Wo Njepilic statoku

Freitag, 16. August 2019 geschrieben von:

Rowno (SN). Jutře, 17. awgusta, wusyłaja w telewiziji RBB wot 13.35 do 14.05 hodź. awgustowski magacin Łužyca. Moderator Christian Matthée wita přihladowarjow z Rownjanskeho Njepilic statoka, hdźež swjeći tamniše towarstwo lětsa 20. róčnicu wobstaća.

Dalše temy wusyłanja su wólby Rady za serbske naležnosće, warjenje z „Bu­bakami“ a nahrawanje noweje serbskeje hudźbneje produkcije RBB w Berlinje. Zajimawa je tohorunja serija měsačneho domjaceho wopyta pola znatych Serbow. Tónkróć pobychu pola wuměłče Marion Kwicojc w Lipsku.

Wo wólbach sejma

Freitag, 02. August 2019 geschrieben von:

Budyšin (SN). Do wólbow w septembrje su jenož hišće někotre tydźenje. W měsačnym magacinje Wuhladko, kotrež jutře, 3. awgusta, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR wusyłaja, so kandidatow do toho prašeja: Hraja Serbja we wólbnym boju scyła rólu? Kak wupada ze zdźerženjom a spěchowanjom rěče a kultury? Kotry wuznam maja kandidatam serbske šule a institucije?

Dalšej temje wusyłanja stej zhladowanje na přewšo wuspěšny a něhdźe 22 000 wopytowarjow wokřewjacy XIII. mjezynarodny folklorny festiwal spočatk julija w Budyšinje, Hochozy a Chrósćicach kaž tež „són wo serbskim staće“. Z tajkej wi­ziju bě so Arnošt Bart 1919 z Budyšina na měrowu konferencu do Parisa podał.

Festiwal we Wuhladku

Freitag, 05. Juli 2019 geschrieben von:
Mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2019“ je jedna z temow přichodneho hor­njoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Wjeršk drje budźe hakle sobotu wječor, festiwal zahajili pak su hižo wčera. Nimo toho rozpra­wjeja we wusyłanju wo měšniskej swjećiznje Pětra Mróza w Drježdźanach a wo jeho primicy swjatki w Kulowje. Dalša tema­ budu twarscy wojacy Narodneje ludo­weje armeje, kotřiž běchu ćicha opozi­cija a zdobom rjap wučerpaneho hospodarstwa NDR. Přiběraceje ekonomiskeje krizy wotsrjedź 1980tych lět dla su so woni na wulkotwarnišćach a w industrijowych zawodach wo to starali, zo so hospodarstwo njesypnje.

Wo zjawnej diskusiji

Freitag, 14. Juni 2019 geschrieben von:
Choćebuz (SN). Junijske wudaće delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łu­žyca jutře w 13.40 hodź. telewiziji RBB je na­hrawanje podijoweje diskusije na temu „Wumrěje serbska rěč?“ Diskusijny wječor w Choćebuskim měšćanskim domje je 6. junija Christian Matthée mo­derěrował. Debatowali su tam čłonka Rady­ za serbske naležnosće Braniborskeje Angela Šurmanowa, Astrid Šramina z Gołbinskeje drastoweje skupiny, referent krajneje zamołwiteje za naležnosće Serbow Měto Nowak, direktor Serbskeho instituta dr. Hauke Bartels a prof. Edward Wornar, direktor Inistituta za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće.

Jutře nowe Wuhladko

Freitag, 31. Mai 2019 geschrieben von:
Budyšin. Nadawki noweje rady Załožby za serbski lud budu jedna z temow přichodneho hornjoserbskeho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na MDR. Dale zaběraja so we wusyłanju z twarskimi wojakami za čas NDR.

Na wopyće w Hochozy

Freitag, 17. Mai 2019 geschrieben von:
Choćebuz (SN). W mejskim wudaću delnjo­serbskeho telewizijneho magacina Łužyca wita moderator Christian Matthée přihladowarjow jutře, 18. meje, w 12.40 hodź. w telewiziji RBB ze serbskeje wsy Hochozy. W srjedźišću wusy­łanja steji tamniši wjesnjanosta Fryco Wojto (Njewotwisna wolerska skupina Hochoza). Wón je po słužbnych lětach najstarši wjesnjanosta Braniborskeje. Prjedy hač 78lětny hišće w róžowniku zastojnstwo złoži, zhladuja we wusyłanju na jeho 25lětne njesprócniwe skutkowanje jako prěni muž gmejny we wokrjesu Sprjewja-Nysa.

Přihoty na wólby

Freitag, 03. Mai 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). Kónc meje su komunalne wólby w Sakskej. Tež w dwurěčnej Hornjej Łužicy wolimy měšćanske, gmejnske a wjesne rady kaž tohorunja wokrjesne sejmiki. Wuhladko, kotrež jutře, 4. meje, w 11.45 hodź. telewizija MDR wusyła, ­někotrych serbskich kandidatow zetka a předstaji, kotre temy su jim wažne a kak chcedźa pomhać serbske zajimy w komunalnej politice přesadźić. Nimo toho wěnuja so w mejskim magacinje 40lětnemu wobstaću folklorneje skupiny Sprjewjan a pobychu na wopyće pola pčołarja. Dalša tema je „cirkus w šuli“, hdźež 120 Worklečanskich šulerjow swoje akrobatiske, artistiske a dalše zamóžnosće pokaza.

Wo přesydlenju

Freitag, 12. April 2019 geschrieben von:
Choćebuz. W aprylskim wusyłanju delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca wita moderator Christian Mat­thée přihladowarjow z tradicionalnych Slepjanskich jutrownych wikow. W rozmołwach a přinoškach wěnuja so redaktorojo mjez druhim zakładnemu zrěčenju wo přesydlenju Miłoraza, Serbskemu institutej a strukturnej změnje we Łužicy. Dalše temy su serbske jutrowne nałožki, Europeada 2020, hłowna zhromadźizna Domowiny w Chrósćicach, młodźi ludźo ze serbskimi korjenjemi a dźeń přichoda w Choćebuskim studiju RBB. Magacin Łužyca wusyłaja jutře, 13. apryla, w 13.30 hodź. w telewiziji RBB.

Bilancuja „hłownu“

Freitag, 05. April 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). 30. měrca je so w Chrósćicach něhdźe 190 delegatow ze wšěch župow a čłonskich towarstwow Domowiny k 19. hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka zešło. Nimo bilancowanja dotalneho dźěła chcychu so delegaća tež aktualnym a nowym politiskim wužadanjam wěnować. To je hłowna tema magacina Wuhladka jutře, 6. apryla, w 11.45 hodź. w telewizijnym sćelaku MDR. Nimo toho póńdźe we wusyłanju wo Alfreda Krawca-Dźěwinskeho, wuznamneho, mjezynarodnje připóznateho filmoweho wědomostnika Němskeje a wo dwace­ćilětne wobstaće młodźinskeho Radija Satkula.

Dwurěčnosć „strašna“

Freitag, 01. März 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). Mjeztym zo su dwurěčne wjesne a dalše tafle w serbskim sydlenskim rumje w Sakskej a Braniborskej sa­mo­zrozumliwe, Zwjazk tajke za awto­dró­hi wotpokazuje. To wuchadźa z naprašowanja zapósłanca Zelenych w zwjaz­ko­wym sejmje Stephana Kühna. Na małe naprašowanje jeho frakcije wotmołwi wobchadne ministerstwo, zo njeje z wěstotnych přičin móžno dwurěčne tafle při awtodróhach nastajić. Předsyda Domowiny Dawid Statnik nima za argument žane zrozumjenje. Wo tym, wo lětušim Kulowskim karnewalu a dalšich zajimawych temach rozprawja jutře, 2. měrca, w 11.45 hodź. magacin Wuhladko w telewiziji MDR.

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson