Zas zlět Sokołow

Dienstag, 28. November 2017 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Wšosokołski zlět zaso kiwa. Nětko mjeztym XVI. wjeršk sokołskeho hibanja po prěnim w lěće 1882 wotměja w čěskej stolicy klětu wot 1. do 6. julija a přewjedu jón we wobłuku 100. róčnicy zrodźenja samostatneje Čěskosłowakskeje 1918.

Za wustup sokołskich jednotow z wurjadnymi ćěłozwučowanskimi scenami je stadion Eden znateho koparskeho kluba Slavia předwidźany, najnowša a najmoderniša to Praska sportowa arena. Oficialnje ma so za to, zo wobdźěli so na XVI. wšosokołskim zlěće 15 000 sobuskutkowacych z Čěskeje republiki a dalšich 2 500 z wukraja. Česká obec sokolská wočakuje wšo hromadźe na wšěch 50 000 wobdźělnikow.

Bě-li móžno, běchu tež Serbja na wšosokołskich zlětach přitomni. Lěta 1926 dojědźe sej njedźiwajcy njemałych zadźěwkow doma wjetša skupina do Prahi, a 1932 wustupichu Sokoljo a Sokołki z Łužicy z ćěłozwučowanskimi pokazkami. Naposledk su Serbja we wjetšej ličbje 1948 na XI. zlěće byli. Dwěsćě mło­dostnych z Hornjeje a Delnjeje Łužicy předstaji na tradicionalnym zlětnišću, Strahovskim stadionje, masowu scenu po choreografiji Sonje Šajbic.

Miliony ludźi z wuchoda wotešli

Montag, 27. November 2017 geschrieben von:

„Wuludnjenje wuchoda móže so z najwjetšim maleurom Europskeje unije stać.“ Takle drastisce woznamjenja serwer idnes nowiny Mladá fronta dnes wobstejnosć, zo su w minjenych dźesać lětach miliony ludźi z wuchodneje Europy do zapada wotešli. Dospołne wukrawjenje wuchodnym čłonskim statam zhromadźenstwa so wě njehrozy, negatiwne sćěhi najwšelakorišeho razu jim to přiwšěm zawostaja, nic naposledk nastupajo demografiju.

Historiske dokumenty Waršawskeho geta prěni króć zjawnje widźeć

Waršawa. Wustajeńca „Štož njejsmy do swěta křičeć móhli“, kotruž je zestajał Židowski historiski institut pólskeje stolicy, pokazuje dokumentaciju wo žiwjenju Židow we Waršawskim geće w lětach 1940 do 1943. Pólski prezident Andrzej Duda je stawiznisku přehladku zhromadnje z kulturnym ministrom Piotrom Glińskim tydźenja wotewrěł.

Widźi so dale w prawje

Donnerstag, 23. November 2017 geschrieben von:
Waršawa (dpa/SN). Nastupajo podrězanje štomow w pralěsu Białowieża na wuchodźe kraja widźi so pólske knježerstwo w rozestajenju z EU dale w prawje. Naprawy w Białowieżi předpisam Europskeje unije wotpowěduja, wuzbě­hny wobswětowy minister Jan Szyszko wutoru. Wón reagowaše na wumjetowanje z Brüssela, zo je ilegalne, w škitnej kónčinje štomy podrězać. Narodnokonserwatiwne knježerstwo bě loni dowoliło tam štomy porubać, potwjerdźejo to z bojom přećiwo skórnikej. Komisija EU pak měni, zo tele postupowanje škitne směrnicy EU rani, a je Pólsku tohodla na Europskim sudnistwje wobskoržiła. Sudnistwo je poziciju Brüssela wobkrućiło a Pólsku namołwiło, naprawu hnydom zakónčić.

Zeman z wulkim přewodom w Ruskej

Dienstag, 21. November 2017 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Čěski prezident Miloš Zeman je na statnym wopyće Ruskeje. Wot Wladimira Putina spočatnje do Moskwy přeprošeny je tón pozdźišo Soči za zetkanje wuzwolił, štož ma Zeman za wuznamjenjenje. Zaměr wopyta wotbłyšćuje najlěpje fakt, zo přewodźa prezidenta wjace hač 120 nawodow čěskich přede­wzaćow. Woni zastupuja awtowu industriju, energetiku, mašinotwar, ratarstwo, cyrobiznistwo, wobchad posłužby a dalše hałzy přemysła.

Čěske wikowanje z Ruskej je sankci­jow Europskeje unije dla přećiwo njej čućiwje woteběrało. Hosćo nadźijeja so wikowanskich kontraktow po miliardach eurow. Zeman runja bywšemu němskemu zwjazkowemu kanclerej Gerhardej Schröderej sankcije kritizuje.

EU hrozy Pólskej ze sankcijemi

Freitag, 17. November 2017 geschrieben von:

Tysacy prawicarjow na dnju njewotwisnosće po městach pochodowali

Strasbourg/Waršawa. Europska unija chce přepruwować, hač so Pólska po jeje zakładnych prawach ma. Wjetšina zapósłancow bě srjedu w Strasbourgu wotpowědnej rezoluciji přihłosowała, kotraž je prěni krok k sankcijam přećiwo krajej. Zapósłancy maja reformu njewotwisnosće justicy a medijow kaž tež prawa na zhromadźowanje w Pólskej za wohroženje. Předsyda frakcije strony Prawo a sprawnosć Ryszard Legutko pak rozhorjeny rjekny, zo je kritika EU „antipólska orgija“. Na to zhromadnje z dalšimi čłonami frakcije žurlu wopušći, byrnjež druzy­ zapósłancy prašenja na njeho měli.­ Kaž Legutko mjenuje tež pólska ministerska prezidentka Beata Szydło debatu w Europskim parlamenće „skandal“.

Sta tonow cyrobiznow darili

Donnerstag, 16. November 2017 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Narodna zběrka cyrobiznow, přewjedźena mjeztym pjaty raz, je něhdźe 390 tonow konserwowanych cyrobiznow a drogistiskich tworow wunjesła – 70 tonow wjac hač loni. Z njej su wobydlerjo Čěskeje 886 porcijow zawěsćili, kotrež chcedźa domjacnosćam wosamoćenych seniorow, samostejacym a jich dźěćom kaž tež swójbam w financnej nuzy k hodam rozdźělić. Na akciji wobdźěli so 750 wobchodow: discoun­tery Tesco, Globus, Penny, Market, Kauf­land, Albert, Lidl, Billa, Makro, dm a Rossmann. „Zběrka je dopokazała, zo njejsmy nječućiwi napřećo ludźom w ćežkim połoženju“, rjekny sobuorga­nizatorka akcije Pavlína Kalousová.

Ludźo darowachu předewšěm konserwy, łušćinowe płody, ćěstowiny, rajs, instantne poliwki, cyrobiznu za dźěći kaž tež drobne słódkosće. Byrnjež Čěska kraj z poměrnje małym podźělom chudych była, wupokaza statistika loni přiwšěm milion wosobow pod hranicu dochodoweje chudoby. To je 9,7 procentow wobydlerstwa a runje telko kaž lěta 2015. W dochodowej chudobje w Čěskej ně­chtó je, kiž nima 60 procentow srěnich dochodow. Tute su loni za jednotliwca wučinjeli sumu 10 691 krónow.

Rekordnje mało bjezdźěłnych

Mittwoch, 15. November 2017 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Hižo mała bjezdźěłnosć w Čěskej je w oktobru znowa woteběrała – z 3,8 na 3,6 procentow. Tole wozjewi Dźěłowy zarjad Čěskeje republiki (ÚP). Mjenje bjezdźěłnych je w Čěskej naposledk­ 1997 było. Tehdy bě w de­cembru něhdźe 269 000 muži a žonow zasłužbu pytało, tuchwilu přibližnje 271 000. Dźiwajo na to, zo poskićeja cyłkownje něhdźe 210 000 swobodnych městnow, přińdu na jedne z nich 1,3 próstwarjo. Nastupajo regiony je w Plzeňskim wobwodźe bjezdźěłnosć z 2,3 procentami dale najmjeńša. Morawsko-šleski wobwod ma z 5,6 procentami porno tomu najwjac dźěło pytacych, Karvinski steji při tym z 8,4 procentami bjezdźěłnych na čole.

Po informaciji ÚP běchu předewzaća a firmy najbóle na twarskich dźěłaćerjach, monterach, pomocnikach w produkciji, šoferach nakładnych awtow, rjedźerkach, kucharkach kaž tež skowarjach zajimowane. Hłowny ekonom Lukáš Kovanda liči z tym, zo so bjezdźěłnosć tež hišće w nowembru pomjeńši, a to na 3,5 procentow. W decembru wočakuje wón potom snadnje zwyšenu kwotu.

Prezidentstwo mnohich wabi

Dienstag, 14. November 2017 geschrieben von:

ZAJIMCOW je tójšto, kotřiž chcyli so z přichodnym čěskim prezidentom stać. 19 ludźi je so pola nutřkowneho ministerstwa přizjewiło, dać so w januaru na hłowu stata wuzwolić. Wěste wšak je, zo wjacori z nich zakonske žadanja njespjelnjeja. Na přikład nimaja trěbnu ličbu jich podpěrowacych senatorow abo wolerjow. Před pjeć lětami bě so z dwaceći přizjewjenych kandidatow naposledk dźe­wjeć na wólbnu lisćinu dóstało.

„Epocha komunizma“ znazornjena

Freitag, 10. November 2017 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Wustajeńca „Komunizm a jeho epocha“ je tuchwilu w Praze na Naměsće Václava Havela přistupna. Zarjadował je ju Institut za studij totalitarnych režimow (ÚSTR) ze sobudźěłom Němskeho historiskeho muzeja. Ekspo­zicija składnostnje 100. róčnicy Okto­berskeje rewolucije w Ruskej znazornja stawizny komunizma wot spočatka hač k jeho „nětčišej inkarnaciji“, na přikład w Chinje. 200 wobrazow a dokumentow na 24 taflach znazornja stawizny komunizma z cyłoswětoweho wida a nic jeno z europskeho aspekta.

„Komunistiske lubjenja wo lěpšim a zbožownišim­ přichodźe su miliony ludźi po cyłym swěće pozbudźeli a zahorjeli, knježenje komunizma pak bě za dalše miliony hrózba“, rjekny direktor ÚSTR Zdeněk Hazdra. Na čěskich­ materialijach steji „Komunizm je jeničke hibanje modernych stawiznow, kotrež je wjac swojich nawodow, funkcionarow a přiwisnikow moriło hač njepřećelow.“

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019