Zeman etapowy dobyćer

Montag, 15. Januar 2018 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). Prěnje koło čěskich prezidentskich wólbow je wušło po wočakowanju. Zakitowar zastojnstwa Miloš Zeman nažnja 38,56 procentow hłosow, z čimž docpě dwanaće dypkow wjac hač jeho najwažniši riwala, něhdyši šef Čěskeje akademije wědomosćow Jiří Drahoš, kiž dósta 26,60 procentow přihłosowanja. Za překwapjenku maja eksperća třeće městno diplomata Pavela Fišera, kiž je z 10,29 procentami znateho tekstarja Michala Horáčeka přesćahnył. Za toho wupraji so 9,18 procentow. Sćěhuja Marek Hilšer (8,83), Mirek Topolánek (4,30), Jiří Hynek (1,23), Petr Hannig (0,56) a Vratíslav Kulhánek (0,4). Wo přichodnej hłowje stata budźe doskónčnje tuž hakle we wurisanskej wólbje mjez Zemanom a Drahošom 26./27. januara rozsudźene. Powšitkownje liča z wurunanym duelom. Jedni faworizuja snadnje dotalneho prezidenta, druzy maja jeho wužadarja za trochu wuhladnišeho. Skoro wšitcy přěhračcy su jemu podpěru přilubili. Premier Andrej Babiš namołwi Zemana, jasnje so za zapad wuprajić.

W „balkanskej misiji“ po puću

Montag, 15. Januar 2018 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Čěska je do Makedonskeje a Serbiskeje 55 policistow pósłała. W spomnjenymaj krajomaj maja woni sobu zesylnić škit hranicow Europskeje unije.

Čěski nutřkowny minister Lubomír Metnar ma tole za lěpšu pomoc hač přerozdźělowanje­ ćěkancow. Zdobom so nadźija, zo wšelke europske staty swój kritiski nahlad na wobchadźenje Čěskeje z migraciskej krizu změnja. Na swoje słužbne městna podachu so čěscy poli­cisća prěni raz z nowymi přezpólnymi wozydłami Land Rover, kotrež su za wukrajne­ misije přihódniše. Wuhoto­wani su mužojo z přisłušnymi brónjemi a z techniku za wobkedźbowanje póćmje. W Makedonskej je 40 čěskich policistow njedaloko města Gevgelija při grjekskej hranicy zasadźenych. 15 z nich wukonja słužbu w Serbiskej blisko města Negotin při hranicy k Bołharskej.

Wukrajne misije čěskich policistow běchu so w lěće 2015 započeli. Wot toho časa je něhdźe 1 200 zasto­jnikow z Čěskeje republiki we wukraju słužiło, hłownje w statach tak mjenowaneje balkanskeje šće­žki.

Medije: Najwjetši škódnicy preč

Freitag, 12. Januar 2018 geschrieben von:

Njewočakowane přetworjenje pólskeho knježerstwa přewažnje witane

Waršawa. Zasadne přetworjenje knježerstwa Pólskeje přez noweho ministerskeho prezidenta Mateusza Morawieckeho minjenu wutoru je ludźi wulce zadźiwało. Přiwšěm najwjetši dźěl medijow njewo­čakowanu kročel wita.

Přestawka za Babiša

Donnerstag, 11. Januar 2018 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). Premier mjeńšinoweho knježerstwa ANO Andrej Babiš drje w sejmje wčera nazhoni, zo wón dowěru njedóstanje, wothłosowanje wo tym bu pak na 16. januar přestorčene. ANO a ODS chcetej, zo wuswětla so nowe spóznaća w kawsy Baćonjaceho hnězda, do kotrejež je Babiš pječa zaplećeny. Prezident Miloš Zeman w debaće poruči, knježerstwu dowěru wuprajić. Zdobom wón zdźěli, zo powoła šefa ANO znowa za premiera, ale jenož potom, hdyž předpołoži jemu pisomne a podpisane při­lubjenja znajmjeńša 101 zapósłanca, zo wupraja Babišej dowěru. Zawodnje wabješe Babiš ze swojim knježerstwowym programom wo připóznaće. Preambla naspomnja priority, na přikład změnu rentoweho systema, europsku agendu, digitalizaciju stata, strategiski inwesticiski program, zesylnjenje wěstoty a reformu stata. Senioram a studentam přilubja wona darmotne jězby z ćahom. Wotmysleny je wustawowy zakoń wo powšitkownym referendumje, štož je jedyn z klučowych dypkow programa hibanja SPD. Dokument naspomnja tež přihoty zakonja wo socialnych bydlenjach.

