Krótkopowěsće (09.06.17)

Freitag, 09. Juni 2017 geschrieben von:

Zeleni za „Załožbu přichoda“

Drježdźany/Podstupim. Hladajo na trěbnu strukturnu změnu we Łužicy namjetuja Zeleni wutworjenje „Załožby přichoda“. Je to jedyn z wjacorych klučowych projektow, kotrež běštej frakciji Zelenych w Sakskim a Braniborskim krajnym sejmje zestajałoj. W załožbje móhli so wšelake koncepty za čas po brunicy koordinować, Zeleni dźensa zdźělichu.

Festiwal wjace njebudźe

Drježdźany/Mißlareuth. „Festiwal wosrjedź Europy“ w třikrajowym róžku mjez Sakskej, Bayerskej a Čěskej je doskónčnje nimo. Lěto po zahajenju insolwencneho jednanja njewidźa zamołwići hižo žadyn přichod za koncertowy rjad w pomjeznej kónčinje, powěsćernja dpa rozprawja. Poprawom chcychu loni 25. lětne wobstaće festiwala swjećić.

Nastaja wulkobaterije

Krótkopowěsće (08.06.17)

Donnerstag, 08. Juni 2017 geschrieben von:

TU na dobrym městnje

Drježdźany. Techniska uniwersita w Drježdźanach słuša po mjezynarodnym přepytowanju k 200 najlěpšim uniwersitam swěta. Při najnowšim „QS World University Ranking“ je kubłanišćo 195. městno wobsadźiło, kaž uniwersita zdźěla. Posudk přewjeduja wot lěta 2004. Britiski team QS přepytuje při tym wjace hač 4 000 uniwersitow swěta.

Spěchowanske srědki šmórnjene

Drježdźany. Amaterske dźiwadła Sakskeje bědźa so z pjenježnymi proble­mami. Mjeztym dyrbjachu wukubłanje hrajnych nawodow skónčić, dokelž bě swobodny stat spěchowanske srědki šmórnył, krajny zwjazk amaterskich dźiwadłow dźensa zdźěli. Kraj bě spěchowanske srědki wo 45 procentow přikrótšił.

Kožuchowe farmy zakazane

Praha. Čěski parlament je z nowym zakonjom kožuchowe farmy w kraju zakazał. Zawody dyrbja hač do januara 2019 z etiskich přičin zawrěć. Po wuprajenju čěskich kožucharjow naprawa jich rjemjesło wokomiknje njewohroža. Čěska organizacija škitarjow zwěrjatow chcyła pak tež dowožowanja zwěrjećich kožušinow z druhich krajow, kaž z Němskeje, zakazać.

Krótkopowěsće (07.06.17)

Mittwoch, 07. Juni 2017 geschrieben von:

Tilich chce industriju sylnić

Brüssel. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) je so hladajo na swět wopřijace wubědźowanje za sylnišu industrijnu politiku Europskeje unije wuprajił. „Žro Europy wostanje industrija“, wón na zarjadowanju Konrada Adenaueroweje załožby w Brüsselu rjekny. „Zamołwići EU a tež čłonske staty su minjeny čas industrijnu politiku zanjechali.“

Němsko-čěske myto wupisane

Praha. Mjeztym druhi króć su němsko-čěske žurnalistiske myto wupisali. Zajimcy móža swoje přinoški hač do 31. julija zapodać. Myto je projekt Němsko-čěskeho fondsa přichoda w zhromadnym dźěle ze žurnalistiskimaj zwjazkomaj Němskeje a Čěskeje. Mytować chcedźa přinoški, kotrež so němsko-čěskemu dorozumjenju wěnuja.

Přistup k alkoholej poćežić

Krótkopowěsće (06.06.17)

Dienstag, 06. Juni 2017 geschrieben von:

Tilich w Brüsselu

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) je so dźensa na dwudnjowski wopyt do Brüssela po- dał. Tam chce so z wodźacymi politikarjemi EU zetkać, statna kenclija zdźěla. Jutře wočakuje jeho prezident komisije EU Jean-Claude Juncker. Sakski premier chce so na najwyšej runinje EU za němske a sakske naležnosće zasadźeć.

Dešćikowu wodu lěpje wužiwać

Praha. W zwisku ze spochi přiběracej suchotu a stupacej hódnotu wody je čěske wobswětowe ministerstwo kampanju za efektiwniše wužiwanje dešćikoweje wody zahajiło. Program wobsahuje tež pjenježne přiražki za wobydlerjow „suchich kónčin“. W prěnjej fazy projekta poskićene štyri miliony eurow běchu w běhu jeničkeho dnja wučerpane.

Z dźěćatstwom so rozžohnowali

Krótkopowěsće (02.06.17)

Freitag, 02. Juni 2017 geschrieben von:

Namołwa knježerstwu

Berlin. Zwjazkowy sejm je dźensa připołdnju zhromadny namjet frakcijow CDU/CSU, SPD a Zelenych „25 lět Europska charta regionalnych a mjeńšinowych rěčow – zhromadny nadawk“ jednohłósnje přiwzał. Parlament bě zwjazkowe knježerstwo namołwił, we wobłuku k dispoziciji stejacych budgetnych srědkow nałožowanje tychle rěčow w dalšich wobłukach spěchować.

Harig w Běłoruskej

Minsk. Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) přebywa hač do jutřišeho na hospodarskich rozmołwach w Běłoruskej. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, chce wón w stolicy Minsku kooperaciske zrěčenje z tamnišim partizanskim mě­šćanskim dźělom podpisać. Tak chcył Michael Harig za čas NDR nawjazane najwšela­koriše styki na dobro wobeju stron wo­žiwić.

Liča z měnjatym wjedrom

Lipsk. Wokoło swjatkow wočakuja meteorologojo skerje měnjate wjedro. Mjez tym zo sobotu temperatury hač do 30 stopnjow postupja, liča wječor z njewjedrami. Njedźela budźe z 20 stopnjemi skerje chłódna a dešćikojta. Swjatki póndźelu budźe zaso rjeńše wjedro, dyrbimy pak tež ze šwihelemi ličić.

Krótkopowěsće (01.06.17)

Donnerstag, 01. Juni 2017 geschrieben von:

Wospjetuja mate-pruwowanje

Podstupim. Misnjenja šulskeho zarjadnistwa dla chce 2 580 šulerjow w Braniborskej 12. junija maturitne pruwowanje w matematice hišće raz pisać. Tak něhdźe 42 procentow wšěch šulerjow tónle poskitk wužiwa, kubłanske ministerstwo dźensa zdźěli. Šulerjo běchu so po prěnim pruwowanju hóršili, zo dyrbjachu nadawki wuličić, kotrež njeběchu we wučbje scyła wobjednawali.

Tramwajki zaso jězdźa

Choćebuz. Tramwajki w Choćebuzu zaso jězdźa. Tole zdźěli rěčnica měšćanskeho wobchadneho předewzaća. Zasadźenje wohnjoweje wobory bě wobchad nadróžnych dźensa rano zlemiło, jako dyrbjachu milinu wotpinyć. Tak njemóžachu tramwajki depot wopušćić. Při wohenju w bydlenju na Karlowej bě wosoba zemrěła.

Zwučowanska chorownja

Krótkopowěsće (31.05.17)

Mittwoch, 31. Mai 2017 geschrieben von:

Dotal najmjenje bjezdźěłnych

Budyšin. W meji bě we wuchodnej Sakskej 20 581 bjezdźěłnych, 1 100 mjenje hač w předměsacu. Zdobom je to najmjeńša ličba wot toho časa, zo agentura za dźěło scyła ličby bjezdźěłnych w kónčinje registruje. Kaž šef Budyskeje dźěłoweje agentury Thomas Berndt dźensa zdźěli, je bjezdźěłnosć w Hornjej Łužicy mjeztym mjeńša hač w někotrych kónčinach starych zwjazkowych krajow.

Wuhlowy atlas wušoł

Choćebuz. Nowy wuhlowy atlas – zhromadny projekt wjacorych wobswětoškitnych organizacijow – je wušoł. W 30stronskim dokumenće přehladnje „myty brunicoweje industrije“ wotkrywaja, kaž awtorojo pišu. Zdobom prezentuja nowe rozrisanja za energijowe zastaranje Sakskeje a dawaja pokiwy za strukturnu změnu we Łužicy.

Wolić kaž w Bayerskej

Krótkopowěsće (30.05.17)

Dienstag, 30. Mai 2017 geschrieben von:

Erwin Sellering wotstupił

Schwerin. Ministerski prezident Mecklenburgsko-Předpomorskeje Erwin Sellering (SPD) je strowotniskich přičin dla wšitke zastojnstwa złožił. Tole zdźěla statna kenclija w Schwerinje. Přičina je dospołnje njejapcy zwěsćeny rak lymfowych žałzow. Za swoju naslědnicu je Sellering zwjazkowu swójbnu ministerku Manuelu Schwesig namjetował.

Dešć woheń zhašał

Choćebuz. Ćežke njewjedro je dźensa wulki woheń w Luboraskej holi sewjernje Choćebuza zhašało. To zdźěla braniborske nutřkowne ministerstwo. Sylne zliwki běchu płomjenja zhašeli. Woheń bě wčera na něhdyšim wojerskim zwučo­wanišću wudyrił a so spěšnje rozšěrił. Wobornicy pak njesmědźachu stareje municije dla na teren.

Thomas Tuchel woteńdźe

Dortmund. Borussia Dortmund je swojeho trenarja Thomasa Tuchela pušćiła. Jeničce tři dny po dobyću pokala DFB informowaše Tuchel dźensa přez Twitter wo kóncu zhromadneho dźěła z koparskim ligistom. „Sym dźakowny za dwě rjanej lěće połnej dožiwjenjow a rjanych podawkow. Škoda, zo to dale njeńdźe. Přeju klubej wšo dobre.“

Krótkopowěsće (29.05.17)

Montag, 29. Mai 2017 geschrieben von:

Tež Serbja so wobdźělili

Berlin. Wčera zakónčeny Němski ewangelski cyrkwinski dźeń w Berlinje měješe tež serbski podźěl. Tak wuhotowachu sobotu w cyrkwi swj. Tomaša němsko-serbski namšu z Janšojskim fararjom Ingolfom Kśenku. Chór Łužyca kemše ze serbskimi kěrlušemi wobrubi. Dešnjanska fararka Katharina Köhlerowa je Łužicu a Serbow předstajiła.

Atentat rekonstruowali

Praha. Składnostnje 75. róčnicy wuspěšneho atentata čěskeho spjećowanskeho hibanja na němskeho protektora Reinharda Heydricha 1942 su sobotu w čěskej stolicy podawk zjawnje předstajili. W Praskej štwórći Libeň móžachu ludźo nadpad z Jendźelskeje z padakami wusadźenych čěskich wojakow na Heydrichowe awto z wulkim zajimom sćěhować. Strach lěsnych wohenjow wulki

Krótkopowěsće (26.05.17)

Freitag, 26. Mai 2017 geschrieben von:

Banka šuli pjenjezy dariła

Chrósćicy. Kamjenska wotnožka Ludoweje banki Budyšin je Chróšćanskej zakładnej šuli pjenježny dar 305 eurow přewostajiła, zdźěli nawoda kubłanišća Měrko Šmit. Wužiwać chcedźa pjenjezy za wudospołnjenje serbskeje katolskeje kwasneje drasty. 7. junija chcedźa ju we wobłuku­ programa „Kwasna rewija“ w „Jednoće“ předstajić.

Šmórnu stolicu ze zapisa?

Praha. Natwar nowych, wyšich hač stometrowskich mróčeleškrabakow w Praskej štwórći Pankrác móhł poziciju čěskeje stolicy Prahi w zapisu swětoweho kulturneho namrěwstwa UNESCO wohrozyć. Centrum swětoweho namrěwstwa kaž tež Mjezynarodna rada za pomniki a sydlišća chcetej nětko přepytować, hač njejsu nowe wysokodomy unikatnu Prasku panoramu wobškodźili.

Swjedźeń dróši hač planowane

Drježdźany. Lońši centralny swjedźeń k Dnjej jednoty Němskeje w Sakskej bě dróši hač předwidźane. Swobodny stat wuda za njón něhdźe 6,1 milion eurow, byrnjež běchu naposledk 4,3 miliony zakalkulowali.­ To zdźěli politikar Lěwicy André Schollbach, kiž bě so w statnej kencliji naprašował.

Anzeige