Krótkopowěsće (23.04.18)

Montag, 23. April 2018 geschrieben von:

Fryco Wojto počesćeny

Podstupim. Wjelelětneho wjesnjanostu Hochozy Fryca Wojta je prezidentka Krajneho sejma Braniborskeje Britta Stark (SPD) pjatk w Podstupimje z Me­dalju krajneho sejma počesćiła. Tak hódnoći braniborski parlament jeho zasadźenje za žiwu serbsku rěč a kulturu w komunje. „Wšako animěruje Wojto wšudźe, so naj­prjedy w maćeršćinje rozmołwjeć“, rěkaše mjez druhim w lawdaciji.

Nowa zwukowa dokumentacija

Choćebuz. Mjeztym třeći dźěl zwukoweje dokumentacije delnjoserbskeje rěče steji bjezposrědnje před prezentaciju. Brošurka z dwěmaj CDjomaj je nastała w zamołwitosći Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu a wobsahuje něhdźe 60 lět stare hudźbne dokumenty kaž serbske ludowe arije, bamžički jako kěrluše. Wone chowaja w Serbskim kulturnym archiwje w Budyšinje.

Železnisku čaru wožiwić

Krótkopowěsće (20.04.18)

Freitag, 20. April 2018 geschrieben von:

Serbski institut w Drježdźanach

Drježdźany. Na konferency „Slědźenski design 4.0“ Instituta za sakske stawi­zny a ludospyt w Drježdźanskej Sakskej krajnej bibliotece je so wčera tež nawoda Serbskeho instituta dr. Hauke Bartels wobdźělił. Jutře přednošujetaj tam mjez druhim dr. Annalena Schmidt a Marek Slodička. Zaměr konferency je, wuskutki medializacije slědźenja na wědomostne dźěło rozjimać.

Ample na lětanišću?

Brno. Rjadowanje lětadłoweho wobchada w morawskej stolicy Brno móhło so z (nimale) swětowej raritu stać. Přihotowana trasa wobjězdki města ma zdźěla tež do koridora tamneho lětanišća Tuřany sahać. Planowarjo tuž chutnje wo tym rozmysluja, – z móžnosću znatej hižo z Gibraltara – wobchad awtow při starće a přizemjenju lětadłow z pomocu amplow rjadować.

FSG wicemišter

Krótkopowěsće (19.04.18)

Donnerstag, 19. April 2018 geschrieben von:

Wothłosowanje wo kubłanju

Ralbicy. Předsydstwo Serbskeho šulskeho towarstwa je wčera w klubowni Ralbičanskeje šule z nawodami serbskich zakładnych šulow, tam skutkowacymi koordinatorami 2plus a nawodnicami serbskich pěstowarnjow wuradźowało. Mjez druhim zaběrachu so přitomni z wočakowanjemi na přichodnych šulskich nowačkow a móžnosćemi za jednotne postupowanje při zarjadowanju dźěći do rěčnych skupinow na šuli.

Nowy teleskop w swětnišću

Cape Canaveral. Nowy swětnišćowy teleskop „TESS“ je dźensa swój puć do orbita nastupił. W nadawku NASA je priwatne předewzaće SpaceX nastroj z raketu typa Falcon-9 we Floridźe startowało. „TESS“ je naslědnik teleskopa „Kepler“ a ma nadawk, za planetami zwonka našeho słóncoweho systema pytać.

Worklečenjo dyrbja dele

Krótkopowěsće (18.04.18)

Mittwoch, 18. April 2018 geschrieben von:

Šulerska nowina wušła

Budyšin. Na Budyskej Serbskej wyšej šuli je wušło dźensa prěnje wudaće šulerskeje nowiny pod titlom „Přestawka!“. Ideju k tomu měł je šuler 6. lětnika. Mjeztym skutkuje w skupinje młodych redaktorow pjeć šulerjow sobu. Mjez mnohimi přinoškami stej tež dwaj w serbskej rěči. Projekt podpěrujetej wučerce Sabine Demuthowa a Kerstin Klingnerowa kaž tež redaktorka Miriam Schönbach.

Serbowce na rěčnej olympiadźe

Ralbicy. Šulerce 8. lětnika Serbskeje wyšeje šule Ralbicy Davinia Brězanec a Nora Zahrodnikec stej so wuspěšnje za Saksku olympiadu rušćiny kwalifikowałoj. 3. meje pojědźetej wonej na wubědźowanje najlěpšich šulerjow-rušćinarow sakskich wyšich šulow do kultusoweho ministerstwa w Drježdźanach. Tam změjetej Ralbičanskej šulerce pisomne a ertne nadawki spjelnić.

Garbe Pakoßnicka přesćahnył

Krótkopowěsće (17.04.18)

Dienstag, 17. April 2018 geschrieben von:

Myto Róži Domašcynej

Drježdźany. Sakske statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo je Róži Domašcynej Sakske literarne myto připóznało. Z 10 000 eurami dotěrowane wuznamjenjenje přepodadźa basnicy we wobłuku rjada „Landnahme“, kaž dźensa zdźělichu. Ministerka dr. Eva-Maria Stange (SPD) wobkrući rozsud tež z tym, zo „zwjazuje spisowaćelka serbske a němske wuměłstwo na wulkotne wašnje.“

Pruwowanja zahajene

Drježdźany. Na sakskich gymnazijach su dźensa abiturne pruwowanja zahajili. Po cyłej Němskej dadźa so cyłkownje 10 639 šulerjow w 24 předmjetach pruwować. Dźensa běštej předmjetaj towaršnowěda/hospodarstwo/prawniske kubłanje a geografija na rjedźe. Na Budyskim Serbskim gymnaziju je dźensa jenički šuler pisomne pruwowanske nadawki w předmjeće geografija spjelnić měł.

Serbski duchowny budźe nawoda

Krótkopowěsće (16.04.18)

Montag, 16. April 2018 geschrieben von:

Dešno a Drjowk dobyćerjej

Lubin. Wjesny dźěl Dešno gmejny Dešno-Strjažow a město Drjowk stej dobyćerjej třećeho wubědźowanja „Rěči přichilena komuna – serbska rěč je žiwa“ w Braniborskej. Wiceprezident Krajneho sejma Braniborskeje Dieter Dombrowski (CDU) je jimaj myće na wuznamjenjenskim zarjadowanju pjatk w Lubinje přepodał. 17 městow a gmejnow a jedyn zarjad běštej so požadałoj.

„Zmij“ wospjet mytowany

Lipsk. Wojerowska filmowča Angela Schuster a kamerownik Martin Rattke buštaj wčera na wubědźowanju krótkofilma „Kurzsuechtig“ w Lipsku we wobłuku fikcija z dorostowym mytom wu­znamjenaj. Wonaj běstaj so ze swojej twórbu „Zmij“ na wurisanju wobdźěliłoj. Film předstajeja mjez druhim přichodny štwórtk w Budyšinje.

Bretonojo su znowa hosćo

Krótkopowěsće (13.04.18)

Freitag, 13. April 2018 geschrieben von:

Institut na datowych wikach

Lipsk. Budyski Serbski institut wobdźěli so na tak mjenowanym kulturnym hackathonje Coding da Vinci. Na jutřišim zarjadowanju zetkaja so wuwiwarjo software a hardware w Lipšćanskej uniwersitnej bibliotece. Zaměr je, na zakładźe swobodnje přistupnych digitalizatow nowe­ kompjuterowe programy tworić. Institut přewostaji za to daty „statistiki Serbow“ a historiske fota.

Deklaracija Łužiskeje aliancy

Landshut. Za lětuši kongres Europskeje swobodneje aliancy (EFA) je Łužiska alianca deklaraciju zapodała. W njej namołwja Němsku, Saksku a Braniborsku, zo bychu wutworjenje demokratisce legitimowaneho ludoweho zastupnistwa Serbow aktiwnje podpěrali. Nimo toho je EFA prošena, pósłać mjezynarodnych wólbnych wobkedźbowarjow na zjawne wuličenje hłosow. Kongres EFA je dźensa a jutře w bayerskim Landshuće.

