Dienstag, 21 Mai 2019 14:00
Wjace hač 20 kameradow Ralbičanskeje a Róžeńčanskeje wohnjoweje wobory je pjatk na ležownosći Matješkec zawoda PowerTool w Sernjanach zwučowało, kak w awće zatłusnjeneju wuswobodźić. Pod realistiskimi wuměnjenjemi mějachu ćežke graty wužiwać a zranjenymaj prěnju pomoc skićić. Nimale dwuhodźinske zwučowanje je nawoda woborow Achim Měrćink pozitiwnje­ bilancował. Za dwaj tydźenjej móža wobornicy swoje zamóžnosće na dalšim treningu skrućić. Foto: Tomaš Šołta

Z widom bjez předsudkow

Wjele ludźi dojědźe sej předwčerawšim, njedźelu, do ...

Družču drastu hotowali

Bórze „hojernja bjez papjery“

Freitag, 17 Mai 2019 14:00
Hdys a hdys zhladuje čłowjek rady na zašłosć a posudźuje to zdokonjane abo nje­zdokonjane – wón takrjec ewaluěruje. Zdobom tón abo tamny tež do přichoda planuje, što chce hač do wěsteho termina zwoprawdźić. Plan móže nastupajo rozsudy a priority jenož pomhać. Wězo stajnje wšitko tak njeběži, kaž sy sej wusonił. Tak so něšto nimokuli, abo něšto njewočakowane naprěki přińdźe. Je pak normalne tak, to dźě je žiwjenje. Nětko čaka tež Krabatowe towarstwo na posudk a hódnoćenje. Ewaluacija budźe přichodny tydźeń w Koćinje předstajena. Sym jara wćipna na wuslědki njewotwisneho běrowa, kotryž je so dokładnje ze zdokonja­nymi naprawami a projektami zaběrał. Po ewaluciji móže Krabatowe towarstwo potom dale do přichoda planować. Je derje,­ zo je móžnosć wróćo­zhladowanja wužiwało. To móže jemu z wulkim wužitkom być. Bianka Šeferowa

Kreatiwne hłójčki prašane

Tradicionalne a moderne twarske wuměłstwo

Rezoluciju Kretschmerej přepodali

Skutkowny škit so při žórle započina

Freitag, 17 Mai 2019 14:00

Regina Šołćina z Konjec piše wo swojch nazhonjenjach w zwisku z pčołkami:

Zo pčołki porno wjelkam w politice ženje žanu lobby njemějachu, je znate. Njedawno dóńdźe k rozestajenju mjez delanskim pčołarjom a traktoristami, kotřiž su w připoł­dnišim času w połnym słóncu kćějaty rěpik z chemiju popry­skali a tak pčołkam smjerć přinjesli. Pčołki na kćenju su zajědojćene na zemju padnyli a zahinyli.

Zo pak su tež dobre puće za wobě stronje w rozumnej mjezsobnej komuni­kaciji móžne, njech tónle směrodajny přikład dopokazuje. Wutoru, 7. meje, zwonješe telefon a dóstachmy informaciju: Budźemy štwórtk, 9. meje, jeli so njedešćuje, wot 7.30 hač do něhdźe 11 hodź. rěpik pryskać. Prošu mějće pčołki tak dołho za­wrjene. Zamołwity zarjad za ratarstwo je to w zwisku z agrarnym­ drustwom Sorabia sobu zdźělił. Chwalobne a wšeje česće to hódne, tak zhromadnje na dobro přirody a ludźi skutkować. A to płaći na kóncu jenož jedyn telefonat!

