400 litrow za sydom kilometrow

Donnerstag, 21. März 2019 geschrieben von:
Tajkile wobraz nastajnosći něhdźe widźiš. Po wěstych lětach su markěrowanske smuhi a znamješka na dróhach lědma hišće spóznajomne, dokelž su je awtowe wobruče­ takrjec wotdrapali. Potom dyrbja nowe smuhi a znamješka na puć napryskać. W Pěskecach a wokolinje činješe to wčera specialna firma z Wittstocka, kotruž smy tam z jeje njewšědnym nastrojom wuhladali. Kaž nam sobudźěłaćerjo přera­dźichu, ma pryskanska mašina tank za 400 litrow barby. To dosaha za něhdźe sydom kilometrow. Na nakładnym awće wšak bě hišće wjace barby. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (21.03.19)

Donnerstag, 21. März 2019 geschrieben von:

Myto za europske dorozumjenje

Lipsk. Na wotewrjenju Lipšćanskich knižnych wikow spožčichu amerisko­ruskej žurnalistce Mashi Gessen za publikaciju „Přichod su stawizny – Kak je sej Ruska swobodu zdobyła a zaso zhu­­biła“ Knižne myto za europske dorozumjenje. Myto je z 20 000 eurami dotě­rowane. We wobkrućenju mjez druhim rěka, zo přisłuša awtorka „najwažnišim hłosam, zasadźacym so za čłowjeske prawa a přećiwo homofobiji“.

Serbowki wobkrućene

Budyšin. Serbske čłonki w předsyd­stwje wokrjesneho zwjazka Budyšin Žónskeje unije CDU su na wčerawšej wólbnej zhromadźiznje w Budyšinje w zastojnstwach wobkrućili. Marja Michałkowa z Lichanja je dale předsydka, Halena Jancyna z Ralbic městopředsydka a Borbora Hančikowa z Měrkowa pokładnica. Wone wobdźěla so tež na krajnej delegatnej konferency žónskeje unije.

Najwjetša zběrka selawkow

Policija (21.03.19)

Donnerstag, 21. März 2019 geschrieben von:

Mortweho wjelka na A 4 našli

Słona Boršć. Patrulja awtodróhoweje policije je dźensa krótko po połnocy na awtodróze A 4 do směra na Drježdźany pola Słoneje Boršće přejědźeneho wjelka našła. Zastojnicy wzachu mortwe zwěrjo sobu na Budyski rewěr a přepodachu je zawołanemu zastupjerjej Rěčičanskeho wjelčeho běrowa. Tam chcedźa nětko zaměrnje za tym slědźić, čehodla dyrbješe wjelk nócny wulět na awtodróhu ze swojim žiwjenjom zapłaćić.

Nowe domy na druhim městnje

Mittwoch, 20. März 2019 geschrieben von:

Radwor (SN/MkWj). Planowane twarske předewzaće při Radworskich Młynskich chěžach na dobro noweho sydlišća za jednoswójbne domy je z blida. Gmejnscy radźićeljo su na swojim wčerawšim posedźenju z wjetšinu přećiwo tomu hłosowali. Město toho chcedźa nětko nowe ležow­nosće za Radworskej wjacezaměrowej halu „Slavia“ za twar nowych swójskich domow přewostajić.

Hłowny nastork rozsuda běchu wuwjedźenja nawody Čornohodlerskeho ratarskeho předewzaća Svena Graffy. Wón so starosći, zo bychu nowi wobydlerjo w sydlišću wot smjerda, kotryž z dejneho kombinata ćehnje, potrjecheni byli. To móhło nawodźe po jeho měnjenju tójšto „potenciala zwady“ wunjesć. Nic naposledk starosći so wón w tym zwisku wo da­lewobstaće swojeho zawoda. Hižo nětko dyrbja wobydlerjo Pod Dubami a Młynskich chěžow stajnje zaso emisiju znjesć. Sven Graff gmejnje tuž wčera namje­towaše, zo móhł płoninu nimale dweju hektarow na druhim městnje přewostajić.

Hač do jutrow drje je hišće dobre štyri tydźenje chwile, w Paulec firmje w Póckowach pak hižo dawno na wulki swjedźeń mysla. Tam­ mjenujcy produkuja najwšelakoriše dekoraciske wudźěłki kaž małe ćipki, kotrež mjez druhim z dołhich šlebjerdow nastawa­ja. Ze samsneje maćizny zhotowja Volkmar Paul tež rjedźenske rynki za wóski kolesow. Foto: Steffen Unger

Lift hišće z blida njeje

Mittwoch, 20. März 2019 geschrieben von:

Nadrobnosće přetwara domu zarjadniskeho zwjazka předstajili

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Hač do kónca tohole měsaca měł naćisk plana za energetiske saněrowanje a přetwar běrowoweho twarjenja zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe doskónčnje před­ležeć. Potom bjeru sej dwaj tydźenjej chwile wo naćisku diskutować. To předwidźi časowy plan, kotryž je architekt Stanisław Statnik na wčerawšim posedźenju zarjadniskeho zwjazka předstajił.