Wowčerjo peticiju přepodali

Krótkopowěsće (12.04.18)

Donnerstag, 12. April 2018 geschrieben von:

Wustajeńca wo Minje Witkojc

Bórkowy. W Domizniskej stwě Bórkowy su wčera wosebitu wustajeńcu, mjez druhim priwatnych fotow a listow, wu­znamneje basnjerki Miny Witkojc k jeje 125. posmjertnym narodninam wote­wrěli. Přehladka wobsahuje tež nahra­wanja, na kotrychž je Delnjoserbowka słyšeć. Ludowe nakładnistwo Domowina přihotuje w tym zwisku słuchoknihu.

Literarne dny zahajene

Zhorjelc. Pod hesłom „Crossing border­lands (mjezy překročić)“ su wčera lětuše Literarne dny podłu Nysy zahajili. Hač do njedźele wotměwaja so na woběmaj bokomaj Nysy mjez druhim pólsko-němske čitanja, matineje a podijowe dis­kusije. Wjeršk budźe němskorěčna prapremjera dokumentarneho filma Łukasza Chwałka „Jacob Böhme – Žiwjenje a skutk“.

Busowe dwórnišćo ponowja

Varnsdorf. Žadanjam časa hižo njewotpowědowace busowe dwórnišćo w centrumje Varnsdorfa ma so lětsa ponowić. Jeho modernizacija w hódnoće 1,65 milionow eurow je pak hakle spočatk cyłkowneje rekonstrukcije Naměsta Edvarda Beneša, kotrež měło po planowanym dotwarje nowy a wjele dostojniši napohlad dóstać.

Krótkopowěsće (11.04.18)

Mittwoch, 11. April 2018 geschrieben von:

Za wjace serbskosće w cyrkwi

Podstupim. Rada za serbske naležnosće Braniborskeje je so wčera w Pod­stu­pimskim krajnym sejmje schadźo­wała. Mjez hosćimi bě dr. Hartmut Leipner, předsyda Spěchowanskeho towarstwa za serbsku rěč w cyrkwi, kaž předsyda rady­ Torsten Mak SN zdźěli. Leipner sej přeješe, zo by so serbskosć w cyrkwjach sylnišo jewiła.

Skruća financnu móc komunow

Drježdźany. Wokrjesam přisłušne komuny maja za lěta 2018 do 2020 stajnje 70 eurow za prěnje tysac wobydlerjow dóstać, maksimalnje 70 000 eurow. To předwidźi naćisk zakonja wo přizwolenju pawšalnych připokazankow k skrućenju wjesneho ruma, kotryž je sakski kabinet wčera schwalił. Hač do lěta 2020 podpěruja financnu móc sakskich komunow dohromady z 90 milionami eurow.

Romojo so sami ličili

Krótkopowěsće (10.04.18)

Dienstag, 10. April 2018 geschrieben von:

Myto Danielej Libeskindej

Zhorjelc. Architekt Daniel Libeskind z USA je lawreat lětušeho Mjezynarodneho mostoweho myta europskeho města Zho­rjelca-Zgo­rzeleca. Počesćeny přiwobroća so přeco zaso temam, kotrež „bjezdna swětowych stawiznow w 20. a 21. lětstotku pokazuja a zmóžnjeja wobhladowarjej dopóznaće, zo njesmě so tajke něšto ženje wjace stać“, zdźěli towaršnosć k spožčenju myta wčera w Zhorjelcu.

Namjety hišće zapodać

Rakecy. Hišće hač do pjatka, 13. apryla, je chwile, požadać so ze swojimi projektami za wuwiće wjesneho ruma wo spěchowanje we wobłuku dźewjateje projektoweje namołwy Leaderoweho regiona Hornjołužiska hola a haty. Na to skedźbnja regionalny management w Rakecach, kotryž próstwystajerjow tež fachowje poradźuje. Tónkróć je budget 2,6 milionow eurow k dispoziciji.

Społnomócnjeny SPD za wuchod

Anzeige