Do kina (16.06.16)

Donnerstag, 16. Juni 2016 geschrieben von:

16.6.– 22.6.2016 Budyski filmowy palast: Central Intelligence: wšědnje 15:00 (nimo štw, pó a srj) a 17:15 (nimo pó) | štw a srj 19:30 | nj a pó 19:45 | wu 20:30 | pj a so 22:15 Conjuring 2: wšě­dnje 16:45 (nimo srj) a 19:30 | pj a so 22.15 Elsterglanz: wšědnje 18:30 a 20:30 (nimo štw a wu) | pj a so 22:30 Birnenkuchen mit Lavendel: so a wu 14:45 | srj 17:00 Ein ganzes halbes Jahr: srj 19:45 Angry Birds: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj) a 16:30 | nj 12:30 | pj 20:00 War­craft: The Beginning w 3 D: pj, so, nj a wu 19:30 | so 22:00 Alice im Wunderland w 3 D: pj, so, nj a pó 17:15 Alice im Wunderland: wšědnje 14:45 (nimo štw a srj) | štw a wu 20:30 X-Men: Apocalypse: pj 22:00 Bad Neighbors 2: štw a srj 17:00 Angry Birds w 3 D: pj a pó 14:45 Zoomania: nj 12:45 The Jungle Book: nj 12:45 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: nj 12:45

Kino-ekstra: Südafrika: pó 14:45, 17:15 a 20:15 | nj 14:45

Wojerowski CineMotion:

Conjuring 2: wšědnje 17:15 a 19:55 | pj a so 22:20 Central Intelligence: wšědnje 15:30, 17:45 a 20:10 | pj a so 22:30 Green Room: pj a so 22:40 X-Men: Apocalypse: wšědnje 17:00 (nimo srj) Einmal Mond und zurück: wšědnje 15:20 | so a nj 13:25 Alice im Wunderland w 3 D: wšědnje 17:20 a 19:40 (nimo srj) Alice im Wunderland: wšědnje 14:50 | so a nj 12:30 Warcraft: The Beginning w 3 D: wšědnje 19:50 Angry Birds: wšědnje 14:55 | so a nj 12:50 The Nice Guys: pj a so 22:05 The Jungle Book w 3 D: so a nj 13:00 Ein ganzes halbes Jahr: srj 20:00 Eddie the Eagle: srj 17:00

Pokiwaj (15.06.16)

Mittwoch, 15. Juni 2016 geschrieben von:

Wo sudnistwje něhdy

Budyšin. Přichodna muzejowa rozmołwa Budyskeho Měšćanskeho muzeja njedźelu, 19. junija, w 15 hodź. zaběra so z aspektami Budyskich prawniskich stawiznow hač dosrjedź 19. lětstotka. Z wobrazami, dokumentami a eksponatami poda Hagen Schulz dohlad do stawiznow prawnistwa w Budyšinje. Nimo toho wěnuje­ so wón wosobinam, kotrež su w tym zwisku w sprjewinym měsće skutkowali, mjenujcy sudnikam, katam a dalšim. ­Zajimcy su wutrobnje witani.

Koncert we wopomnišću

Budyšin. Zhromadnje z Budyskim komitejom přeprošuje Budyske wopomnišćo pjatk, 17. junija, we 18 hodź. na chórowy koncert z Berlinskim policajskim chórom do bywšeho stasi-jastwa. Zarjadowanje wotměje so składnostnje róčnicy ludoweho zběžka 17. junija 1953. Pod nawodom Steffena Schreinera zanjese chór cyrkwinske a swětne spěwy ze štyrjoch lětstotkow. Nimo toho čita dźiwadźelnik a bywši jaty Budyskeho wosebiteho lěhwa Jochen Stern z dopomnjenkow něhdyšich politiskich jatych „žołteje bědy“. Zastup je darmotny

Pokiwy (14.06.16)

Dienstag, 14. Juni 2016 geschrieben von:

Do parka pohladnyć

Smochćicy. Wosebite wodźenje po parku Smochčanskeho Domu biskopa Bena poskića jutře, srjedu, wot 18 do 20 hodź. Zajimcy zetkaja so při studni před hłownym twarjenjom. W bliskim lěsku z jeho słónčnym templom wočakuje wobdźělnikow hudźbno-kulinariska překwapjenka. Wšitcy su wutrobnje witani.

Socialne poradźowanje

Budyšin. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) přeprošuje štwórtk, 16. junija, na socialne poradźowanje do swojeho Budyskeho běrowa na Šulerskej 10. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom pomha wón při rozrisanju­ problemow, kotrež so husto w socialnych prašenjach jewja. Poradźowanje wotměje so wot 13 do 15 hodź. a hodźi so tež w serbskej rěči přewjesć. Termin dojednać móža sej zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 31 89 904.

