Montag, 12 November 2018 13:00

Pólska je wčera swjećiła 100. róčnicu znowadocpěća swojeje statneje njewotwisnosće 11. nowembra 1918. Po třoch dźělenjach su Ruska, Pruska-Braniborska a Rakuska-Wuhorska tak mjenowanu 1. republiku rozpušćili a teritorij 123 lět dołho wobsadźili. We Waršawje je so wčera něhdźe 200 000 ludźi na „pochodźe njewotwisnosće“ wobdźěliło. Kritiku wuwabi, zo staj prezident Andrzej Duda a knježerstwowy šef Mateusz Morawiecki­ k tomu namołwiłoj a tak nacionalistiske a prawicarske skupiny podpěrałoj. Ale tež w Budyšinje su historiski­ dźeń wopominali.

Budyšin (SN/at). Lětuši třidnjowski nazymski swjedźeń pólskeho zhromadźenstwa w Budyskim wokrjesu wjercholeše w swjedźenskim zarjadowanju składnostnje 100. róčnicy historiskeho datuma w pólskich stawiznach wčera w Budyskim Kamjentnym domje. W zamołwitosći społnomócnjeneje za wukrajnikow Budyskeho wokrjesa Anny Piętak-Malinowskeje, Kamjentneho domu, Pólskeho instituta w Berlinje a Němsko-Pólskeje towaršnosće Sakskeje dožiwichu wobdźělnicy wotměnjawy program. Mjez druhim zahra smyčkowe trijo SLA „Pólske melodije“ Liany Bertók.

Wopory pogroma tež w Budyšinje wopominali

Pólska „kolacja“

Na cyle wosebite wašnje zahaja kóžde lěto w Kulowje póstniski ...

Dopomina na dóńt Židowkow

Montag, 12 November 2018 13:00
Třeće ekumeniske putnikowanje za klimowu sprawnosć, kotrež přez wšitke brunicowe rewěry Němskeje wjedźe, je tele dny něhdźe 20 wobdźělnikow do Rownoho wjedło. Na Njepilic statoku spřihotowachu za nich čłonki tamnišeho towarstwa wegetariski bifej, a Rownjanska dźiwadłowa skupina zahra jim někotre sceny. Manfred Hermaš předstaji putnikam Serbow, Manfred Nikel rozprawješe wo Njepilic sta­toku. Z wobdźělnikow jenož mała horstka wšón čas sobu putnikuje, dalši činja to jenož tydźeń­ abo kónc tydźenja. Foto: Stefanie Krawcojc

Dalšu wjelču črjódu we Łužicy zwěsćili

Elektrifikacija zaručena

Budyski złotnikar Lothar Lange swjeći tele dny 30lětne wobstaće ...

Ratarstwo za přinošk k přirodoškitej wuznamjenjene

Donnerstag, 08 November 2018 13:00

Wuzwolenym čłonam a bywšim kandidatam Serbskeho sejma piše Peter Kroh, wnučk a biograf Jana Skale:

3. nowember je serbskemu ludej a wam wosobinsce dźeń wjesela. Wólby Serbskeho sejma běchu wuspěšne, hłosy su wuličene. Słowjenjo we Łužicy maja prěni raz w swojich wjace hač tysac­lětnych stawiznach demokratisce wu­zwoleny parlament. To je historisce wu­znamne a zasłuža sej nanajwjetšu kedźbnosć a hódnoćenje. Wy sće na tym wobdźěleni­ byli a to dale sće. Wutrobny dźak!

Nětko budźeće k tomu přinošować, zo leža elementarne rozsudy nastupajo serbsku domiznu, rěč, kulturu a tradiciju skónčnje w rukach wuzwolenych reprezentantow serbskeho ludu. Z cyłeje wutroby wam k tomu gratuluju a přeju wam wjele wuspěcha w tymle naročnym zastojnstwje, předewšěm wulku wutrajnosć a móc.

Wo rozestajenjach nastupajo wólby

Wuspěch lubjacy započatk so radźił

Zapósłane (05.11.18)

Zapósłane (02.11.18)

Montag, 12 November 2018 13:00

Prěni króć su we Wojerecach zhro­madny staršiski wječork wšitkich zakładnych šulow přewjedli. Tón měrješe so na 3. lětniki Lipoweje a „Handrija Zejlerjoweje“ zakładneje šule kaž tež teju­ „Při parku“ a „Při Halštrowje“.

Wojerecy (SN/MiR). Na informaciski wječork,­ kotrež bě Regionalne dźěłanišćo za kubłanje, demokratiju a perspektiwy žiwjenja we Wojerowskej Łužiskej hali zańdźenu srjedu zarjadowało, je wjele wjace zajimcow přišło, hač běchu to zarjadowarjo wočakowali. Mjez wobdźěl­nikami bě tež nowa nawodnica zakładneje šule „Handrij Zejler“ Petra Schen­kowa. „Mi bě wažne, zo wotměwaše so zhromadne zarjadowanje wšitkich Wo­jerowskich šulskich kubłanišćow kompaktnje na jednym městnje. Rozsudne bě, zo mějachu tute składnosć, ze swojim profilom za sebje wabić, šulerjow a jich starsich direktnje narěčěć.“

Kultura na wjes

Zastaranje wučby zawěsćić

Łužica zapřijata

LRS-předtest za dźěći wuwili

Montag, 12 November 2018 13:00

Kundera znowa Čech?

Paris. Ministerski prezident Čěskeje Andrej Babiš je wuznamnemu spisowaćelej Milanej Kunderje poskićił, jemu znowa staćanstwo spožčić, kotrež běše jemu knježerstwo ČSSR dla kritiskeho romana „Kniha wo smjeću a zabyću“ w lěće 1979 wotpóznało. To pisaja wjacore čěske nowiny. Kundera sam so wo poskitku hišće wuprajił njeje.

