Alternatiwy namakać a wužiwać

Mittwoch, 04. September 2019 geschrieben von:

Změna klimy njeda so hižo prěć, a wuskutki lońšeje kaž tež lětušeje suchoty su wosebje ratarjow ćežko trjechili. To pokaza so na njedawnej hłownej zhromadźiznje agrarneje akcijoweje towaršnosće Sorabia Róžant.

Róžant (JK/SN). Nawoda předsydstwa Sorabije Matej Korjeńk předstaji akcionaram na zhromadźiznje hospodarski minus pod smužku. Tež hdyž njeje hospodarski wuspěch tajki, kajkiž běchu sej ratarjo wuličili, w Delanach wótku do pola njećisnu a wostanu bytostnemu nadawkej ratarstwa swěrni. Přiwšěm pytaja za móžnosćemi, tež w suchich lětach hospodarski wuspěch docpěć. Jedna tajka wotmołwa je, soju produkować. Tuta rostlina, produkowaca na bělk a energiju bohate buny, hodźi so na wšelake wašnje wužiwać a so tež pod njedobrymi wuměnjenjemi derje wuwiwa. Matej Korjeńk pak zdobom wuzběhny, zo njemóže soja znate žitne družiny narunać, ale je skerje wudospołnić. Sorabia njeje jenički zawod, hdźež so z tutej myslu noša. Jeli wjetšina ratarskich zawodow soju pro­dukuje, nastanje zaso wěsty konku­rencny bój a z toho zaso wubědźowanje zawodow.

Ratarstwo skići zelene powołanja z přichodom

Dienstag, 03. September 2019 geschrieben von:

Pančicy-Kukow (SN/BŠe). W Budyskim wokrjesu ma ratarstwo wulki wuznam. To pokaza so minjeny pjatk w Pančicach-Kukowje, hdźež je 26 wučomnikow zelenych powołanjow swoje wuswědčenje dóstało. Nimo fakta, zo zhladuja na konstantnu ličbu młodostnych, kotřiž su so za powołanje rozsudźili, zamołwići tež wuzběhnychu, zo je dorost přewšo angažowany, štož so we wuswědčenjach wotbłyšćuje. Cyłkowny přerězk wukonow ratarjow a plahowarjow skotu je dwójka. „Třo wučomnicy zakónčichu pruwowanja samo z jedynku. Tónle wuslědk bu po cyłej Sakskej wosom króć docpěty, trójce w Budyskim wokrjesu“, podšmórny jednaćel regionalneho burskeho zwjazka Budyšin-Kamjenc Dietmar Liebscher. Tři młode žony pojědu 12. septembra do Coswiga, hdźež je počesća. Zo je w Budyskim wokrjesu wukubłanje wučomnikow w ratarskim wobłuku bjezporočne, hódnoćeše tež Katja Zschaage z krajneho zarjada za ratarstwo, wobswět a geologiju. Přirjadnica Budyskeho krajneho rady Birgit Weber je wučomnikam sobu na puć dała, zo měli swoju wědu, talent a angažement stajnje zaso dopokazać.

Serbska tafla zaćišć zawostajiła

Donnerstag, 29. August 2019 geschrieben von:
Na njedawnej zběhance noweho kompetencneho centruma za załožerjow a wobstejace firmy w Čornej Pumpje prezentowaše so tež serbski zawod za tepjenje a instalaciju Rječka-Čornak z Kamjeneje pola Radworja (naprawo horjeka). Ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU, srjedźa) přizna, zo njeje hišće nihdy serbsku wabjensku firmowu taflu widźał. Předewzaće Tomaša Rječki na natwarje objekta sobu­ skutkuje. Na zběhance wobdźělił je so tež Budyski krajny rada Michael Harig (CDU, nalěwo­). Foto: Tomaš Rječka

Suchota a płaćizny so wuskutkuja

Mittwoch, 28. August 2019 geschrieben von:

Nowoslicy (JK/SN). Lětuše, ale tež hižo lońše suche wjedro z mało spadkami je so negatiwnje na ratarske zawody wuskutkowało. Mjenje dochodow z produkcije mloka a špatniša kwalita žita suchoty dla stej tež w Róžeńčanskej Agrarnej akciskej towaršnosći Sorabia slědy zawostajiłoj. Na wčerawšej hłownej zhromadźiznje zamó nawoda předsydstwa Matej Korjeńk přitomnym akcionaram jenož negatiwny wuslědk lońšeho hospodarskeho lěta předstajić.

Čorna Pumpa (JoS/SN). Awtowe znački na parkowanišću minjenu sobotu pokazowachu na wulki zajim ludźi zbliska a zdaloka,­ kotřiž su na Čornopumpske stejnišćo předewzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG) na dźeń wotewrjenych duri přichwatali a sej wudźěłki na zakładźe brunicy wobhladali. Mjez by­wšimi přistajenymi běchu tež dźěći a wnučki­ dźěłaćerjow, kotřiž so wo tuchwilnym połoženju bywšeho płunoweho kombinata wobhonichu. Zawěsće je LEAG hišće z wjace ludźimi ličiła, horcoty dla pak bě tón abo tamny snano radšo doma wostał. Štóž pak je přišoł, móžeše tójšto zhonić a dožiwić. Tak jězdźachu zajimcy­ z busom po industrijnišću. Dale wobhladachu sej zawodnu wohnjowu woboru, wukubłanski centrum a halu z kolijowymi jězdźidłami, kaž su to lokomotiwy abo wagony.

