Stare družiny rostlin wožiwjene

Freitag, 19. Juli 2019 geschrieben von:

TŘĚCHU rozměrneho twarjenja sobu za wědomostne dźěło wužiwać, tule no­wotarsku mysl běchu sobudźěłaćerjo Narodneho ratarskeho muzeja (NRM) w Praze wulahnyli. Na třěše institucije bywa tuž polo z 21 ratarskimi rostlinami, nic někajkimi, ale tajkimi, kajkež su je ludźo něhdy plahowali. Jako cyrobu za swoje zežiwjenje, jako picu za swój skót abo jako surowiznu za rjemjeslniske wudźěłki. Mjez wonymi rostlinami je na přikład tak mjenowane dwu­zornko (wědomostne pomjenowanje Triticum dicoccum). Pola tuteje pšeńcy, měwacej dwuzornjate kłóski, jedna so wo jednu z najstaršich žitnych družin, kultiwěrowanej hižo za čas kamjentneje doby. „Nas wjeseli, zo móžemy dźa­kowano kolegam ze Slědźerskeho wustawa rostlinskeje produkcije (SWRO) wopytowarjam mnohe płody znazornjeć, kotrež dźěći a často ani dorosćeni dźensniši dźeń hižo njeznaja“, praji direktor­ NRM Milan Jan Půček. Na rozměrnej třěše muzeja nańdźeš dale rožku, wows, ječmjeń, len, hroch, buny, běrny a dalše płody ně­hdyšich družin, wšo dohromady dwaj dźesatkaj.

Nowy pokryw za reaktor

Mittwoch, 17. Juli 2019 geschrieben von:

Kijew (ČŽ/K/SN). W ukrainskej stolicy su oficialnje a w přitomnosći nawodnych politikarjow kraja z prezidentom Wolo­dimirom Zelenskim na čole nowy škitny pokryw předstajili, kotryž sadźa při­chodnje na 1986 rozbuchnjeny štwórty reaktor Černobylskeje atomoweje milinarnje.

Přisamom gigantiski, 247 metrow šěroki, 167 metrow dołhi a 108 metrow wysoki konstrukt běchu lěta 2012 twarić započeli. Z nim ma so narunać prěnjotny, njeposrědnje po zahubnej katastrofje zdźěłany a mjeztym z městnami dodźeržany betonowy sarkofag. Nowy škitny pokryw, po měnjenju ukrainskich nawodow najwjetši pohibliwy twar na swěće, ma znajmjeńša sto lět tomu zadźěwać, zo radioaktiwny proch z reaktora twocha. 2,2 miliardźe eurow drohi projekt su z podpěru cyłkownje 45 statow swěta financowali. Europska unija a Europska banka za wobnowjenje a rozwiće stej 100 milionow eurow za wažne předewzaće přinošowałoj. Ukraina sama je 100 milionow eurow nałožiła.

„Gottowki“ skok rozebrane byli

Mittwoch, 17. Juli 2019 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). Za njecyłe štyri hodźiny je njedźelu edicija wurjadnych 5 000 eurobankowkow z portretom sławneho spěwarja Karela Gotta wupředata była, kiž bě hudźbne nakładnistwo Supraphon składnostnje jeho 80. narodnin poskićiło. Před předawarnju Supraphon Musicpoint w Praze běchu so hižo sobotu wječor dźesatki zajimcow wšěch starobow nastupili, rozprawjeja čěske medije. Nazajtra krótko do wotewrjenja předawarnje z dypkom w dźewjećich je „waka“ čakacych kupcow dlěša hač sto metrow była. Ludźo móžachu sej unikatnu eurobankowku w nominalnej hódnoće 0, ale z wobrazom „čěskeho sołobika“ z dweju awtomatow za 50 krónow (něhdźe dwaj euraj) kupić. Nimo toho su wone po 80 kusach w boksy z 15 cejdejkami „Karel Gott – Single“ dóstać byli. Při wotchadźe su kupcy do wopytowarskeje knihi Karelej Gottej móhli gratulaciske přeća k narodninam abo prosće wšo dobre napisać. Do zahajenja předanje „gottowkow“ bě so policija na Jungmannowym naměsće z wotstajenym dybzakom zaběrać dyrbjała, a nimo tójšto policajskich awtow je tež wuchowanska słužba přitomna była.

