Lodohokej: Narodna katastrofa

Montag, 29. Mai 2017 geschrieben von:

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Jako bě na lětušich swětowych mišterstwach w lodohokeju, přewjedźenych prěni raz w dwěmaj krajomaj z hrajnišćomaj w francoskej stolicy Parisu a němskim Kölnje nad Rynom, wurisanske finalne koło na rjedźe, su hrajerjo sło­wakskeje wubranki dawno hižo zaso doma byli. Na wobrazowce telewizora móžachu sej tuž woměrje wobhladać, kak najlěpše mustwa, wubědźowace so wo titl championa, wuspěšnje za pukom na lodźe honja.

Zo Słowakska tónkróć lědma wobsteji, běchu poprawom wočakowali. Znajmjeńša wot teje chwile krótko do zahajenja swětowych mišterstwow sem, zo bě trenarjej Zdenej Cígerej dwaceći nominowanych hrajerjow zdźěliło, zo jeho přeprošenje do narodneho mustwa njesćěhuja. Do Kölna su tak chcyjo nochcyjo jěli lodohokejisća­, z kotrychž žadyn njeje skutkował w sławnej amerisko-kana­diskej lize NHL (njenadźaty swětowy mišter 2017 Šwedska bě porno tomu z kompletnej wubranku hrajerjow ze zamórskeje ligi pódla).

Nahladny róst w 1. kwartalu

Montag, 29. Mai 2017 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K). Hospodarstwo Čěskeje republiki dale rozkćěwa. W prěnim kwartalu přiby wone wo 2,9 procentow a tak hišće bóle, hač běchu analytikarjo wěšćili. Tole wozjewjeja medije kraja, powołace so na daty Čěskeho statistiskeho zarjada (ČSÚ). Hłownje přinošowało je k tomule spomóžnemu wuwiću sylne naprašowanje z wukraja, při čimž su Škodowki z Mladeje Boleslavy a wozydła scyła wosebje požadane. Dźakowano rosćacym mzdam je wšak so tohorunja přetrjeba domjacnosćow dale powjetšiła. ČSÚ konstatuje, zo je wukonliwosć nimale wšitkich hałžkow ludoweho hospodarstwa přibyła, kaž předźěłaceho přemysła tak tež nimale wšěch móžnych posłužbow. Sylny hospodarski róst wuskutkuje po sudźenju eksperty Komercneje banki Viktora Zeisela njemały ćišć na dźěłowe wiki. „Njedostatk dźěłowych mocow a njewuchilne dalše zwyšowanje mzdow dowjedźetej prawdźepodobnje tež k zwyšenju přetrjebarskich płaćiznow“, ma wón zdobom za to. Za cyłe lěto wočakuja róst čěskeho hospo­darstwa wo štyri do pjeć procentow.

W kóždej gmejnje pomnik

Freitag, 26. Mai 2017 geschrieben von:

Jarosław Kaczyński chcył swojeho bratra Lecha po cyłym kraju zwěčnić

Waršawa. Kóžde pólske město, městačko abo samo gmejna, kotrež maja na někajke wašnje ze slědami lěta 2010 při znje­zboženju lětadła w Smolensku zemrěteho prezidenta Lecha Kaczyńskeho činić, měli jemu pomnik postajić abo jeho na hinaše­ wašnje wopominać. Tole žada sej jeho bratr Jarosław Kaczyński, předsyda knježaceje strony Prawo a sprawnosć. Wopominanje je jemu runjewon patriotiska winowatosć, kotrejž měł kóždy Polak wotpowědować. Kaczyński móhł sej předstajić, zo noša přichodnje naměsta, dróhi, parki, haj samo kružne wobchady w městach mjeno jeho bratra.

Při tym su minjene lěta hižo sta tajkich pomnikow a wopominanskich taflow nastali. Najnowši pomnik za Lecha Kaczyńskeho twarja tuchwilu w Białystoku. Ludźo pak so přiběrajcy spjećuja. W Białystoku je wjace hač 70 procentow wobydlerjow přećiwo pomnikej, kaž medije­ zwěsćeja. Wótře prajić pak sej to nichtó njezwěri. Wšako knježi w Pólskej starodawna zasada: Wo zemrětym so derje­ rěči abo scyła nic.

