To a tamne (09.01.20)

Donnerstag, 09. Januar 2020 geschrieben von:

Kóčka z mjenom Vlekkie je so we wačokowym centrumje Amsterdamskeho lětanišća Schiphol zhubiła. Tež po dny trajacym pytanju njejsu ju dotal namakali. „To je hrozne“, rjekny wobsedźerka nowinarjam, po tym zo běchu jej dowolili wosobinsce w hewak zawrjenym arealu lětanišća za swojim lubuškom pytać. Transportne sudobjo bě so při překładowanju skóncowało, a tak móžeše kóčka twochnyć.

Štyrilětna holca je w porynsko-pfalcskim Ludwigshafenje nuzowe čisło woliła, po tym zo bě so jeje mać doma zwje­zła. Holčka bě wčera rano čisło „112“ woliło. Dźakowano jeje dokładnym informacijam móžachu pomocnicy 31lětnu mać spěšnje namakać a jej pomhać. Žona měješe problemy z wobtokom kreje, bě pak spěšnje zaso na nohomaj. Najebać to dowjezechu ju do chorownje. Štyrilětna smědźeše z comakom w hubje sobu jěć.

To a tamne (08.01.20)

Mittwoch, 08. Januar 2020 geschrieben von:

Znjezboženeho z awta wuswobodźił je New-Yorkski guwerner Andrew Cuomo. Guwerner bě ze šoferom w New Yorku na měšćanskej awtodróze po puću, jako wuhlada na napřećiwnej jězdni powróćeny transporter. 62lětny Coumo wulěze a šofera wuswobodźi. Njebě to prěni króć, zo Cuomo njesebičnje pomha. Tak bě hižo defektne awta wotwlekł a tajke z hłubokeho sněha wućahnył.

Policiju z limonadu wobšudźić chcył je šofer awta w Hessenskej, jako kontrolowaše jeho na drogi. Po tym zo bě test potu na čole muža pozitiwny, přizwolichu jemu zastojnicy po wšelakich wurěčach dalšemu testej na zakładźe urina. Njemało pak so dźiwachu, zo měješe pozdatny urin wuhlikowu kisalinu, zo bě zymny a zo za limonadu wonješe. Muž skónčnje přizna, zo je limonadu do nopaška plunył, kotruž bě do toho pił.

To a tamne (07.01.20)

Dienstag, 07. Januar 2020 geschrieben von:

Čłowječi nop namakali su wobydlerjo domu w delnjosakskim Lüneburgu, jako w zahrodce dźěłachu. Po informacijach policije jedna so z wulkej wěstotu wo čłowječe powostanki. Prawdźepodobnje bě nop hižo dlěši čas w zemi ležał. Ležownosć swójby je w bjezposrědnim susodstwje kěrchowa. Tón bě něhdy wjetši, tak zo sahaše snano hač na ležownosć swójby. To nětko pruwuja.

W nocy k tankowni wulećała je sej wowca w hessenskim Rüsselsheimje. Nahrawanja wěstotneje kamery pokazuja, kak wustróžany muž před njej do předawarnje tankownje ćeknje. Skoćo pak to njemyleše: Wćipne wone tankownju inspicěrowaše a přihladowaše dalšemu kupcej při tankowanju. Wowčer, kiž bě připadnje na městnje, wowcu popadny. Dowjezechu­ ju do zwěrjatownje, hdźež nětko na swojeho wobsedźerja čaka.

To a tamne (06.01.20)

Montag, 06. Januar 2020 geschrieben von:

Wo titul swětoweho mištra w mjetanju hodownych štomow su so wčera w pfalcskim Weidenthalu wubědźowali. Wobdźělnicy su w třoch disciplinach nastupili: Tak dyrbjachu 1,50 metrow wysoki štom kaž hlebiju mjetać, jón kaž hamor wjerhać a přez wysokoskokowu łatu ćisnyć. Sta ludźi spektaklej přihladowachu. Městny koparski klub Wackerm je zarjadowanje we wsy z 2 000 wobydlerjemi mjeztym 14. króć zarjadował.

Milinu nadróžneje lampy je šofer nakładneho awta wužiwał, zo móhł w swojej kabinje telewiziju hladać. Policistam napadny wčera rano na přemysłownišću w durinskim Nohra kabl, kotryž wjedźeše wot sćežora lampy do kabiny Lkw-ja. 39lětny šofer dyrbješe chcyjo nochcyjo přiznać, zo bě sej milinu přiswojił. Za to trěbne techniske nastroje měješe w awće. Na njeho wšak čaka nětko chłostanje.

To a tamne (03.01.20)

Freitag, 03. Januar 2020 geschrieben von:

Přepitk 2 020 dolarow dósta pinčnica w Los Angelesu składnostnje noweho lěta wot bywšeho spěwarja skupiny „New Kids on the Block“ Donnieja Wahlberga. Tón bě zhromadnje ze swojej přećelku w hosćencu był a so spontanje rozsudźił, pinčnicu překwapić. A ta bě jara zbožowna. Wšako móže jako samostejaca mać přidatne pjenjezy derje trjebać.

Nowe lěto dwanaće hodźin dočasa swjećili su wobydlerjo małeje španiskeje wsy Villar. W móličkej gmejnje zapadnje stolicy Madrida bydli jenož hišće 30 ludźi, wulki dźěl je starši hač 80 lět. Seniorojo nochcedźa hač do połnocy čakać a swjeća tuž přechod do noweho lěta hižo připołdnju. Dočasny silwester je we wsy hižo z tradiciju, kotruž pěstuja wot lěta 2004. Gmejna bědźi so runja druhim z demografiskim wuwićom: Młodźi ludźo su do městow wotešli.

To a tamne (02.01.20)

Donnerstag, 02. Januar 2020 geschrieben von:

Lochce zdrasćeny młodostny je silwestersku nóc wjacore hodźiny we wuhenju tčał. Do toho bě zhromadnje z přećelemi w dowolowym domje na juhu Smolin silwester swjećił. Nadobo pak bě zhubjeny, na čož jeho ludźo pytachu. Na zbožo měješe 18lětny hišće dosć mocy wo pomoc wołać a na so skedźbnić. Wohnjowa wobora a Techniski pomocny skutk móžeštej jeho skónčnje wuswobodźić. Kak bě so do wuhenja dóstał, njemóžeše młody muž sam tak prawje rozkłasć.

Pruwowanje zmužitosće je so na silwesterskim wječoru w Awstriskej dospołnje nimokuliło. Tak bě sej 22lětny praskotak mjez plecy tyknył, zo by jón do njebjes pušćił. Raketa pak wosta tčacy, dokelž bě muž swojej plecy přejara hromadźe tłóčił. Wón so tuž zrani, dokelž raketa cyle blisko njeho rozbuchny.

To a tamne (30.12.19)

Montag, 30. Dezember 2019 geschrieben von:

Staršimaj bu na dowolowej kupje Cypern popjeł njedawno zemrěteho syna pokradnjeny. Poprawom chcyštaj jón do morja sypnyć a syna tak pochować. Nětko apelujetaj na paducha, jimaj urnu z inicialemi­ DENNIS 2000–2019 wróćić. „Móžeš sej wšitko zdźeržeć, ale wróć namaj naju syna“, wonaj w lisće prosytaj, podawajo wotpowědne datowe zwiski, pod kotrymiž móhli kontakt nawjazać. Nimo tyzy z urnu bě cuzy z awta tež dwě tobole a pjenjezy pokradnył.

Sprawny namakar je so sobotu pola policije přizjewił a jej debjenki w hódnoće wjacorych tysac eurow přepodał. 72lětny bě je w jednym z wotpadkowych sudobjow Hanauskeho nutřkowneho města namakał. Konkretne informacije k debjenkam dotal žane njepředleža. Policija pak pruwuje, hač z někajkeho chłostajomneho delikta pochadźeja.

