Napara so hospodarska kriza?

Freitag, 29. Juni 2018 geschrieben von:

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Ameriski prezident Donald Trump je ­hospodarski konflikt podobnje wójnje z Europu rozputał, kotraž tež Słowaksku čućiwje trjechi. Za 25 procentow wyše cło na awta, importowane z EU do USA, přisadźi Słowakska wob lěto 100 milionow eurow (Němska 3,5 miliardow). Trump chcył docpěć, zo europscy producenća awtow produkciju do Zjednoćenych statow přepołoža. Za tudyše předewzaća – kaž na přikład za koncern Volkswagen – je samozrozumliwje wo wjele přihódnišo kaž tohorunja wužitnišo, wozydła za swětowe wiki zhotowjeć w Europje, kaž je to dotal jeho Bratislavska twornja z VW Touareg wuspěšnje praktikowała. Trumpowa cłowna naprawa njewuskutkuje jenož podróšenje produktow a zesłabjenje swětoweho wikowanja. Tak móhła so poněčim tež hospodarska kriza nawróćić. Mnohe słowakske firmy maja nješwar­neje wikowanskeje politiki ameriskeho prezidenta dla problemy, planować přichodny wotbytk.

Čěska ma nowe knježerstwo

Donnerstag, 28. Juni 2018 geschrieben von:

ANO a ČSSD tworitej koaliciju mjeńšiny, podpěranu wot KSČM

Praha (ČŽ/K). Wosom měsacow po wólbach do sejma a pjeć měsacow po demisiji prěnjeho mjeńšinoweho kabineta Andreja Babiša (ANO) ma Čěska republika zaso swoje prawidłowne knježerstwo. Prezident Miloš Zeman znominowa wčera w hrodźe na Praskich Hradčanach druhi kabinet ministerskeho prezidenta Babiša. Knježerstwu přisłuša nimo premiera dźesać ministrow z hibanja ANO a pjeć z rjadow ČSSD. Ze zestawu toho raza ma Babiš dobre wuhlady, za dwě njedźeli w delnjej komorje parlamenta dóstać dowěru wjetšiny zapósłancow. Je dźě z tym ličić, zo komunistiska strona KSČM tele knježerstwo toleruje. Wšako kontrowersny ČSSDski zapósłanc Europskeho parlamenta Miroslav Poche w nim njesedźi. Prezident Zeman je připowědźił, zo so na posedźenju sejma wobdźěli a zapósłancow poprosy přihłosować knježerstwu, kotrež lubi stabilnosć a dalše wuwiće kraja.

ČSSD „na kromje“

Dienstag, 26. Juni 2018 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K). Krótko do toho, zo premier w demisiji Andrej Babiš lisćinu z namjetami nowych ministrow móžneje koalicije ANO-ČSSD wozjewi, je agentura Phoenix Research za nowinu Blesk spěšnowoprašowanje nastupajo wólbne wuhlady jednotliwych stron přewjedła. Dobyło by hibanje ANO, z 25,5 procentami pak pjeć dypkow mjenje dóstało hač w meji. Dotal druha ČSSD znowa poskubana spadnje na 5,4 procenty a by tak runje hišće do sejma zaćahnyła. Druhe městno bychu z 12,1 procentom wobsadźili Piraća. ODS by 11,1 procent nažnjała, KSČM 9,6 a SPD 8,6 procentow. KDU-ČSL a TOP 09 njebyštej zadźěwk pjeć procentow přeskočiłoj.

Nět tež serbiscy dźěławi witani

Dienstag, 26. Juni 2018 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K). Hač do 3 000 dźěławych ze Serbiskeje chce Čěska přichodnje wob lěto přiwzać. Na wuchodojužny balkanski kraj je knježerstwo rozšěriło wosebity program, z kotrymž ma so čujomnemu njedostatkej kwalifikowanych mocow wotpomhać, štož róst ho­spodarstwa tuchwilu najbóle haći. Po­dobne rjadowanje za wudźělenje dźěłoweje dowolnosće wukrajnikam ma Čěska dotal hižo z Ukrainu­, Filipinami a Mongolskej.

Čěske wonkowne ministerstwo k tomu zdźěla, zo zarjaduja w serbiskej stolicy Běłohrodźe wosebity běrow, kotryž změje wobdźěłać próstwy Južnych Serbow wo dźěłowe městno. Na čěskim wulkopósłanstwje předleži dotal něhdźe 700 tajkich požadanjow. Politikarjo maja za to, zo je to skutkowna naprawa nastupajo zaměrnu migraciju, kotruž Čěska wot lěta 2013 praktikuje. W februaru 2018 je knježerstwo kwotu dowolnosćow zwy­šiło. Z Ukrainy akceptuja nětko lětnje 20 000 požadanjow, z Filipinow a Mongolskeje 1 000. Ministerka za dźěło Jaroslava Němcová wudawa, zo w Čěskej 374 000 wukrajnikow dźěła. 94 000 z nich njejsu staćenjo krajow Europskeje unije.

Timošenko chce kandidować

Freitag, 22. Juni 2018 geschrieben von:
Kijew (ČŽ/K). Ukrainska opozicionelna politikarka a něhdyša ministerska pre­zidentka Julija Timošenko je tele dny wozjewiła, zo wotmysli klětu w měrcu k prezidentskim wólbam za zastojnstwo hłowy stata kandidować. To zdźěleja čěske nowiny z ukrainskeje stolicy Kijewa. Znatej weterance ukrainskeje politiki ­wadźi předewšěm korupcija, kotraž wšudźežkuli a skoro w kóždym nastupanju w kraju šuska. Z njedawnych woprašowanjow ludnosće wuchadźa, zo ma Julija ­Timošenko bjeze wšeho dobre wuhlady, při wólbach prezidenta wuspěšnje wobstać. Tuchwilu by wona 13,3 procenty hłosow wolerjow nažnjała. Za nětčišeho prezidenta Petra Porošenka by so jeničce hišće 7,6 procentow wuprajiło. Z 8,4 procentami ma to proruski politikar Jurij Bojko wjace přiwiska.

Medije: Katastrofa a blamaža

Freitag, 22. Juni 2018 geschrieben von:

Polacy po poražce koparskeje narodneje wubranki w Ruskej šokowani

Waršawa. Poražka pólskeje narodneje wubranki přećiwo Senegalej na koparskich swětowych mišterstwach w Ruskej je Polakow dospołnje šokowała. Hač do dźensnišeho medije susodneho kraja „katastrofu“, „blamažu“ a „kompromitaciju“ analyzuja a přepytuja.

Něhdźe 18 milionow ludźi dyrbješe plajtu mustwa před telewizorami sobu dožiwić. Dźesaćitysacy běchu so nimo toho na fanowych milach a w stadionach kraja zhromadźili, chcyjo hru a dobyće Pólskeje live dožiwić. Dźeń po tym wuńdźe Gazeta Wyborcza z titulowym fotom, kotrež pokazowaše poraženych a bjezradnych přiwisnikow kopańcy na fanowej mili we Waršawje.

Plzeňske piwo požadane

Freitag, 22. Juni 2018 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K). Čěske piwo je na swěće tak požadane, zo z jeho produkciju lědma dočinja. Zo by potrjebu lěpje kryć móhła, zwyši znata Plzeňska piwarnja Prazdroj kapacitu wo cyłu třećinu. Do noweje technologije, hłownje kotołow a tankow, inwestuje předewzaće něhdźe 280 milionow krónow (ca. 11 mio. eurow). Prazdrojej budźe tak móžno wob lěto nawarić 3,5 milionow hektolitrow předewšěm ležaka Pilsner Urquell. „Tale marka je naša chorhoj, a naprašowanje za njej spochi přiběra“ rjekny generalny direktor Prazdroja Grant Liversage. Wón dodawa, zo Pilsner Urquell do cyłeho swěta dźe, zo pak wotbytk na aziskich wikach najbóle rosće. Z Pilsner Urquell je předewzaće w Južnej Koreji jara wuspěšne, a wot najnowšeho tež w Japanskej. Najwjetši potencial wšak je po słowach Liversageho w Chinje.

Česko-Budějovicska piwarnja Budvar je loni nastupajo wuwoz nowy rekord docpěła – do 76 krajow swěta eksportowaše wona 900 000 hektolitrow piwa. Dohromady nawarjenych 1,517 milionow hektolitrow su přiwšěm štyri procenty mjenje hač lěta 2016. W hosćencach a korčmach su loni mjenje piwa točili.

„Somoćana“ rewolucija měznik

Mittwoch, 20. Juni 2018 geschrieben von:

Woprašowanje slědźenskich institutow w Čěskej a Słowakskej

Praha (ČŽ/K). Porno městnam tajkeho razu so čěske resp. słowakske zwěsćowarnje měnjenjow mjez ludnosću njewobhonjeja jenož wo wólbnych wuhladach jednotliwych politiskich stron abo wo nahladnosći načolnych politikarjow – to wězo tež činja –, prawidłownje zajimuja so za najwšelakoriše temy. Što maja woni za „najwažniši podawk w historiji“ a „kotre wosobiny sej najbóle waža?“, ­za tym buchu wobydlerjo Čěskeje a to­horunja Słowakskeje w aprylu prašani. Měnjenja w tej naležnosći zhromadnje zběrali su čěska agentura CVVM a sociologiski wotrjad Akademije wědomosćow ČR kaž tež sociologiski wotrjad Słowakskeje akademije wědomosćow.

Mójzesowe tafle na šulach

Mittwoch, 20. Juni 2018 geschrieben von:

Waršawa (JBR/SN). W južnopólskim wojewódstwje Podkarpackie wisaja na fasadach pjeć šulow gmejny Tuszów Narodowy marmorowe tafle z dźesać Božimi kaznjemi. W swojej formje dopominaja wone na bibliske Mójzesowe tafle.

Lokalny politikar narodnokonserwatiwneje strony PiS ­a zdobom wjesnjanosta gmejny Andrzej Głas twjerdźi, zo su tafle jako reakciju na „diskriminaciju katolikow“ w zapadnej Europje připrawili. Woni njemóža swoju wěru dosć wuznawać, w Šwedskej na přikład njesmědźa zwony zwonić. Porno tomu smědźa so tam muslimojo na puću modlić, homoseksualnosć a ličba wotehnaćow přiběratej. „Dyrbimy swoju domiznu wot zapadneho zła wuswobodźić“, podpěruje Głasa tež direktorka jedneje z mjenowanych šulow Małgorzata Wie­czerzak. „Šule dyrbja kubłać, a to z podpěru z cyrkwju.“ Wučba započina a kónči so z modlitwu. Wšitke dźěći su katolske a staršej matej hladajo na nabožinu jedne měnjenje.

Nětko čakaja šule na to, zo cyrkej Mójzesowe tafle poswjeći. Za 1. julij je so tež prezident Andrzej Duda na wopyt přizjewił, kiž swoju wěru zjawnje wuznawa.

Wojowarjow počesćili

Dienstag, 19. Juni 2018 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). W čěskej stolicy dopominaja z nowymi wopomnjenskimi taflemi na čěskosłowakskich wojowarjow, kotřiž běchu 1942 na atentaće na wysokorjadneho zastupnika SS a nacistiskeho funkcionara Reinharda Heydricha wobdźě­leni. Do chódnika napřećo cyrkwi Cyrila a Metoda pušćene mosazowe platy su wčera w přitomnosći mnohich wodźacych politikarjow wotkryli. „Tući ludźo su za našu swobodu swoje žiwjenje woprowali, rjekny předsyda čěskeje socialdemokratiskeje strony ČSSD a wicepre­zident parlamenta Jan Hamáček po informacijach powěsćernje ČTK.

Słowak Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš běštaj 27. meje 1942 w Praze z ručnej granatu atentat na Heydricha skućiłoj, po tym zo bě mašinska třělba zaprajiła. Nacionalsocialistiski funkcionar dny po tym na sćěhi zranjenjow zemrě. Gabčík a Kubiš so zhromadnje ze swojimi so­buwojowarjemi w prawosławnej cyrkwi ­Cyrila a Metoda chowaštaj. Buchu pak přeradźeni a padnychu 18. junija 1942 po wjace hodźiny trajacej třěleńcy z SSowcami. Němcy so za atentat wjećachu a zničichu mjez druhim wjes Lidice.

Anzeige