„Přěhrali su wšitcy …

Freitag, 26. Mai 2017 geschrieben von:

... najbóle demokratija.“ Tole je wěcowny facit wjele tydźenjow trajaceje knježerstwoweje krizy w Čěskej, sćehnjeny wot słowakskeje nowiny Denník N. W Bratislavje wuchadźace łopjeno zwěsća, zo staj prezident Miloš Zeman a šef hibanja ANO Andrej Babiš z krizy zesłabjenaj wušłoj, mataj pak wjetšu šansu so zhrabać hač jeju tohorunja poskubany riwala, ministerski prezident Bohuslav Sobotka.

„Nichtó njeje dobył, wšitcy su we wěstej měrje přěhrali, najbóle drje premier Sobotka. Dokelž ma mało móžnosćow straty nachwatać. Najwjetšu poražku wšak je čěska demokratija poćerpjeła, zo njedźiwajcy kopicy sylnych wozjewjenjow a móžnych předstajenjow zasadnje wšo při starym wostanje. Politikarjo su zapasli pokazać, zo dadźa so tež w demokratiji problemy efektiwnje a principielnje rozrisać.“

Saksko-čěska wzajomnosć přibywa

Mittwoch, 24. Mai 2017 geschrieben von:

Drježdźany (ČŽ/K). Zo je so na schadźowanju sakskeho kabineta w Praze wicepremier Čěskeje za wědomosć, slědźenje a rozwiće Pavel Bělohrádek wobdźělił, pokazuje, kak wzajomnosć na wšěch polach přibywa. „Naše zhromadne dźěło rozkćěwa, chcemy wšak tež, zo bychu ludźo wobeju krajow poćahi hižo za čas dźěćatstwa hajić započeli“, cituje powěsćernja ČTK sakskeho premiera Stanisława Tilicha (CDU). Tak wobsteji hižo 40 pěstowarnjow, do kotrychž němske a čěske dźěći zhromadnje chodźa. Tilich zwurazni tež zajim za podpěru dwurěčneho šulstwa. Bělohrádek rjekny: „Zdźěłanosć, wěda, slědźenje, hospodarske­ zwiski a mjezyčłowjeske poćah su najlěpši srědk za to, zhromadnje najwjace wuzbytkować kaž tež globalne wužadanja zmištrować.“

Hosćićeljo překwapichu Tilicha z tym, zo pokazachu jemu­ hóstnu knihu něhdyšeho Serb­skeho seminara z jeho zapisom. Jeho rjadownja Budyskeje SRWŠ bě tam w aprylu 1977 na wopyće była.

Mjeńšinu Romow zanjechali

Dienstag, 23. Mai 2017 geschrieben von:
Nitra (SŽ/K). Słowakski prezident Andrej Kiska je na wuchodosłowakskim Spišskim Podhradźe přebywajo tež tamniše kubłanske srjedźišćo Nano Nagle wopytał, kotrež pomha romaskim dźěćom. Z njewšědnej wotewrjenosću wón nowinje SME połoženje narodneje mjeńšiny Romow zrysowa: „Moderna Słowakska wobsteji nětko nimale 25 lět, w romaskej naležnosći wšak je so w tymle štwórćlětstotku mało zdokonjało. Widźimy přeco hišće chěže bjez wody a miliny, ludźo dyrbja­ w njehódnych poměrach žiworić. Planow­ a wotpohladow bě tójšto, realnych wuslědkow je lědma.“ Prezident pokaza pak tež na wuspěšne projekty, z kotrymiž bu Romam pomhane. Dźěło dobrowólnikow, cyrkwjow, starostow a měšćanostow zamó tu a tam romasku problematiku rozrisać. Dźiwajo na to Kiska naležnje napomni, zo dźe nětkole wo to, stajić sej jasne zaměry a dobre přikłady přenjesć na cyłu Słowaksku. K tomu wón zdźěli, zo dóstanje kraj za rozrisanje romaskeje problematiki hač do lěta 2020 z europskich žórłow 450 milionow eurow.

Biskop Pieronek: Směšna suma

Freitag, 19. Mai 2017 geschrieben von:

Pólska so najebać apel komisije EU dale spjećuje ćěkancow přiwzać

Waršawa. Pólska so dale spjećuje ćěkancow, kotřiž w lěhwach w Grjekskej a Italske žiworja, do kraja pušćić. Komisija Europskeje­ unije bě minjenu wutoru Pólsku,­ Čěsku a Madźarsku direktnje namołwiła a sej doraznje žadała, „so skónčnje hibać“ a swojej winowatosći jako čłon EU wotpowědować. Komisija EU chcyła něhdźe 160 000 ćěkancow po cyłej Europje rozdźělić. Dokelž njeje Pólska dotal ani jeničkeho ćěkanca přiwzała, hrozy jej nětko drastiske chłostanje. Ministerska prezidentka Beata Szydło je bjezposrědnje po apelu EU hišće raz po­twjerdźiła, zo njeje scyła móžno migrantow přiwzać. Pólska je po jeje słowach dotal štyri miliony złotych přewostajiła, zo móhli žiwjenske wuměnjenja w lěhwach ćěkancow we wukraju polěpšić.

Póstej tysacy krónow wulišćił

Freitag, 19. Mai 2017 geschrieben von:

PADUSTWO, kajkež sej je čłowjek njewšědniše a zdobom chrobliše njemóže předstajić, sta so spočatk tohole tydźenja w Ježovje, wsy z něšto wjace hač 700 wobydlerjemi­ na južnej Morawje njedaloko Hodonína. Njeskutk je dźě wam hotowa „köpenikiada“, móže dźě so bjeze wšeho runać wonemu znatemu „hauptmannskemu“ dyrdomdejej sławno-njesławneho Friedricha Wilhelma Voigta lěta 1906 w stolicy Němskeho kejžorstwa. Ježovski skućićel je, wudawajo so za po­licista, w městnej wotnožce Čěskeho pósta­ sej „wobstarał“ króny po dźesaći­tysacach.

Češa wizum zrědka trjebaja

Donnerstag, 18. Mai 2017 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K). Staćenjo Čěskeje republiki smědźa do 152 krajow swěta z dohro­mady 193, kotrež su z čłonom UNO, bjez wizuma­ pućować. Do najwjace krajow móža­ bjez wizuma jězdźić wobydlerjo Němskeje a Singapura, mjenujcy do 159. Na druhim městnje sćěhuja Šwedojo, kotrymž je bjez wizuma puć do 158 statow wotewrjeny. A třećim – Danam, Finam a Italčanam – je to do 157 krajow móžno. Wizum w pasu pak Češa w kóždym padźe trjebaja, chcedźa-li wopytać Egyptowsku, Kubu, Vietnam, Chinu, Sri Lanku abo Rusku. Na wukrajny dowol nastajeja so kóžde lěto něhdźe 4,3 miliony čěskich ludźi. Přibližnje tři štwórćiny z nich zaměrjeja so do dwanaće najbóle wopytowanych statow, do kotrychž dóstanje so čłowjek bjez wizuma. Najradšo wuleća sej na dowol abo wuprawu přeco hišće do Chorwatskeje, hdźež je loni 828 000 z nich přebywało, štož bě 14 procentow wjace hač lěta 2015. Do bratrowskeje Słowakskeje bě za to wo třećinu mjenje Čechow wabiło, kraj pod Tatrami wopyta 555 000 z nich.

Čěskej kiwa euro

Mittwoch, 17. Mai 2017 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K). Čěski ministerski prezident Bohuslav Sobotka (ČSSD) je za to, zo da sej kraj bórze termin za přewzaće eura. K tomu po jeho hódnoćenju kaza situacija, ke kajkejž prawdźepodobnje dóńdźe po wólbach w Francoskej a Němskej w podobje Europy dwojakeho tempa. Sobotka­ rjekny to na zjězdźe Čěskeje hospodarskeje­ komory. „Prašenje dźě njerěka, hač euro chcemy. Wone rěka: Hdy budźemy kmani zhromadnu europsku měnu přewzać?“ Za Sobotku je wěste, zo po wonych wólbach europasmo wuwiće pospěši. „Tohodla dyrbimy so po našich wólbach nazymu intensiwnje z tym zaběrać, kak postupujemy, zo njebychmy wostali na periferiji EU.“ Do toho bě předsyda senata Milan Štěch (ČSSD) doraznje na to pokazał, zo „Čěska euro trjeba, dokelž je stabilizowacy faktor“. Hospodarstwo kraja je hłownje na zapad wusměrjene, wón argumentowaše.

W Čěskej je hižo dlěje rěč wo přiwzaću eura. Knježerstwo bě wospjet deklarowało, zo w tutej wólbnej dobje termin za to njepostaji. Při zastupje do EU 2004 bě so Čěska k tomu zawjazała. Tuchwilu je euro měna w 19 krajach zhromadźenstwa.

Anzeige