China Tibet zawrěła

Mittwoch, 20. Februar 2019 geschrieben von:

Peking (dpa/SN). Krótko do 60. róčnicy ćeknjenja dalaija-lamy z Tibeta je knježerstwo Chiny jězby wukrajnikow do regiona zakazało. Hakle po 1. aprylu su tajke zaso dowolene, zdźěleja dźensa wjacore dowolowe agentury. Stajnje do wažnych politiskich zetkanjow a róčnicow njeje turistam z wukraja dowolene region wopytać. Wjac hač sto Tibećanow je so minjene lěta protesta přećiwo politice chinskeho knježerstwa dla samych zapaliło. Tajkich hrózbnych wobrazow so kraj boji.

Znowa rekord docpěli

Frankfurt n. M. (dpa/SN). Najebać mjenje eksportow kónc lěta 2018 je němska elektroindustrija dalši rekord docpěła. Tak je hódnota jeje eksportow wo pjeć procentow na nětko 211,9 miliardow eurow rozrostła, zdźěla centralny zwjazk elektroindustrije w Frankfurće nad Mohanom. To je pjaty rekord w minjenych pjeć lětach. Najwažniši wuwozny kraj wostanje China. Na druhim městnje slěduja USA.

Wójsko za swětnišćo wutworić

Po tym zo bě so wčera w šwicarskim sněhakowanišću Crans-Montana wjacore sta metrow šěroka lawina na pistu pušćiła, pytachu pomocnicy hórskeje wuchowanskeje słužby cyłu nóc za móžnymi woporami. Štyrjoch ludźi su krótko po lawinje ze sněha wuchowali. Kaž policija dźensa zdźěli, njeje mjeztym nichtó dalšich zhubjenych přizjewił. Foto: pa/Denis Mentha

Zaso wjac přeńdźenjow

Mittwoch, 20. Februar 2019 geschrieben von:

Berlin/Drježdźany (dpa/SN). Financni pruwowarjo zwěsćichu minjene lěta stupacu ličbu přeńdźenjow přećiwo minimalnej mzdźě. Loni su tohodla 351 jednanjow zahajili, kaž wčera ze Sakskeje pochadźacy zapósłanc zwjazkoweho sejma Alexander Krauß (CDU) zdźěli, pokazujo na ličby zwjazkoweho financneho ministerstwa. Před lětomaj bě jich 148 jednanjow, w lěće 2017 hižo 231. Mjez nimi su pady, w kotrychž njeje dźěłodawar minimalnu mzdu płaćił, abo njeje winowatosć dokumentacije dźěłoweho časa dodźeržał. Po słowach politikarja su pruwowarjo loni cyłkownje 2 626 kontrolow pola dźěłodawarjow přewjedli a w 1 784 padach přeńdźenja zwěsćili. W prěnim rjedźe pruwuja zawody, hdźež je riziko wobšudźenja wosebje wulke.

Alexander Krauß ma pruwowanski šema­ za dobry, dokelž steji kwalita kontrolow na prěnim městnje, nic ličba.

Wjace hladanja potrěbnych

Mittwoch, 20. Februar 2019 geschrieben von:
Kamjenc (dpa/SN). Ličba hladanja po­trěbnych w Sakskej je so kónc lěta 2017 na nimale 204 800 ludźi jasnje powjetšiła. To je hladajo na přepytowanje dwě lěće do toho zwyšenje wo 22,8 procentow, zdźěla krajny statistiski zarjad ze sydłom w Kamjencu. Dale statistikarjo informuja, zo 153 700 ludźi doma hladaja, štož wotpowěduje rozrostej wo 30,6 procentow. W najwjac padach staraja so bjezwuwzaćnje přiwuzni abo priwatne wosoby wo potrěbnych. Dalše 60 247 wosobow hladaja pak ambulantne słužby same pak zhromadnje ze swójbnymi.

Chcedźa wjace solarnych připrawow

Mittwoch, 20. Februar 2019 geschrieben von:

Podstupim (dpa/SN). W naslědnej kra­jinje hórnistwa (Bergbaufolgelandschaft) Bra­ni­bor­skeje měli po woli Swobodnych wolerjow solarne připrawy nastać. Na 40 z wjac hač 500 kwadratnych kilometrow, kotrež budu hišće saněrowane, móhli tajke natwarić, zwurazni wobswětowy rěčnik Swobodnych wolerjow Robert Soyka wčera w Podstupimje. „Płoniny njetrjebaja tuž za ratarstwo abo lěsnistwo přihotowane być“,­ Soyka rjekny. Nimo­ toho su so płaćizny solarnych modulow jasnje znižili.

Braniborske wobswětowe ministerstwo namjet zakładnje njewotpokazuje. „Znate je, zo su na někotrych přestrjenjach hižo solarne připrawy instalowane“, rozłoži rěčnik ministerstwa Jens-Uwe Schade. Přiwšěm měli wuskutki na wobswět­ a wid wobsedźerjow ležownosćow wobkedźbować. Zajimy mjez ratarskimi­ a energijowymi předewzaćemi dyrbja wurunane być. Wuspěšne ratarstwo­ w pohórnistwowej krajinje je za regionalne­ dźěłowe wiki tohorunja jara­ wažne.