Poskića wukony tež industrijnym kupcam

Dienstag, 27. August 2019 geschrieben von:

Z wěcywustojnosće a rumoweho potenciala hłowneje dźěłarnje předewzaća Łužiske hórnistwo a energija (LEAG) měli přichodnje tež industrijni kupcy lěpšinu měć. Hladajo na wobzamknjeny kónc wudobywanja brunicy w Němskej chcedźa tak dźěłowe městna za­wěsćić­.

Hrozy hišće dlěši dźěłowy čas

Dienstag, 27. August 2019 geschrieben von:

Budyšin (SN/at). Zakoń wo dźěłowym času­ njesmě so znjewužiwać, warnuje Dźěłarnistwo Cyrobizny, požiwadła a hosćency (NGG) w Drježdźansko-Kamjeničanskim regionje. NGG powołuje so na „monitor nadhodźin“, kotryž je institut Pestel w jeho nadawku zestajał. Dźěławi w Budyskim wokrjesu nadźěłachu loni nimale 4,4 miliony nadhodźin, z toho 2,4 miliony njepłaćene.

Po wobličenju instituta Pestel njebu 44 procentow wšitkich w hóstnym přemysle Budyskeho wokrjesa nadźěłanych nadhodźin płaćenych. 39 procentow dźěłowych městnow tohole wobłuka pak su mi­nijoby, za kotrež njeje při­zasłužba zakonsce scyła dowolena.

Nastupajo dźěłowy čas dźe NGG Sakskeje do ofensiwy. Z kampanju „#fairdient“ podpěruje dźěłarnistwo nimale 5 000 dźěławych w hotelach a hosćencach Budyskeho wokrjesa. Wšako hrozy jim nimo zhubjeneje mzdy njepłaćenych nadhodźin dla dalši problem: Zwjazk němskich hotelow a hosćencow Dehoga tłóči na to, zo měło zwjazkowe knježerstwo wšědny maksimalny dźěłowy čas na 13 hodźin rozšěrić, NGG kritizuje.

Ze Slepjanskej wosadu so zwjazana čuje

Freitag, 23. August 2019 geschrieben von:

Monika Kuhlee wodźi wopytowarjow po geoparku Mužakowskeho zahorka

Monika Kuhlee čaka njesćerpnje na kóždeho wopytowarja. Rady so wona na wodźenjach prašenjam zajimcow wěnuje. „Zahajam zarjadowanje stajnje hakle potom, hdyž smy wšitcy hromadźe, tak zo móža wšitcy informacije sćěhować“, wujasnja wodźerka po přirodźe a krajiny geoparka UNESCO Mužakowski zahork (Faltenbogen). Runje nětko přihotuje so wona na wodźenje pod hesłom „Doł Nysy ze wšitkimi pjeć zmysłami dožiwić“, zo by wopytowarjam w nadawku wo­krjesneje ludoweje uniwersity Sprjewja-Nysa z regionalnym stejnišćom w Grodku (Spremberg) kónčinu Mužakowskeho zahorka pokazała.

Přichodnymaj knježerstwomaj

Donnerstag, 22. August 2019 geschrieben von:

Choćebuz (SN). Choćebuska wobswětowa skupina je wčera žadanja potrjechenych z wuhlowych jamow we Łužicy přichodnymaj knježerstwomaj w Braniborskej a Sakskej wozjewiła. „Nowe wudo­by­wanske kónčiny kaž Wjelcej II a wo­sebite polo Miłoraz maja so hnydom wuzamknyć a wot dźěłacych brunicowych jamow wuchadźace problemy bjez dlijenja pomjeńšić“, zjima Renej Šuster.

Dohromady su potrjecheni nowymaj knježerstwomaj Braniborskeje a Sakskeje wosom resp. jědnaće žadanjow napisali. Na přikład dźe wo pomjeńšenje Wochožanskeje a Janšojskeje jamy, wo rjado­wanje naslědnych kóštow, wo iniciatiwu Zwjazkoweje rady, změnić hórski zakoń wo wobběh wody. „Přez lěta sej hižo žadamy přichodne jamowe jězory, tež při Wochožanskej jamje, tak přeplanować, zo přidatnych wuparnych stratow dla so njedostatk wody we wobłuku Sprjewje njepřiwótři. Po suchim lěće 2018 měli sej krajni politikarjo tematiku wuwědomić. Jězory so přez lětstotki wuskutkuja, tu njeměli krótkodobne dobytki koncerna LEAG rólu hrać“, rěka w zdźělence wobswětoweje skupiny.

Nowa papjerowa twornja z dobrym přikładom

Mittwoch, 21. August 2019 geschrieben von:

Grodk (JoS/SN). Projektny nawoda twarskeho projekta twornje za papjeru Hamburger Rieger w Grodku Uwe Amann přewodźa mjeztym hižo třeće twarnišćo na tamnišim industrijnišću. Prěni raz nawjedowaše wón twar prěnjeho papjer­nika. Po tym slědowaše milinarnja za narunanske paliwa. Nětko je Porynčan třeći króć we Łužicy, zo by tu swoju wědu a zamóžnosće pokazał a rozłožił.

Twarnišćo je gigantiske. Zakładny kamjeń noweje twornje su před lětom połožili. Bórze chcedźa tam zběhanku, takrjec połčas, swjećić, a klětu ma wšitko hotowe być. Su-li dźěłaćerjo a monterojo dale tak spěšni, njebudźe to problem. Hač do nowembra chcedźa hruby twar zakónčić. Potom zahaja kónčnu fazu na twar­nišću. Wot minjeneje póndźele montuja paralelnje hižo papjerowu mašinu, z Finskeje pochadźacu. Přiwšěm su hišće dalše nastroje trěbne, kotrež pódla hoberskeje mašiny natwarja. Cyłkowne kóšty projekta wučinjeja něhdźe 370 milionow eurow.

Anzeige