Serbski tydźeń

Montag, 13. Juli 2020 geschrieben von:

Sćelak MDR wěnuje so hišće hač do soboty, 18. julija, w temowym tydźenju serbskim naležnosćam. Z wosebitym serwisom skedźbnjamy swojich čitarjow na přichodne wusyłanja:

Dźensa, 13. julija:

23:05 Premjera filma „Sehnsucht“ w telewiziji MDR

Jutře, 14. julija:

8:50 3. dźěl swójbneje serije „Spreewaldfamilie“ w telewiziji MDR

14:30 Live-reportaže z Olenku Pilz ze serbskich wsow a gmejnow w telewiziji MDR (tež 16:25)

17:45 Na slědach Serbow w Čěskej w magacinje MDR Aktuell

19:00 Přinošk wo serbskim žiwjenju w MDR Sachsenspiegel

22:50 Film wo biskopje Benu „Der ewige Pilger – Bischof Benno von Meißen“ w telewiziji MDR

Skónčnje zaso hraja

Freitag, 10. Juli 2020 geschrieben von:
Budyšin (SN). Tydźenje dołho bě při­hladowarska žurla w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle prózdna. Hakle w juniju móžachu pomału zaso započeć hrać, a to z mjeńšimi předstajenjemi na dźiwadłowej zahrodźe. Tež proby běchu a su dale jeno z wobmjezowanjemi móžne. Woblubowane lěćne dźiwadło na Budyskim hrodźe dyrbjachu samo wotprajić. Kak je dźiwadło čas za sebje wužiło a kotre dlěšodobne wuskutki kriza změje, zhonja přihladowarjo w julijskim Wuhladku jutře, sobotu, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dale wěnuje so Wuhladko dźiwadźelnicy Gabrieli Mariji Šmajdźinej a jeje wuznamjenjenju z filmowym mytom kaž tež nowej serbskej hudźbnej žołmje­. A wjelči wědomostnik Pawl Lipič wě powědać, što je na slědach wjelka dotal­ hižo dožiwił.

Serbja a koronakriza

Freitag, 19. Juni 2020 geschrieben von:
Choćebuz (SN). „Serbske žiwjenje w ko­ronakrizy“ rěka junijske wusyłanje poł­hodźinskeho delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca. Widźeć móža je zajim­cy jutře wot 13.35 do 14.10 hodź. na sćelaku RBB. Stefan Göbel a Roman Pernak staj serbske žiwjenje w času korony wobkedźbowałoj a reportažu zestajałoj. Mjez druhim wopytaštaj serbsku wučerku, kotraž je digitalnje wuwučo­wała. ­Pobyłoj staj w redakciji Noweho Casnika a so tam za „powěsćowej dźěru“ prašałoj. Rozmołwjałoj staj so tež z abiturientami Delnjoserbskeho gymnazija.

Kultura w času korony

Freitag, 05. Juni 2020 geschrieben von:

Přichodny hornjoserbski telewizijny magacin Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR zaběra so mjez druhim z prašenjom, kak kulturne zarjadnišća kaž Serbski ludowy ansambl z koronakrizu wobchadźeja. Hdy móža spěwarjo, hudźbnicy a rejwarjo zaso na jewišćo, njeje dotal jasne. Tež proby su jenož­ pod wosebitymi wuměnjenjemi móžne. Wuhladko pokaza, kak ansambl čas najebać to wužiwa. Dale we wusyłanju rozprawjeja, zo móža serbscy sportowcy lětsa cyle wosebity jubilej swjećić. 1920 mjenujcy běchu w Budy­šinje to­warstwo Serbski Sokoł załožili. Hišće dźensa je wón wažny za sportowe ži­wje­nje we Łužicy. Jeho stawizny pak su jěz­ba přez hory a doły a běchu stajny bój pře­ćiwo wšelakim zadźěwkam.

Korona dominuje

Donnerstag, 30. April 2020 geschrieben von:

Serbski telewizijny magacin Wuhladko njemóže so runja wšěm druhim tuchwilnej koronakrizy wuwinyć. Tohodla tež tale tema aktualne wudaće magacina zajutřišim, sobotu, w 11.45 hodź. dominuje.

Telewiznicy wěnuja so w swojim mejskim wudaću mjez druhim jutram w Serbach, kiž wšak běchu ze znateje přičiny cyle hinaše hač zwučene. Redakcija pak njepředstaji jenož někotre kreatiwne wašnja, kak su mnozy křižerjo poselstwo zrowastanjenja přiwšěm wozjewjeli, ale zhladuje tohorunja do stawiznow lětstotki stareho nałožka. Dalša tema je, kak Serbja, kotřiž zwonka domizny skutkuja, aktualny čas korony dla dožiwjeja a kak su lětsa serbske jutry swjećili.