Dohlad do swěta pjenjez a jich přichoda dóstali

Mittwoch, 20. März 2019 geschrieben von:

Njebjelčicy (JK/SN). Technologisce je swět bjez pjenjez přichodnje móžny, budźe­ pak hišće dołho trać. Ludźo a hospodarstwo pak dyrbitej so na to nastajić. W jara zajimawym přednošku wodźeše Drježdźanski fachowc na polu financow Friedbert Damm zawčerawšim dwaceći zajimcow na Njebjelčanskim gmejnskim zarjedźe po swěće pjenjez a jich stawi­znow a poda wuhlad do jich přichoda.

Přednošk wotmě so we wobłuku zarjadowanjow pod hesłom „Kontrowersnje na městnje“, kotrež organizuje sakska centrala za politiske kubłanje zhromadnje z Budyskej ludowej uniwersitu a Njebjelčanskej gmejnu. Kaž zastupjer sakskeje centrale za politiske kubłanje An­dreas­ Heinrich rjekny, je wažne, zo so wobydlerjo dale kubłaja a so z načasnymi problemami rozestajeja. Wosebje pjenjezy a financy su tak wažne kaž hišće ženje do toho. Nimo starosće wo zasta­ranju w starobje je trjeba, wosebje młodostnych a dźěći na wobchad z pjenje­zami derje přihotować. Moderne medije a čas digitalizacije wužaduja sej prawy poměr k pjenjezam a wobchad z nimi.

Zahrodkarjo swój jubilej wulce swjećili

Mittwoch, 20. März 2019 geschrieben von:

Budyšin (WL/SN). Ze swjedźenskim zarjadowanjom woswjećichu zahrodkarjo stareho Budyskeho­ wokrjesa minjenu njedźelu w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle stote narodniny swojeho teri­torialneho zwjazka zahrodowych přeće­low Budy­skeho wokrjesa (TGLB). Nimo mnohich­ dalšich oficialnych hosći wu­zběhnyštaj tež zapósłancaj Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) a Hajko Kozel (Lěwica) wuznam zahrodkarjow za towaršnosć. Šiman dopomni so w tym zwisku na rjane dźěćatstwo w zahrodnišću „Wječorne słónco“.

Budyska twarska měšćanostka Juliane Naumann měješe małozahrodkarstwo samo za „jenički konstantny cyłk, kotryž je žołmy minjenych sto lět nimale bjez stratow přetrał“. Dźensa přisłuša Budyskemu teritorialnemu zwjazkej 78 małozahrodkarskich towarstwow z dohromady 3 914 parcelemi.

Krótkopowěsće (20.03.19)

Mittwoch, 20. März 2019 geschrieben von:

Trilex dale jězdźi

Budyšin. Předewzaće Länderbahn z ćaha­­mi Trilex ma wot decembra dale že­lezniski wobchad na pjeć wuchodo­sakskich čarach zaručić. Mjez nimi stej Drježdźany–Zhorjelc a Drježdźany–Žitawa, kaž Wobchadny zwisk Hornja Łužica-Delnja Šleska zdźěli. Tón bě wčera wo­spjetnemu rozdaću nadawka přihłosował. K tomu słuša, zo ma Länderbahn za poł­dra lěta swoje ćahi modernizować.

Z delegaciju do Porynskeje

Choćebuz. Delegacija łužiskich woby­dlerskich iniciatiwow wobdźěli so sobotu, 23. měrca, na hwězdnym pochodźe wsow w kónčinje brunicoweje jamy Garzweiler (Sewjerorynska-Westfalska). Hwězdny pochod bě w Delnjej Łužicy dlěje hač dźesać lět zetkanišćo spjećo­wanja přećiwo nowym brunicowym jamam. Na prěnim tajkim w Porynskej njesmě łužiska delegacija pobrachować, zdźěla Renej Šuster ze Zeleneje ligi.

Z nowym kantorom

Policija (20.03.19)

Mittwoch, 20. März 2019 geschrieben von:

Z pokradnjenej kokošu zahinył

Weigsdorf-Köblitz. Wodźer Hyundaija je zawčerawšim rano we Weigsdorfje-Köblitzu w Kumwałdskej gmejnje ze swojim awtom do wjelka zajěł. Štyrinohaty rubježnik bě krótko do toho kokoš po­padnył a měješe ju hišće w klamje, jako awto na Hłownej dróze přijědźe a hižo borzdźić njemóžeše. Wjelk při zražce zahi­ny. Popadnjenej kokoši tohorunja hižo­ pomhać njemóžachu. Na awće nasta 2 500 eurow škody.

Anzeige