To a tamne (04.01.19)

Freitag, 04. Januar 2019 geschrieben von:

W drjewjanym sudźe Atlantik přeprěčić chce 71lětny Jean-Jacques Savin z Francoskeje. Tydźenja je so dyrdomdejnik z Kanariskich kupow na puć podał. Tři metry wysoke žołmy jeho nuzuja připasany spać, kaž na Facebooku piše. Tři metry dołhi a dwaj metraj šěroki sud je kaž bydlenčko­ zarjadowany. Dźakowano satelitowemu systemej GPS móže kóždy jězbu 71lětneho w interneće sćěhować. Za tři měsacy chce wón Karibiku docpěć.

Jeničku winicu Hamburga chcedźa wotstronić. Kaž rěčnik města zdźěli, ma so tak po 24 lětach plahowanje wina zakónčić. Hłowna přičina toho su twarske dźěła w zwisku z rozšěrjenjom přistawa. Winicu­ běchu 1995 z połsta winowymi pjenkami wutworili, kotrež běchu Stuttgartscy winicarjo Hamburgej darili. Nadźěłane wino bě město wuzwolenym hosćom jako wosebitostku dariło.

To a tamne (03.01.19)

Donnerstag, 03. Januar 2019 geschrieben von:

Dalšeho kucharja přistajili su w kanclerskim zarjedźe zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) w Berlinje. Wón ma dotalne mustwo kucharja, pomocnika a wosom pinčnikow zesylnić. Wšako je wotwidźomne, zo ličba a wobjim zarjadowa- njow w kanclerskim zarjedźe, kotrež maja so kulinarisce zastarać, „dale wulka wostanje“, kaž rěčnica knježerstwa zdźěli.

Twochnjeneje kóčki dla je so porik w Hornjej Pfalcy silwestersku nóc tak zwadźił, zo dyrbješe policija přijěć. Muž a žona sej mjez sobu wumjetowaštaj, zo je tón tamny na tym wina, zo je kóčka preč. Tak 41lětny swoju 36lětnu žonu a ta jeho pola zastojnikow přizjewištaj. Na zbožo staj so skónčnje zaso wujednałoj. Wo dóńće kóčki wšak policajski rěčnik ničo­ rjec njemóžeše. „Prawdźepo­dobnje bě sej ta silwesterskich praskotakow dla jenož měrniši kućik pytała.“

To a tamne (02.01.19)

Mittwoch, 02. Januar 2019 geschrieben von:

Wysokeho starobneho přerězka 80 lět dla su silwester w španiskej wsy Villar de Corneja 31. decembra prosće hižo připołdnju w dwanaćich swjećili. Tak zetka so 37 wobydlerjow na hłownym torhošću, hdźež su sej mjez sobu strowe nowe lěto wupřeli. Tuž móžachu wječor sčasom do łoža a njetrjebachu won do zymneje nocy, měnješe wjesnjanostka Carmen Hernández. Hižo wot lěta 2004 tam silwester wodnjo swjeća.

Trjebane awto za 220 eurow kupiłoj staj 15lětnaj młodostnaj w bayerskim Bad Kötztingenje. Awtowej značce za nje staj pokradnyłoj a smaleštaj na to bjez jězbneje dowolnosće a zawěsćenja po kraju. Z cigaretu a awtowym klučikom w ruce pak buštaj skónčnje na busowym zastanišću w 40 km zdalenym Zwieselu lepjenaj. Nimo njeju ma nětko tež 29lětny pře­dawar awta chłostanske jednanje na šiji.

To a tamne (28.12.18)

Freitag, 28. Dezember 2018 geschrieben von:

Njewšědny telefonat dyrbješe policija w norwegskim Trondheimje wobdźěłać: Młody paduch awtow bě zastojnikow zazwonił, dokelž bě so sam w awće zamknył. Do toho bě so 17lětny pola wikowarja awtow zadobył, zo by awto pokradnył. Jako w nim sedźeše, so wóz sam zamkny. Dokelž zastojnikow z podobnych njeskutkow hižo znaješe, nadźiješe so paduch pomocy. Policija přijědźe, jeho wuswobodźi a zaja.

Běłe hody je sej wopity muž w Ludwigshafenje sam wobradźił a dyrbješe na to na policajskej straži přenocować. Muž bě běły próšk wohnjohašaka na schodach wjaceswójbneho domu rozpryskał. Wobydlerjo wołachu policiju, kotraž 23lětneho sobu wza. Pušćić pak jeho njemóžachu, dokelž hrožeše strach, zo pjany muž na dróhu běži. Tuž jeho najprjedy raz zaso do cele na straži tyknychu.

To a tamne (27.12.18)

Donnerstag, 27. Dezember 2018 geschrieben von:

Jako prěni čłowjek scyła je Američan Antarktis bjez kóždeje pomocy přeprěčił. Wčera rano je 33lětny Colin O’Brady po swójskich informacijach swój cil Ross- Schelfeis docpěł. Na sněhakach bě wón w běhu 54 dnjow něhdźe 1 500 kilometrow w ekstremnej zymje zmištrował. Swoje wosobinske wěcy ćahaše wón na sankach za sobu. O’Brady bě swoje pućowanje internetnje dokumentował.

Bosy a w nócnym wobleku je dwulětny hólc druhi swjaty dźeń hód w Hornjej Frankskej po dróze běhał. Do toho bě so wón skradźu ze spanskeje stwy staršeju zminył. Wobydlerjej městačka Wildenheid pjerach napadny. Wón zawi jeho do přikrywa a dowjeze jeho na policajsku stražu, hdźež jeho z čajom zastarachu. Jako chcyše mać dźěćo wotewzać, hólc na tym wobsteješe, trikowy film dohladać, kiž běchu jemu zastojnicy zaswěćili.