Wjesne kónčiny bóle podpěrać

Mittwoch, 20. Februar 2019 geschrieben von:

Polěpša poskitki bliskowobchadnych srědkow w Hornjej Łužicy

Drježdźany (SN/BŠe). Wjacore naprawy, kotrež bě wuhlowa komisija njedawno w swojej kónčnej rozprawje namjetowała, zaběraja so mjez druhim z lěpšej mobilitu w regionje. Tež wobchadny zaměrowy zwjazk Hornje Łobjo (VVO), kotremuž zapadna Łužica z městomaj Kamjencom a Wojerecami přisłuša, widźi w někotrych idejach šansu, swoje bliskowobchadne zaměry spěšnišo zwoprawdźić. „Loni w meji smy našu ideju wo spěšnoželeznicy Łobjo-Łužica předstajili, zo móhli za dalše postupowanje zwjazkowe financne­ srědki dóstać“, rozłožuje jednaćel VVO Burkhard Ehlen. „Z elektrifikaciju železniskeje čary mjez Drježdźanami a Zhorjelcom kaž tež Drježdźanami a Kamjencom budźe zakład wutworjeny, zo móhli tam spěšnoželeznicu zasadźić“, jednaćel wuswětla. To pak su daloko do přichoda sahace plany. Hladajo na planowanu wjetšu spěšnosć ćaha přez Rólany (Ruhland) abo Kamjenc do Wojerec so jězbny čas jasnje skrótši.

Pokazuja wobličo

Mittwoch, 20. Februar 2019 geschrieben von:
Za dobre tři měsacy změja wobydlerjo ­Budyskeho wokrjesa nowy wokrjesny sejmik wolić. Strony a wolerske zjednoćenstwa hižo z połnej paru swojich kandidatow nastajeja. Wčera je to tež Serbske wolerske­ zjednoćenstwo w Pančicach-Kukowje činiło. Hladajo na poměr mjez žonami a mužemi bych sej tež hinaši wuslědk předstajić móhł, hač zo su mjez dohromady 24 kandidatami jeno tři žony. Wažniše pak zda so mi być, zo je scyła dosć ludźi zwólniwych so k wólbam nastajić dać. To ma mjenujcy něšto ze zjawnym wustupowanjom činić, štož zawěrno kóždemu njeleži. Ćim chwalobniše je, zo Serbske wolerske zjednoćenstwo zaso we wšitkich štyrnaće wólbnych wokrjesach nastupi. To dźě je jenička šansa, zo na kóncu znajmjeńša z jednym mandatom do sejmika zaćehnje. Jeli 26. meje dosć ludźi na hłosowanskim lisćiku swój křižik na prawym městnje sčini, so to nadźijomnje tež poradźi. Marian Wjeńka

Kandidaća Serbskeho wolerskeho zjednoćenstwa za wólby Budyskeho wo­krjesneho sejmika 26. meje 2019 su:

1 Wjesela, Jan

2 Kaulfürst, Fabian

3 Krygaŕ, Mato

Kaulfürst, Lucian

4 Šlechta, Pavel

Budar, Henry

5 Łušćanski, Jurij

Breindl, Jan

6 Nuk, Jan

Wawrikowa, Katleń

7 Korjeńk, Pětr

8 Bjeńš, Tomaš

9 Šmit, Měrko

10 Hrjehor, Rolf

11 Bulank, André

12 Budar, Jan

Blumenstein, Andreas

Jurkowa, Katharina

Kowar, Marko

Hrjehorjowa, Sonja

Korjeńk, Měrko

Škoda, Clemens

13 Kašpor, Jan

14 Sroka, Werner

Budyski wokrjes je do 14 wólbnych wo­krjesow rozrjadowany. W kóždym su kandidaća zwólniwi k wólbam nastupić.

To a tamne (20.02.19)

Mittwoch, 20. Februar 2019 geschrieben von:

Nimo je zhromadne hońtwjerske wjeselo. Dokelž je pos z třělbu na hajnika třělił, ma to nětko sćěhi za 74lětneho. Wón dyrbi swoje hońtwjerske wopismo wotedać, dokelž njeje třělbu zawěsćenu měł. Jako so z wuchodźowarku rozmołwješe, je so jeho pos w awće z hońtwjerskej třělbu hrajkał, na hajnika třělił a jeho tak na ruce zranił.

Po turbulentnej jězbje z pokradnjenym awtom sam telefonisce pola policije přizjewił je so chětro natutkany 24lětny w badensko-württembergskim Ludwigsburgu. Po wšěm zdaću je sej potom tola hinak přemyslił a so radšo zminył. Policija muža na to pytaše a namaka jeho skónčnje doma w bydlenju. Bjez jězbneje dowolnosće bě młody muž z awtom runjewon přez kružny wobchad jěł, do parkowaceho awta zrazył a na to do štoma, doniž jeho sćěna domu njezadźerža.

Nowy pad znjewužiwanja

Dienstag, 19. Februar 2019 geschrieben von:

Paris (dpa/SN). Přećiwo pósłancej bamža w Parisu eksistuje podhlad seksualneho znjewužiwanja. Bywši sobudźěłaćer města je to policiji wozjewił, kaž francoske medije informuja. Njeskutk bě so spočatk lěta 2018 na swjedźenju w radnicy stolicy kraja stał. Powěsć wozjewili su runje nětko do wjerškoweho zetkanja zajutřišim we Vatikanje, hdźež chce něhdźe 190 duchownych swěta z bamžom Franciskusom na temu znjewužiwanje wuradźować.

Skorža přećiwo prezidentej USA

Washington (dpa/SN). Spřećiwjenje napřećo planam prezidenta USA Donalda Trumpa, kiž chce murju na mjezy k Mexiku twarić, so dale a přiwótřa. Wčera je koalicija 16 zwjazkowych krajow, mjez nimi Kaliforniska a New Mexico, přećiwo wozjewjenju Trumpa nuzoweho stawa dla, skóržbu zapodało. Minjeny pjatk je prezident nuzowy staw na južnej mjezy USA wuwołał, zo by swoje plany k twarej namjezneje murje pohonjał. Z wozje­wjenjom móže wón pjenjezy za murju ze wšelakich wobłukow brać, čemuž so zwjazkowe kraje wobaraja.

Zetkanje wotprajene

Anzeige