Wo zjawnej diskusiji

Freitag, 14. Juni 2019 geschrieben von:
Choćebuz (SN). Junijske wudaće delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łu­žyca jutře w 13.40 hodź. telewiziji RBB je na­hrawanje podijoweje diskusije na temu „Wumrěje serbska rěč?“ Diskusijny wječor w Choćebuskim měšćanskim domje je 6. junija Christian Matthée mo­derěrował. Debatowali su tam čłonka Rady­ za serbske naležnosće Braniborskeje Angela Šurmanowa, Astrid Šramina z Gołbinskeje drastoweje skupiny, referent krajneje zamołwiteje za naležnosće Serbow Měto Nowak, direktor Serbskeho instituta dr. Hauke Bartels a prof. Edward Wornar, direktor Inistituta za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće.

Jutře nowe Wuhladko

Freitag, 31. Mai 2019 geschrieben von:
Budyšin. Nadawki noweje rady Załožby za serbski lud budu jedna z temow přichodneho hornjoserbskeho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na MDR. Dale zaběraja so we wusyłanju z twarskimi wojakami za čas NDR.

Na wopyće w Hochozy

Freitag, 17. Mai 2019 geschrieben von:
Choćebuz (SN). W mejskim wudaću delnjo­serbskeho telewizijneho magacina Łužyca wita moderator Christian Matthée přihladowarjow jutře, 18. meje, w 12.40 hodź. w telewiziji RBB ze serbskeje wsy Hochozy. W srjedźišću wusy­łanja steji tamniši wjesnjanosta Fryco Wojto (Njewotwisna wolerska skupina Hochoza). Wón je po słužbnych lětach najstarši wjesnjanosta Braniborskeje. Prjedy hač 78lětny hišće w róžowniku zastojnstwo złoži, zhladuja we wusyłanju na jeho 25lětne njesprócniwe skutkowanje jako prěni muž gmejny we wokrjesu Sprjewja-Nysa.

Přihoty na wólby

Freitag, 03. Mai 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). Kónc meje su komunalne wólby w Sakskej. Tež w dwurěčnej Hornjej Łužicy wolimy měšćanske, gmejnske a wjesne rady kaž tohorunja wokrjesne sejmiki. Wuhladko, kotrež jutře, 4. meje, w 11.45 hodź. telewizija MDR wusyła, ­někotrych serbskich kandidatow zetka a předstaji, kotre temy su jim wažne a kak chcedźa pomhać serbske zajimy w komunalnej politice přesadźić. Nimo toho wěnuja so w mejskim magacinje 40lětnemu wobstaću folklorneje skupiny Sprjewjan a pobychu na wopyće pola pčołarja. Dalša tema je „cirkus w šuli“, hdźež 120 Worklečanskich šulerjow swoje akrobatiske, artistiske a dalše zamóžnosće pokaza.

Wo přesydlenju

Freitag, 12. April 2019 geschrieben von:
Choćebuz. W aprylskim wusyłanju delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca wita moderator Christian Mat­thée přihladowarjow z tradicionalnych Slepjanskich jutrownych wikow. W rozmołwach a přinoškach wěnuja so redaktorojo mjez druhim zakładnemu zrěčenju wo přesydlenju Miłoraza, Serbskemu institutej a strukturnej změnje we Łužicy. Dalše temy su serbske jutrowne nałožki, Europeada 2020, hłowna zhromadźizna Domowiny w Chrósćicach, młodźi ludźo ze serbskimi korjenjemi a dźeń přichoda w Choćebuskim studiju RBB. Magacin Łužyca wusyłaja jutře, 13. apryla, w 13.30 hodź. w telewiziji RBB.

Bilancuja „hłownu“

Freitag, 05. April 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). 30. měrca je so w Chrósćicach něhdźe 190 delegatow ze wšěch župow a čłonskich towarstwow Domowiny k 19. hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka zešło. Nimo bilancowanja dotalneho dźěła chcychu so delegaća tež aktualnym a nowym politiskim wužadanjam wěnować. To je hłowna tema magacina Wuhladka jutře, 6. apryla, w 11.45 hodź. w telewizijnym sćelaku MDR. Nimo toho póńdźe we wusyłanju wo Alfreda Krawca-Dźěwinskeho, wuznamneho, mjezynarodnje připóznateho filmoweho wědomostnika Němskeje a wo dwace­ćilětne wobstaće młodźinskeho Radija Satkula.

Dwurěčnosć „strašna“

Freitag, 01. März 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). Mjeztym zo su dwurěčne wjesne a dalše tafle w serbskim sydlenskim rumje w Sakskej a Braniborskej sa­mo­zrozumliwe, Zwjazk tajke za awto­dró­hi wotpokazuje. To wuchadźa z naprašowanja zapósłanca Zelenych w zwjaz­ko­wym sejmje Stephana Kühna. Na małe naprašowanje jeho frakcije wotmołwi wobchadne ministerstwo, zo njeje z wěstotnych přičin móžno dwurěčne tafle při awtodróhach nastajić. Předsyda Domowiny Dawid Statnik nima za argument žane zrozumjenje. Wo tym, wo lětušim Kulowskim karnewalu a dalšich zajimawych temach rozprawja jutře, 2. měrca, w 11.45 hodź. magacin Wuhladko w telewiziji MDR.

Kak dale ze serbšćinu?

Freitag, 15. Februar 2019 geschrieben von:
Choćebuz (SN). W februarskim wudaću delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca je moderator Christian Matthée na wopyće pola prof. Eduarda Wornarja, direktora Lipšćanskeho Instituta za so­rabistiku, a pola serbskich studentow. Ćežišćo rozmołwy je po ewaluaciji serbskeho kubłanskeho poskitka na zakładnych šulach Delnjeje Łužicy prašenje: „Kak dale ze serbskej wučbu?“ W magacinje, kotryž RBB jutře, 16. februara, wot 13.30 wusyła, předstaja tež Jakuba Gruhla. Młody rapper je za delnjoserbske bramborske radijo basnje delnjoserbskeje poetki Miny Witkojc zhudźbnił.

Nowe institucije trěbne?

Freitag, 01. Februar 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). Před něšto časom bě hišće rěč wo tym, kotre serbske institucije měli so zawrěć abo hromadu połožić. Tuchwilu pak, mjez druhim w zwisku ze strukturnej změnu, diskutujemy skerje wo tym, załožić nowe institucije. Nowy župan Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ Marcel Brauman namjetuje cyłołužiski centrum za dźěći w Čornym Chołmcu a centralnu hornjoserbsku rěčnu šulu we Wojerecach. Su pak tajke přeća realistiske? Wotmołwu na to dóstanu při­hladowarjo jutře, sobotu, we Wuhladku, a to w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalšej temje februarskeho serbskeho magacina stej lodohokoj w čěskich Warnoćicach a zymske žorawje we Łužicy.

Tři nowe wustajeńcy

Freitag, 11. Januar 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). W Budyskim Serbskim muzeju móža wopytowarjo tójšto wo žiwjenju łužiskich Słowjanow w srjedźowěku zhonić. Za lěto 2019 su sej muzejownicy zaso tři wosebite wustajeńcy předewzali. Što chcedźa pokazać, to přeradźa přihladowarjam direktorka Chri­stina Boguszowa w januarskim Wuhladku. Prěni měsačny magacin lěta 2019 wusyłaja jutře, 12. januara, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalša tema magacina je rozmołwa z dr. Stephanom Bulankom wo nowym ultrazwukowym systemje. Wuhladko wopyta 96lětneho molerja Jana­ Buka a zhladuje na jeho skutkowanje. „Wšitko spěwa do ranja!“ rěkaše dohodowna akcija Serbskeho rozhłosa, kotraž je tohorunja tema wusyłanja.

Neuheiten LND