Rekordnje wjele wopytowarjow

Mittwoch, 10. Januar 2018 geschrieben von:

Oświęcim (PŽ/K/SN). 2,1 milion ludźi z mnohich krajow swěta je sej loni ně­hdyše koncentraciske a zaničowanske lěhwo hitlerskeje Němskeje Auschwitz a Auschwitz II-Birkenau wobhladało. Tale ličba je nowy wopytowarski rekord. Přišło bě nimale 50 000 zajimcow wjace hač lěto do toho. Po zdźělenju tamnišeho statneho wopomnišća je najwjace ludźi z Pólskeje sameje było, mjenujcy wjace hač poł miliona. Sćěhuja wopytowarjo z Wulkeje Britaniskeje, USA, Italskeje, Španiskeje, Němskeje, Israela, Francoskeje a Čěskeje.

We wopomnišću płaća wot 2. januara 2018 nowe prawidła. Jako nowosć wu­staja tam zastupjenku­ z mjenom indiwidualneho wopytowarja. Zaměr toho je, spochi přiběraceho wopytowarstwa dla „polěpšić wěstotu na terenje awtentiskeho a ški­taneho městna“, rjekny direktor muzeja Andrzej Kacorzyk. W zašłosći bě k na­kupowanju zastupjenkow ze spe­kulatiwnych motiwow dochadźało, štož poće­žowaše předewšěm wopyty indi­widualnych turistow. Zawjedźenje za­stupnych lisćikow z mjenom ma tomu za­dźěwać.

Měrliwy rozwod – přikład swětej

Dienstag, 09. Januar 2018 geschrieben von:

Spočatk lěta su składnostnje 25. róčnicy rozdźělenja Čěskosłowakskeje federacije a slěborneho jubileja zrodźenja dweju samostatneju republikow jeju nawodni statnicy historiski podawk hódnoćili a so słowa jimali.

Nowy čěski ministerski prezident Andrej Babiš, rodźeny Słowak, je ze swojim słowakskim kolegu Robertom Ficom telefonował. Wobaj staj sej přezjednaj, zo stej jeju krajej nětkole z nadstandardnymi poćahami na wšěch runinach zwjazanej. W přećelskej a wotewrjenej rozmołwje diskutowaštaj wonaj tež wo dalšim zhromadnym dźěle Visegrádskeje štyrki a wo mjezynarodnych institucijach. Babiša je prěni wukrajny wopyt minjeny pjatk tradicionalnje do słowakskeje stolicy Bratislavy wjedł.

Medije: Antibrüsselski wopyt

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:

Prěnja jězba pólskeho premiera Morawieckeho do Budapesta wjedła

Waršawa. Nowy narodnokonserwatiwny ministerski prezident Pólskeje Mateusz Morawiecki – wot 11. decembra 2017 w zastojnstwje – je so tele dny na swoju prěnju jězbu do wukraja podał. K zadźiwanju mnohich pak njejědźeše wón do Berlina, Parisa abo Brüssela. Ně, prěnja jězba wjedźeše Morawieckeho do stolicy Madźarskeje Budapesta, hdźež je so z ministerskim prezidentom Viktorom Orbánom zetkał. Hłowny pozadk wopyta su planowane sankcije Europskeje unije přećiwo Pólskej justicneje reformy dla. Orbán je minjeny čas stajnje zaso připowědźił, zo by sankcijam ze swojim wetom w Brüsselu zadźěwał. Wšako dyrbja po wustawkach EU w tajkich wažnych prašenjach wšitcy čłonojo zhromadźenstwa přihłosować.

