Turizm wjadnył

Mittwoch, 12. August 2020 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Turistika a hospodowanje hosći stej sobu najbóle wot koronawirusoweje krizy po­trjechenej hałžce čěskeho hospodarstwa, při čimž su najčućiwiše wuskutki w lětušim druhim kwartalu nastali. Rigorozne naprawy knježerstwa přećiwo pandemiji wuskutkowachu přede­wšěm w aprylu a meji wobmjezowane pućowanske hibanje domoródnych. Wukrajne wopytowarstwo je w tym času praktisce cyle wuwostało.

Zestawa ludnosće Słowakskeje

Freitag, 07. August 2020 geschrieben von:

Bratislava (SŽ/K/SN). Słowakska měješe loni 5 457 873 wobydlerjow – 792 525 žonow­ a 2 556 350 muži. Wobydlerjow staroby 16 do 65 lět bě 3 688 978, dźěći 863 729 a ludźi staršich hač 65 lět 905 175. To publi­kuje Słowakski statistiski zarjad. Dobrych 5,37 milionow wobydlerjow (96,4 procenty) wobsedźeše słowakske staćanstwo. Něhdźe dwaj procentaj ludnosće stej romaskeje narod­nosće. Wjet­šina w Słowakskej bydlacych wukrajnych ludźi pochadźa ze statow Europ­skeje unije (60 311), dalšich 17 132 wukrajnikow je wot druhdźe. 493 woby­dlerjow bě bjez statneje přisłušnosće.

Najsylnišu skupinu wobydlerstwa njesłowakskeho staćanstwa tworjachu Češa (14 445), sćěhowachu Madźarojo (11 092), Rumunojo (7 137), Polacy (6 081) a Němcy (4 399). Z krajow zwonka EU sydlachu w Słowakskej we wjetšej ličbje Ukrainjenjo (407), dale Rusojo (1 729), Vietnamjenjo (1 728), Chinjenjo (1 051), Korejčenjo (590), Sewjerni Makedonjenjo (480) a Šwicarjo (365). Słowakske staćanstwo dósta 586 wukrajnikow. Najwjace z nich bě z Čěskeje (88), Ukrainy (76) a Wulkeje Britaniskeje (70).

Babiš chce dawk na dochody znižić

Donnerstag, 06. August 2020 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). Čěski ministerski prezident Andrej Babiš je namjetował, k wožiwjenju hospodarstwa dochodowy dawk na 15 procentow znižić. Ludźo bychu potom widźeli, „zo nimaja přičiny so přichoda bojeć“. To praji załožer populistiskeho hibanja ANO w interneće. Před­syda socialdemokratiskeho koaliciskeho partnera ČSSD Jan Hamáček ma namjet za njerealistiski. Straty dochodow bychu wjetše byli hač wšón etat nutřkowneho ministerstwa, kotrež wón sam nawjeduje, Hamáček kritizuje.

Čěska nałožuje za wobličenje dochodoweho dawka tak mjenowany „superbrutto“. W nim přiliča k bruttomzdźě hišće­ podźěl dźěłodawarja za socialne zawěsćenje. Efektiwna sadźba wučinja tak tuchwilu něhdźe 20 procentow.

Opozicionelnych demokratow ze strony ODS ideja knježerstwoweho šefa tohorunja zadźiwa. Wotpowědny namjet strony leži hižo dwě lěće njewobdźěłany w parlamenće, rjekny předsyda ODS Petr Fiala nowinarjam. Wukon čěskeho hospodarstwa bě w druhim kwartalu koronakrizy dla porno minjenemu lětu wo 10,7 procentow woteběrał.

Zaso krućiše naprawy w Čěskej?

Mittwoch, 05. August 2020 geschrieben von:

Marek Krawc rozprawja z Prahi za Serbske Nowiny

Kónc z koronu – to bě před měsacom přiči­na lóštneje hosćiny na Praskim Karlowym mosće. Tuchwilu so zda, zo su Praženjo přezahe wyskali. Po krótkej přestawce jewješe so wirus znowa w čěskej stolicy, a to w hudźbnym klubje „Techtle Mechtle“. Za čas jednoho wječora je so tam 90 hosći natyknyło. W tymle klubje wotmě so mjez druhim zetkanje při­słušnikow wšelakich koparskich a floorballowych towarstwow. Powěsć je wo­sebje mjerzaca, dokelž njejsu sportowcy płaćiwe postajenja wobkedźbowali a su wirus po cyłym měsće rozšěrjeli.

