Łužica (04.11.15)

Mittwoch, 04. November 2015 geschrieben von:

Wokrjesnu reformu wusadźić

Choćebuz (dpa/SN/ch). Braniborska krajna skupina BVB/Swobodnych wolerjow je sej hladajo na předstejace wužadanja při integraciji ćěkancow žadała, planowanu wokrjesnu reformu wusadźić. Předewzaće komuny Kraja Braniborskeje přidatnje poćežuje, praji wčera zapósłanča Iris Schülzke. Z próstwu chce so opoziciska skupina wo to postarać, zo so reforma najprjedy jónu njepřewjedźe. Podobne žadanja běštej w zašłosći tež hižo CDU a AfD zwurazniłoj. Potrjechene města a wjetšina wokrjesow plany čerwjeno-čerwjeneho krajneho knježerstwa tohorunja wotpokazuja.

Zarjaduja informaciski běrow

Łužica (03.11.15)

Dienstag, 03. November 2015 geschrieben von:

Policija praša so wobydlerjow

Grodk (dpa/SN/ch). Po wohenju w planowanej přebywarni požadarjow azyla w Grodku nadźija so policija pokiwow wobydlerjow. Zastojnicy chcedźa so jich k tomu woprašeć, rěčnik policije dźensa připowědźi. Hač za wohenjom antiwukrajny motiw tči, dotal njewědźa. Płomjenja běchu wčera rano w pincy ně­hdyšeje šule wudyrili. Dom dospołnje přetwarjeja, zo móhli jón jako přebywarnju požadarjow azyla wužiwać. Fachowcy krajneho kriminalneho zarjada tuchwilu slědy na městnje wohenja wuhódnoćeja. Wohnjowa wobora móžeše płomjenja po někotrych hodźinach zhašeć. W bjezpo­srědnim susodstwje je dalša něhdyša šula­, kaž měšćanostka Christine Herntier (bjezstronska) zdźěli. Tam chcedźa ćěkancow najprjedy raz zaměstnić.

Planuje dalšu milinarnju

Łužica (02.11.15)

Montag, 02. November 2015 geschrieben von:

Solidarni z azyl pytacymi

Choćebuz (dpa/SN/ch). Wulke zwjazkarstwo chce so w Choćebuzu z azyl pytacymi solidarizować a srjedu w měsće demonstraciju z narěčemi zarjadować, zdźěli zwjazkarstwo Choćebuz bjez nacijow. Organizatorojo sej zdobom žadaja, zo so samsny dźeń wot AfD planowana demonstracija w Choćebuzu wotpraji. Tu njeknježi problem z ćěkancami, ale problem z prawicarskej namocu. Pozadk su přepytowanja statneho rěčnistwa k po­dawkam minjeny kónc tydźenja. Z hidy na wukrajnikow dla bě kónc tydźenja k wukročenjam přećiwo požadarjam azyla dóšło.

Wjesny swjedźeń wotměli

Łužica (30.10.15)

Freitag, 30. Oktober 2015 geschrieben von:

Mozaikowu stelu přestaja

Wojerecy (SN/ch). „Kosmosowy stołp“ na Wojerowskej Kolpingowej hasy bórze přeměstnja. To je měšćanska rada wobzamknyła. Po spotorhanju doma II Lessingoweho gymnazija a rozšěrjenju areala za swójske domy njeje tuchwilne mě- stno za pod pomnikoškitom stejacu mozaikowu­ stelu idealne. Zajim přizje­wiła je Akademija Konrada Zusy na Šulskej. Předsyda spěchowanskeho towarstwa Hans-Peter Schreiber je sej wěsty, zo so přeměstnjenje wot bywšeho šulskeho na tuchwilne kubłanske stejnišćo derje hodźi. Mozaikowu stelu bě 1972 wuměłc z Lauchhammera wopominanju ruskeho kosmonawta Jurja Gagarina zhotowił.

Próstwu za pas zapodać

Łužica (29.10.15)

Donnerstag, 29. Oktober 2015 geschrieben von:

Mjezu překročace dźiwadło

Zły Komorow (dpa/SN/ch). Młodostni z Braniborskeje a Pólskeje rejuja w Złym Komorowje po spěwach Bertolta Brechta. W projekće „Njepřestawajcy ... bjez mjezow ... po puću“ jedna so wo skupinje młodych ludźi, kotřiž so w nocy w awtodróhowym wotpočnišću zetkaja, hdźež wo swojich přećach a sonach powědaja. Spěwa so we wjacorych rěčach. Premjera a zdobom jeničke předstajenje je zajutřišim, sobotu, w 15 hodź. na Złokomorowskim Nowym jewišću. Młodostni pochadźeja ze Złeho Komorowa a z pólskeje Bielsko-Białeje. Němsko-pólski młodźinski skutk projekt podpěruje. Tež město je swoju podpěru přilubiło.

Proces zahajeny

Łužica (28.10.15)

Mittwoch, 28. Oktober 2015 geschrieben von:

Chcedźa ćěkancow přistajić

Podstupim/Choćebuz (dpa/SN/ch). Braniborske rjemjeslniske zawody chcedźa ćěkancow za wukubłanje abo krute dźěło zdobyć. „Mamy hišće 400 swobodnych wukubłanskich městnow we wobwodźe, nimo toho so zawody wšědnje naprašuja, zo fachowcow pytaja a bychu rady ćěkancow přistajili.“ Tole rozłoži wčera Eva Gatzky, nawodnica wotrjada za powołanske kubłanje rjemjeslniskeje komory Podstupim. Zakładne wuměnjenje je, zo ludźo najprjedy raz němčinu nawuknu. Nimo rěčneho kursa smědźa woni tež praktikum w rjemjeslniskich zawodach­ wukonjeć. Tajki witanski kurs poskića Choćebuska rjemjeslniska komora. Wot spočatka tydźenja so tam 17 ćěkancow w starobje 20 do 30 lět na štyritydźenskim kursu němčiny wobdźěla a tež w zawodach přebywa.

Kriminalita drje woteběra

Łužica (27.10.15)

Dienstag, 27. Oktober 2015 geschrieben von:

Sakske myto lajkam

Wojerecy (SN). Zetkanišćo kulturnu fabriku we Wojerecach su ze sakskim mytom za lajske dźiwadła 2014 počesćili. Spožčene bu wuznamjenjenje za projekt „Město rejuje“, načasnu nowointerpre­taciju twórby Igora Strawinskeho. Z 3 000 eurami zwjazane myto spožča swobodny stat dwulětnje za wusahowace insce­na­cije. Pod nawodom choreografow Judith Gamm a Dirka Lieniga bě wjac hač 70 hrajerjow­ kruch nazwučowało. Loni w juniju bě jeho premjera na prózdnym poschodźe něhdyšeje Wojerowskeje Centrum-kupnicy. Bě to hižo pjaty projekt, kotryž je kulturna fabrika z lajkami zwoprawdźiła.

Młodostnaj zranjenaj

Łužica (26.10.15)

Montag, 26. Oktober 2015 geschrieben von:

Přestać jamu planować

Podstupim/Choćebuz (dpa/SN/ch). Po woli Zelenych měła Braniborska přestać, nowu wuhlowu jamu Janšojce-sewjer planować. Pozadk je připowědźenje energijoweho koncerna Vattenfall, dźěło dweju blokow w Janšojskej milinarni hač do lěta 2018 zastajić. Tak wotpadnje kóždežkuli wopodstatnjenje za potrjebu noweje wuhloweje jamy. Njewěstosć ludźi před wotbagrowanjom wohroženych łužiskich wsow ma skónčnje nimo być, žadaše sej sobotu Heide Schinowsky, energijopolitiska rěčnica Zelenych w Braniborskim krajnym sejmje. Tež brunicowej koncernaj RWE a Migrag chcetej wot klětušeho krok po kroku wjacore bloki w milinarnjach ze syće wzać.

Zběraja zymsku drastu

Łužica (23.10.15)

Freitag, 23. Oktober 2015 geschrieben von:

Rěčny kurs za ćěkancow

Choćebuz (dpa/SN). Kursy němčiny a kontakty k předewzaćam: Choćebuska rjemjeslniska komora chce ćěkancow za němske dźěłowe wiki wukmanić. Cyłkownje 13 požadarjow azyla zahaji tam přichodnu póndźelu štyri tydźenje trajacy přihotowanski kurs, kaž komora w Choćebuzu zdźěli. Při tym chcedźa tež rjemjeslniske kmanosće młodych muži a žonow wupruwować. Hłowny zaměr je, wukubłanske abo dźěłowe městno za ćěkancow w regionje namakać. W nowembru planuja dalši kurs w Ranju (Großräschen), kaž rěčnik komory powěsćerni dpa rjekny.

Dalše spěchowanske srědki

Łužica (22.10.15)

Donnerstag, 22. Oktober 2015 geschrieben von:

Choćebuz najmjenje inwestuje

Choćebuz (dpa/SN). Hladajo na wudawki na dobro braniborskeje komunalneje infrastruktury leži město Choćebuz na poslednim městnje. Tole su fachowcy Němskeho instituta za hospodarske slědźenje wuličili. Po tym inwestuje Choćebuz runje 116 eurow na wobydlerja za pěstowarnje, šule a dróhotwar. Cyłoněmski přerězk je wjace hač dwójce tak wulki, mjenujcy 270 eurow wob lěto. Scyła su wuchodoněmske komuny ze swojimi inwesticijemi w špatnym połoženju: Tři štwórćiny wokrjesow nowych zwjazkowych krajow cyłoněmski přerězk njedocpěja, wědomostnicy zwěsćichu. Jedna z hłownych přičin su woteběrace přepokazanki ze solidarneho pakta II. Snadne dawkowe dochody so tak dźeń a negatiwnišo wuskutkuja. Spadowaca ličba wobydlerjow tomule wuwiću polěkuje.

Zarjaduja kubłanske wiki

Neuheiten LND