Mzdy a renty w Čěskej přibyli

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Nowe lěto „wobradźa“ tójšto čěskim ludźom wjace pjenjez. 1. januara přiby minimalna mzda wo 1 200 krónow a wučinja nětko 12 200 krónow. Wužitk z toho ma něšto stow tysac dźěławych, na přikład w posłužbnistwje. Za čas skutkowanja koaliciskeho knježerstwa Bohumila Sobotki (ČSSD) bě minimalna mzda wo 3 700 krónow rozrostła. Mjeńšinowe knježerstwo Andreja Babiša (ANO) chce ze zwyšenjom minimalneje mzdy pokročować. Jeje wuwiće je respektabelne. 1991 bě minimalna mzda 2 000 krónow wučinjała, w lěće 2000 potom 4 500 krónow, před lět pozdźišo na 7 570 krónow postupiła a lěta 2013 na 8 500 krónow rozrostła.

Tež generacija seniorow smě so nad wjace dochodami wjeselić. 1. januar zwyši so starobna renta wo štyri procenty, tuž přerěznje wo 475 krónow. Inwalidna a pensija wudow(c)ow kaž tež přiražki k pensiji za spjećowarjow a jich zawo­stajenych tohorunja postupja. Starobnu rentu dóstawaja w Čěskej njecyłe 2,4 miliony­ seniorow a seniorkow. Jeje přerězna wysokosć je 11 828 krónow wob měsac.

Přetrjeba ryby dale stagněruje

Donnerstag, 04. Januar 2018 geschrieben von:

LUTOWAĆ je wjac hač 70 procentam Čechow wažne. Něhdźe 45 procentow ludźi čini to z partnerom, 26 procentow lutuja sami. Zbywacym 29 procentam je lutowanje smorže. Najčasćišo kładu woby­dlerjo susodneho kraja pjenjezy za dowol nabok. Zwěsćiła je tole čěska Póstowa lutowarnja mjez 1 400 respondentami w kraju so wobhonjejo. Za dowol lutuje pjenjezy 38 procentow porow, 32 procentow čini to za wobnowjenje bydlenja a 32 procentow za dźěći. Tójšto porow chce sej z nalutowanymi pjenjezami awto popřeć abo sej swójske bydlenje kupić. Tójšto porow njelutuje za ničo konkretne, jeničce za „financnu rezerwu“ w padźe připadneje potrjeby pjenjez.

Prezident Zemanjasnje na čole

Mittwoch, 03. Januar 2018 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Po Nowym lěće zwostawa jenož hišće dobry tydźeń hač do wólbow noweho prezidenta Čěskeje republiki. Ćim zajimawše su tuž poslednje informacije wo wuhladach wonych dohromady dźewjeć kandidatow, prócowacych so wo to, přichodnje zastawać najwyše statne zastojnstwo. Najnowše zwěsćowanje agentury CVVM wupokazuje, zo ma dotalny prezident Miloš Zeman najlěpše šansy, přetož steji z 32 procentami suwerenje na čole. Na druhim městnje sćěhuje z nahladnym wotstawkom něhdyši předsyda Čěskeje akademije wědomosćow Jiří Drahoš, kiž ma přichilnosć 21,5 procentow wolerjow. Drahoš ma zaso chětro wulki předskok před třećim, předewzaćelom Michalom Horáčekom, za kotrehož by so 10,5 procentow wuprajiło. Tamni šesćo kandidaća– Marek Hilšer, Pavel Fischer,­ Mirek Topolánek, Vratislav Kulhánek, Petr Hannig a Jiří Hynek – hibaja so nastupajo akceptancu bjezwuhladnje mjez štyrjomi a jednym procentom.

Anzeige