Mittwoch, 19 September 2018 14:00
Horce wjedro je hobbyjowemu zahrodnikarjej Herbertej Lehmannej z Gołynka (Gallinchen) wjele figow wobradźiło, tak zo móžeše wón lětsa samo dwójce słódke płody žnjeć. Před 30 lětami bě sej swójba mały kerčk z dowola w Madźarskej sobu při­wjezła, kotryž je mjeztym tři metry wysoki. Z prěnich lětušich žnjow su Lehmannojcy marmeladu warili, nětko pak figi čerstwe jědźa. Foto: Michael Helbig

Podpěra kupjelomaj

Zahoritosć za sejm njepřeskočiła

Wot dźensnišeho je hrajkanišćo na Budyskim Friedricha Engelsowym ...

Trěbne zwučowanja z klankami

Mittwoch, 19 September 2018 14:00

Hdźe su sylnosće a słabosće Łužicy a što je hladajo na strukturne wuwiće bytostne?

Přednoški a dźěłarnički na konferency wo strukturnym wuwiću Łužicy, kotruž bě Domowina minjeny tydźeń z Dźěłarničku přichoda Łužicy w Złym Komorowje přewjedła, wujewichu zakładne ćeže a rozdźěle w dwurěčnym regionje. Tak stej so Hornja a Delnja Łužica rozdźělnje wuwiłoj a stajeja na zamołwitych wšelake prioritne ćežišća.

Powołansce so tola hinak rozsudźił

Na połsta hektarach zahonow Wučkečanski agrarny zawod Tuchorski ...

Młodych a nazhonitych rjemjeslniskich mištrow su minjeny pjatk w ...

Serbsku rěč bóle spěchować

Mittwoch, 19 September 2018 14:00

Konferenca Domowiny „Quo vadis, Łužica“ zaběraše so z přichodnym strukturnym wuwićom. Wobdźělnicy běchu ze wšelakorymi wočakowanjemi na zarjadowanje přijěli. Hač su so wone spjelnili, za tym je so Bianka Šeferowa wobhoniła.

Regina Krawcowa, społnomócnjena za serbske naležnosće Budyskeho wo­krjesa: Dopóznaće konferency za mnje je, zo strukturne wuwiće mjezy přesahuje. Serbja móhli mosćik być, dokelž mamy wjele nazhonjenjow nastupajo mnohotnosć. Nimamy to jenož pokazać, ale so wotewrěć. Mamy Delnju a Hornju Łužicu jako cyłk zwičnić. Serbja su w regionje parlička a njedźělomny lud.

Dytaŕ Freihoff, čestnohamtski serbski społnomócnjeny wokrjesa Dubja-Błóta: Konferenca bě jara wobšěrna a zajimawa. Sym so na dźěłarničce kreatiwneho hospodarstwa wobdźělił. Tam su mnohostronske puće pokazali, što hodźi so w turizmje, kulturje a kreatiwnym hospodar­stwje zdokonjeć. Konferenca bě wažna, dokelž móžach sej z druhimi Serbami mysle wuměnjeć, za čož často přiležnosć nimam.

Wopominaja Krawcec swójbu

Wo sakskich twórbach wLubnjowje

Zapósłane (12.09.18)

Zapósłane (06.09.18)

Dienstag, 18 September 2018 14:00

Wo wužitku koncepta 2plus ludźo wobstajnje diskutuja. To bě regionalnej wotnožce krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) přičina wuhotować klawsurne wuradźowanje.

Budyšin (BHR/SN/MiR). Wuchadźišćo diskusije běchu někotre předstajene konkretne přikłady při postupowanju. „Šule maja kontakt k staršim dźěći w pěstowarskej starobje za wosebje wažny. Z nimi aktiwnje hromadźe dźěłaja“, rjekny koordintaor za serbske naležnosće pola LaSuB Bosćij Handrik. Mnozy wučerjo wopytuja pěstowarnju. Za dźěći wosebje zajimawe pak je, zo zetkanja na šuli wotměwaja, maja takrjec probowe šulske lěto.“ Při tym zwěsćeja wučerjo rěčny staw šulerjow a wjazuja zwisk k staršim, kotryž je zakład dobreje zhromadnosće za cyły šulski čas. Wo tym rěčachu po tym tež w dwěmaj dźěłowymaj skupinomaj.

Šule adoptuja pomniki

Pomniki napominaja

Na powołanske wiki w Budyskim Kamjentnym domje su dźensa tež ...

„Njeboju so ideje zwoprawdźeć“

Mittwoch, 19 September 2018 14:00

Namołwa nowemu ministrej

Podstupim/Wjelcej. Krajny sejm Braniborskeje je dźensa noweho braniborskeho hospodarskeho ministra Jörga Steinbacha (njestronjan) spřisahał. Syć wot hórnistwa škodźenych sej nětko ­žada, zo zarjaduje Steinbach skónčnje wot swojeho předchadnika připowědźenu změrcownju za potrjechenych, kotřiž su škody z brunicoweho hórnistwa po­ćerpjeli. To zdźěli Wjelčanska měšćanska zapósłanča Hanelora Wodtke.