Informować pak chcedźa 2. meje tež wo tym, kak z naležnosću wokoło korony na serbskich šulach wobchadźeja, hdźež wučbu poněčim zaso zahajeja, pruwowanja přihotuja a tež přewjeduja. Nimo toho chce Wuhladko pokazać, zo je kreatiwnosć w Serbach wjetša dyžli prjedy, a rozprawja wo někotrych zajimawych projektach. Chceće-li wědźeć, kotre to su, zapińće zajutřišim w 11.45 hodź. tele­wizor na sćelaku MDR. SN

Kampanja we Wuhladku

Freitag, 06. März 2020 geschrieben von:
Budyšin. Imageowa kampanja sakskeho knježerstwa za wjace akceptancy za dwurěčnosć budźe jedna z temow přichodneho wudaća hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Kampanja měri so na ludźi w serbskim sydlenskim rumje, kotřiž serbšćinu njewobknježa. Z plakatami, nalěpkami, internetnym magacinom a busom w serbskich barbach nětko w regionje wabja. Kulturna ministerka Barbara Klepsch (CDU) je akciju w Budyšinje zahajiła. Dale rozprawjeja we wusyłanju wo jězbje z jeepom na olympiske hry do Japanskeje, wo jednej z poslednich tradicionalnych wowčernjow we Łužicy a předstaja přichodneho serbskeho superintendenta.

W Nowej Niwje byli

Freitag, 14. Februar 2020 geschrieben von:

Choćebuz. Moderator delnjoserbskeho telewizijneho magacina „Łužyca“ Christian Matthée wita přihladowarjow sćelaka RBB jutře, sobotu, 15. februara, w 13.40 hodź. z błótowskeje Noweje Niwy, z tamnišeho hosćenca „K hornim Błótam“. Hižo 122 lět korčma wobsteji a tež wjele serbskeho bě so w njej wotměwało. Hižo lěta su wosebje ptačokwasne programy SLA jara woblubowane a derje wopytane. Wo lětušim spektaklu powěda režiser Marian Bulank.

W dalšich přinoškach „Łužycy“ předstaja noweho krajneho zamołwiteho za serbske naležnosće, pohladaja do zarjada za serbske wuwiwanje w Choćebuzu, rozprawjeja wo Choćebuskim komponisće a jeho lubosći k serbskej hudźbje, předstaja młodu žonu ze serbskimi korjenjemi a sposrědkuja kulturne pokiwy.

Wo starosćach burow

Freitag, 31. Januar 2020 geschrieben von:
Budyšin. Prašenja a wobmyslenja serbskich ratarskich zawodow budu jedna z temow přichodneho hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Srjedź januara přewodźachu telewiznicy ratarjow, kotřiž su z traktorami w Drježdźanach přećiwo planowanemu agrar­nemu paketej demonstrowali. Dale wopytachu w rudnohórskim Schneebergu třoch młodych Serbow, kotřiž wu­knu tam na fachowej policajskej šuli. Jich so mjez druhim prašachu, hač chcedźa so po wukubłanju do Łužicy wróćić. W dalšim přinošku dopominaja na Jurja Grósa, kiž je 28. decembra zemrěł. Hač do měrliweje rewolucije bě wón žiwjenje w dwurěčnej Łužicy rozsudnje sobu wobwli­­wował a steješe při tym stajnje mjez politi­ku SED, cyrkwjemi a narodnym wědomjom swojich serbskich krajanow. A skónčnje rozprawjeja w jutřišim wusyłanju wo nowych Slepjanskich spěwarskich kaž tež wo morawsko-serbskim wječoru minjenu sobotu w Hórkach. Wu­hladko wospjetuja póndźelu, 3. februara, w 6.10 hodź. na MDR a sobotu, 8. februara, w 13.35 hodź. na RBB.

Wo serbskej opoziciji

Freitag, 10. Januar 2020 geschrieben von:
Budyšin (SN). Před dokładnje 30 lětami, w januarje 1990 bě wona na wjeršku dźěła­ – Narodna zhromadźizna, jenička serbska opoziciska skupina we Łužicy. Wosebje za kulojtym blidom je tale iniciatiwa politiski přewrót w Serbach zasadnje wobwliwowała. Přewrótej kaž tež koncertej w Chróšćanskej „Jednoće“, Hórnikowemu domej a dalšim temam wěnuje so jutře, 11. januara, w 11.45 hodź. Wuhladko, telewizijny magacin MDR.

Europeada a kapałnicy

Freitag, 06. Dezember 2019 geschrieben von:

Drježdźany. 4. europeada so bliži. Klětu wot 20. do 28. junija wotměje so wona w Korutanskej. Napjatosć tuž přiběra, a mjeztym je tež jasne, přećiwo kotrym mustwam matej serbskej wubrance muži a žonow w předkole nastupić. Serbski telewizijny magacin Wuhladko bě na wulosowanju w Awstriskej pódla a je tež hižo kwartěr serbskich koparjow kaž tohorunja tamniše hrajnišća wopytał.

Rozprawjeć budźe telewizijny magacin w našej maćeršćinje sobotu, 7. decembra, w 11.45 hodź. tež wo předstajenju „Serbskeho rekwiema“ w Ketličanskej cyrkwi. Tajki hudźbny kruch nazwučować a jón z přewažnje němskorěčnymi chórowymi spěwarkami a spěwarjemi w originalnej rěči zanjesć – za to dyrbiš zmužity być.

Dale wěnuja so nowej praksy babow w Swinjarni, stawiznam Drježdźanskich kapałnikow a što maja Serbja z nimi činić, kaž tež lětušej schadźowance. Wuhladko wospjetuja póndźelu, 9. decembra, w 6.10 hodź. na MDR a sobotu, 14. decembra, w 14.10 hodź. na sćelaku RBB.

Anzeige