Dalše dźěłarnički trěbne

Dienstag, 15. März 2016 geschrieben von:

Chrósćicy (KJu/SN). Nazhonita serbska hotowarniča Hanka Kubašowa z Pančic-Kukowa je wčera žonam woblěkanje katolskeje swjedźenskeje drasty rozłožiła. Při tym jenož wo tym njerěčeše, ale so ju tež sama zhotowa. Na dźěłarničku přeprosyła bě Kamjenska župa na Chróšćansku faru, a 15 młodostnych a žonow je přišło. Hance Kubašowej běchu hotowarniči Bobora Markowa a Betina Wjeselina kaž tež młoda hotwańča Katrin Matkec poboku. Tež wone dawachu zajimčam pokiwy. Tak njeńdźeše jenož wo wšelakore móžnosće zdrasćenja, ale tež wo to, kak najlěpje włosy kruće do měcy dóstanješ abo hdźe móžeš sej „serbsku brošu“ kupić. Holcy a žony so na to w skupinkach same w hotowanju wuspytachu. Hotwańče jim pomhachu a přeradźichu tež najwšelakoriše triki, kak so najlěpje drasćiš, na čo maš dźiwać a što měło so snano trochu přešić.

Pančicy-Kukow (BW/SN). Kaž bě sej to Domowinska skupina Pančicy-Kukow w swojim lětnym planje předewzała, je ně­hdźe dźesać čłonow zawčerawšim teren wokoło pomnika Jakuba Barta-Ćišinskeho w Lipju wurjedźiło. Hłownje woni lisćo a spadane hałžki zhrabachu a nakładowachu je na připowěšak, kotryž bě gmejna­ přewostajiła. Tež pućik hač k pomnikej je zaso čisty. Hišće do jutrow maja so při pomniku nowe kwětki nasadźeć, tak zo skići městno potom hišće rjeńši napohlad a wo tym swědči, zo sej Serbja w Pančicach-Kukowje wotkazanje sławneho serbskeho basnika dale waža. Přezjedni sej sobotu wšitcy běchu, zo je nětko za hladanje pomnika Ćišinskeho spomóžne rozrisanje mjez Domowinskej skupinu, Šulu Ćišinskeho, dźěłarnjemi za zbrašenych swj. Michała a klóštrom Marijinej hwězdu namakane. Tež na nowym mosćiku nad Młynskej hrjebju so hižo dźěła.

Dalše sydom lět

Montag, 14. März 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN). Dr. Beata Brězanowa budźe Rěčny centrum WITAJ dalše sydom lět nawjedować. To je Zwjazkowe předsydstwo Domowiny na swojim sobotnym posedźenju w Budyšinje w njezjawnym dźělu rozsudźiło. Do podlěšenja zrěčenja poda dr. Brězanowa rozprawu wo dźěławosći RCW zašłych sydom lět.

Sobotu je zwjazkowe předsydstwo tež 18. hłownu zhromadźiznu třěšneho zwjazka zwołało. Wona wotměje so 25. měrca 2017 we Wojerecach. Je to zdobom wólbna zhromadźizna, na kotrejž wola delegaća nowe zwjazkowe předsydstwo, noweho předsydu abo předsydku a městopředsydow Domowiny kaž tež čłonow rewizijneho a změrcowskeho wuběrka, zdźěla zarjad Domowiny.

Rozestajeli su so čłonojo zwjazkoweho předsydstwa w njezjawnym dźělu posedźenja z dalšim cyłodnjowskim skutkowanjom předsydy Domowiny. Woni 18. hłownej zhromadźiznje poruča, pokročować z praksu, zo předsyda cyłodnjowsce skutkuje. Zakład bě dobre hódnoćenje jeho dotalneje cyłodnjowskeje dźěławosće a dokelž ma Domowina stajne skutkowanje na politiskim polu za trěbne.

Ze słowjanskich žórłow čerpał

Donnerstag, 10. März 2016 geschrieben von:

Wo swjedźenskej akademiji Maćicy Serbskeje na česć Jana Arnošta Smolerja

Swjedźenska akademija, wuhotowana wot Maćicy Serbskeje składnostnje 200. narodnin Jana Arnošta Smolerja minjenu sobotu w Budyskim Serbskim mu­zeju, je přitomnym wuwědomiła, kak běchu dožiwjenja w słowjanskich krajach a spomóžne styki do nich žiwjenje a skutkowanje wuznamneho wótčinca wobwliwowali. Předsyda Domowiny Dawid Statnik měješe w swojim witanju fakt tychle Smolerjowych poćahow za korjenje dźensnišich zwiskow Domowiny w Federalistiskej uniji europskich narodnych mjeńšin a w mjeńšinowej radźe. Referentce stej to mjez druhim konkretnje na jednanju Smolerja zwobrazniłoj: Marka Cyžowa hladajo na wuwiće serbskeje hudźby a Trudla Malinkowa z wuskutkami na Smolerjec swójbu.

Nastork z čěskeho Turnova

Dalšej wsy so oficialnje wuznawatej

Mittwoch, 09. März 2016 geschrieben von:

Čłonojo Rady za serbske naležnosće Braniborskeje a Domowina w Delnjej Łužicy gmejny a města zaměrnje wabja, so k serbskemu sydlenskemu rumej wu­znawać. Nětko informuja wo dalšich wuspěchach.

Choćebuz (HA/SN). Na wčerawšim po­sedźenju župneho předsydstwa Delnja Łužica w Choćebuzu zhonichu čłonojo serbskeje rady wo dalšich wuspěchach nastupajo wuznawanje delnjołužiskich komunow k namrětemu sy­dlenskemu rumej w Braniborskej. Tak stej so w gmejnje Kopańce (Neuhausen) z cyłkownje 15 wjesnych dźělow dwaj rozsudźiłoj serbskemu sydlenskemu rumej wuznać chcyć. Su to Hažow (Haasow) a Wjelike Dobrynje (Groß Döbbern). Wone­ zapodadźa nětko wotpowědnu próstwu braniborskemu ministerstwu za wědomosć, slědźenje a kulturu, přisłušnosć k serbskemu sydlenskemu rumej pruwować.

Wjesna rada Libanojc (Laubsdorf), hdźež poskićeja na šuli hižo wjele lět wučbu serbšćiny wot 1. do 6. lětnika, je njedawno wotpokazała so k namrětemu serbskemu sydlenskemu rumej wuznać.

Tilich Clausnitz wopytał

Mittwoch, 09. März 2016 geschrieben von:
Clausnitz (dpa/SN). Nimale tři tydźenje po přećiwo wukrajnikam so měrjacym namócnosćam w Clausnitzu je sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) dźensa wjes w Rudnych horinach wopytał. Na wiziće, kotraž njebě do toho zjawnje přizjewjena, zetka so Tilich z wjesnjanostu gmejny Rechenberg-Bienenmühle Michaelom Funku (njestronjan), čłonami gmejnskeje rady, woby­dlerjemi a ćěkancami. To zdźěli rěčnik statneje kenclije w Drježdźanach. Tilich chwaleše prócowanja gmejny wo inte­graciju ćěkancow a čestnohamtske dźěło wobydlerjow w Clausnitzu. „Je tež hinaši Clausnitz hač tón, kotryž widźachu na wobrazach po wšěm swěće“, rjekny Tilich po rozmołwje nowinarjam. Srjedź februara bě rozhorjena cwólba ludźi w Clausnitzu bus z ćěkancami zadźeržała, kotryž bě po puću do domu požadarjow azyla. W interneće wozjewjeny widejo wo krawalach, na kotrymž běchu płakace a wustróžane dźěći widźeć, bě po wšej Němskej kaž tež we wukraju wulku kritiku a njezrozumjenje zbudźił.

Jurij Łušćanski je nowy předsyda Maćicy Serbskeje. 42 přitomnych z dohromady 120 čłonow wuzwoli bywšeho kulturneho referenta Domowiny sobotu na hłownej zhromadźiznje za přichodne štyri lěta na čoło najstaršeho serbskeho towarstwa, třo su so hłosa wzdali. Dotalny předsyda, superintendent Jan Malink, njebě po wosomlětnym skutkowanju w zastojnstwje hižo kandidował.

Budyšin (SN/CoR). Jako normalny čłon předsydstwa dźakowaše so Łušćanski hišće Janej Malinkej za jeho angažement w minjenych lětach. Jako jeho najwažniše wuspěchi mjenowaše wón załoženje třoch dorostowych Mytow Michała Hórnika, Bogumiła Šwjele a Arnošta Muki kaž tež změny wustawkow, z čimž traje wólbna perioda nětko štyri lěta. Tež Markej Kowarjej wupraji Łušćanski dźak za 25 lět skutkowanja w předsydstwje. Nimo jeho dotalnych čłonow dr. Annett Brězanoweje, Marki Cyžoweje, Jěwy-Marje Čornakec, dr. Ines Kelleroweje, Janki Pěčkec de Lévano, dr. Anje Pohončoweje, dr. Pětša Šurmana su prof. dr. Dietricha Šołtu do předsydstwa wuzwolili.

Myto Hórnika Luisy Nawkec

Montag, 07. März 2016 geschrieben von:
Hódny to ramik, počesćić lawreatku Maćičneho Myta Michała Hórnika: Na spočatku swjedźenskeje akademije přepoda předsyda Maćicy Serbskeje Jan Malink (srjedźa) Luisy Nawkec­ z Wotrowa tele wuznamjenjenje sobotu w Serbskim muzeju. Šulerka Serbskeho gymnazija bě w 10. lětniku wobšěrne fachowe dźěło na temu „Beno Budar – načasna serbska literatura na přikładźe knihi ,Tež ja mějach zbožo‘“ spisała a so tak wo myto požadała. Tematika bě ju wužadała, wšako měješe tež ze swójbnymi wo tym jara­ zajimawe rozmołwy. Foto: SN/Maćij Bulank

Spomóžny zakład

Donnerstag, 03. März 2016 geschrieben von:
Rowno (AK/SN). Towarstwu Serbski kulturny turizm přisłuša tuchwilu 18 čłonow, mjez nimi sydom jednotliwcow, pjeć zapisanych towarstwow, někotre předewzaća a kulturne zarjadnišća. „Jeničce přez pjeć towarstwow docpěwamy 220 wosobow, štož je spomóžny zakład našeho skutkowanja“, zwěsći předsyda Marko Kowar na kromje hłowneje zhromadźizny Serbskeho kulturneho turi­zma minjeny pjatk w Rownom.

Słownik ma w awgusće wuńć

Montag, 29. Februar 2016 geschrieben von:

Towarstwo Njepilic dwór loni tójšto projektow přewjedło

Rowno (AK/SN). Za pěstowanje Slepjanskeje serbšćiny kaž tež kultury, nałožkow a tradicijow tamnišeho regiona je towarstwo Njepilic dwór ze swojim hesłom „Kak jo to bylo?“ njeparujomne.

„Loni zličichmy 4 350 wopytowarjow, organizowachmy 95 jednotliwych zarjadowanjow a přewjedźechmy 34 wodźenjow, mjez nimi někotre za mjeńše skupiny hač do tři wosoby“, podšmórny Manfred Nikel, wot załoženja lěta 1999 předsyda towarstwa, minjeny pjatk na jeho hłownej zhromadźiznje. W rozprawje wuzběhny wón angažowane dźěło towarstwa z dźěćimi a młodostnymi. Tak organizowachu loni projektowy dźeń běrnyzběranja z Rownjanskej pěstowarnju „Milenka“. Ze Slepjanskej zakładnej šulu zaběrachu so we wobłuku projektoweho dnja z předźěłanjom lena. Tež Běłowodźanski Gymnazij Lewa Landauwa wotměwa tule hižo tři lěta projektowy dźeń. Za to so Nikel wšitkim čłonam a pomocnikam dźakowaše.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019