Nowa technika za železnicu

Berlin. Němska železniznica chce we wobłuku přestajenja swojeje syće na digitalnu techniku pjeć pilotowych projektow přewjesć. Jedyn tajki ma čara mjez Magdeburgom a Hórnikecami być. Tam wotpohladuja techniku zasadźić, kotraž zamóže kapacitu wo pjećinu zwyšić. Ćahi móhli tak časćišo jězdźić, kaž ze studije poradźowarnje McKinsey wuchadźa. To by železnicu chětro wolóžiło.

Wumjetowanja wotpokazali

Krótkopowěsće (18.09.18)

Krótkopowěsće (17.09.18)

Krótkopowěsće (14.09.18)

Krótkopowěsće (13.09.18)

Mittwoch, 19 September 2018 14:00

Wjelk wowcy zakusał

Ćisow. W Ćisowje pola Sepic je w nocy na wutoru po zdaću wjelk na pastwje wjacore wowcy zakusał. Po prěnich informacijach bu wosom skoćatow morjenych a sydom zranjenych. Wjelk dyrbješe 1,80 metrow wysoki ­dźi­wi płót přeskočić.

Brune parole mórali

Budyšin. Po zdźělenju towarstwa su njeznaći minjeny kónc tydźenja na Budyski Kamjentny dom brune parole mórali. Jako policajska patrulja přijědźe, pak běchu grafitije zaso přemórane.

Policija (18.09.18)

Policija (17.09.18)

Policija (14.09.18)

Policija (13.09.18)

Mittwoch, 15 April 2015 14:00

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

Dienstag, 18 September 2018 14:00

Domowinska skupina Šunow-Konjecy přeprosy zawčerawšim, njedźelu, mjeztym 28. raz zajimowanych wjesnjanow na kóždolětne swójbne kolesowanje po našej domiznje. Tak je so při najrjeńšim wjedrje 42 lubowarjow přirody na puć nastajiło. Wopyt Dubrjenka a jeho bahna bě lětsa naš hłowny cil.

Znowa přewodźeše kolesowarjow knjeni Młynkowa ze swojim taksijom, zo by so wo transport našeje swačiny starała. Dalše městna w awće wužiwamy za přiwisnikow, kotřiž so z kolesom hižo na dlěši puć njezwaža. Dojěwši do delnich Sulšec přez „zeleny lěs“ posylnichmy so na wjesnym hrajkanišću ze samopječenymi přikuskami, ze šmałcowymi pomazkami a z dobrym kofejom.

Přez Lubhozdź jědźechmy dale do Dubrjenka. Tam wočakowaše nas při wjesnej kapałce knjez Krječmar, wot kotrehož zhonichmy, kak je wjes ke kapałce přišła, kak ju dźensa hladaja a za nabožne žiwjenje wužiwaja. Sami sej w kapałce kěrlušej zaspěwachmy.

Dwě perspektiwje na němsku stolicu měli

Na domchowance pola susodow

Na krótkoturneji w Słowjenskej

Tři dny na kubłanskej jězbje w Namysłowje byli

Montag, 17 September 2018 14:00
Na kromje jěchanskeho turněra kónc tydźenja w Hórkach stej so Michaela Körner a Maria-Theresia Heilemannowa (wotlěwa) wo to starałoj, zo móžachu so jěcharjo, pomocnicy a wězo tež wopytowarjo wobdźělić na akciji pytanja darićela rodowych bańkow za 13lětneho Bena z Halštrowa. Hólčec je druhi raz na leukemiju schorjeł. Dwěsćě ludźi je poskitk wužiło. „Smy přemóženi wo wulkej ličbje podpěraćelow, ­njejsmy z tajkej zwólniwosću ličili“, rjekny Sandra Berndt z předsydstwa towarstwa konjaceho sporta Při Klóšterskej wodźe. Foto: Jörg Stephan

Bukecy přikład cyłej Sakskej

Nowy nawoda

Socialny angažement sylnić

Štó měł wotmołwić?

Mittwoch, 19 September 2018 14:00

Kamjenc (SN). Kamjenska chorownja maltezow swj. Jana přeprosy jutře, 20. septembra, wot 9.30 do 11.30 hodź. na wosebitu akciju na torhošću Lessingoweho města. Tam, hdźež su kóždy štwórtk wiki, chce medicinski personal we wobłuku „tydźenja znowawožiwjenja“ pokazać, kak móžeš druhemu žiwjenje wuchować. „Njejapki infarkt wutroby móže kóždeho trjechić“, lěkarski direktor Kamjenskeje chorownje dr. med. Franc Eiselt wuswětla. Kóždy měł tuž kmany być, druhemu w tajkim padźe pomhać.

Dorost w coowje

Wojerecy (SN). Njemało dźiwali su so njedawno hladarjo Wojerowskeho zwěrjenca, jako w tropowym domje štyri małe kralowske pytony wuhladachu. Dorost je wšitkim woprawdźita překwapjenka. Wšako bě mać jejka tak derje schowała, zo je hač do kónca nichtó widźał njeje. Mjeztym su małe hady do swójskeho terarija přećahnyli. Tropowy dom coowa pak je tuchwilu tež domicil štyrjom małym a prěnim pisanym wužam družiny sinaloa.

Za mudre wuši dźěći

Wulki wothłós za schorjeneho

Wustajeńca k jubilejej

Wjacore chóry spěwaja

Bus prjedy wotjědźe

Mittwoch, 11 Januar 2017 13:00

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Štomy a mjena

Hišće jónu: cuze słowa

Ćeže z cuzymi słowami

Wo dźiwich zwěrjatach našeje domizny

Anzeige