FC Energija Choćebuz

– 1. FC Union Berlin 1:3 (0:1)

Zestawa domjacych: Stawecki (46. Stahl) – Fl. Brügmann (90. Kujović), Koch, Storb (90. Jarosch), Borgmann, Pelivan (90. F. Geisler), Erlbeck (73. Hoppe), Gladrow (64. Postelt), Kremer (73. N. Geisler), Hasse (64. Mäder), Fe. Brügmann (79. Stettin)

Na posledni test do zazběha regio­nalneje ligi 2020/2021 je sej FC Energija Choćebuz zwjazkoweho ligista 1. FC Union Berlin do Stadiona přećelstwa přepro­syła. Wězo je tři klasy wyše hra­jace mustwo ze stolicy hru postajało. Domja­­cy pak so z wulkim zasadźenjom a wolu wobarachu. K wrotam za nich drje dosahaše hakle w kónčnej fazy, zasłu­žene pak 1:3 Marcela Hoppy (87.) na kóždy pad bě. Tež hewak je regionalny ligist cyle hinak wustupował hač tydźeń do toho. A tak móže z někotrymi porjadnymi wočakowanjemi do noweje hraj­neje doby sobotu 13.30 hodź. doma přećiwo Lichtenbergej 47 startować, potom pak zawěsće před wjetšej kulisu.

Rozdźělnej testowej hrě

Mittwoch, 12. August 2020 geschrieben von:

SJ Chrósćicy – Wojerowski FC 2:0 (1:0)

Horcy lěćny dźeń su sej Chróšćanscy kopa­rjo za test přećiwo cyłkej z Wojerec wuzwolili. Hosćo, kotřiž běchu kader polěp­šili, chcedźa z nowym trenarjom Stefanom Hoßmangom w přichodźe do kraj­neje klasy postupić. Tak widźachu přihladowarjo poměrnje wurunanu hru. Lěpši start pak měješe SJ Chrósćicy. Po někotrych mjeńšinach přesadźi so Jonas Zynda na prawej stronje do šěsnatki, tam pak bu foulowany. Sudnik poka­za na dypk, ale kaž hižo tydźeń do to­ho njemó­žachu Chróšćenjo jědnatku přetworić. Miroslav Sentivan sadźi bul na žerdź. W 11. min. pak bě potom tak daloko. Wot srjedźneje linije prasny Gabriel Zahrodnik z preciznej dołhej třělwu bul swojemu bratrej Feliksej. Tón widźeše wrotarja hosći daloko před klětku ste­­ja­ceho, jeho přewiny a trjechi 1:0. Do­mja­cy móhli hišće dalše wrota třělić, stajnje­ pak falowaše jim poslednja konsekwenca. Na tamnym boku Chróšćanski škit wěsće steješe. Štož přiwšěm hišće na wrota přińdźe, móžeše Fabian Hejduška wotwobarać.

Gebhardt a Voigt w barbach Budissy

Mittwoch, 12. August 2020 geschrieben von:
18lětny Christopher Gebhardt (naprawo) a 19lětny Franz Voigt (nalěwo) hrajetaj wotnětka za FSV Budissu Budyšin. Christopher Gebhardt Humboldtowy haj a Młynkec łuku hižo znaje. Do wotchada k SC Boreji Drježdźany, Dynamu Drježdźany a Kamjeničanskemu FC je wón hižo w młodźinje B w sprjewinym měsće za bulom honił. Gebhardt ma mustwo Budissy na křidłomaj zesylnić. Franz Voigt přińdźe wot wo­krjes­neho wyšeho ligista Zeleno-běli Bukecy. Jako nadběhowar změni wón zeleno-běły trikot na čorno-běły, zo by prěnje nazhonjenja w krajnej lize zběrał. Na wo­brazu widźimy jeju z trenarjom Budissy Tomašom Henčlom. Foto: Torsten Zettl

Přihotowanska hra skónčnje njerozsudnje wušła

Dienstag, 11. August 2020 geschrieben von:

SJ Njebjelčicy – Lok Slepo 3:3 (2:0)

Zestawa domjacych: Hahn – Kral, Ha­nuza, Šołta (46. Hrjehor), Domš, Čornak (46. Reinelt), Haška (46. Lejnart), Hölzel, Plaettner, Wagner (46. Reinecke), Korjeńk

Za Lok Slepo hrajachu: Knox – Dokter, Schurmann, Kuhnert, Koschel, Knaack, Kästel, Sonnert, Schuster, Michlenz, Zuchold, Bläse, Kuhnert, Marusch

Póndźelu, 20. julija, je nam rozhłosownik a zahority sportowc Tomaš Faska w rubrice „Widźał, słyšał, napisał“ našeho wječornika na zajimawe wašnje předstajił wuměnjenja, kotrež­ su za jednotliwe sportowe družiny trěbne. Wobšěrnišo pak wěnuje so w swojim přinošku mjetanju hlebije a tomu, štož bě so w tutej lochkoatletiskej disciplinje 20. julija 1984 w Berlinje we wobłuku wurisanja na XXII. mjezynarodnym olympiskim dnju stało. Tehdyše politiske a sportowe wuměnjenja w dźělenej Němskej a na swěće mjez dwěmaj towarš­nostnymaj systemomaj a wony dźeń wurisanja we wu­chodnym Berlinje je awtor hłownje našej młódšej a srjedź­nej generaciji čitarjow SN nazornje rozłožił.

Srjódki z dožiwjenymaj swětowymaj rekordomaj w kulostorku a mjetanju hlebije

Radworčenjo z přihotami započeli

Dienstag, 11. August 2020 geschrieben von:

31. julija je tež prěnje koparske mustwo Sportoweho towarstwa 1922 Radwor z přihotami na nowu hrajnu dobu za­po­­čało. Wjele hrajerjow je so na za­zbě­howym treningu wobdźěliło.

Radworčenjo startowachu z małej hru z dwěmaj cyłkomaj. Prěni trening skónči so z mustwowej rozrěču do sezony. W njej je nowy trenar Mario Bischof mustwu­ swoje předstajenja rozjasnił. Tydźeń­­ pozdźišo započachu po krutym treningowym planje zwučować. Mario Bischof da swojich chowancow wjele bě­hać­ a wosebje kondiciju trenować.

Zašły pjatk wječor dojědźechu sej Ra­dwor­scy koparjo k Budyskej powołanskej wohnjowej woborje. Tam honješe jich trenar Bischof­ na wysoku železnu wěžu. Ze wšelakimi zwučowanjemi dyrbjachu woni tam po schodźenkach horje­ a dele běhać. Sportowcy drje běchu po tym chětro sprócni, přizam­knychu pak hišće koparsku hru a nje­dźelu prěnju testowu partiju přećiwo ST Hbjelskej, kotruž pak su bohužel přěhrali. Julien Glücklich

Dźěłowu akciju přewjedli

Dienstag, 11. August 2020 geschrieben von:
Njedawno su zamołwići Sokoła Ralbicy/Hórki wšěch hrajerjow kaž tež staršich do Ral­bičanskeho Sta­diona přećelstwa na dobrowólnu dźěłowu akciju přeprosyli. Něhdźe 20 dźěći a 15 staršich je so tuž gratu přimało a z wotstawkom na trawniku mlóče wukałało. Te wšak běchu so minjene měsacy na rjanym delanskim trawniku tak jara rozmnožili, zo dyrbjachu nuznje won. Tež na dalšich blakach sportoweho areala su dobrowólnicy njerodź torhali. Něhdźe dwě hodźinje akcija traješe. Z koł­basku a napojemi so Sokoljo pomocnikam dźakowachu. Foto: Jurij Bjeńš

ST Hbjelsk 1923

– ST 1922 Radwor 5:2 (2:0)

Za hosći zasadźeni: P. Grenzemann – S. Reineke, Jakob Wjacławk, F. Šěrak, M. Paška, S. Kral, P. Hančik, J. Glücklich, Jo­hannes Wjacławk, L. Pěčak, T. Schulze, C. Šěrak, A. Schulze, K. Hetaš, J. Wróbl, B. Sćapan

Při horcym wjedrje a po napinacym treningowym tydźenju bě sej wokrjesny koparski ligist z Radworja k wokrjes­nemu wyšemu ligistej do Hbjelska pola Wósporka dojěł. Chětro mučny startowaše Radworski cyłk pomału do hry. Před pjeć měsacami bě swoju poslednju winowatostnu hru měł, štož běše tež widźeć. Hižo w 12. min. padny 1:0 za domjacych. Woni njezahrate mustwo z Ra­dworja zas a zaso nadběhowachu a móžachu jeho škit z dołhej třělwu do wrotow znowa přewinyć (24.)

Radworski trenar Mario Bischof je wšelakore zestawy mustwa wupruwował. Tak nasta wjele zmylkow při přihrawkach, a tak dóńdźe tež k třećim wrotam za Hbjelsk (57.). Z pomocu Paula Hančika (67.) a Fabiana Šěraka (82.) móžachu koparjo ST 1922 Radworja na 3:2 skrótšić. Na to jich mocy wopušćichu. Domjacy tłóčachu hišće někotre razy do pře­ćiwniskeje połojcy a trjechichu hišće­ dwójce w 87. min. a we 88. min.

K mustwowemu wobrazej za sezonu 2020/2021 zestupali su so koparjo a zamołwići krajneho ligista LSV Nowe Město. Zady wotlě­wa su to: Silvio Paulusch (mustwowy nawoda), Fred Kölzow (sportowy nawoda), Sergii Dolbin, Michael Bretschneider, Sebastian­ Monik, Tobias Lohr, Khaddy Kazadi-Leonowicz, Silvio Liebe, Bartosz Kosman, kotrenar Ronny Wetzke a trenar Enrico Kunt­ke; prědku wotlěwa Sebastian Tews, Daniel Mlonek, Leonhard Wolf, Rico Kaubitzsch, Tobiasz Włodarczyk, Gracjan Arkuszewski, Luca Hartelt a Marcus Radestock. Na wobrazu pobrachuja Sebastian Kölzow, Damian Paszliński, André Kusnezow a Ben Rottnick. Foto: Werner Müller

Zwjazkaj chcetej uniju tworić

Montag, 10. August 2020 geschrieben von:

Nowinki ze žónskeje kopańcy

Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) ma wotpohlad, wot sezony 2020/2021 na polu žónskeje kopańcy uniju z Koparskim zwjazkom Hornja Łužica (FVO) wutworić. Doskónčne rozmołwy wo tym tele dny wjedu a wuslědki zjednoćenstwam potom sčasom zdźěla.

Slědowace mustwa koparkow su za planowany hrajny modus přizjewjene: ze Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka ST Hnašecy-Dobruša, Zeleno-běłe Bu­kecy a ST 1859 Wjernarjecy; z Koparskeho zwjazka Hornja Łužica LSV Friedersdorf, Módro-běłe Obercunnersdorf, Zeleno-běłe 90 Uhsmannsdorf a SV Zodel 68.

WFV ma tež zwonka wokrjesa w žónskej kopańcy dwaj cyłkaj zastupjenej. Bisko­pičanske KT startuje dale ze swojim prěnim žónskim mustwom w regionalnej lize Sewjerowuchodneho koparskeho zwjazka (NOFV). K tomu sćele nowoze­stajane druhe zastupnistwo do krajneje klasy na hońtwu za wrotami. Koparki Hlinow­skeho SC rozžohnuja so z małym hrajnišćom na wokrjesnej runinje. Wone chcedźa so na wulke hrajnišćo zwažić a tak na krajnu runinu. Lěta dołhe dobre dźěło w dorosće zjednoćenstwa to nětko zmóžni.

Wólnočasnu ligu zapřijeć

Anzeige