Zapósłane (03.05.19)

Zapósłane (26.04.19)

Zapósłane (18.04.19)

Na cyłej stronje wo křižerjach

Dienstag, 21 Mai 2019 14:00

Šulske přepytowanje bjez wobmyslenjow w serbšćinje móžne

Budyšin (SN/MiR). W Budyskim wokrjesu běchu so lětsa tři staršiske domy za šulskim přepytowanjom za swoje dźěćo w serbskej rěči naprašowali. „Na kóncu pak je jenička swójba při tym wostała, za swoje dźěćo prawo na serbskorěčne přepytowanje wužiwać.“ To rjekny na naprašowanje SN nawodnica wotrjada Budyskeho krajnoradneho zarjada za wěcny wobłuk lěkarska słužba za młodostnych Ulrike Menzel. „Druzy starši su na kóncu swoje dźěćo němskorěčnje přepytować dali.“ Dokelž njebě za zbywace dźěćo na prěnim podatym terminje we Wojerecach móžno serbskorěčneho přełožowarja zaručić, bu termin časowje přestorčeny, a přepytowanje dźěsća wotmě so w Kamjencu z přełožowarjom, přetož lěkarka serbšćinu njewobknježeše. Tež přichodnje budźe tajke přerjadowanje městnosće a termina trěbne, ručež sej starši serbskorěčne přepytowanje přeja.

Poskitk nětko wužiwać

Poměr k přirodźe zwěsćić

Erasmusowy program w Mělníku

Wustaja wosebitostki, ale jenož jenički dźeń

Dienstag, 21 Mai 2019 14:00

Bórze nowa terminowa protyka

Budyšin. Załožba za serbski lud je kooperaciske zrěčenje z firmu SAXO’Phon GmbH podpisała. Tak chce serbsku kulturnu protyku dalewuwić, kaž zdźěla. Předewzaće ma nazhonjenja z kalendrom dźenika Sächsische Zeitung a je tuž kompetentny partner za wuwiwanje protyki. Nastać ma nowa trojorěčna homepage za serbske terminy, kotraž ma wot septembra přistupna być.

Poslednja šansa podpisać

Drježdźany. Za podpismowu akciju „Zhromadne šule w Sakskej – dlěje zhromadnje wuknyć“ bu dotal 35 757 wobkrućenych podpismow zezběranych. Posledni dźeń, na kotrymž budźe po cyłej Sakskej składnosć tajke hromadźić, je Mjezynarodny dźeń dźěsća 1. junija. To zdźěli wčera Burkhard Naumann, koordinator mjenowaneje akcije.

Šupiznak město pandy

Krótkopowěsće (20.05.19)

Krótkopowěsće (17.05.19)

Krótkopowěsće (16.05.19)

Krótkopowěsće (15.05.19)

Dienstag, 21 Mai 2019 14:00

Peugeot so wupalił

Budyšin. W Budyskej Strowotnej studni je so wčera něhdźe w 23 hodź. awto paliło. Na parkowanišću blisko kupnicy steješe Peugeot z dotal njeznatych přičin w płomjenjach. Najebać spěšne hašenje měšćanskeje wohnjoweje wobory so awto dospołnje wupali.

Žona w awće zatłusnjena

Kamjenej. Na B 96 je wčera popołdnju wodźer VWja T-Roca w Kamjenej pola Rakec blisko wotbóčki K měznikej do napřećo přijěduceho nakładneho awta zajěł. Při tym zatłusny so we wosobowym awće sobujěduca, kotruž móžachu hakle wohnjowi wobornicy wuswobodźić. Žonu su z helikopterom do chorownje dowjezli. Šofer awta so lochko zrani, wodźer Lkw-ja wosta njezranjeny.

Ćežko zranjenaj

Chróstawa. 22lětny šofer Audija zrazy wčera připołdnju pola Chróstawy frontalnje do napřećo přijěduceho Citroëna 74lětneho. Wobaj so tak ćežko zraništaj, zo dyrbjachu jeju wuchowanske mocy do chorownje dowjezć. Sobujěduca Citroëna so lochko zrani.

Policija (20.05.19)

Policija (17.05.19)

Policija (16.05.19)

Policija (15.05.19)

Mittwoch, 15 April 2015 14:00

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

Mittwoch, 08 Mai 2019 14:00

Zajimawy dwudnjowski projekt dožiwi minjeny štwórtk a pjatk rjadownja 8/1 Worklečanskeje Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ w Drježdźanach.

Hižo wosom lět přewjeduje Drježdźanske koparske towarstwo Dynamo fanowy projekt z mjenom „Denk-Anstoß“. Tajki wotmě wone nětko znowa z Worklečanskimi šulerjemi w Rudolfa Harbigowym stadionje. Hry, diskusije a nic naposledk refleksije swójskeho zadźerženja stejachu na planje a mějachu zhromadnosći rjadownje polěkować. Fairnosć, pomocliwosć, wobchad z konfliktami a krute regularije w sporće móžachu šulerjo na swoje žiwjenje přenjesć.

Pjatk slědowaše dalši wjeršk, wodźenje po stadionje. Při tym mějachu šulerjo přiležnosć, sćěhować trening koparjow Dynama Drježdźany do wažneje hry přećiwo St. Paulijej, štož je so wšitkim spo­dobało. Snano su tak tróšku k tomu přinošowali, zo Drježdźany koparsku par­tiju z 2:1 dobychu. Franciska Zopic

Za rozmołwu a wuměnu dźakowni

Młodźi Brětnjenjo rejowali a nałožki předstajili

Rozhłosownik wo swojich jězbach přednošował

Wo nadawkach kantora křižerskeho procesiona zhonili

Dienstag, 14 Mai 2019 14:00

Wo móžnym přichodźe socialneje dźěłarnje w Njebjelčicach rěčeli

Njebjelčicy (JK/SN). Na minjenym posedźenju Njebjelčanskeje gmejnskeje rady wobzamknjene podlěšenje wotnajenskeho zrěčenja za socialnu dźěłarnju z Kamjenskej kubłanskej towaršnosću (KaBi) je wuraz wuspěšneho dźěła. Wot lěta 2010 pomhaja z projektom dołhodobnje bjezdźěłnym a socialnje słabym, namakać puć na prěnje dźěłowe wiki, wot lěta 2016 wěnuje so KaBi integraciji a wukubłanju požadarjow azyla. Aktualny projekt w Njebjelčicach pak chce Sakska jenož hišće hač do lětušeho septembra spěchować. To bě gmejnje a KaBi přičina, přeprosyć saksku ministerku za runostajenje a integraciju Petru Köpping (SPD), zo bychu wo móžnym dalšim přichodźe dźěłarnje wuradźowali. Wčera popołdnju su zastupjerjo gmejnskeje rady, KaBi, Budyskeho krajnoradneho zarjada kaž tež nětčiši a něhdyši wobdźělnicy integraciskich projektow ministerku witali. Jednaćelka KaBi Anja Geißler rozprawješe wo dźěławosći w Njebjelčicach a wo projektach minjenych lět.

Zhromadnje pólsce warili

Po jutrach pjekarnju přetwarja

Běrokratija dobre ideje stajnje zaso haći

Njeje žane městno smjerće

Dienstag, 21 Mai 2019 14:00

Radwor (SN). Radworski gmejnski zwjazk CDU přeprosy jutře, 22. meje na rěčnu hodźinu wo temje „Je situacija spokojaca?“. Na zarjadowanju póńdźe wo medicinske zastaranje w komunje. Jako hosći su sej bywšu zapósłanču zwjazkoweho sejma a čłonka jeho strowotniskeho wuběrka Marju Michałkowu, społnomócnjenu medicinskeho zastaranskeho centruma Hornja Łužica Kristin Bartke kaž tež domjacu lěkarku, internistku dr. Moniku Liznarjowu, přeprosyli. Rěčna hodźina w Radworskim hosćencu „Meja“ započnje so w 19.30 hodź.

Dźěłarnička „Přichod Krabat“

Muzejowy dźeń

Muski chór koncertuje

Přednošuje wo železnicy

Gratu so přimać hišće móžno

Mittwoch, 11 Januar 2017 13:00

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Štomy a mjena

Hišće jónu: cuze słowa

Ćeže z cuzymi słowami

Wo dźiwich zwěrjatach našeje domizny

Anzeige