Krótkopowěsće (11.10.17)

Mittwoch, 11. Oktober 2017 geschrieben von:

Na zetkanju spisowaćelow

Brambach. Na konferency spisowaćelow, kotřiž so za škit wobswěta zasadźuja, je Jurij Koch minjenu sobotu w Brambach ze swojeho dźenika čitał. Program „Gruben-Rand-Notizen“ ze spěwarjom Matthi­asom Kießlingom dožiwi 80 wopytowarjow. Spisowaćeljo zetkawaja so lětnje k wšelakim ekologiskim temam.

Wjace hač milion w chorowni

Drježdźany. W Sakskej bu loni na 78 sakskich chorownjach 1 007 532 pacientow stacionarnje hojenych. To bě něhdźe 600 wjace hač lěto do toho. Kaž Sakski krajny zarjad za statistiku zdźěla, stupachu dny přebytka porno předlońšemu wo nimale 27 270 na něhdźe 7 503 570. W přerězku mějachu loni 25 902 chorobnych łožow, štož bě 77 wjace hač 2015.

Sony wudźerjow

Grodk. Grodkowscy šulerjo su mjezynarodne molerske wubědźowanje Kraja Braniborska dobyli. Woni rozestajachu so we wobłuku projekta „Čista Sprjewja“ z problemom zežołtnjenja rěki a namolowachu wobraz pod hesłom „50 sonow wudźerjow w Grodku“. Wubědźowanje liči k najwuznamnišim molerskim wurisanjam cyłeje Němskeje.

Kaká chce karjeru zakónčić

Krótkopowěsće (10.10.17)

Dienstag, 10. Oktober 2017 geschrieben von:

Stary je tež nowy

Wětošow. Dotalny měšćanosta Wětošowa Bengt Kanzler (njestronjan) wostanje w zastojnstwje. 52 procentow měšćanow wupraji jemu swoju dowěru. Kanzler přesadźi so přećiwo Uwe Jeschke (SPD). Při prěnich wólbach 24. septembra njebě žadyn z třoch kandidatow trěbnu wjetšinu docpěł. Tuž dyrbjachu so wolerjo njedźelu mjez najlěpšimaj rozsudźić.

Wo Lutheru a reformaciji zhonili

Choćebuz/Wittenberg. 50 Domowinjanow z Choćebuza a Žylowa je so kónc tydźenja z reformaciju a Martinom Lutherom rozestajało. Kaž zdźěli delnjoserbski rozhłós, wopytachu woni wjacore městnosće we Wittenbergu, kotrež su z reformatorom zwjazane. Mjez druhim tež měšćansku cyrkej, kotraž je kolebka reformacije. W njej je Luther 30 lět prědował.

Měd abo plack?

Krótkopowěsće (09.10.17)

Montag, 09. Oktober 2017 geschrieben von:

Dyrlich z noweje zběrki čitał

Budyšin. Serbski basnik Benedikt Dyrlich je minjeny pjatk w Budyskej tachantskej kniharni swójsku lyriku a prozu předstajił. Ćežišćo zaběra při tym nowa zběrka „Surreale Umarmungen“. Po čitanju wužichu wopytowarjo w połnje wobsadźenym wobchodźe składnosć, Dyrlichej prašenja stajić. Wosebity zajim měješe publikum na dwurěčnosći spisowaćela kaž tež na Łužicy.

Nahrawaja 3. dźěl

Zhorjelc. Nahrawanja za mjeztym 3. dźěl krimija sćelaka ARD „Wjelči kraj“ su njedawno w Zhorjelcu zahajili. Kaž měšćanske zarjadnistwo informuje, dyrbja dźěle města kaž Delnje wiki za nahrawanja zawrěć. Jako komisaraj stejitaj znowa Yvonne Catterfeld a Götz Schubert před kameru. Wusyłanski termin filma w ARD njeje hišće jasny.

Nowa předsydka

Wojerecy. Vera Apitz je nowa předsydka wotrjada mjetarkow Wojerowskeho sportoweho kluba. Čłonojo towarstwa su z njej wjelelětnu hrajerku 1. mustwa do tohole zastojnstwa wuzwolili. 27lětna naslěduje Torstena Rubana-Zeha. Wón bě hižo před dlěšim časom připowědźił, zo zastojnstwo wotrjadnika złoži.

Krótkopowěsće (06.10.17)

Freitag, 06. Oktober 2017 geschrieben von:

Turněr cuzych rěčow dobył

Wodowe Hendrichecy. Šuler Hornjokrajneho gymnazija Wodowe Hendrichecy Peter Großer je cyłozwjazkowy turněr cuzych rěčow dobył. Wón bě najlěpši mjez 5 000 wobdźělnikami, kotřiž su so w SOLO-kategoriji 8. do 10. lětnika w Bad Wildbadźe wubědźowali. Dobył je za swoje wuběrne wukony w jendźelšćinje a rušćinje dwutydźensku rěčnu jězbu do USA w hódnoće 4 500 eurow.

