lubijskej dróze w Budyšinje. Kulturnje wobrubić budźe zarjadowanje 1. serbska kulturna brigada. Alexander Ahrens přilubi na zarjadowanju porěčeć.

Zhromadny list reformy dla

Freitag, 13. November 2015 geschrieben von:

Choćebuz (HA/SN). Rada za serbske naležnosće Braniborskeje a Domowina chcetej nětko aktiwnje zapřimnyć do di­skusije wo předwidźanej strukturnej a wokrjesnej reformje w Kraju Braniborskej. Wobě instancy pósćeletej w přichodnych dnjach do Podstupima wotpowědny list braniborskemu ministrej za nutřkowne naležnosće Karlej-Heinzej Schröterej (SPD). Předsydstwo župy Delnja Łužica­ je so na swojim wčerawšim wu­radźowanju w Choćebuzu ze spisom zaběrało.

Anzeige