Pólska „kolacja“

Montag, 12. November 2018 geschrieben von:
Kónctydźenski nazymski swjedźeń pólskeje zhromadnosće w Budyskim wokrjesu je znowa tež Serbow přiwabił. Pólski narodny swjatk je za to dobra přiležnosć. A hibićiwi organizatorojo z wokrjesnej społnomócnjenej za wukrajnikow Annu Piętak-Malinowskej a z teamom Kamjentneho domu běchu wulkotny poskitk přihotowali. Haj, 917 we wokrjesu bydlacych Polakow je wobohaćenje. Woni wědźa, kak so prawje swjeći. Za jich hospodliwosć namaka tež přitomny předsyda Němsko-Pólskeho towarstwa Sakskeje Wolfgang Howald słowa chwalby. W Drježdźanach, tak wón powědaše, su wčera tohorunja pólski narodny swjatk wopominali. Jako přikusk móžachu tam jenož bracle poskićeć. Porno tomu běchu w Budyšinje pólsku „kolacju“ přihotowali, z bigosom, pelmenijemi, šmałcowymi pomazkami a tykancom. Pólska jědź a pólska kultura słušatej na tajkim dnju prosće hromadźe. Dźak tuž pilnym přihotowarjam! Axel Arlt

Na cyle wosebite wašnje zahaja kóžde lěto w Kulowje póstniski čas. K zazběhej 313. sezony zetkachu so wčera w tamnišej sportowni mužojo k mjezynarodnemu rańšemu piwku. Na programje stejachu mjez druhim wubědźowanje, štó najspěšnišo liter piwa wupije. W samsnym času witachu žony pjaty počas na Kulowskim torhošću. Foto: Beno Šołta

Dopomina na dóńt Židowkow

Montag, 12. November 2018 geschrieben von:
Při pomniku swjateju Cyrila a Metoda pola Stróžišća bu sobotu nowy mały pomnik poswjećeny. Wón dopomina na židowku Blumu Zylberberg. Wona bě na pochodźe jatych w februaru 1945 Serbowku w Stróžišću wo chlěb poprosyła a jón dóstała. Jako so k tamnym jatym wróći, ju stražnik lepi a zatřěli. Jeje sotra Rahel dyrbješe ju blisko mileniumoweho pomnika pochować. Na sobotnej swjatočnosći wobdźěli so něhdźe sto ludźi. Na njej spěwaše židowski kantor Michal Foršt z Prahi modlitwu kadiš. Farar Gabriš Nawka přednjese žohnowansku modlitwu. Podawk z lěta 1945 je na metalowych taflach, kotrež su na kamjeń připrawjene, w němskej, serbskej, jendźelskej a hebrejskej rěči wopisany. Iniciator pomnika je Radworčan Ludwig Sachsa zhromadnje z jeho přećelom Matthiasom Hüsnijom z Porchowa. Foto: Rafael Ledźbor

Z pakćikami dźěći zawjeselić

Montag, 12. November 2018 geschrieben von:

Smjerdźaca (aha/SN). W lěće 2001 załožene Towarstwo swj. Filomeny z tuchwilu dźewjeć čłonami a swojim agilnym předsydu Geratom Róblom njeje jeno znate z dotal cyłkownje 13 razow we Łazku wuhotowanych beneficnych koncertow. Mjeztym je z dobrej tradiciju, zo přewjeduje w adwentnym času za nuzu ćerpjacych pakćikowu akciju.

Před někotrymi lětami zezna Gerat Róbl připadnje Bołharku dr. Milenu Walewu,­ docentku na uniwersitomaj Niederrhein a Nürnberg. Wona přeprosy jeho do Razgrada, města z 33 000 woby­dlerjemi blisko rumunskeje hranicy. Tam je so Gerat Róbl wo nuzu tradacych swójbach, wo chudych dźěći w syrotownjach a wo njeznjesliwych poměrach tež w starownjach přeswědčił. A spon­tanje so Smjerdźečan rozsudźi, po swojich móžnosćach pomhać.

Krótkopowěsće (12.11.18)

Montag, 12. November 2018 geschrieben von:

Kundera znowa Čech?

Paris. Ministerski prezident Čěskeje Andrej Babiš je wuznamnemu spisowaćelej Milanej Kunderje poskićił, jemu znowa staćanstwo spožčić, kotrež běše jemu knježerstwo ČSSR dla kritiskeho romana „Kniha wo smjeću a zabyću“ w lěće 1979 wotpóznało. To pisaja wjacore čěske nowiny. Kundera sam so wo poskitku hišće wuprajił njeje.

Priwatna raketa wuspěšna

Wellington. Po dwěmaj jenož zdźěla wuspěšnymaj pospytomaj je wčera třeća raketa „Electron“ předewzaća Rocketlab dohromady sydom satelitow do orbita přinjesła. Mjez nimi je tež w Mnichowje zhotowjeny „Nabeo“, kiž ma nowu spinansku płachtu wupruwować, z kotrejž so objekty w atmosferje spěšnišo roz­žehla. Zaměr je, swětnišćowe smjeće efektiwnišo wotstronić.

Čěska za „zymski“ čas

Policija (12.11.18)

Montag, 12. November 2018 geschrieben von:

W poslednim wukomiku

Budyšin. Dospołnje wupaliło je so sobotu popołdnju na awtodróze A 4 blisko Budyšina wosobowe awto typa BMW X3. Po tym zo bě 39lětny wodźer kur w awće pytnył, wón na kromje jězdnje zasta. Lědma zo běchu wón, jeho mandźelska a sydomlětne dźěćo awto wopušćili, woheń wudyri a BMW zniči.

Čita z listow wojaka

Montag, 12. November 2018 geschrieben von:

Budyšin. Cyle w znamjenju kónca Prěnjeje swětoweje wójny steji přednošk Luisy Ertel jutře, wutoru, w 19 hodź. w awli Budyskeho Schilleroweho gymnazija. Tam čita wona z listow Maxa Alfreda Neubauera. 1885 w Budyšinje narodźeny wučer ćehnješe 1914 zahorjeny do wójny. Jako wojak bě zwjetša w Francoskej. W mnohich listach je wón swójbnym wo žiwjenju we wójnje a wo swojich dožiwjenjach rozprawjał.

Ekologisce twarić

Stróža. Architektka Kornelia Barth přednošuje zajutřišim, 14. nowembra, w 17 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow wo móžnosćach ekologiskeho twarjenja z drjewom. Mjez druhim předstaji wona masiwne twarske wašnja z drjewom bjez lěpka a chemije. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Na Rownjanskim pohrjebnišću chcedźa nětko 50 historiskich narownych kamjenjow nastajić. W přihotach na planowane přesydlenje­ běchu kamjenje restawrowali a składowali, zo móhli je na nowym městnje stajić. Dokelž pak Rowno po nowym koncepće LEAG tola njewotbagruja, tež pohrjebnišćo přenjesć njetrjebaja. Sobudźěłaćerjo Čornochołmčanskeho krajinotwar­skeho zawoda twarja nětko fundamenty, na kotrež narowne kamjenje pozdźišo staja. Foto: Joachim Rjela

Wobornicy zhladuja na jubilej

Freitag, 09. November 2018 geschrieben von:

Worklecy (aha/SN). Hdyž hakle 34lětny nawoda Worklečanskeje wohnjoweje wobory Bosćij Riedel zajutřišim, njedźelu, swojich kameradow a jich mandźelske do Hórčanskeho hosćenca wita, změje to wosebitu přičinu. Tam chcedźa na 75lětne spomóžne skutkowanje swojeje wohnjoweje wobory zhladować.

Inwestuja do pěstowarnjow

Freitag, 09. November 2018 geschrieben von:

Dźěwinscy gmejnscy radźićeljo dwójny hospodarski plan rozjimali

Brězowka (AK/SN). Gmejna Dźěwin přihotuje dwójny hospodarski plan za lěće 2019 a 2020. Inwestować chcedźa předewšěm do pěstowarnjow, do dobrowólneje wohnjoweje wobory a do wuhotowanja wsow. To podšmórny komornica Carmen Petrick na wčerawšim posedźenju Dźěwinskeje gmejnskeje rady w Brězowce. Hižo tydźenja běchu radźićeljo wo tym njezjawnje wuradźowali.

W Brězowskej pěstowarni chcedźa klětu krosnowanski nastroj natwarić a lěto pozdźišo škit před słóncom připrawić. W Dźěwinskej pěstowarni klětu pincu wusuša. Za wobě kubłanišći je předwidźane klimowu připrawu instalować, dokelž je w nimaj w lěću přećopło. Brězowsku gratownju wohnjoweje wobory planuja přichodne lěto přetwarić. To je wuměnjenje za to, zo móža tam pozdźišo nowe hašenske awto kupić. Hinak, hač dotal planowane, porno tomu w Dzěwinje najprjedy raz žane nowe jězdźidło njekupja.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019