Wo serbskich cyrkwjach

Mužakow. Pućowanska wustajeńca Budyskeho Serbskeho muzeja „Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom“ je wot minjeneje njedźele w Mužakowskej Jakubowej cyrkwi widźeć. Předstajene Bože domy we Łužicy nastachu za čas reformacije jako pendant k měšćanskim němskim cyrkwjam, zdźěla muzej. Přehladka je tam hač do 22. oktobra widźeć.

Z Flixbusom za štyri centy

Praha. Busowe předewzaće Flixbus so wuraznje prócuje, z domjacymi firmami na čarach w Čěskej republice konkurować. Wot najnowšeho poskića wone hrabnjenčko, po kotrymž móža sej zajimcy jězdźenki za jenož jednu krónu (štyri centy) kupić. Wulki dźěl poskitka 50 000 jězdźenkow je hižo předaty.

Krótkopowěsće (05.10.17)

Donnerstag, 05. Oktober 2017 geschrieben von:

Přećiwo wotbagrowanju

Dubojce. Wobydlerjo a wobswětowi aktiwisća sćahnu 8. oktobra symbolisku liniju před priwatnej lěsnej ležownosću w Dubojcach (Taubendorf). Ležownosć ma so rosćaceje jamy Janšojce dla zhubić, a wobsedźerjam hrozy wuswojenje. Ma to symboliski wobraz być, nic pak masowa akcija. Tohodla wočakuja iniciatorojo jeno dźesać do dwaceći aktiwistow.

Naprašowanje rědke

Lipsk. Sakske stawnistwa su po swójskim posudku derje na „mandźelstwo za wšěch“ přihotowane. Dotal pak su naprašowanja a přizjewjenja wuwzaće. Prěnje stawniske wěrowanja jenakosplažnych porow wotměwaja so tónle tydźeń w Drježdźanach a Lipsku. Zakoń je wot 1. oktobra płaćiwy.

285 hektarow lěsa zničenych

Podstupim. W braniborskich lěsach je so­ zańdźenu sezonu 137 króć paliło. Dohromady bě 285 hektarow lěsa po­trjechenych. Najwjetši woheń wudyri kónc meje na 250 hektarach něhdyšeho wo­jerskeho zwučowanišća na mjezy wokrjesow­ Sprjewja-Nysa a Dubja-Błóta. 29 a zdobom najwjace wohenjow re­gistrowachu we wokrjesu Hornja Ha­bola.

Terminaj za turněraj jasnej

Krótkopowěsće (04.10.17)

Mittwoch, 04. Oktober 2017 geschrieben von:

Najlěpši wuznamjenjeni

Marijiny Doł. Najlěpši šulerjo-čěšćinarjo su zwěsćeni. Na 5. sakskej Bohemiadźe wuznamjenichu 15 šulerkow a šulerjow z wurjadnymi znajomosćemi čěšćiny. Mjez nimi stej Budyskej serbskej gymnaziastce Sara Hančikec a Mira Nowakec, kotrejž wudobyštej sej 3. městno. Wobdźěliło bě so 44 šulerkow a šulerjow 6. do 10. lětnika z cyłeje Sakskeje.

Na wosebity podawk spominali

Wojerecy. Na 60 lět znowaposwjećenja Janskeje cyrkwje we Wojerecach su njedźelu na kermuši spominali. Holcy w serbskej narodnej drasće njesechu žnjowu krónu do Božeho domu. Dary k wupyšenju su po kermuši Wojerowskej tafli darili. 1957 bě biskop Ernst Hornig Jansku cyrkej, kotraž bu we wójnje chětro wobškodźena, znowa poswjećił.

Tom Petty njeboh

Santa Monica. Wusahowacy ameriski spěwytwórc, popowy a rockowy hudźbnik Tom Petty je předwčerawšim w kaliforniskim Santa Monica 66lětny zemrěł. Často wuznamjenjeny Petty bě w Europje wosebje srjedź 1990tych lět ze swojej skupinu The Heartbreakers wuspěšny. K najwjetšim hitam tohole časa słuša „Learning to fly“.

Krótkopowěsće (02.10.17)

Montag, 02. Oktober 2017 geschrieben von:

Ministerka wotstupiła

Drježdźany. Brunhild Kurth (CDU) je minjeny pjatk jako sakska statna ministerka za kultus wotstupiła. Kaž ministerstwo zdźěla, rjekny wona w rozmołwje z rěčnikom kultusa Dirkom Reelfsom: „Su to jeničce wosobinske přičiny, kotrež mje ke krokej pohnuwaja.“ Brunhild Kurth je zastojnstwo kultusoweje ministerki pjeć a poł lěta wukonjała.

Hladanje dźěći bóle spěchować

Budyšin. Němski zwjazk městow namołwja Zwjazk a kraje, hladanje dźěći bóle spěchować a so sylnišo na zawodnych kóštach pěstowarnjow wobdźělić. To je jedyn wuslědk pjatkowneje konferency 17 měšćanostow w Budyšinje. Dale sej komuny žadaja, zo měł Zwjazk masterski plan za „wutwar digitalneho kubłanja“ zdźěłać.

Łužiske imobilije požadane

Wojerecy. Lěkarski dom na Wojerowskej Hasy Ferdinanda von Schilla je předaty. Na awkciji w Berlinje wunjese twarjenje­ w bydlenskim kompleksu IX 475 000 eurow.­ Dalšej imobiliji bywšeho blisko­zastaranskeho centruma stej za 38 000 eurow­ wobsedźerja měnjałoj, zdźě­li Němska přesadźowanska towaršnosć. Štó je twarjenja kupił, njeje znate.

Krótkopowěsće (29.09.17)

Freitag, 29. September 2017 geschrieben von:

Za wokrjes w Euroregionje

Budyšin. W sobustawskej zhromadźi­znje Euroregiona Nysa z.t. zastupuja wokrjesni radźićeljo Wolfgang Zettwitz (CDU), Sven Gabriel (FDP) a Hajko Kozel (Lěwica) dale Budyski wokrjes. Wokrjesny sejmik jich wobkrući a pomjenowaše zdobom třoch zastupjerjow-radźićelow Patrica Junga, Normana Retzlaffa (wobaj CDU) a Ralpha Büchnera (Lěwica).

5 000 šulerjow wjace

Drježdźany. Sakske statne ministerstwo za kultus njemóže narunać dotal pobrachowacych wučerjow. Přičina je zwyšenje ličby šulerjow. W šulskim lěće 2017/2018 chodźi po cyłej Sakskej 5 000 šulerjow wjace do šule hač lěto před tym. Za tutych šulerjow je trjeba něhdźe 200 rjadownjow a 200 přidatnych wučerjow, zdźěli kubłanskopolitiska rěčnica frakcije Lěwicy Cornelia Falken.

Młodym ćěkancam pomhać

Budyšin. Budyski wokrjes a město Budyšin chcetaj so sylnišo za kubłanje ćěkancow zasadźić. Tuž stej wobě zarjadnišći podpisałoj kooperaciske dorěčenje z Němskej załožbu za dźěći a młodźinu. Mjez druhim chcedźa młodych ćěkancow sčasom wo přechodźe ze šule do wukubłanja informować a jich přewodźeć.

Krótkopowěsće (28.09.17)

Donnerstag, 28. September 2017 geschrieben von:

Förster a Statnik čłonaj konwenta

Budyšin. Jako poradźowacaj čłonaj zastupujetaj wokrjesny radźićel frakcije Swobodnych wolerjow, předsyda Domowiny Dawid Statnik, a radźićelka Lěwicy Elke Förster Budyski wokrjes w konwenće kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska. To wobzamkny wokrjesny sejmik na póndźelnym posedźenju. Frakcija CDU bě Statnika namjetowała.

Roman stipendiata wuńdźe

Bórkowy. Kulturna załožba Błóta a hotel „Blejcha“ wukristalizujetej so dale jako spěchowarjej literatury z łužiskej temu. Tak nawróći so tele dny Klaus Cäsar Zeh­rer na něhdyše městno swojeho skutkowanja. Jako stipendiat załožby Błóta bě wón před lětomaj w Bórkowach bydlił a dźěłał. Nětko wuńdźe jeho debitowy roman „Ženij“ w šwicarskim nakładnistwje Diogenes.

40 lět šulske partnerstwo

Krótkopowěsće (27.09.17)

Mittwoch, 27. September 2017 geschrieben von:

Čěšćinarjo so wubědźuja

Marijiny doł. Šulerjo Budyskeho Serbskeho gymnazija wobdźěla so na 5. bohemiadźe. Wurisanje najlěpšich zjednoći jutře a pjatk w zetkawanskim centrumje Marijiny doł 46 wuknjacych 6. do 10. lětnika sakskich wyšich šulow a gymnazijow, kotřiž čěšćinu jako cuzu rěč wuknu. Z Hornjeje Łužicy budu tam tež šulerjo ze Žitawy, Ochranowa, Habrachćic-Neugersdorfa a Wodowych Hendrichec.

Minister Baaske wotstupił

Podstupim. Braniborski kubłanski minister Günter Baaske (SPD) je wčera priwatnych přičin dla připowědźił, zastojnstwo złožić. Naslědować ma jeho bywša kubłanska ministerka ze Schleswigsko-Holsteinskeje Britta Ernst (SPD). Wona je so wčera frakciji SPD hižo předstajiła. Swój mandat za Braniborski krajny sejm chce Baaske zdźeržeć.

Nima prawo na azyl

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi