Čerstwa woda ze studnički

Freitag, 05. Februar 2016 geschrieben von:

W Šuli Ćišinskeho z małeje ideje wulka wěc nastała

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Šulerjam serbskeje zakładneje Šule Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje přichodnje napoje sobu do šule dawać poprawom hižo ­trjeba njebudźe. Přetož wot dźensnišeho móža so holcy a hólcy tam sami posłužować. Njedóstanu drje słódku limonadu, ale čerstwu wodu, kotraž ćeče nětko z noweje studnički. Ju su dźensa rano ­šulerjam přepodali, zo bychu ju prawje wjele wužiwali.

Před nimale lětom je tehdyši rěčnik staršiskeje rady Jens Teichmann namjetował, studničku za pitnu wodu w šuli instalować. „Spočatnje njeběch ani tak zahorjena, dokelž so bojach, zo so nowe sćěny w saněrowanej chódbje napancaja. Na tamnym boku je ćicha woda wězo strowša hač najwjetši dźěl napojow, kotrež šulerjo wot doma sobu noša“, powěda nawodnica šule Jadwiga Čižankowa. W rjadownjach su so tuž anonymnje naprašowali, što šulerjo rady pija, zo bychu zwěsćili, hač so projekt scyła zadani. Wšako je tež z pjenjezami a dźěłom zwjazany. „Jako tójšto dźěći wotmołwi, zo rady ćichu wodu pija, běchmy wšitcy překwapjeni“, nawodnica přizna.

Za młodźinske lěhwo so přizjewić

Freitag, 05. Februar 2016 geschrieben von:

Choćebuz (SN). Choćebuska wotnožka Rěčneho centruma WITAJ přeproša zajimcow na młodźinske lěhwo w Delnjej Łužicy. Wone ma so w lětnich prózdninach wot 21. do 25. julija w Bórkowskej młodowni přewjesć. Hižo nětko přijimuje zarjad za to přizjewjenja. Hač do dźesać młodostnych móže so na lěhwje wobdźělić. Narěčeni su 14- do 17lětni. „Cilowa skupina za młodźinske lěhwo měri so na zajimcow, kotřiž su wopytali fakultatiwnu serbšćinu abo bilingualnu wučbu. Wosebje witani su tež młodostni z Hornjeje Łužicy“, rjekny nawoda RCW w Choćebuzu dr. Viktor Zakar.

Lěhwo skići dobru składnosć so mjez sobu zeznać. Nawjedować budźe je Viktor Zakar. Jemu poboku budźe student abo studentka wučerstwa. Jasne hižo je, zo sej wobdźělnicy wjackróć wuleća a zo změja zabawny kurs k nawuknjenju serbšćiny. Kurs płaći na zajimca 150 eurow, dalše kóšty přewozmje RCW ze swojich spěchowanskich srědkow.

Z Krabatom sej hłójčku łamali

Freitag, 05. Februar 2016 geschrieben von:
Cyle w znamjenju noweje serbskeje kompjuteroweje hry „Krabat a potajnstwo serbskeho krala“ steješe wčerawše dopołdnjo na Ralbičanskej wyšej šuli. Tam je nawoda Budyskeho studija SAEK Michał Cyž (zady) šulerjam 5. do 10. lětnika hru předstajił. Holcy a hólcy móžachu so w njej wuspytać. Při tym zhonichu tójšto zajimaweho ze serbskich stawiznow, „pobychu“ w srjedźowěkowskim Budyšinje a zeznajomichu so z mało znatymi rěčnymi wurazami. Jednotliwe nadawki spjelnić drje njebě stajnje jednore, wšitcy pak mějachu na tym swoje wjeselo. Foto: Jadwiga Brězanowa

Nětko slědźić

Freitag, 05. Februar 2016 geschrieben von:

Drježdźany (SN). Sakske statne ministerstwo za kultus wupisa lětsa znowa, a to hižo dźewjaty króć, krajne myto za domizniske slědźenje. Z cyłkownje 9 000 eurami wupisane wuznamjenjenje je so wosebje na čestnohamtskich domizniskich slědźerjow wusměrjene. Myto spožčić chcedźa zaso we wšelakich kategorijach, mjez druhim tež młodostnym a šulerjam, zdźěla ministerstwo.

Zapodate dźěła njetrjebaja na kóždy pad w ćišćanej formje předležeć. Wobsahowa skala temow saha wot městnych, regionalnych a krajowych stawiznow přez stawizny industrije a techniki hač k slědźenjam wo prašenjach přirody a wobswětoškita. Tež temy Serbow a jich stawizny a kulturu nastupajo su za wubědźowanje wo myto prašane. Wěnować smědźa so wobdźělnicy dale dialektam, ludowemu wuměłstwu, swjedźenjam a nałožkam kaž tohorunja slědźenju wo mjenach. Wosebje zajimawe móhło być, slědźić wo dóńtach a žiwjenju ćěkancow něhdy a dźensa.

W lońšim wubědźowanju su dohromady 116 dźěłow wot zajimcow wšitkich starobnych skupin wuhódnoćili.