Prěnja poražka PiS w Brüsselu

Freitag, 12. Juli 2019 geschrieben von:

Beata Szydło při wólbach předsydow komisijow přepadnyła

Waršawa. Bolostnu poražku poćerpjeć dyrbješe pólska knježaca narodnokonserwatiwna strona Prawo a sprawnosć (PiS) w Europskim parlamenće w Brüsselu. Při wólbach předsydow jednotliwych komisijow předwčerawšim, srjedu, je načolna kandidatka PiS Beata Szydło přepadnyła. Szydło, kotraž bě při wólbach Europskeho parlamenta w swojej do­miznje wjace hač poł miliona hłosow nažnjała, kandidowaše za předsydku komisije za dźěło a socialne naležnosće. Při tajnych wólbach pak bě wjetšina zapósłancow přećiwo njej. Konserwatiwnej stronje je to „poli­tiska wjećba“, zo je Pólska zhro­madnje z tamnymi krajemi Visegrádskeje štyrki nižozemskeho socialdemokrata Fransa Timmermansa jako móžneho prezidenta komisije Europ­skeje unije „wuborzdźiła“, štož mějachu we Waršawje za wulki wuspěch.

„Ja ći praju, wostań w kraju …“

Freitag, 12. Juli 2019 geschrieben von:

DOWOL čěscy dźěławi móhłrjec najradšo doma „swjeća“. Znajmjeńša wuchadźa to z junijskeho naprašowanja agentury Market Research. Tak wostawa połojca dowolnikow w kraju a wuhotuje sej „čas njedźěłanja“ po datych móžnosćach, zamóžnosćach a přećach. Předewšěm měšćenjo z woneje njecyłeje połojcy přežiwjeja lěćny dowol prawidłownje na chalupach – kaž Češa swojim dačam rěkaja –, kotrež steja často w hórskich abo lěsnych kónčinach. Njemały dźěl wuhotuje sej dowol ze swójbnymi wulětami, wopytuje hrody, muzeje, kupjele a dalše powabne zajimawosće.

Gott na eurowce

Donnerstag, 11. Juli 2019 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). Wosomdźesaćiny wurjadneho čěskeho šlagroweho spěwarja Karela Gotta njewosławi hudźbne nakładnistwo Supraphon jeno z kolekcijomaj jeho „Hitow“ a „Singlow“, ale přidatnje tež z wopomjatnym pjenjezom. Renoměrowana firma poskići eurobankowku z portretom „čěskeho sołobika“. Wona „gottowka“ w nominalnej hódnoće nul eurow je limitowana na 5 000 kusow a wuńdźe we wobłuku projekta Euro Souvenir Česko. Na předań budźe wona wot 14. julija, dnja jubilejnych narodnin Karela Gotta, za 50 krónow (přibližnje dwaj euraj). Unikatna bankowka je stoprocentnje z bałmjaneje papjery zhotowjena, kajkuž tež za prawe eura wužiwaja. K tomu ma někotre prawe wěstotne elementy, kaž na přikład hologram, mikroćišć a dalše. Zhotowiła je ju francoska specialna ćišćernja pjenjez Cenin. Kaž Vladislav Klajban, eksekutiwny direktor wopomjatne pjenjezy produkowaceje towaršnosće Nunofija, powěsćerni čtk rjekny, knježi za euroban­kowku z wobrazom Karela Gotta wulki zajim tež w Němskej, Awstriskej a Sło­wakskej. Dale je sej wón wěsty, zo budźe „gottowka“ mjez zběraćelemi bórze dale a hódnotniša.

Romojo hłós wótře pozběhnyli

Mittwoch, 10. Juli 2019 geschrieben von:
Brüssel (ČŽ/K/SN). Na diskriminaciju a ćeže romaskeje mjeńšiny w rjedźe krajow EU je syła Romow z Čěskeje, Słowakskeje a dalšich statow póndźelu w Brüsselu skedźbnjała. Zešli su so před Europskim parlamentom, dokelž maja knježerstwa krajow Europskeje unije za romaski hłós zatykane wuši, rjekny sobuorganizator protesta Štefan Pongo. „W našich krajach – w Čěskej, Słowakskej, Madźarskej, Španiskej, Portugalskej, Pólskej, Rumunskej a Bołharskej – nam knježerstwa njepřiposłuchaja. A dokelž smy tohorunja wobydlerjo EU, smy so rozsudźili za swoje prawa demonstrować. W Europje smy dlěje hač 900 lět a smy jeje wobstatk“, Pongo zwurazni. Runje tak kaž prjedy pak zesuwaja Romow na kromu towaršnosće, zo maja hubjeńši přistup k zdźěłanosći a dźěłu. Bědźa so z předsudkami a su socialnje wumjezowani. „Je to bój z chudobu, hoberskej bjezdźěłnosću a wo čłowjeske prawa“, praji čěski eurozapósłanc Tomáš Zdechovský, kiž je so demonstrantam přidružił. Komisija EU měła pomhać problemy rozrisać, wón rjekny.