To a tamne (21.12.18)

Freitag, 21. Dezember 2018 geschrieben von:

Z hnydom dźewjeć psami w awće je policija šofera wosoboweho awta w Heilbronnje zadźeržała. Do toho bě wón jej spodźiwneho wašnja jězdźenja dla napad­nył. Mały chihuahua łažeše po jeho ramjenjomaj. Pjeć dalšich psyčkow sedźeše pódla a stajnje na njeho skakaše. Štyri wulke psy sedźachu na zadnjej ławce, běchu pak připasane. Zastojnicy mužej kazachu małe psy w kófrowym rumje přiwjazać. Přiwšěm dyrbi z chłostanku ličić.

Hač runje dorost wočakowachu, abo hač mějachu druhe přičiny: Paduši su w sakskim Auerbachu pjelchi w hódnoće 240 eurow spakosćili a so z awtom zminyli. Njeznaći wzachu rubiznu z kisty, ko­traž­ před drogeriju w Auerbachu w Vogtlandskim wokrjesu steješe. Po zda­ću pak mě­jachu nadobo „cholowy połne“ a wotjědźechu z kwičatymi kolesami, kaž swědcy wobkedźbowachu.

To a tamne (20.12.18)

Donnerstag, 20. Dezember 2018 geschrieben von:

Hłowu mjedwjedźa su cłownicy w Saksko-Anhaltskej w pakeće z Ruskeje namakali. Njewšědna posyłka pochadźeše wot muža, kiž chcyše swojeho w Halberstad­će bydlaceho bratra k hodam wobdarić. Jako chcyše tón paket na cłownym zarjedźe wotewzać, namakachu w nim preparowanu hłowu mjedwjedźa. Dokelž su mjedwjedźe kruće škitane, cłownicy posyłku sćazachu a informowachu Zwjazkowy zarjad za přirodoškit.

Do lódzymneje wody skočić chcedźa zymscy płuwarjo „Berlinskich ćulenjow“ srjedź januara. Tradicionalne zymske płuwanje w jězoru w Hohenschönhausenje ma so 12. januara wotměć. Na mjeztym 34. lodowe póstnicy wočakuja němskich kaž tež mjezynarodnych wobdźělnikow, kotřiž chcedźa so w kostimach do wody podać. Hesło zarjadowanja ma tónkróć „swětnišćo“ rěkać.

To a tamne (19.12.18)

Mittwoch, 19. Dezember 2018 geschrieben von:

Z bijeńcu wjacorych staršich je so adwentnička zakładneje šule w Italskej skónčiła. Dwě maćeri běštej so w zwadźe wo najlěpše městno do so dałoj, zo móh­łoj předstajenje šulerjow w měsće Gela na Sicilskej nahrawać. Žonje sej nadawa­štej, storkaštej a biještej so. Jedne z dźěći, kotrež w kole před stólcami stejachu, wonej samo powalištej. Ze stracha wo swoje, na jandźelki předrasćene dźěći wjacori starši na to z nimi ze žurle ćeknychu. Hakle policija zamó žonje na to změrować.

Po słowje brał je njeznaty wobchad­ne znamjo­ při železniskim přechodźe w Bayerskej „Prošu motor wotstajić“. Tak staji wusłuženy motor wosoboweho awta direktnje pod taflu. Motor wšak by darmotnje w přijimarni starych maćiznow wotbyć móhł abo za to snano hišće něšto dóstał. Gmejna pola Coburga dyrbi jón nětko na swoje kóšty zrumować.

To a tamne (18.12.18)

Dienstag, 18. Dezember 2018 geschrieben von:

Z tyzku połnej słódkosćow je přistajena tankownje w Hessenskej wobrónjeneho rubježnika wuhnała. Ze šawlom zakukleny muž bě ju wčera wječor we Viernheimje z pistolu wohrozył a sej wot njeje pjenjezy žadał. 59lětna wza na to tyzku ze słódkosćemi a ćisny ju na rubježnika, na čož so tón zminy. Žonje, kiž bě sama w tankowni, so ničo njesta.

Wulka myš je milinowu syć radnicy w sewjerorynsko-westfalskim Marlu dospołnje zlemiła. Myš bě w pincy twarjenja minjeny kónc tydźenja wjacore kable rozkusała a krótkospjeće zawiniła. Kable počachu so na to samo smudźić, štož wjedźeše k dospołnemu wupadej miliny. Doniž njejsu hawariju sporjedźeli, wostanje radnica z wobydlerskim bě­rowom a knihownju za wopytowarjow a přistajenych zawrjena, wottam rěkaše.

To a tamne (17.12.18)

Montag, 17. Dezember 2018 geschrieben von:

Ćeknjene cebry před Sakskim krajnym sejmom su dźensa w Drježdźanach zasadźenje policije zawinowali. Zwěrjata běchu prawdźepo­dobnje z bliskeho hodowneho cirkusa ćeknyli. Tam chcychu pruwować, hač cebry woprawdźe pobrachuja. W samsnym času spytachu je wjacori zastojnicy popadnyć a tomu zadźěwać, zo na dróhu běža.

Tysacy litrow mloka su we Westfalskej na dróze přimjerznyli. Njeznaći běchu sobotu wječor honače wotstajeneho mlokoweho připowěšaka wotwjertnyli. Šofer bě jón wotstajił, zo móhł dalše mloko pola burow we wokolinje wote­wzać. Jako so wróći, bě něhdźe 15 000 litrow mloka na dróhu wuběžało a při štyrjoch stopnjach minus hładku podłohu wutworiło. Dwaceći wohnjowych wobornikow je ze selu a wodu jězdnju zaso wurjedźiło. Policija nětko přepytuje.

Anzeige