Zamołwitosć rěka sobu dźěłać

Mittwoch, 15. Juli 2015 geschrieben von:

Sobu postajeć a so nutř měšeć je jeho nalež­nosć. „Jako šulerski rěčnik móžeš sobu rozsudźeć. Móžeš na njedostatki a problemy skedźbnjeć“, měni 25lětny Patrick Tanzer z Tornowa pola Łutow. Wón je lětsa na Wojerowskim Powo­łan­skošulskim centrumje Konrad Zusy wukubłanje na kubłarja zakónčił. Do toho bě so hižo na socialneho asistenta wukubłał. „Po pisomnych a praktiskich pruwowanjach su mi mnohe durje wotewrje­ne. Rady bych ze zbrašenymi dźěłał“, sej wón přeje. Prěnje nazhonjenja na tym polu je wón hižo w spěchowanskej šuli „Dr. Friedrich Wolf“ za ćělnje zbrašenych we Wojerecach zběrał.

Plincy wšěm słodźeli

Freitag, 10. Juli 2015 geschrieben von:

Šulerjo wosebite popołdnjo dožiwili

Wojerecy (HH/SN). Rjad serbskich po­poł­dnjow na Wojerowskej dźěćacej a mło­dźinskej farmje, hdźež so zwjetša dźěći w hortowej starobje ze serbskej rěču a kulturu zeznajomjeja, je so wčera za tele šulske lěto skónčił. Zežiwjenska poradźowarka Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Rafaela Wićazowa tajke popołdnja něhdźe wot spočatka tohole lěta dwutydźensce poskića a je nawjeduje. Předewšěm na praktiske wašnje spyta wona šulerjam, kotřiž wobstajnje na farmu přichadźeja, zakłady serbskeje rěče a kulturne wosebitostki zbližić. Za wčerawše popołdnjo bě sej něšto wosebite wumysliła. Hromadźe z njej su dźěći butřankowe plincy pjekli. K tomu měješe poradźowarka hišće wose­bity tip swojeje wowki. Ta bě mjenujcy tyhel do toho­ z połćom wumazała, zo so plincy přilěpili njebychu.

Na dobro Witaj

Freitag, 10. Juli 2015 geschrieben von:

Rowno (FW/SN). Kóždu srjedu po­poł­dnju zetkawaja so kubłarki Rownjanskeje pěstowarnje „Milenka“ a jedna kubłarka pěstowarnje „Lutki“ k zakładnemu kursej serbšćiny w Rownom. We woběmaj dźěćacymaj přebywanišćomaj nałožuja Witaj-koncept. Personalne změny, wo­sebje w Rownjanskej pěstowarni, žadaja sej nětko wukubłanje nowych kubłarkow w serbšćinje, zo móhł so koncept w přichodźe dale zwoprawdźić a zaručić. Nimo srjedownišeho kursa wopytuje dźěl kubłarkow hišće kóždy štwórtk wječor­ kurs na ludowej uniwersiće pola Julia­ny Kaulfürstoweje. Tón je so minjeny tydźeń zakónčił a w nowym semestrje dale póńdźe. Srjedowny kurs wotměwa so tež za čas lětnich prózdnin.

Nimo rěčnych kursow poskićeja Row­njan­skej pěstowarni tydźensce tež maćernorěčny přewod, kotryž je jara derje přiwzaty. Tu wobdźěleja so maćerno­rěčni Serbja něhdźe dwě hodźinje w skupinach, hdźež přewodźeja dźěći a pěstowarki při rěčenju, spěwanju abo wuho­towanju projektow a programow.

Njehladajo wšěch prócowanjow maja kubłarki hišće dołhi puć před sobu.

Jězba do stolicy Čěskeje republiki, złoteje­ Prahi, so wudani. Wosebje, hdyž tam jědźeš, zo by rěč susodneho kraja lěpje nawuknył. Šulerjo-čěšćinarjo 7. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin su w juniju tam pobyli a nam wo swojich dožiwjenjach pisali.

My, skupina čěšćinarjow 7. lětnika Serbskeho gymnazija, smy jězbu do čěskeje stolicy planowali, zo bychmy swoje rěčne znajomosće polěpšili a sej krasnu metropolu nad Wołtawu raz cyle zbliska wobhladali. Tohodla bě kóždy z nas krótki přednošk wo zajimawostce města spřihotował. Zhromadnje ze šulerjemi rušćiny nastajichmy so na puć.

W srjedźišću njedawneho fachoweho schadźowanja we Wostrowcu steješe susodorěčne kubłanje w Sakskej. Ale tež připóznaće powołanskeho zakónčenja maćernorěčnikow je rólu hrało.

Wostrowc. Pólšćina a čěšćina w pomjeznym rumje Sakskeje trjebatej systematiske spěchowanje a wuwiće kwality wot zažneje dźěćaceje staroby. „Pobrachuje dale wědomostnje fundowany koncept, na kotrymž móhli dźěło w dźěćacych dnjowych přebywanišćach wusměrić“, podšmórny dr. Regina Gellrich, nawodnica Sakskeho krajneho centruma za zažne susodorěčne kubłanje na njedawnym schadźowanju we Wostrowcu. „Z projektom Witaj mamy w serbskim wobłuku derje praktikowany přikład. Chcemy wjele z toho wuknyć a přenjesć.“ W Mjezy­narodnym zetkawanišću klóšter Marijiny doł wobjednachu temu „Po puću k rěči susoda wot wšeho spočatka w pomjeznych regionach Sakskeje“. Kubłarki, wučerki, wědomostnicy, studenća z Němskeje, Pólskeje, Čěskeje a Awstriskeje kaž tež zastupjerjo z kubłanja, kultury, poli­tiki a zarjadnistwa so wobdźělichu.

Serbski gymnazij Budyšin

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:
Sarah Benad, Jonas Michael Bierich, Elisa Bizoldec, Jessica Birke, Gabriel Bejma, Sophia Bejmakec, Luiza Bejmic, Wiktorija Bejmic, Jan Brězan, Anna-Katharina Cechec, Sofija Cyžec, Marie-Charlott Čornakec, Anna-Lisa Eder, Aleksander Hajna, Judit Handrikec, Jurij Filip, Pětr Hantuš, Jurij Haška, Jan Heeleman, Weronika Henseleitec, Maik Janze, Lydia Jenichen, Luiza Sofija Jurkec, Greta Kahl, Roman Kral, Stanisław Krygar, Jakub Langa­, Jakub Lipič, Anne Markec, Diana Mersiowsky, Rejzka Mejglec, Michaela Młynkec, Pascal Muster, Sofija Neterec, Lena Noack, Richard Nowak, Luisa Paulikec, Lydija Rachelic, Leonie Rehor, Clemens Rietschel, Michał­ Rječka, Lydija Sćapanec, Rafael Wjacławk, Stanisław Wowčer, Adrian Wowčer, Paul Scholz, Milenka Šołćic, Viktoria Šramic, Thomas­ Schwede, Philipp Sko­czowsky, Emil Stahr, Kevin Wiedmer, Matej Wjeńka, Hilžbjeta Wjenkec, Hańžka Marija Wjeselic, Nadia Zamora Gonzalez, Juliana Žurec Foto: René Plaul

Serbska wyša šula „Michał Hórnik“ Worklecy

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:
Juliana Bjeńšec, Toni Brězan, Jurij Jakubaš, Babett Klugec, Janett Klugec, Michaela Kralec, Katharina Markec, Philipp Pjech, Felix Pjetaš, Jonas Pjetaš, Anne Rjedźic, Józef Škoda, Marie Wjeselic, Madlenka Cyžec, Maria Cyžec, Marcel Čižank; rjadowniska wu­čerka: Simona Eckertowa Foto: Feliks Haza

Gratulujemy maturantama šulskim wotchadnikam2015

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:

Gratulujemy maturantam

a šulskim wotchadnikam

2015


Serbska wyša šula Ralbicy

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:
Svenja Cybulec, Daniel Dinar, Józef Krawc, Stefanie Kupkec, Marko Ryćer, Marija Salowskec, Syman Sćapan, Jonas Šołta, Tabea Wićazec, Lucian Zahrodnik; kom. šulski nawoda: Křesćan Korjeńk, rjadowniska wučerka: Gabriela Cyžowa Foto: Jan Šołta

Serbska wyša šula „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:
rjadownja 10: David Bernd Friese, Anthony Gerlich, Lena Haase, Martin Hantsch, Paul Hančik, Jasmin Hentschel, Sophie Jähne, Křesćan Krahl, Maria Krohn, Alexander Kubitz, Nicolas Kupka, Anton Lehmann, Tom Möhn, Julia Neumeyer, Patrick Pooch, Nick Röhle, Laura Schmidt, Thomas Schönfeld, Max Werner, Lisa Johanna Zaunick; rjadownja 9: Jenny Ines Toth; šulska nawodnica: Hilža Štilerowa, rjadowniska wučerka: Heidrun Funcyna Foto: Carmen Schumann

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi