Wjeršk krizyna Ukrainje dla

Montag, 27. April 2015 geschrieben von:
Kijew (dpa/SN). Zastupnicy Europskeje unije a Ukrainy schadźuja so dźensa w Kijewje k wjerškej. Mjez wobdźělnikami staj tež šef komisije EU Jean-Claude Juncker a prezident rady EU Donald Tusk. Hłowna tema je dale njerozrisana kriza na wuchodźe Ukrainy. Tam dochadźa stajnje zaso k masiwnym ranjenjam w Minšćanskim zrěčenju dojednaneho přiměra. Při tym sej wobě konfliktnej stronje – ukrainske wojerske jednotki a proruscy separatisća – mjez sobu winu dawatej a tamnu stronu namołwjatej dojedna­nje dodźeržeć. Při wobrónjenych rozestajenjach je dotal wjace hač 6 000 ludźi žiwjenje přisadźiło.

Bamž chceČěsku wopytać

Montag, 27. April 2015 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K). Bamž Franciskus je přiwzał přeprošenje na wopyt Velehrada. To wozjewi čěski prezident Miloš Zeman, kiž běše z mandźelskej Ivanu na oficialnej awdiency pola njeho we Vatikanje. Přewodźał je jeho mjez druhimi Praski arcybiskop kardinal Dominik Duka. K wopytej swjateho wótca móhło hač do nalěća 2018 dóńć, rozprawjeja medije. „Diskutowali smy wo dwěmaj wariantomaj jeho wizity, wo pastoralnym pućowanju abo zetkanju z patriarchami prawosławnych cyrkwjow ze zaměrom ekumeny. A bamž je so za druhu wariantu rozsudźił“, prezident­ Zeman nowinarjam přeradźi. Velehrad­ je jedne z najwuznamnišich putniskich městnow Čěskeje a kóžde lěto 5. julija składnostnje swjedźenja swj. Cyrila­ a Metoda z cilom narodneho putnikowanja, na kotrymž wobdźěla so stajnje něhdźe 300 000 wěriwych. Wopyt bamža Franciskusa by po lěće 1990 był pjaty jednoho z pontifeksow w Čěskej. Tehdy, 1995 a 1997 poby Jan Pawoł II. w kraju a lěta 2009 Benedikt XVI. składnostnje róčnicy swj. Wjacława.

To a tamne (27.04.15)

Montag, 27. April 2015 geschrieben von:

Po nócnym Mnichowje wuchodźował je so dwuapołlětny hólc. Mały kadla bě minjenu nóc skradźu z łoža zalězł a bosy z bydlenja twochnył, kaž policija zdźěli. Pěšk wokoło 3 hodź. płakaceho hólčka na dróze wuhlada a zawoła policiju. Ta měješe při pytanju za staršimaj swoju lubu nuzu, dokelž znaješe dźěćo jako mjeno staršeju jenož „mamu“ a „papu“. Zastojnicy zastarachu je z mlokom a policajskej knihu, doniž so staršej njepřizjewištaj.

Zwada mjez susodami je w Ludwigsburgu tak eskalěrowała, zo dyrbješe policija přijěć. 27lětny bě so z woknom ze susodami wurěčował a na kóncu samo horncy a pónoje na nich mjetał. Na zbožo so nichtó njezrani. Sudobjo pak trjechi parkowace kaž tež awto policije. Zastojnicy muža nachwilnje zajachu, připowědźejo jemu skóržbu.

Łužica (27.04.15)

Montag, 27. April 2015 geschrieben von:

Wukubłanske kontakty

Wjelcej (JoS/SN). We Wjelčanskim wopytowarskim srjedźišću „Excursio“ wobdźěli so minjenu srjedu 70 předewzaćow na 4. wukubłanskich kontaktowych wikach­ koncerna Vattenfall. Firmy wabjachu tam za swójski dorost. Zdobom chcychu młodym ludźom sposrědkować móžnosće wukubłanja w bjezposrědnjej domiznje, a to w 1 000 wšelakich po­wołanjach. Mnohe předewzaća poskićeja po wukubłanju hnydomne přistajenje, kotrež móže bjez wobmjezowanja hač do rentoweje staroby trać. Tajke rozsudy tworja firmy hladajo na to, zo je dźeń a ćešo zajimowany dorost namakać, wosebje za rjemjeslniske powołanja.

Płachtakowanje zmóžnić

Hillary Clinton měješe wčera wulku narěč žonam ze wšeho swěta. Na šestym zetkanju­ žonow swěta w New Yorku běchu ju wutrobnje witali. Ze swojimi słowami wupraji­ so Clinton k runoprawnosći a zamołwitosći žonow w politiskich a hospo­darskich naležnosćach swěta. Foto: dpa/Julie Jacobson

Lammert so wuprajił

Freitag, 24. April 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Po zwjazkowym prezidenće Joachimje Gaucku je tež prezident zwjazkoweho sejma Norbert Lammert masakry na Armenjanach před sto lětami w Prěnjej swětowej wójnje jako „ludomordarstwo“ pomjenował. K zazběhej dźensnišeje debaty w sejmje rjekny politikar CDU: „To, štož bě so w Osmaniskim mócnarstwje wotměwało, bě ludomordarstwo a njewosta poslednje 20. lětstotka.“ Zdobom wuzna so Lammert k sobuwinje Němskeje, zwjazkarja Osmanow, na tehdyšich surowosćach. Prezident zwjazkoweho sejma zdobom namołwi „woporam česć wopokazać a njezabyć, zamołwitosć přewzać za zwiski­ mjez přičin­u a wuskutkom. „Jako Němcy nimamy prawo, někoho wo wobchadźenju ze stawiznami powučeć.“

Zakoń přiwótřeny

Freitag, 24. April 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Wupućowanje młodych dźihadistow do bojowych kónčin na Bliskim wuchodźe ma so přichodnje chłostać. Z wjetšinu wulkeje koalicije wobzamkny zwjazkowy sejm wčera wotpowědne přiwótřene postajenja antitero­roweho zakonja. Tak su jězby, ale tež hižo pospyty jězby do Syriskeje abo Iraka chłostajomne. Wotwisuje to wot zaměra, teroristiske akcije přihotować abo je přewjesć. Dotal bu jenož wopyt teroristiskich lěhwow chłostany. Do zakonja bě tež financowanje terorizma jako njeskutk zapisane. Zapósłanc SPD Dirk Wiese měnješ­e, zo nima žadyn kraj prawo přihladować, hdyž jeho wobydlerjo smjerć a nuzu do swěta noša. Opozicija kritizowaše zakoń jako njetrjebawši a dwěluje, hač wón wustawje wotpowěduje.

Za pomoc wjace pjenjez a łódźow

Freitag, 24. April 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN/K). Z trójce telko pjenjezami za naprawy wuchowanja z nuzy na morju kaž tež z wjace łódźemi reaguje EU na łódźne katastrofy z wjele stami mortwych ćěkancow. Na wurjadnym wjeršku knježerstwow EU je němska kanclerka Angela Merkel dwě łódźi za wuchowanje ludźi na Srjedźnym morju poskićiła. Druhe staty přewostajeja tohorunja łódźe, lětadła a ekspertow, rjekny šef wjerška EU Donald Tusk. Po jeho słowach­ bě tež rěč wo zasadźenju wójska, zo by pašowanje ćěkancow z łódźemi znjemóžniło. Komisar UNO za ćěkancow António Guterres namjetuje, zo měli kraje­, z kotrychž ćěkancy pochadźeja, kotrež­ přepućuja a do kotrychž so za­měrjeja, wušo hromadźe dźěłać.

Jenož hórke začuća

Freitag, 24. April 2015 geschrieben von:

Po wopyće pólskeho prezidenta Bronisława Komorowskeho w Kijewje

Waršawa (JBR/SN). Poměr mjez Pólskej a ukrainskim susodom wostawa dale napjaty. Wopyt statneho prezidenta Bronisława Komorowskeho spočatk apryla w Kijewje tole dopokazuje.

Ze stron politiki je poćah jasny. Pólska chce Ukrainje po puću k demokratiji pomhać. Nimo toho ma Waršawa wulki zajim na tym, zo zaruča Ukraina jako čłon EU a něhdy jako čłon NATO wěstotu a spušćomnosć za wuchodnej mjezu Pólskeje­.

Znowa Grjekska

Freitag, 24. April 2015 geschrieben von:
Riga (dpa/SN/K). Financni ministrojo euroskup­iny wuradźuja dźensa a jutře w letiskej stolicy Rize wo situaciji w Grjekskej. K dojednanju wo tym, přewostajić dalšu pomoc, njedóńdźe. Dotalne reformowe namjety Athena Europska komisija, Mjezynarodny měnowy fonds a Europska centralna banka njejsu schwa­lili­. Grjekski financny minister Gianis Varou­fakis bě do zetkanja wšelake při­zwo­lenja přilubił. Tak móhła Grjekska dočas­ne­ zrentowanje wobmjezować. Skrótšenja mzdow a rentow Varoufakis wot­po­kaza. Grjekske medije rozprawjeja, zo bě kanclerka Angela Merkel (CDU) premierej Alexisej­ Tsiprasej na kromje Brüs­sel­­ske­ho wjerška rjeknyła: „Bankrotej Grjek­skeje dyrbi so na kóždy pad zadźěwać.“

Anzeige