Nowu busowu čaru wotewrěli

Mittwoch, 05. August 2020 geschrieben von:

Hrádek nad Nisou (ČŽ/K/SN). Wot kónca zašłeho tydźenja je sewjeročěske mě­stačko Hrádek nad Nisou wuchadźišćo noweje busoweje čary, kotraž po dołhosći 61 kilometrow tři kraje zwjazuje. To woznamjenja, zo přeprěča tam bus nic mjenje hač pjeć razow mjezy Čěskeje, Němskeje a Pólskeje. Z Hrádeka wjedźe nowa busowa linija do Žitawy, wottam do Bogatynje, zwotkelž dźe dale do čěskeho Frýdlanta, zo by pokročowała do Noveho Města pod Smrkem a skónčiła w pólskim Świeradowje-Zdroju.

Samo na sebi bě předwidźane, busowu čaru w Liberecskim wobwodźe hižo 5. junija wotewrěć. Koronawirusowa pandemija ze slědowacym zawrjenjom hranicow bě wšak wšitke plany a přihoty přetorhnyła. A dołho njebě jasne, hač hodźi so projekt lětsa scyła hišće zeskutkownić. Wobchad na nowej čarje wobstaruje ze swojimi jězdźidłami Liberecske přede­wzaće ČSAD. Z liniju je po lětdźesatkach zaso direktny zwisk mjez Žitawu a Frýdlantom daty, předewšěm pak je turizmej w Jizerskich horach pomhane. Z Hrádeka nad Nisou hač na kónčnu staciju płaći jězdźenka 50 krónow (njecyłej 2 euraj).

Wuslědk wólbow potwjerdźeny

Dienstag, 04. August 2020 geschrieben von:

Waršawa (dpa/SN). Najwyše sudnistwo Pólskeje je wuslědk prezidentskich wólbow za płaćiwy deklarowało a najwjetši dźěl wjace hač 5 000 skóržbow ludźi wotpokazało. W rozsudnym wólbnym kole 12. julija bě mějićel zastojnstwa Andrzej Duda wot narodnokoserwatiwneje knježaceje strony PiS 51 procentow hłosow dóstał. Jeho wužadar Rafał Trzaskowski, liberalnokonserwatiwny wyši měšćanosta stolicy Waršawy, bě jemu z 49 procentami snadnje podležał.

Sudnistwo měješe někotre z 5 800 zapodatych skóržbow za woprawnjene. Po­dawki pak njemějachu žadyn wulki wliw na wuslědk wólbow, kaž rěka.

Wotpokazali su tež žadanje wólbno­bojoweho staba Trzaskowskeho, wólby anulować. Opoziciski zwjazk skoržeše w tym zwisku jednostronskeho rozprawnistwa zjawnoprawnych medijow a wužiwanja statnych srědkow na dobro Dudy dla. Sudnistwo měnješe: „Hdyž wolerjo dobrowólnje wěste informaciske žórło wužiwaja, njehodźi so to jako wólbna manipulacija wobhladować.“

Městam srědki šmórnyli

Freitag, 31. Juli 2020 geschrieben von:

Europska unija reaguje na połoženje jenakosplažnych w Pólskej

Waršawa. Tři tydźenje po prezidentskich wólbach w Pólskej nowinarjo přeco hišće analyzuja, kotra skupina wolerjow je na kóncu snadne wólbne dobyće dotalneho prezidenta Andrzeja Dudy zaručiła a kotra tema wólbneho boja bě za to rozsudna. Při tym so dźeń a bóle wujewja, zo je diskusija wo prawach homoseksualnych Dudźe tute wažne hłosy wunjesła.

Žurnalistka Ewa Wilk je w najnowšim wudaću tydźenika Polityka aktualne połoženje jenakosplažnych w kraju analyzowała. Při tym złožowaše so na ličby centruma Waršawskeje uniwersity, kotryž přepytuje předsudki přećiwo jenakosplažnym a dalšim mjeńšinam. Ličby uniwersity pokazuja, zo so dźesać procentow młodostnych, młódšich hač 25 lět, z hibanjom LGBT – lesbiskich, homoseksualnych, biseksualnych a transgenderow – identifikuje. Po wšej Pólskej hodźi so 4,9 procentow ludźi skupinje LGBT přirjadować. W Němskej su to 7,4 procenty. Na wšě 27 procentow homoseksualnych w Pólskej je mjeztym fyzisku namóc swojeho splažneho wusměrjenja dla na swójskim ćěle nazhoniło.

Hospodarstwo čućiwje spadnje

Mittwoch, 29. Juli 2020 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Ekonomija Čěskeje repu­bliki wuskutkow z wobšěrnych naprawow přećiwo koronakrizy dla lětsa prawdźepodobnje wo 7,5 procentow spadnje, wočakuja eksperća bankow kraja.­ Najwjetši minus nasta w druhim kwartalu. Zdobom skedźbnjeja fachowcy na to, zo doc­pěje hospodarstwo kraja niwow­ lěta 2019 najzašo za dwě lěće. Je­ho­ dalše wuwiće hłownje wot toho wotwisuje, kak skutkowne budu spěchowanske naprawy knježerstwa a kak spěšnje móža dowěru wobydlerjow do čěskeje ekonomije wobnowić.

Móhłrjec „ruku w ruce“ z nahladnym zniženjom wukonliwosće hospodarstwa je so w minjenych měsacach tež ličba bjezdźěłnych podwojiła – z njecyłych třoch procentow na šěsć. Njedźiwajcy toho­ ma Čěska we wobłuku Europskeje unije dale najnišu kwotu bjezdźěłnosće. Nastupajo dowěru do čěskeje ekonomije jewja so pozitiwne signale. W juniju je dowěra wo 9,5 dypkow na 86,7 dypkow zrostła. Po wudyrjenju pandemije bě wona poněčim wo 20 dypkow na 80 spadła, hdyž bě do toho wot lěta 2014 nimale 100 dypkow wučinjała.

Pola awtow wulki minus

Montag, 27. Juli 2020 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). W Čěskej je produkcija awtow w prěnim połlěće 2020 chětro woteběrała. W tym času bu 503 934 wozy­dłow zhotowjenych, štož je 32,6 procentow produkciskeho wukona prěnich šěsć měsacow zašłeho lěta. To wozjewjeja medije kraja, powołace so na informacije Zjednoćenstwa čěskeje awtomobiloweje industrije. Wšitke tři awtotwornje Čěskeje su raznych naprawow přećiwo koronawirusej dla produkciju jězdźidłow přez tydźenje přetorhnyć dyrbjeli. Škoda auto w Mladej Boleslavje zhotowi wot januara do kónca junija 337 580 wozydłow, 28,2 procentaj mjenje hač loni w samsnym času. W Nosovicskej fabrice Hyundai spadny produkcija wo dwě pjećinje na 96 390 eksemplarow, a twornja TPCA nadźěła 69 635 małych awtow, štož su 40,3 procenty mjenje hač samsny čas loni.

Dźeń a bóle sej žadaja, zo stat awtowej industriji jako lokomotiwje ekonomiki financnje skutkownje pod pažu přimnje. Premier Andrej Babiš (ANO) je po nawróće z Brüsselskeho wjerška EU připowědźił, pjenjezy z europskeho fondsa za wobnowjenje hospodarstwa hłownje tež za spěchowanje awtoindustrije nałožić.

Zaso wjace infekcijow w Čěskej

Freitag, 24. Juli 2020 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). W Čěskej su druhi dźeń za sobu wjace hač 200 nowych infekcijow z koronawirusom zwěsćili. Wčera je 247 wobkrućenych padow k tomu přišło, zamołwići w Praze zdźěleja. Minister za strowotnistwo Adam Vojtěch je w tym zwisku nowe, po wšěm kraju płaćiwe ­naprawy přećiwo wirusej připowědźił. Wuwiće njeje „alarmowace“ ale „njespomóžne“. Po jeho słowach jedna so skerje wo „lokalne žórła infekcije“.

Ludźo dyrbja wot jutřišeho na zarjadowanjach z wjace hač sto wobdźělnikami w nutřkownych rumnosćach kaž koncertach, diskotekach abo sportowych zarjadowanjach nahubniki nosyć. Wot póndźele je ličba wobdźělnikow tajkich zarjadowanjow na 500 wobmjezowana. „Njeje žaneje přičiny, swobodne hibanje ludźi abo hospodarstwo wobmjezować“, Vojtěch potwjerdźi. Winowatosć wužiwanja nahubnikow w nutřkownych rumnosćach a wobchadnych srědkach płaći w Morawskej a Liberecskej kónčinje.

słowo lěta 2020

Anzeige