Dwělomny wuspěch Pólskeje

Freitag, 05. Juli 2019 geschrieben von:

Z němskej kandidatku za prezidentku komisije EU jara spokojom

Waršawa. Aktualne wuwiće nastupajo wobsadźenje načolnych zastojnstwow Europskeje unije je pólskemu knježerstwu wulki wuspěch. Předewšěm fakt, zo so nižozemski socialdemokrat Frans Timmermans z nowym prezidentom komisije EU njestanje, zamołwitych we Waršawje wulce zwjesela. „Pólska blokuje Timmermansa“ tituluje Gazeta Wybor­cza podawki w Brüsselu. Tam běchu so hłownje kraje Visegrádskeje štyrki – Pólskeje, Čěskeje, Słowakskeje a Madźar­skeje – Timmermansej spjećowali.

Pólskej je Nižozemjan wosebje podhladny. Jako komisar Europskeje unije je wón­ stajnje zaso reformy pólskeho narodnokonserwatiwneho­ knježerstwa w justicnym wobłuku šwikał a samo oficialne jednanje Brüssela přećiwo Waršawje ranjenja europskich­ směrnicow dla přesadźił. Pólskim­ zastupnikam na wjeršku EU w Brüsselu bě tuž wosebje wažne čłonow Visegrádskeje štyrki wo tym přeswědčić, zo Timmermansa wotpokazaja.

Romojo so hibaja

Freitag, 05. Juli 2019 geschrieben von:
Brüssel (ČŽ/K/SN). Tysacy Romow z Čěskeje, Słowakskeje, Madźarskeje, Wulkeje Britaniskeje, Španiskeje a dalšich krajow chcedźa so póndźelu w Brüsselu k demonstraciji zhromadźić, zo bychu přećiwo chudobje a diskriminaciji protestowali. To zdźěla powěsćernja ČTK. Nawodow Europskeje unije chcedźa na to skedźbnić, zo z radikalizaciju towaršnosće tež rasowa hida přiběra. Zdobom wotmysla zwuraznjeć, zo pjenjezy, pósłane wot EU do jednotliwych krajow za přewinjenje chudoby Romow, často w priwatnych móšnjach wisajo wostawaja. Jedyn z hłownych podpěraćelow demonstracije, we Wulkej Britaniskej jako šofer nakładneho awta dźěłacy romaski aktiwist Stefan Ponga, powěda, što je jeho pohnuło akciju sobu organizować. Njedawno je we wuchodnej Słowakskej był a nazhonił, zo tam njeličomne romaske swójby přisamom žiworja, njemějo wodu ani płun, za to hromady wotpadkow. Dźěći hrajkaja sej mjez wulkimi myšemi, chori wostawaja bjez lěkarskeje pomocy.

ANO njechabła

Donnerstag, 04. Juli 2019 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). Na jednej stronje žadaja sej ludźo w čěskej stolicy z mócnej demonstraciju wotstup Andreja Babiša a jeho knježerstwa. Na druhej stronje by wot njeho nawjedowane hibanje njespokojnych wobydlerjow wólby do sejma dobyło, bychu-li wone nětko byli. Po naprašowanju zwěsćowarnje zjawneho měnjenja CVMM by w juniju 29 procentow woby­dlerjow ANO swój hłós dało, procent wjac hač w meji. Druhe městno bychu z přibytkom poł procenta Piraća wobsadźili a třeće z 15 procentami wobydlerscy demokraća ODS, při čimž woni porno předchadźacemu měsacej cyłej dwaj dypkaj paruja. Na štwórte městno by so z dźewjeć procentami KSČM dóstała a na pjate ze 7,5 proc. sobu knježaca ČSSD. Komunistam kaž socialdemokratam, dóstawa so tohorunja mjenje podpěry, jednym kaž tamnym dwaj procentaj. Do delnjeje komory parlamenta by hišće hibanje SPD zaćahnyło, mjeztym zo dyrbjałoj KDU-ČSL a STAN zadźěwka pjeć procentow dla „třepotać“. Tež po agenturje Kantar­ by strona ANO w juniju wólby dobyła, ale jeno z 25,5 procentami. Dalši rjad by rěkał Piraća (18,5 procentow), ODS (13 proc.), SPD (8,5), ČSSD (6,5), STAN (6,0), KSČM (5,5) a TOP 09 (5,0).

słowo lěta 2020

Anzeige