Dźesatu róčnicu wokrjesa swjećili

Montag, 18. Juni 2018 geschrieben von:
Wjacore sta ludźi su wčera klóšterski a swójbny swjedźeń w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje wopytali. Na jewišćomaj na klóšterskim dworje a w zelowej zahrodźe dožiwichu woni program ze spěwom a reju. Jedyn z wjerškow bě hudźbny ćah z Oberlichtenauwa. Nimo toho předstajichu so zarjadnišća a towarstwa, mjez druhim Towarstwo Cyrila a Metoda. Dale wabjachu přirodowe wiki k dundanju a woptawanju kulinariskich wosebitosćow. Kóždolětny swjedźeń steješe lětsa cyle w znamjenju dźesaćlětneho wobstaća Budyskeho wokrjesa w jeho dźensnišej formje. Foto: Feliks Haza

Městnosć zetkanja OSSI

Dienstag, 12. Juni 2018 geschrieben von:

Pomoc migrantam je ćežišćo dźěła we Wojerowskim młodźinskim klubje

Wojerecy (SiR/SN). Zamołwity Sakskeje za wukrajnikow Geert Mackenroth je swoje wobdźělenje na interkulturelnym swjedźenju za dźěći, młodźinu a swójby we Wojerowskim klubje OSSI krótkodobnje wotprajił. Politikar chcyše so minjenu sobotu wo tuchwilnym stawje a přichodźe zarjadnišća přeswědčić. Rozsud Mackenrotha njeje pak swjedźenjej škodźał. Zajimcy wužiwachu składnosć sej poskitki zbližić. Regionalne dźěłanišćo, za kubłanje, dźěło a perspektiwy žiwjenja (RAA) Wojerecy-wuchodna Sakska je wobhospodarjer OSSIja. Zhromadnje ze swojimi partnerami chce wone k tomu přinošować, zo su wobydlerjo kmani so zamołwiće a ze swójskeje iniciatiwy za zhromadnosć zasadźić. Za to wuhotuja sobudźěłaćerjo poskitki, wosebje za dorosćacych, a spěchuja wuwiće socialneje kaž tež indiwidualneje kompetency.­ ­Zdobom podpěruja ciwilnotowaršnostny ­angažement přećiwo prawicarskoekstremistiskim ideologijam.

Dom žiwjenja za mrějacych

Dienstag, 05. Juni 2018 geschrieben von:

Dalši wuchodosakski hospic ma w Biskopicach nastać

Biskopicy (UM/SN). Srjedź awgusta maja so wottorhanske naprawy za přichodny stacionarny hospic w Biskopicach zahajić. To zdźěli jednaćel předewzaća Křesćanski hospic wuchodneje Sakskeje (CHO) Stephan Wilinski na naprašo­wanje. W druhim połlěće 2019 chcedźa po Ochranowje druhe tajke zarjadnišćo w Hornjej Łužicy wotewrěć. Wone ma potom městno cyłkownje dwanaće wobydlerjam skićić.

Projektaj za tolerancu mytowanej

Mittwoch, 16. Mai 2018 geschrieben von:

Drježdźany (SN/at). Z projektom „Budyske rozmołwy“ je dźewjeć wobydlerjow sprjewineho města lěta 2015 nadstronsku a generacije přesahowacu wuměnu wo towaršnostnych prašenjach a aktualnych problemach w měsće a wokrjesu zmóžniło. Runje w času, hdyž přińdźechu tysacy ćěkancow do Němskeje a tak tež do Hornjeje Łužicy, bě iniciatorej Christianej Kämpfe tajka wuměna wažna. Fachowe přednoški, zetkanja, čitanja a diskusijne koła pomhachu ludźom sej měnjenje wutworić. Za swój angažement bu projekt „Budyske rozmołwy“ wčera w sakskej stolicy z mytom wubědźowanja „Aktiwnje za demokratiju a tolerancu 2017“ počesćeny.

Z rěču a kulturu wobohaćeć

Donnerstag, 03. Mai 2018 geschrieben von:

Projekt Europskeje unije „55+“ posylnja angažowanych seniorow

Wostrowc (AK/SN). Za někotre lěta budźe kóždy druhi wobydler Zhorjelskeho wokrjesa znajmjeńša 55 lět stary. „Runje tući ludźo pak su sej zdobyli wysoke kompetency w powołanju, swójbje a wólnym času. Chcedźa so angažować a woni maja za to chwile. „Trjebamy starych a jich nazhonjenja za přichod“, potwjerdźa dr. Michael Schlitt, předsyda Mje­zynarodneho zetkawanskeho centruma Marijiny doł (IBZ), zańdźeny štwórtk we Wostrowcu. Tam wotměchu po zahajenju projekta Europskeje unije loni nětko druhu fachowu konferencu „Natwar kom­petencneho teama 55+ w němsko-pólskim pomjeznym rumje“. Projekt traje wot lěta 2017 do 2019. Iniciatorojo a part­nerojo za IBZ su agentura za regionalne wuwiće Kyrkonošow (Riesengebirgs­region KARR) z města Jelenia Góra w Pólskej. Za pro­jekt móža nałožić 669 000 eurow­. Z nich přińdźe 568 000 eurow ze spě­­chowanskich srědkow europskeho programa „Interreg Pólska-Sakska“. 101 000 eurow swójskeho podźěla nje­setej kooperaciskej partneraj. Po intensiwnym wuhódnoćenju chcedźa zdźěłać brošuru z dokumentaciju.

Lěpje mjenje, hač ničo

Mittwoch, 02. Mai 2018 geschrieben von:
Dźe wo naše šule a mjezsobnosć na nich, potom je serbska zjawnosć wo tym přeswědčena, zo je klima na serbskich kubłanišćach dobra. Husto so praji, zo su naše dźěći zwjetša dušne, a lěpšina je, zo nimamy přewjele šulerjow. Přiwšěm, tež w serbskim šulskim kraju je so moderny swět zado­mił. Wučerjo wědźa, zo maja šulerjo starosće. Šuler pak nochce w kóždym pa­dźe­ hić ze swojimi problemami k wučerjej, ale pyta za radu pola zwonkastejaceho. Socialni dźěłaćerjo su tuž prawa adresa. Dobry to rozsud Sakskeje, přistajić fachowcow w kóždej powšitkownokubłacej šuli. Derje tež, zo ma so tam zaručić 40 hodźinow socialneho dźěła. Na te wašnje hodźi so tójšto zdokonjeć. Škoda pak, zo njepřizwoli so kubłanišćam poskitk, hdyž njehodźa so wšitke 40 hodźinow zaru­čić. Ja wšak měnju, lěpje je měć tajki poskitk z mjenje, z 20 abo 30 hodźinami, hač scyła žadyn. Milenka Rječcyna

Dźěći swěta w Domje lutkow

Freitag, 13. April 2018 geschrieben von:

„Dźeń a nóc tolerancy“ w Ćišćanskej pěstowarni wotměli

Ćisk (SiR/SN). Zarjadnišćo za koordinaciju kubłanja pola wyšeho měšćanosty Stefana Skory (CDU) a iniciatiwa Ciwilna kuraža Wojerecy stej na akciju „Dźeń a nóc tolerancy“ přeprosyłoj. Srjedu mějachu tuž hólcy a holcy z Wojerowskeho domu požadarjow azyla a dźěći Domu lutkow w Ćisku sładnosć, so mjez sobu zeznać. Zarjadnišćo, kotrež je w nošerstwje Dźěłaćerskeho dobroćelskeho skutka, bě so na akciji wospjet wobdźěliło, mjeztym třeći króć. Tak dožiwichu dźěći wšelakeho pochada zhromadne dopołdnjo. „Chcemy ze zetkanjom docpěć, zo so mjezsobne strachi přewinu. Dźeń měješe w dźěćoch, wšojedne kotreho pochada su, pozitiwne a nadźijomnje trajne začuće zawostajić“, rozłoži zakładny zajim dnja zetkanja Dora Gebauerowa z wobydlerskeho zwjazka „Wojerecy pomhaja z wutrobu“.

Za tolerancu z druhimi

Montag, 09. April 2018 geschrieben von:

„Na nami zaleži, hač wšitko wostanje, kaž je. Na nami zaleži, hač so něšto změni w dźensnišim swěće.“ Pod tymle hesłom přewjedu zajutřišim, srjedu, we Wojerecach a wokolinje „Dźeń a nóc za tolerancu“.

Wojerecy (SN/MiR). Citat ewangelskeje fararki Hannelory Frank je městu Wojerecam zawjazk, sadźeć akcenty za rozmyslowanje a za móžnosće zetkanja. Tak wotměja srjedu w dźewjeć institucijach a zarjadnišćach w měsće a wokolinje zarjadowanja zaběrace so ze zhromadnosću, z wotewrjenosću, respektom a pře­ćiwo njepřećelskosći napřećo cuzym. Město Wojerecy ma wosebitej dźeń a nóc tolerancy, kotrejž wot lěta 2013 wobstajnje přewjeduje, za hódne zarjadowanje we wobłuku swjatočnosćow k 750. róč­nicy wobstaća města.

Maltezojo staraja so wo dorost

Donnerstag, 05. April 2018 geschrieben von:

Saksko-braniborska powšitkowno­wu­žitna towaršnosć maltezow je minjene tydźenje na zarjadowanjach wospjet swoje wukubłanske městna w chorowni a starowni předstajała.

Kamjenc (SN/mwe). „Cyłkownje smy ze za­jimom za naše wukubłanske powołanja jara spokojom“, praji Beate Mögel, hladanska direktorka w Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana. „Wjeselimy so, zo móžemy lětsa nazymu zaso dźewjeć młodych ludźi jako strowotniskich a hladarjow chorych kaž tež na baby wukubłać.“ Na wustawach maltezow započnu w druhej połojcy lěta tež hladarjow starych ludźi wukubłać. Nimo toho móža so wuknjacy Worklečanskeje, Kulowskeje a Ralbičanskeje wyšeje šule w chorowni přizjewić, zo bychu na stacijach praktikum přewjedli.

Hartz IV ludźiz Łužicy ćěri

Mittwoch, 28. Februar 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/jž). Dale a bóle pyta serbski zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) za móžnosćemi, bjezdźěłnych zaso do dźěłoweje towaršnosće přinjesć. Žada sej tuž korekturu Hartza IV. „Ryzy pjenježna podpěra stata njedosaha, zo by so bjezdźěłny čłowjesce do towaršnosće integrował.“ Jako móžne rozrisanje problema widźi Šiman naprawy za wobstaranje dźěła (ABM). Dźěłopytacym ma so při znowazarjadowanju pomhać a jim maja so přiměrjene dochody zawěsćić. „Po cyłej Hornjej Łužicy pobrachuja hladarjo wodźiznow a dźěłowe mocy we wobłuku dróhotwara, škita přirody kaž tež na dźěćacym/młodźinskim polu.“ Wjesnjanosća dawno hižo na fakt ABM skedźbnjeja. Dźěła je na wsach wjace hač dosć. Towaršnosć sama na sebi měła so tež změnić. Dźěći dyrbjeli z wjac nadźiju do přichoda hladać a starši měli jim za to z přikładom być, to rěka, zo zamóža so sami zastarać a zo na dźěło chodźa. Nimo toho powjetšeja ABM šansy, po dźěle na tak mjenowanych druhich dźěłowych wikach na prěnje so dóstać a tak firmam k dispoziciji być.

Anzeige