To a tamne (27.12.19)

Freitag, 27. Dezember 2019 geschrieben von:

Z blešu piwa w ruce je muž z Kölna w nocy na štwórtk ze swojim e-scooterom na awtodróze po puću był. Wokoło 2.20 hodź. běchu hnydom wjacore nuzowe telefonaty pola policije dóšli. Šoferojo rozprawjachu, zo běchu muža z elektriskim rolerom na A 4 pola Olpe na nabóčnej čarje widźeli. Zastojnicy jeho krótko na to zadźeržachu. Test wunjese 1,3 promile alkohola w kreji. Policistam muž rjekny, zo je so mylnje na awtodróhu dóstał. Jemu hrozy nětko jednanje jězdźenja pod wliwom alkohola dla.

Hodowny karp je w Čěskej ćežke wobchadne njezbožo zawinował. Šoferka bě žiwu rybu w małej plastowej wańčce na pódlanskim sedle transportowała a jenož z plastowej titu zawodźěła. Ryba pak so tam a sem mjetaše a skónčnje z wańčki 62lětnej žonje na klin wuskoči. Ta so tak nastróži, zo kontrolu nad jězdźidłom zhubi a w Čěskej Lipje do betonoweho sćežora nadróžneho wobswětlenja prasny. Ju dowjezechu ćežko zranjenu z helikopterom do chorownje. Přiwšěm njebě w smjertnym straše, policija rozprawja.

To a tamne (23.12.19)

Montag, 23. Dezember 2019 geschrieben von:

Wšědnje ludźom pakety rozdawać je dweju roznošowarjow w Mindenje krótko do hód na kri­minelnu mysličku přinjesło: Město toho zo byštaj je adresatam dałoj, wočinještaj pakety w transporteru samaj. Jako wonaj na dźěło njepřińdźeštaj, chcyše jeju dźěłodawar doma wopytać. Tam pak namaka jenož wopušćenej transporteraj a tójšto prózdnych kartonow. Roznošowarjej w starobje 27 a 29 lět staj zhubjenaj.

Muža w kófrowym rumje přezpólneho wosoboweho awta je za nim jěduca šoferka za ćěło měła, a tak alarmowaše wo­na­ policiju. Zastojnicy podachu so k by­dlenju wobsedźerja awta a nańdźeštaj tam čiłeju a stroweju mandźelskeju. Kaž muž jim rjekny, chcyše tomu zadźěwać, zo so runje kupjena kuchinska dźěłowa plata z kófroweho ruma sunje. Tak bě so na platu lehnył a z ruku dźeržeše kófrowe durje awta, kotrež žona wodźeše. Policija wšak nětko pruwuje, hač njenapisa mužej chłostanku zwažliweje jězby dla.

To a tamne (20.12.19)

Freitag, 20. Dezember 2019 geschrieben von:

Prěni króć sobu rozsudźić smědźa wobydlerjo Mariánskich Lázni wo rozdźělenju wosebiteje sumy měšćanskeho etata. We wobłuku programa „Wuhotujemy swoje město zhromadnje“ móža woni pjeć inwesticiskim projektam dypki dać. Najwuspěšniše chcedźa zwoprawdźić. Mjez projektami su psyče hrajkanišćo, wobswětlenje studnje w parku, zjawne knižne kamory a nowe grilowanišćo.

Sućelna kruwa je wčera železniski wobchad mjez Gießenom a Wetzlarom w Hessenskej hodźiny zlemiła. Poprawom chcychu „Lottu“ rano do Gießenskeje zwěrjećeje kliniki dowjezć. Wona pak skoči z připowěšaka a twochny na kolije. Hakle po štyrjoch hodźinach móžachu kruwu z kolijow zehnać. Skótny lěkar bě spočatnje podarmo spytał ju z narkozowymi kłokami pohłušić. Připołdnju móžachu železnisku čaru zaso wužiwać.

Anzeige