Step-aerobika hólcow wjeršk była

Dienstag, 02. Februar 2016 geschrieben von:
Na swoju tradicionalnu póstničku su šulerjo 12. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin minjeny pjatk do Šunowskeje Fabrikskeje hospody přeprosyli. Lětuše hesło rěkaše „Časowa jězba“. Po zwučenym wašnju wotewrěchu tónle wječor z pisanym programom, w kotrymž so šulerjo a wučerjo w najwšelakorišich disciplinach pospytachu, mjez druhim mějachu smjetanu bić a portret rysować. Nimo toho dwanatkarjo spěwachu a rejwachu. Wjeršk bě step-aerobika hólcow 12. lětnika. Po programje běchu póstniske reje z DJjom Beam. Foto: Jan Šołta

Přihotuja tójšto nowostkow

Freitag, 29. Januar 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN/JaW). Schwalenska komisija šulskich wučbnicow je so w Rěčnym centrumje WITAJ z lětnim planom wotrjada wuwiwanje rěče/pedagogika zeznajomiła. Wo tym informuje rěčny centrum. Zdobom je gremij na wuradźowanju minjeny štwórtk wo planje diskutował a jón schwalił. Po rozprawje wo lońšej dźěławosći předstaji wotrjadnica RCW Annett Dźědźikowa čłonam komisije nowostki zašłeho lěta. „Z cyłkownje 49 titulow smy 34 zhromadnje z Ludowym nakładnistwom Domowina wudali. Nimo nich bu 15 projektowych respektiwnje dodatnych, wudospołnjacych a wupruwowanskich materialijow w zamołwitosći RCW wudatych“, zdźěli Annett Dźědźikowa.

Ze serbskimi motiwami na nowej chódbje

Donnerstag, 28. Januar 2016 geschrieben von:

Slepo (JR/SN). „Štož wóčko widźi, wěri wutroba“ rěkaše hesło dnja wotewrjenych duri minjenu póndźelu na Slepjanskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“. A to bě we woprawdźitym zmysle słowa měnjene. Hižo při zachodźe witachu ­wopytowarjow holcy w serbskej narodnej drasće. Saskia Drewsec ze 6. lětnika we Wochožanskej a Rebecca Rathnerec z 8. lětnika w Slepjanskej drasće poda­waštej hosćom chlěb a sól. Bjez dźiwa, zo bě šulski nawoda Wolfgang Goldstein hordy na njej. Nowowuhotowanu ­chódbu kubłanišća pyša serbske motiwy na keramiskich wudźěłkach a na protykowych łopjenach. „Wot 5. lětnika poskićamy wučbu serbšćiny a podawamy ­nimo toho wuměłske kubłanje, geografiju a hudźbu w serbskej rěči“, rozłoži ­wučerka serbšćiny Sabina Jurencec z Pančic-Kukowa.

Kóždeho wuknjaceho spěchuja

Montag, 25. Januar 2016 geschrieben von:

Dźeń wotewrjenych duri na Kulowskej wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“

Kulow (AK/SN). Wučbje serbšćiny na Kulowskej wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“ wěnuja wulku kedźbnosć. „Jako jenička wyša šula wokoło Wojerec wuwučujemy po koncepće 2plus. Cyłkownje 50 z ně­hdźe 300 šulerjow tu serbšćinu wuknje. Z Tobiasom Bulankom mamy tu serbskeho socialneho dźěłaćerja“, podšmórny nawodnica Ines Lešowa na sobotnym dnju wotewrjenych duri.

Dohlad do třoch šulow podali

Montag, 25. Januar 2016 geschrieben von:

Dobry wothłós mjez staršimi a potencielnymi nowačkami Serbskeje zakładneje a wyšeje šule kaž tež Serbskeho gymnazija Budyšin žněješe pjatk dźeń wotewrjenych durjow w tamnišim šulskim a zetkawanskim centrumje.

Budyšin (SN/CoR). Štóž chcyše, tón móžeše w běhu třoch hodźin po šulskim twarjenju na Budyskej Friedricha Listowej wot jednoho na přichodne kulturne předstajenje chodźić, tak bohaty bě wuměłstwowy poskitk šulerjow a šulerkow wšěch třoch kubłanišćow. Tak pokaza mjez druhim 6. lětnik gymnazija hnydom štyri jendźelskorěčne dźiwadłowe kruchi, mjeztym zo wyša šula hodowny projekt „Brunos Weih­nacht“ zajimcam w awli předstaji. Zahajiła bě kulturny program krótko po 16 hodź. zakładna šula z musicalom „Hłupy Jank“, orchester gymnazija jón wječor hromadźe ze skupinu dujerjow zakónči.

W SŠT haja dobru zhromadnosć

Montag, 25. Januar 2016 geschrieben von:

25. róčnicu załoženja je Serbske šulske towarstwo sobotu w Haslowje woswjećiło. SŠT dźakowaše so swojim čłonam, spěchowarjam a sympatizantam. Kubłarjo, wučerjo, starši, wuměnkarjo, FSJnicy a studenća běchu přišli.

Haslow (AK/SN). Serbske šulske towarstwo je wuwiće kubłanja w Sakskej jara wobwliwowało. „Wone bě dźěćo měrniweje rewolucije 1989. Hustodosć je ćežke puće zmištrowało. Móžemy nade wšo dźakowni być za 25lětne čestnohamtske kubłanske skutkowanje“, wuzběhny zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) w swjedźenskej narěči. Hromadźe­ z tehdyšim šulskopolitiskim rěčnikom frakcije CDU krajneho sejma Ludwigom Nowakom bě wón 1991 mjez załožerskimi čłonami SŠT.

Anzeige