Dynamika mzdy

Mittwoch, 05. Juni 2019 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). W Čěskej republice je lětsa w 1. kwartalu přerězna měsačna mzda wo 7,4 procenty na 32 466 krónow (něhdźe 1 275 eurow) zrostła. Realnje, na ratu inflacije dźiwajo, postupi wona wo 4,6 procentow. To wozjewja Čěski statistiski zarjad (ČSÚ). Přerězna měsačna mzda w susodnym kraju wot spočatka lěta 2014 njepřestajnje přibywa.

Statistikarjo ČSÚ skedźbnjeja wšak na to, zo je za dwě třećinje dźěławych přerězna mzda iluzoriska. Po jich wuda­wanju płaća najwyše mzdy w bankownistwje a zawěsćernjach, hdźež su přerěznje 59 869 krónow. Jenož něhdźe 500 krónow mjenje zasłužeja sobudźěłaćerjo w informaciskim a komunikaciskim sektorje. Wokoło 50 000 krónow dóstawaja dźěławi w produkciji miliny, płuna a ćopłoty, najmjenje pak sobudźěłaćerjo w gastronomiji. Přerězna měsačna mzda pinčnika wučinješe w prěnim kwartalu 2019 runje 19 121 krónow. Trochu wjac, přerěznje 21 774 krónow, mějachu při­stajeni w administratiwnej a pomocnej słužbje. Najspěšnišo běchu mzdy rostli w kulturje, ludowym kubłanju a zarjadnistwje. „Aktualna statistika překwapja ze swojej dynamiku“, ma ekonom František Taborský za to.

Třěcha cyrkwje so paliła

Mittwoch, 05. Juni 2019 geschrieben von:

Gdańsk (dpa/SN). Woheń je njedźelu w historiskej farskej cyrkwi swjateju Pětra­ a Pawoła w pólskim Gdańsku wulke škody zawostajił. Třěcha nad sakristiju je po płoninje ně­hdźe 200 kwadratnych metrow zničena, rozprawja powěsćernja PAP. Přičina wohenja njebě hač do wčerawšeho hišće znata. Nimale sto zasadźenych wohnjowych wobornikow chcyše tomu zadźěwać, zo so płomjenja z nabóčneho dźěla na hłowne twarjenje rozpřestrěja. Po dwěmaj hodźinomaj bě woheń­ podušeny. Drohotne wuměłske twórby a hłowny wołtar wosrjedź cyr­kwje njejsu wobškodźene, kaž rěčnik zdźěli. Medije tukaja na njedostatki při elektriskej instalaciji.

Gdańšćanski arcybiskop Sławoj Leszek Głódź dźakowaše so „chrobłym a zmu­žitym wohnjowym wobornikam“. Boži dom w starym předměsće Gdańska je jedne z najwjetšich gotiskich twarjenjow hansoweho města. Wón bu w Druhej swětowej wójnje přez bomby sylnje wobškodźeny a w 1970tych lětach znowa natwarjeny.­ Stawizny z třoch łódźow wobstejaceje haloweje cyrkwje sahaja hač do 15. lětstotka.

Za Liberecsku „Nóc cyrkwjow“ wulki zajim był

Dienstag, 04. Juni 2019 geschrieben von:

Liberec (MT/SN). Kóždolětnje steji pjatk poslednjeho mejskeho kónca tydźenja w Čěskej pod hesłom „Nóc cyrkwjow“. Po cyłym kraju su Bože domy přistupne, hdźež wotměwaja nimo wodźenjow a stawizniskich přednoškow wosebite koncerty a wustajeńcy. Lětsa wopřiješe zarjadowanje něhdźe 8 000 programow w dohromady 1 640 cyrkwjach.

Zažny kónc za wubranku

Montag, 03. Juni 2019 geschrieben von:

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Wólby Europskeho parlamenta su Słowakojo móhłrjec bjezdźaknje přewjedli. Wólbne wobdźělenje wučinješe chuduškich 23 procentow, z kotrymiž Słowakska kónc wopuše wobdźělenych statow EU „pyši“. W kraju pod Tatrami samym je koalicija Progresivne Slovensko/strona Spolu z dobyćom štyrjoch mandatow (z cyłkownje 14) najwuspěšniša była, porazywši zdobom knježerstwowu stronu Smer-Socialna demokratie. Hibanju Progresivne Slovensko bě hač do swojeho wuzwolenja na hłowu stata tež Zuzana Čaputová přisłušała. Srjedź junija za­ćehnje wona do prezidentskeho palasta.

Euro nochcyty

Montag, 03. Juni 2019 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Hinak hač rjad politi­karjow a zastupnikow hospodarstwa je wjetšina čěskeje ludnosće přećiwo za­wjedźenju eura. 75 procentow ludźi euro jako měnu kraja nochce, jeničce 20 procentow je za njón. To wuchadźa z aprylskeho naprašowanja agentury za zwě­sćowanje zjawneho měnjenja (CVVM). Nastajenje Čechow k euru njeje so tuž w minjenych lětach wulce změniło, wuskutk to zawěsće nahladneho hospodarskeho postupa kraja a stajneho polěp­šowanja žiwjenskeje kwality za mnohich. Po CVVM přewahuje negatiwne měnjenje k euru wot lěta 2010 sem. Do toho bě dobra­ wjetšina wobydlerjow susodneho kraja za zhromadnu měnu Europskeje unije była.

Pjenježne dary so wudanili

Freitag, 31. Mai 2019 geschrieben von:

Pólska narodnokonserwatiwna strona europske wólby před opoziciju dobyła

Waršawa. Wólby Europskeho parlamenta su lětsa telko Polakow do wólbnych lokalow wabili kaž hišće nihdy. Na wšě 45,68 procentow wólbokmanych je so minjenu njedźelu na wothłosowanju wo mandatach za europske ludowe zastupnistwo wobdźěliło. Lěta 2014 bě jich runje 23,8 procentow było.

Přećiwo Babišej na dróhu šli

Mittwoch, 29. Mai 2019 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). W Čěskej su znowa tysacy ludźi přećiwo knježerstwu ministerskeho prezidenta Andreja Babiša na dróhu šli. W Brnje, druhim najwjetšim měsće kraja, zhromadźi so wčera wječor po trochowanju policije něhdźe 2 500 ludźi. Na taflach žadachu sej „Babiš do jastwa“ abo „Wotstup“, kaž powěsćernja ČTK rozprawja. Tež w Plzenje, Ostravje a Liberecu su ludźo po stach demonstrowali.

Zarjadowanja, kotrež syć „Milion wokomikow za demokratiju“ organizuje, wotměwaja so mjeztym pjaty tydźeń. Multimiliardarej Andrejej Babišej wumjetuja, zo je subwencije Europskeje unije za swójske předewzaće znjewužiwał. Statne rěčnistwo pruwuje, hač Babiša tohodla wobskorži, kiž wšak bě jemu přichilenu Marie Benešovu za justicnu ministerku powołał.

„Njepłaćimy ani krošika!“

Freitag, 24. Mai 2019 geschrieben von:

W Pólskej tuchwilu wo wróćenju židowskeho wobsydstwa horco diskutuja

Waršawa. Pólska zjawnosć diskutuje tele dny chětro emocionalnje wo dosć łoskoćiwej naležnosći: wo žadanju židowskich organizacijow nastupajo wróćenje wobsydstwa woporow holocausta. To wšak wobstejace napjatosće mjez Pólskej a Israelom­ hišće dale přiwótřa. Konserwatiwny tydźenik Do Rzeczy w tym zwisku samo wo „wójnje“ rěči. Wuchadźišćo zwady je dekret prezidenta USA Donalda Trumpa z meje 2018. Z wukazom „447“ bě wón kongresej USA přikazał, so z naležnosću zaběrać. A kóždy kraj – tak tež Pólska – ma kóžde lěto wo tym rozprawjeć, kak je žadanja zwoprawdźił.

Dokumentacija kraj šokuje

Freitag, 17. Mai 2019 geschrieben von:

Pólska debatuje znowa wo pedofilnych duchownych a jich njeskutkach

Waršawa. Hoberski wothłós zbudźiła je najnowša dokumentacija pólskeho režisera Tomasza Sekielskeho, kotraž bě minjenu sobotu prěni króć na internetnej platformje Youtube widźeć. W njej wěnuje so bywši telewizijny žurnalist pedofilnym njeskutkam w pólskej cyrkwi. Sekielski bě někotre wopory splažneho znjewužiwanja, muske kaž tež žónske, přeswědčić móhł zetkać so z tymi duchownymi, kotřiž běchu je jako dźěći a młodostnych znjewužiwali. Sekielski sam, wudawacy so jako mandźelski a přiwuzny, je bywše wopory přewodźał a zetkanja ze schowanej kameru nahrawał. Tak nasta dwuhodźinski šokowacy a přewšo jimacy pask „Božedla to nikomu njepowědaj“, wo kotrymž nětko w nowinach, rozhłosu, telewiziji a interneće debatuja. Film je sej mjeztym wjace hač 18 milionow Polakow wobhladało.

Nabožne začuća ranjene?

Freitag, 10. Mai 2019 geschrieben von:

Plakatna akcija pólskeje aktiwistki swětonahladnu debatu zbudźiła

Waršawa. Wša Pólska debatuje tele dny wo podawku w měsće Płocku a wo jeho sćěhach. Mjeztym je z toho samo swětonahladna debata nastała.

Znata aktiwistka za prawa homoseksualnych, 51lětna Elżbieta Podleśna, bě tam před tydźenjomaj plakaty wupowěsnyła. Na nich bě ikona maćerje Božeje Częstochowskeje zwobraznjena. Podleśna pak bě jeje hłowu z barbami tučele, symbolom homoseksualnych, podkładła a tak faktisce swjatoćinu swjateje Marije narunała. Z akciju chcyše nastajenje cyrkwje napřećo homoseksualnym kritizować, kotraž ma jenakosplažnosć oficialnje přeco hišće za hrěch.

słowo lěta 2020

Anzeige