Priwatna raketa wuspěšna

Wellington. Po dwěmaj jenož zdźěla wuspěšnymaj pospytomaj je wčera třeća raketa „Electron“ předewzaća Rocketlab dohromady sydom satelitow do orbita přinjesła. Mjez nimi je tež w Mnichowje zhotowjeny „Nabeo“, kiž ma nowu spinansku płachtu wupruwować, z kotrejž so objekty w atmosferje spěšnišo roz­žehla. Zaměr je, swětnišćowe smjeće efektiwnišo wotstronić.

Čěska za „zymski“ čas

Krótkopowěsće (09.11.18)

Krótkopowěsće (08.11.18)

Krótkopowěsće (07.11.18)

Krótkopowěsće (06.11.18)

Montag, 12 November 2018 13:00

W poslednim wukomiku

Budyšin. Dospołnje wupaliło je so sobotu popołdnju na awtodróze A 4 blisko Budyšina wosobowe awto typa BMW X3. Po tym zo bě 39lětny wodźer kur w awće pytnył, wón na kromje jězdnje zasta. Lědma zo běchu wón, jeho mandźelska a sydomlětne dźěćo awto wopušćili, woheń wudyri a BMW zniči.

Policija (09.11.18)

Policija (08.11.18)

Policija (07.11.18)

Policija (06.11.18)

Mittwoch, 15 April 2015 14:00

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

Montag, 22 Oktober 2018 14:00

Wo serbskej putniskej jězbje wot 5. do 9. pražnika do wuchodneje Słowakskeje rozprawješe njedawno Baćoński farar Gerat Wornar serbskim senioram Budyskeje tachantskeje wosady. K tomu po­kazowaše wón wideja a fota, kotrež bě Bosćij Handrik z Radworja zhotowił.

Hłowny zaměr jězby bě wobdźělenje na sobu najwjetšim putnikowanju w Słowakskej na Marijanskej horje blisko města Levoča. 8. julija je so tam na putniskej łuce něhdźe 80 000 kemšerjow zhromadźiło. Z bamžowskim zastupnikom a dalšimi duchownymi swjećeše swjatočne kemše tohorunja Baćoński farar. Za njeho bě wosebite dožiwjenje, zo smědźeše hromadźe z metropolitom grjekskoka­tol­skeje cyrkwje Janom Bablakom, kotrehož hižo z młodych lět znaje, za wołtarjom stać.

W lětach 1950 do 1968 bě grjeksko­katolska cyrkej kruće zakazana. Nětko pak dožiwja wona wulki rozmach. Tón začuwachu Serbja tohorunja na grjeksko-katolskich kemšach po wuchodnym ritusu na dalšim putniskim městnje, na horje Zvir blisko wsy Litmanov. Tam rozprawješe jim Jan Bablak wosobinsce wo přesćěhanjach w socialistiskej dobje.

Mejenjo we Wrócławju byli

65 lět po abiturje so zetkali

Spěchowanske towarstwo muzeja pola susodow

W muzeju wšelakorosć žonjacych portretow sej zbližili

Montag, 12 November 2018 13:00

Smjerdźaca (aha/SN). W lěće 2001 załožene Towarstwo swj. Filomeny z tuchwilu dźewjeć čłonami a swojim agilnym předsydu Geratom Róblom njeje jeno znate z dotal cyłkownje 13 razow we Łazku wuhotowanych beneficnych koncertow. Mjeztym je z dobrej tradiciju, zo přewjeduje w adwentnym času za nuzu ćerpjacych pakćikowu akciju.

Před někotrymi lětami zezna Gerat Róbl připadnje Bołharku dr. Milenu Walewu,­ docentku na uniwersitomaj Niederrhein a Nürnberg. Wona přeprosy jeho do Razgrada, města z 33 000 woby­dlerjemi blisko rumunskeje hranicy. Tam je so Gerat Róbl wo nuzu tradacych swójbach, wo chudych dźěći w syrotownjach a wo njeznjesliwych poměrach tež w starownjach přeswědčił. A spon­tanje so Smjerdźečan rozsudźi, po swojich móžnosćach pomhać.

W Běłowodźanskej chorowni su wčera nowu paliatiwnu staciju ...

Poskićeja meble za snadny fenk

Sobu najlěpša chorownja kraja

Z chorownju jubilej swjećić

Montag, 12 November 2018 13:00

Budyšin. Cyle w znamjenju kónca Prěnjeje swětoweje wójny steji přednošk Luisy Ertel jutře, wutoru, w 19 hodź. w awli Budyskeho Schilleroweho gymnazija. Tam čita wona z listow Maxa Alfreda Neubauera. 1885 w Budyšinje narodźeny wučer ćehnješe 1914 zahorjeny do wójny. Jako wojak bě zwjetša w Francoskej. W mnohich listach je wón swójbnym wo žiwjenju we wójnje a wo swojich dožiwjenjach rozprawjał.

Ekologisce twarić

Stróža. Architektka Kornelia Barth přednošuje zajutřišim, 14. nowembra, w 17 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow wo móžnosćach ekologiskeho twarjenja z drjewom. Mjez druhim předstaji wona masiwne twarske wašnja z drjewom bjez lěpka a chemije. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Wustajeja drobny skót

Na wosadne popołdnjo

Wo wjesnych mjenach

Čita wo wjesnych stawiznach

Mittwoch, 11 Januar 2017 13:00

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Štomy a mjena

Hišće jónu: cuze słowa

Ćeže z cuzymi słowami

Wo dźiwich zwěrjatach našeje domizny

Anzeige

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.