Z „Angelu IV.“ spokojom

Freitag, 29. September 2017 geschrieben von:

Pólske medije su wólby Zwjazkoweho sejma Němskeje sćěhowali

Waršawa. Wólby Němskeho zwjazkoweho sejma su medije w susodnej Pólskej minjene tydźenje a nětko tež po wozjewjenju wuslědkow zaběrali. Zo sta so Angela Merkel mjeztym hižo štwórty raz ze zwjazkowej kanclerku, ludźi njepřekwapja. Wšako njemějachu Němcy žanu prawu alternatiwu. Polacy běchu sej wěsći, zo móžeše „Angela IV. do wólbow woměrje spać a zo ćah z njej njewotjědźe“.

Jako njedźelu wječor wólbne wuslědki w Berlinje wozjewichu, su to w Pólskej wězo sćěhowali. Njezadźiwa tuž, zo běchu nowiny prěnje dny po wólbach połne analyzow. Tak wone čitarjam rozkładowachu, kajke koalicije su nětko móžne a kak móhli so na susodny kraj wuskutkować.

ANO suwerenje

Donnerstag, 28. September 2017 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). Tři njedźele do wólbow parlamenta w Čěskej wupokazuje aktualny model woprašowarnje CVVM, zo dobudźe je z wulkim předskokom ANO. Hibanje njespokojnych pod předsydstwom bywšeho financneho ministra Andreja Babiša by 30,9 procentow nažnjało, ČSSD nětčišeho ministerskeho prezidenta Bohuslava Sobotki pak jeničce 13,1 procent. 11,1 proc. by čerwjena KSČM docpěła, 8,1 proc. swój čas knježaca prawicowa ODS a 5,2 procentaj liberalna KDU-ČSL. Porno wólbnej konstelaciji w juliju je změna ta, zo by TOP 09 prjedawšeho wonkowneho ministra a kandidata na prezidentstwo Karla Schwarzenberga z jeno hišće 4,4 procentami akceptancy zaćah do sejma misnyła. Piratam kaž tež stronje Swoboda a direktna demokratija (SPD) Tomija Okamury pak by so to ze 6,4 resp. 7,3 procentami zešlachćiło, jednym zaso po lětach, tamnym prěni raz. Prezident Miloš Zeman je wozjewił, zo w kóždym padźe dobyćerjej wólbow zastojnstwo premiera dowěri. Dokelž nachadźa pak so ANO w Čěskej w podobnej situa­ciji kaž AfD w Němskej, móhło so wu­tworjenje knježerstwa jako twjerdy worjech wopokazać.

Europa w generaciskej krizy

Mittwoch, 27. September 2017 geschrieben von:

Pólski publicist a redaktor Adam Krzemiński na forumje rěčał

Frankfurt n. W. (RD/SN). „Wuslědk wólbow Zwjazkoweho sejma Němskeje njeje scyła tak napjaty. Wjele zajimawše budźe, kak so Europa a swět za štyri abo pjeć lět přeměnitej: Štó přińdźe po Merkel, štó po Trumpje? Přežiwi Macron swoje reformy w Francoskej? Kak wuskutkuje so brexit? Kak reaguje Pólska?“ Tele prašenja staji sej znaty pólski pu­blicist a fachowc za Němsku Adam Krzemiński­ minjeny pjatk na zjawnym rozmołwnym kole regionalneje nowiny w Frankfurće nad Wódru. K poslednjemu prašenju zwurazni wón swoje woča­kowanje, zo ludźo při přichodnych wólbach pólskeho parlamenta za dwě lěće tuchwilne knježerstwo strony Prawo a sprawnosć (PiS) wotwola. „Wone je přewjele njeměra wuskutkowało.“

Njejednora operacija

Mittwoch, 27. September 2017 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). W susodnej Čěskej su wólby parlamenta w Němskej ze zajimom sćěhowali. Překwapjacy wuslědk medije kraja přezjednje tak hódnoća, zo runa so wón „politiskemu zemjerženju“. Jeho wuskutki přewinyć njebudźe jednora operacija. Powěsćernja ČTK je nablaku mjez rjadom předewzaćow woprašowanje přewjedła, hač boja so negatiwnych sćěhow. Ze změnu němskeje hospodarskeje a wonkowneje politiki firmy njeliča, štož je dobra powěsć. Premier Bohu­slav Sobotka (ČSSD) je Angeli Merkel při­wšěm gratulował. Něhdyši statny sekretar za europske naležnosće Tomáš Prouza ma za to, zo wobradźi přechod SPD do opo­zicije prawdźepodobnje koaliciju unije z FDP a Zelenymi, štož pak přinjese sylniši ćišć za reformami w EU. Něhdyši prezident Václav Klaus ma wuslědk němskich wólbow za pozbudźenje wšěch čěskich a europskich demokratow. Po jeho měnjenju je jich wuskutk zesłabjenje němskich konserwatiwnych a socialdemokratow na jednej a ze zaćahom AfD zesyl­njenje prawicarjow na tamnej stronje.

Pólska chceso wobhrodźić

Dienstag, 26. September 2017 geschrieben von:
Waršawa (SŽ/K/SN). Pólske konserwatiwne knježerstwo strony Prawo a sprawnosć (PiS) ma wotpohlad, 729 kilometrow dołhu hranicu kraja z Ukrainu a Běłoruskej „zawěsćić“ z płotom, wobstejacym z kałateho grotu. Zwoprawdźić ma so njewšědny projekt w běhu přichodneho lěta. Knježerstwo wopodstatnja trěbnosć wobhrodźenja z argumentom, zo ma so na te wašnje skónčnje „připućo­wanju“ z chorosćemi natyknjenych dźiwich swini ze susodneju statow zadźěwać a tak kraj před rozšěrjenjom zwěrjacych mrětwow zachować. Z pólskeje stolicy rozprawja tole słowakska nowina Denník N. Opozicija ma wudawanje knježerstwa­ „škita před mrětwami“ skerje za wurěč, wjele bóle chce wone z tym „kwoli być“ zapósłancam prawicarskeho hibanja Kukiz’15 a tohorunja wšelkim ultranacionalistiskim zeskupjenjam. Tući wołaja hižo dlěje za to, tajki płót na­stajić a znjemóžnić syłam ludźi z wuchoda ilegalny přestup hranicow. Připrawić gro­ćany płót płaći něhdźe 130 milionow złotych (32,5 milionow eurow). Pjenjezy maja so z budgeta za lěto 2018 wu­zbytkować.

Zadźěwar atomoweje wójny njeboh

Dienstag, 26. September 2017 geschrieben von:

Měrowe Nobelowe myto njeje wón dóstał, byrnjež sej je snano bóle zasłužił hač někotryžkuli druhi lawreat. Je dźě jeho zasłužba, zo lěta 1983 njeje k atomowej wójnje dóšło a zo je čłowjestwo tak před zahubu zachował. Něhdyši oficěr sowjetskeho wójska Stanislaw Petrow, jedyn z najwjetšich rjekow zymneje wójny, je njeboh. Po ruskim interneće meduza.jo je wón hižo 19. meje w Frjazynje, sydlišću njedaloko Moskwy, 77lětny zemrěł. Jeho smjerć njeběchu ani ruske ani wukrajne medije na wědomje brali. Wo njej dowědźał je so připadnje jeho němski přećel Karl Schumacher. Tón chcyše jemu w septembru po zwučenym wašnju telefonisce k narodninam zbožo wupřeć, syn móžeše pak jemu jeno zrudźacu powěsć rjec. W němskej nowinje WAZ wozjewi Schumacher na to ne­krolog po swojim přećelu. Něhdyši přisłušnik sowjetskich raketowych mocow, do wučbnicow stawiznow zapisany, bě z měsačnej rentu 20 000 rublow (něhdźe 290 eurow) žiworił.

Z diplomom hnydom dźěło měć

Freitag, 22. September 2017 geschrieben von:

WUDAWKI za zdźěłowanje dźěći a młodostnych su w čěskich kubłanišćach w přirunanju z druhimi čłonskimi statami Organizacije za hospodarske zhromadne dźěło a rozwiće (OECD) podpřerězne. To zwisuje hłownje z tym, zo maja w Čěskej wučerjo wšěch schodźenkow zdźěłowanja – wot zakładneje šule hač k uniwersiće – wo tójšto niše zasłužby porno kolegam w druhich krajach. Při­wšěm bywatej fachowe wukubłanje a přihot na nje w Čěskej wobšěrnišej hač w mnohich druhich statach OECD. K najpopularnišim studijnym předmjetam na wysokich šulach słušeja humanitarne wědomosće a wuměłstwo, towaršnowěda, informatika, žurnalizm a nic naposledk inženjerstwo. Přičiny, zo su techniske předmjety woblubowane, widźi OECD w tym, zo maja absolwenća jara dobre wuhlady na dźěłowe městno. Na přikład je loni nic mjenje hač 92 procentow wotchadnikow z diplomom uniwersity abo wyšeje fachoweje šule nablaku dźěło dóstało. W OECD wučinja přerězk 88 procentow.

Zeman w USA

Donnerstag, 21. September 2017 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Čěski prezident Miloš Zeman je na dźěłowym wopyće USA. Jeho hłowna naležnosć bě tam na wote­wrjenju hłowneje zhromadźizny UNO narěč, w kotrejž zaběra so z terori­zmom a migraciju. Zeman zetka so tež z generalnym sekretarom UNO Antónijom Guterresom a jeho naměstnikom, ruskim diplomatom Wladimirom Woronkowom, šefom noweho zarjada UNO za bój přećiwo terorizmej. Rozrěč wo wzajomnych poćahach měješe wón z južnokorejskim prezidentom Mondom Jae-inom a ze słowakskim wonkownym minis­trom Miroslavom Lajčákom.

Póndźelu bě so čěski prezident prestižneho počesćenja dočakał. Na wječeri nowiny The Allgemeiner spožči jemu ameriski židowska załožba Gershon Jakobson Jewish Continuity Foundation (GJCF) myto Warrior for Truth (Wojowar za prawdu). GJCF wuznamjenja wosobiny, kotrež maja zasłužby při hajenju zajimow židow. Priwatnje zetkał je so Zeman z ně­hdyšej mandźelskej nětčišeho prezidenta USA Donalda Trumpa, rodźenej Čechowku Ivanu Trump. Wo zetkanje z prezidentom njeje so čěska strona prócowała.

Referendum wo njewotwisnosći Kurdow w Iraku

Dienstag, 19. September 2017 geschrieben von:

Bagdad/Washington (ČŽ/K/SN). Parlament awtonomneho irakskeho Kurdistana je wobzamknył, 25. septembra přewjesć referendum wo njewotwisnosći wot Iraka. Bagdadski parlament je so raznje­ přećiwo tomu wuprajił. Irakski ministerski prezident Haider al-Abadi zreagowa zludany a připowědźi, zasadźić jednotki wójska, dyrbjało-li při ludowym wothłosowanju k namócnosćam dóńć. Turkowska a Iran so porno tomu bojitej, zo referendum dopomha separatiskim prócowanjam Kurdow we woběmaj krajomaj. Tež USA su nablaku reagowali. Běły­ dom kurdiske regionalne knježerstwo naležnje namołwi, referendum njezwoprawdźić. „Jeho přewjedźenje wotwjedźe kedźbnosć wot boja přećiwo teroristiskej milicy Islamski stat a wot zestabilizowanja­ hižo wuswobodźenych teritorijow“, rěka w lisće z Washingtona. Město toho je „chutny dialog z knje­žerstwom w Bagdadźe trěbny“.

Wot kónca Prěnjeje swětoweje wójny so Kurdojo bědźa wutworić swójski njewotwisny stat. Krajina, wobydlena wot Kurdow, je rozdźělena hłownje na Turkowsku, Syrisku, Irak a Iran.

Kulturne nalěćo znowa podlěša

Dienstag, 19. September 2017 geschrieben von:
Praha (dpa/SN). Němsko-čěske kulturne nalěćo hišće raz podlěša. Po 450 zarjadowanjach su tež w nazymje mjezy přesahowace akcije planowane. Tole zdźěli wčera nawoda Goethoweho instituta w Praze Berthold Franke. Tak ma w nowembru a decembru kulturny ćah mjez Prahu a Drježdźanami jězdźić a metropoli zwjazać. Wosebity wóz Eurocity-ćaha je potom jako mobilne dźiwadłowe stejnišćo za němskich a čěskich wuměłcow předwidźany. Mjez druhim wustupi tam lyrikar Durs Grünbein. Za lubowarjow hudźby planuja 29. oktobra koncert z dirigentom Alexanderom Liebreichom w Praskim Rudolfinumje. W čěskej Narodnej galeriji je widejowa instalacija „manifesto“ předwidźana. Zakład kulturneho nalěća bě podpisanje němsko-čěskeho dojednanja před 20 lětami.

Anzeige