Kito Lorenc čita

Pokiwy (10.06.16)

Freitag, 10. Juni 2016 geschrieben von:

Wodźenje po wěži

Wojerecy. Hižo wot 6. junija wotměwa so we Wojerowskim Domje dr. Martina Luthera Kinga swjedźenski tydźeń. Wulkeho naprašowanja dla powjedu ludźi jutře a njedźelu, 11. a 12. junija, zaso po wěži. Zamołwići inženjerojo zwonoweho towarstwa „Zwony za Kingowy dom“ so składnostnje 50lětneho wobstaća ewangelskeje wosady we Wojerecach-nowym měsće na zajimcow wjesela. Jutře su połhodźinske wodźenja wot 18 hodź., njedźelu po kemšach wot 11 hodź. Małe skupiny měli so do toho w cyrkwinskim běrowje přizjewić.

Pryskanske wubědźowanje

Ralbicy. Z rańšim piwkom zahaji so zajutřišim w 10 hodź. w Ralbicach wohnjowoborny swjedźeń. Po zhromadnym kofejpiću z hudźbnym přewodom Ralbičanskich pozawnistow móža so dźěći wot 16 hodź. při pryskanskej sćěnje zabawjeć a so na skakanskim hrodźe wucychnować. Runočasnje zahaji so pryskanske wubědźowanje za wobydlerjow. Po 17 hodź. chce młodźinska wobora swoje hašenske zamóžnosće předstajić. Wot 21 hodź. su wšitcy přeprošeni, sej zhromadnje hru Němskeje přećiwo Ukrainje europskich koparskich mišterstwow wobhladać.

Wušła je CD oratorija „Wětrnik a časy“, kotruž jutře po koncerće w Chróšćanskej „Jednoće“ přepodadźa. W 17 hodź. spěwarki a spěwarjo chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, komorny orchester SLA kaž tež kapała Malte Rogacki oratorij zanjesu. Hudźbny nawod změje Friedemann Böhme. Wón nawjedowaše minjenu srjedu tohorunja probu na žurli SLA. Foto: Stefan Cuška

Tipować a dobyć

Freitag, 10. Juni 2016 geschrieben von:

Zhromadna akcija Serbskich Nowin a Serbskeho rozhłosa

K lětušim mjeztym 3. koparskim mišterstwam europskich narodnych mjeńšin přewjedu Serbske Nowiny a Serbski rozhłós znowa zhromadnu akciju, při kotrejž móžeće něšto dobyć. Dyrbiće jeničce na dwě prašeni wotmołwić.

Swojej wotmołwje pósćelće pak z póštu na adresu:

Redakcija Serbskich Nowin

Sukelnska 27

02625 Budyšin

pak z e-mailku na: abo wotedajće swój tip w interneće. Pod www.serbske-nowiny.de/europeada namakaće trěbne formulary k tipowanju a wupjelnjenju. A štó wě, snano słušeće bórze k dobyćerjam.

Njezabudźće pak z tipom swoju dospołnu adresu podać. Njedospołne tipy njemóžemy bohužel wobkedźbować.

Tipujće sobu a dobudźće! Ze wšitkich prawych wulosujemy rjane myta z podpismami hrajerkow a hrajerjow koparskeju wubrankow. Na slědowacej prašeni maće wotmołwić:

 Kak daloko přińdźe Serbska koparska wubranka muži na lětušej europeadźe w Italskej?

o njepřetraje předkoło

o docpěje štwórćfinale

o nastupi w połfinalu

o docpěje finale

o dobudźe europeadu

Protyka (10.06.16)

Freitag, 10. Juni 2016 geschrieben von:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 10. do 11.6.  Wodowe hry při Grodkowskim spjatym jězoru

 10. do 12.6  Rakečanski sportowy swjedźeń

   „LebensArt“ – wiki za zahrodu w Großharthauwje 

      Schiebockske dny w Biskopicach

 11. do 12.6.  Hrodźišćowy swjedźeń we Łahowje

  17:00 Dworowy swjedźeń w Choćebuskim Serbskim muzeju na Młynskej

Sobotu 11.6. 9:00 Dźeń wotewrjenych duri Budyskeje studijneje akademije

  14:00 14. dróhowy swjedźeń při Kamjenskich Klóšterskich wrotach

  16:00 Dołha nóc kultury w Budyšinje

  17:00 Předstajenje oratorija „Wětrnik a časy“ z přepo­daćom CDje w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:30 Swjedźenske zarjadowanje składnostnje 35lětneho wobstaća Sportoweje jednotki Chrósćicy w tamnišej „Jednoće“

  19:30 Baletny wječor „Što zwostanje?“ w SLA

  20:00 Diskoteka kuntworow w Salowje

Njedźelu  12.6. 10:00 Wohnjowoborny swjedźeń w Ralbicach

  10:00 Serbski domizniski swjedźeń Wojerowskeje Janskeje­ wosady

  11:00 Testowa hra Serbskeje koparskeje wubranki žonow w Pančicach-Kukowje

  14:00 Wotewrjena pisarnja (k stotym posmjertnym narodninam Jurja Brězana) w Hornim Hajnku

Rozhłós (10.06.16)

Freitag, 10. Juni 2016 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 25 lět Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow

11:45 Burja a jědy na polach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo młodej folklornej skupinje Serbska reja

13:00 Ja mam lubego – serbske lubosćinske spěwy

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym  Zbožopřeća

Do kina (09.06.16)

Donnerstag, 09. Juni 2016 geschrieben von:

9.6.– 15.6.2016 Budyski filmowy palast: Elsterglanz und der Schlüssel für die Weibersauna wšědnje 15:15 (nimo štw, pó a srj) 17:30 a 19:45 (nimo štw a nj), nj 19:30 | pj a so 22:00 Birnenkuchen mit Lavendel: pj, nj a wu 14:45 Warcraft: The Beginning w 3 D: wšědnje 17:00 a 19:30 | pj a so 22:00 Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln: wšědnje 14:45 (nimo štw, pó a srj), 17:00 (nimo pj a wu) a 19:30 (nimo nj) Angry Birds: wšědnje 15:00 (nimo štw, pó a srj) a 17:00 (nimo pó) | nj 12:45 X-Men: Apocalypse: wšědnje 19:15 (nimo pó) Money Monster: pj a sp 22:15 Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln w 3 D: pj a so 21:45 Bad Neighbors 2: pj a wu 17:00 Angry Birds w 3 D: so 14:45 Zoomania: nj 12:45 The Jungle Book: nj 12:45 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: nj 12:45

Kino-ekstra: Raum: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

The Nice Guys: wšědnje 19:50 (nimo srj) | pj a so 22:20 Green Room: pj a so 22:25 X-Men: Apocalypse: wšědnje 19:30 Einmal Mond und zurück: wšědnje 15:20 a 20:05 | so a nj 13:15 Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln w 3 D: wšě­dnje 17:40 a 20:05 | pj a so 22:30 Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln: wšědnje 15:15 | so a nj 12:55 Warcraft: The Beginning w 3 D: wšědnje 15:00, 17:30 a 20:00 | pj a so 22:30 Angry Birds: wšědnje 15:25 | so a nj 13:20 Money Monster: wšědnje 17:35 (nimo srj) The Jungle Book w 3 D: so a nj 12:50 The Conjuring­ 2: srj 19:50 Im Himmel trägt man hohe Schuhe: srj 17:35

Pokiwy (08.06.16)

Mittwoch, 08. Juni 2016 geschrieben von:

Kurs serbšćiny za dorosćenych

Kulow. Zakładny kurs serbšćiny za staršich serbsce wuknjacych dźěći a dalšich zajimowanych dorosćenych zahaji so srjedź septembra w Kulowje. Wón wotměje so stajnje wutoru wot 19.30 hač do 21 hodź. Přizjewjenja přijimuje Rěčny centrum WITAJ w Budyšinje hač do 25. awgusta pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo e-mailnje pod adresu .

Termin wuprawy jasny

Budyšin. Lětuša wuprawa seniorow Serbskeho šulskeho towarstwa budźe wutoru, 20. septembra. Wobdźělnicy podadźa so do pólskeje Zieloneje Góry, zdźěli hłowny organizator Měrćin Krawc. W měsće a we wokolinje čakaja na wulětnikarjow pozbudźace zaćišće. Přeprošenje zajimcy sčasom dóstanu.

Zběraja podpisma

Budyšin. Za „Budyski apel“ – iniciatiwu wobydlerjow města, kotruž podpěruja SPD, Lěwica a wobydlerski zwjazk – chcedźa sobotu, 11. junija, wosebje wabić. Wot 11 hodź. budźe na Hłownym torhošću němsce, serbsce a arabsce po­pisana­ litfaska stać, na kotrejž móžeš z podpismom apel podpěrać.

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi